02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 17
އެފްރިކާ އިން ގަމަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހަނެސްބާގުން އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސައުތު އެފްރިކަން އެއާވޭސްގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 22
އުއްމީދަކީ ދިއްފުށީގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާވުން: އަފީފް

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާ އެކު ދިއްފުށީގެ ގެސްޓް ހައުސްގެ އަދަދު ދެ ގުނައަށް އިތުރުވުމަކީ އެންމެ ބޮޑު އުންމީދު ކަމަށް އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަންގެ ފައުންޑަ އަދި ކްރައުން ކޮމްޕެނީގެ އެއް ހިއްސާދާރު ހުސައިން އަފީފު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 121
މަސައްކަތް މިކުރަނީ ރާއްޖެ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން

ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންނަކީ ސީދާ ވަކި ވިޔަފާރިއެއް ކުރަން އުޅޭ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ރާއްޖެ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަވަން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު...

August 07, 2018 156
އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއަށް ޓޫރިޒަމްގެ ބާނީންގެ ތައުރީފް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ނެގި އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ކަމަށާއި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރަން މަޖުބޫރު ކަމަށް ރާއްޖެ އަށް...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 8
އެފްރިކާ އިން ގަމަށް ނޮވެމްބަރު މަހު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހަނެސްބާގުން އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސައުތު އެފްރިކަން އެއާވޭސް އިން ސީދާ ފްލައިޓްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި މިއަދު އެކަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 26
ވަކި ހޮސްޕިޓަލަކާ ވާދަކުރުމެއް ނެތް: ޗަމްޕާ އަފީފް

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލް، ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ހުޅުވާއިރު އެ ތަނުން އެއްވެސް ބަޔަކާ ވާދަނުކުރާނެ ކަމަށް، ޓްރީ ޓޮޕް...

February 27, 2018 35
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވަނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލް، ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އެކަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 32
ވިލާގެ ރިސޯޓްތަކާ މެދު މަޓީގެ ކަންބޮޑުވުން ޒަމީރަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓްތަކާ މެދު ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ މައި ޖަމިއްޔާ މަޓީގެ އިސް ބައެއް ވެރިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރާ އިއްޔެ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 2
ޑަބްލިއުޓީއެމްގައި ރާއްޖެ ދުނިޔެ އަށް ދައްކަނީ

މިތަނަށްވަދެގެން އަންނައިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެންނަނީ ނ. އޮރިވަރުގައި އަލަށް ހަދާ ރޮބިންސަން ކްލަބް ނޫނު އިސްތިހާރުކުރަން ހަރުކޮށްފައިވާ ބޮޑު ބިލްބޯޑެވެ. ހަމަގައިމު ވެސް މިތަނަށް...

November 08, 2017 15
އެއާޕޯޓާއެކު ރާއްޖެ އިތުރަށް މާކެޓްކުރަން ޖެހޭ: އަފީފް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ އާއި އާ ޓާމިނަލް ނިމެންވާ އިރަށް ރާއްޖެ އިތުރަށް މާކެޓް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 49
ރައްޔިތުންގެ ކުންފުނީގެ ނާކާމިޔާބު އުލިގަމު ވަލުތެރޭން!

ބޭނުންނުކޮށް ގިނަ ދުވަސް ވުމުން ހަލާކުވަމުން ދާ ކެރޭނެވެ. ރީތިކޮށް ކަފާ، މަށާފައި ހުރި އެތައް ބައިވަރު ލަކުޑިތަކެވެ. ދަބަަރަށް ވެ، ފުނޑެމުންދާ ދަގަނޑުތަކެވެ. ޑީސެލިނޭޓް ޕްލާންޓަށް ބޭނުންވާ ހޮޅިތަކެވެ. ބޯކޮށް ހެދިފައިވާ ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި، ޓްރެކްޓަރަކާއި ބުލްޑޯޒަރާއި ޑަމްޕަރެވެ. ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި، އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތި، އޮތް...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 4
ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުން ޑޭޓާއާ ދިމާލަށް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލު ބަދަލުކޮށް، ޑޭޓާ އަށް ބަރޯސާވެގެން އިޝްތިހާރު ކުރާނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް ދާއިރާގެ އިސްވެރިން މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލުކުރައްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 15
އަފީފްގެ ނަސޭހަތް: ޒުވާނުން ދެކޭ ހުވަފެން ހުއްޓާނުލާ

ޒުވާނުން ވިޔަފާރިއަށް ވަނުމަށް ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެން ހުއްޓާނުލުމަށާއި މިއަދު އަލަށް ހުޅުވި ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް)އާ އެކު ރާއްޖޭގައި ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފައްދަން އެހީތެރިވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުގެ ޗެއާމަން އަދި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ ހުސެއިން އަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016
ލަންކާގެ ކޮމާޝަލް ބޭންކާއި ޓްރީ ޓޮޕް ގުޅިގެން ހަދާ ބޭންކަށް ހުއްދަ ދީފި

ސްރީ ލަންކާގެ އެންމެ ބޮޑު އަމިއްލަ ބޭންކުން ރާއްޖޭގައި ބޭންކެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެދުނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ ހުސެއިން އަފީފްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ޓްރީޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓާ ގުޅިގެންނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ އޮވެގެން އުފައްދާ ފުރަތަމަ...