02 ޖުލައި

July 02, 2019 25
ރާޖަޕަކްސާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ އުއްޗުގެ ދައުވަތަކަށް

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު)ގެ ދައުވަތަކަށް ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 15
ރިސޯޓްތަކުގެ އެހީ ރަށްތަކަށް ލިބުން މުހިއްމު: ރައީސް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ކައިރީގައި ހިންގާ ރިސޯޓްތަކުން އެ ރަށްތަކަށް އެހީތެރިކަން ލިބުން މުހިއްމު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 27, 2018 13
ރައީސް ނ. ހެނބަދޫގައި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނ. ހެނބަދުއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 3
"5.8 އަންޑަސީ": ހައިރާންވަނީ ހަމަ ހިތްގަައިމުކަމުން

ހުރަވަޅި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ހަދާފައިވާ ކަނޑު އަޑީގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރެސްޓޯރަންޓް، "5.8 އަންޑަސީ" އަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައި ވަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ ރީތި މުރަކަތަކާއި ކަނޑު އަޑީގެ ދިރުންތައް، އެ ރެސްޓޯރެންޓް ތެރޭގައި ތިބޭ އިރު އެ ފެންނަނީ އެހާމެ ގާތުންނެވެ. އެތަނަށް ވަންނަ ޓޫރިސްޓުންނާއި އެހެން...

30 މެއި

May 30, 2018 54
މި ބަލަނީ ގައުމަށް ކަމެއް ކޮށްދެވޭތޯ: އުއްޗު

އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ގައުމަށް ކަމެއް ކޮށްދެއްވޭތޯ ކަމަށް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 29
ރައީސް ހުރަވަޅި ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ކަނޑުއަޑީގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރެސްޓޯރަންޓް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޅ. ހުރަވަޅި އައިލެންޑް ރިސޯޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 19
ހެނބަދު އަށް ދިޔަ ސީޕްލޭނަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ

ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) މިއަދު ނ. ހެނބަދު އަށް ވަޑައިގެންނެވި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ސީޕްލޭނެއްގެ ކަނދެއްގައި ނަގިއްޔަކުން ޖެހި ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ.