10 މެއި

May 10, 2020
ފްރާންސް ލީގު ކެންސަލްކުރީ މާ އަވަހަށް: ފެބްރިގާސް

މޮނާކޯ (މޭ 10) – މި ސީޒަނުގެ ފްރާންސް ލީގު ކެންސަލްކޮށްލަން ނިންމީ މާ އަވަހަށް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް އެ ލީގުގެ މޮނާކޯގެ މިޑްފީލްޑަރު ސެސް ފެބްރިގާސް ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފެބްރިގާސް އަށް ރަތެއް

މޮނާކޯ (އޮގަސްޓް 10) - ފްރެންޗް ލީގު ވަން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ލިޔޯން އަތުން 3-0 އިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މޮނާކޯ ބަލިވިއިރު އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ސެސް ފެބްރިގާސް އަށް ރަތް ކާޑު ދައްކައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
އޮންރީގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކޮށް ފެބްރިގާސް މޮނާކޯ އަށް

މޮނާކޯ (ޖެނުއަރީ 12) - ޗެލްސީގެ ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރު ސެސް ފެބްރިގާސް މޮނާކޯގެ ކޯޗު ތިއަރީ އޮންރީގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކޮށް އެ ކްލަބަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019
ފެބްރިގާސް އާއި އޮންރީ އަލުން އެއް ޓީމަކަށް؟

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 2) – ޗެލްސީގެ މިޑްފީލްޑަރު ސެސް ފެބްރިގާސް އެ ކްލަބް ދޫކޮށް، އޭނާއާ އެކު ކުރިން އާސެނަލަށް ކުޅުނު ތިއެރީ އޮންރީ މިހާރު ކޯޗުކޮށްދޭ ފްރާންސްގެ މޮނާކޯ އަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
ފެބްރިގާސް ޖެނުއަރީ މަހު ޗެލްސީ ދޫކޮށްލަނީ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 30) – ޗެލްސީގެ ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރު ސެސް ފެބްރިގާސް ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 2
"ހަޒާޑް މަޑުކުރުވަން ޗެލްސީ އަށް އުނދަގޫވާނެ"

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މި ސީޒަނަށް ފަހު އެޑެން ހަޒާޑް ޗެލްސީގައި މަޑުކުރުވަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ސެސްކް ފަބްރެގަސް ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 5
ފަބްރެގަސް އާއި މޮރާޓާ އަށް ޖާގައެއް ނެތް

މެޑްރިޑް (މެއި 21) - އަންނަ މަހު ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ސްޕެއިނުން ނެގި 23 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުން ޗެލްސީގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ސެސް ފަބްރެގާސް އާއި އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ބާކީވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016
ފަބްރެގަސްގެ މައްސަަލަ އެފްއޭ އިން ބަލަނީ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޗެލްސީ އަތުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 3-1 އިން ބަލިވި މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން ސިޓީގެ ފެނާންޑީނިއޯ މޫނުމަތީގައި ޗެލްސީގެ ސެސް ފަބްރެގަސް ޖެހި މައްސަލަ އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016
ކޮންޓޭގެ ޕްލޭނުގައި ފަބްރެގަސް އަށް ފުރުސަތު ކުޑަ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭގެ ޕްލޭނުގައި އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ސެސް ފަބްރެގަސް އަށް އޮތީ ކުޑަ ފުރުސަތެއް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.