07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 3
އަނިޔާގެ މައްސަލަ: ގާޑިއޯލާ އަށް އުނދަގޫތަކެއް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އެޓަލަންޓާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ގޯލްކީޕަރު އެޑަސަން އަށް އަނިޔާވެ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަށް އިތުރު...

November 07, 2019
ބަޔާނާއި ޕީއެސްޖީ އަދި ޔުވެންޓަސް ދެ ވަނަ ބުރަށް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކާއި ޕީއެސްޖީ އަދި ޔުވެންޓަސް އިން ބާކީ ދެ މެޗު އޮއްވައި މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
ޗެލްސީން ފަހަތުން އަރައި އަޔަކްސްއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 6) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޯރިގަދަ މެޗެއްގައި ރޭ، ދެ ކުޅުންތެރިން މަދުކޮށް ކުޅުނު އަޔަކްސްއާ ފަހަތުން އަރައި ޗެލްސީން 4-4 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

November 06, 2019 7
ބާސެލޯނާ އޮތީ ޕްރެޝަރުގައި: ވަލްވާޑޭ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 6) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ލެވަންޓޭ އަތުން ބަލިވެ އޭގެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ ސްލާވިއާ ޕްރާގްއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވުމާ އެކު...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 3
ބާސެލޯނާ ބަލިވުމުން ފާޑުކިޔުންތައް އިތުރުވޭ: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 5) - ބާސެލޯނާ މެޗަކުން ބަލިވެއްޖެނަމަ އެހެން ޓީމުތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެ ޓީމަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވާކަމަށް ބުނެ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 4
ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ މޮޅުވިއިރު، މެސީ އަށް ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 24) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީ، ބާސެލޯނާ އަދި ލިވަޕޫލް މުހިއްމު މޮޅުތަކެއް ހޯދިއިރު އޭގެ ތެރެއިން ބާސެލޯނާގެ މެޗުގައި ގޯލް ޖަހައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ މުބާރާތުގައި ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ސްޓާލިން 11 މިނިޓް ތެރޭ ހެޓްރިކެއް ހަދައިފި

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 23) - އެންމެ އެގާރަ މިނިޓް ތެރޭ ރަހީމް ސްޓާލިން ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު ފަހަތުން އަރައި 5-1 އިން އެޓަލަންޓާ ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް...

October 23, 2019
މެޗުން މޮޅުވެ ރެއާލާއި ޓޮޓެންހަމަށް ހަމަނޭވާއެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 23) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޓޮޓެންހަމް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 2
ސަލްޒްބާގު އަތުން ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް ހަނި މޮޅެއް

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 3) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އޮސްޓްރިއާގެ ސަލްޒްބާގުން ފަހަތުން އަރައި ތިން ގޯލު ޖަހައި އެއްވަރުކުރި ނަމަވެސް ލިވަޕޫލުން 4-3 އިން ހަނި މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

October 03, 2019 10
ސުއަރޭޒްގެ ދެ ގޯލުން ބާސާ އިން އިންޓަ ބަލިކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 3) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ފުރަތަމަ ހާފުގައި މޮޅަށް ކުޅެ އިންޓަ މިލާނުން ލީޑު ނެގި ނަމަވެސް ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ދެ ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ފަހު ހާފުގައި ފަހަތުން...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 4
ބަޔާނުން ޓޮޓެންހަމް ކޮޅަށް ހަތް ގޯލު ޖަަހައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ސާޖް ގްނަބްރީގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކުން ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 7-2 އިން...

October 02, 2019
ރެއާލް ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ، ރޮނާލްޑޯ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ރެއާލް މެޑްރިޑް ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ކްލަބް ބްރޫޖާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ބަލިނުވެ...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ހަޒާޑަށް ވަގުތު ބޭނުންވޭ، ތަފާތު ދައްކާނެ: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 1) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ސްޓައިލަށް ހޭނެން ބެލްޖިއަމްގެ ކެޕްޓަން އެޑެން ހަޒާޑަށް ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އޭނާ ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019
ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ 12 ކްލަބަކުން ހާލަންޑަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މެޗެއްގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެޓްރިކެއް ހަދައި ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ އޮސްޓްރިއާގެ ރެޑްބުލް ސަލްޒްބާގްގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އާލިން ހާލަންޑް ހޯދަން ޔޫރަޕްގެ ނަން މަޝްހޫރު ކްލަބްތައް ހިމެނޭގޮތަށް 12 ކްލަބުން ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 8
ޕީއެސްޖީން ރެއާލް ބަލިކުރިއިރު، ޔުވެންޓަސް އެއްވަރު

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީން 3-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކުރިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 3
"އިދިކޮޅު ޓީމުގައި ރޮނާލްޑޯ ހުރުމުން ޖެހިލުންވޭ"

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުރުމަކީ ޖެހިލުންވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އެތުލެޓިކޯ...

September 18, 2019 14
ނަޕޯލީން ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި

ނޭޕްލްސް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ނަޕޯލީ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 9
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: މިރޭގެ މެޗަށް މެސީ ފިޓްވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ފެނިފައިނުވާ ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ފިޓްވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ޗޭން އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތެއް ނެތް

ހެމްބާގް (ސެޕްޓެމްބަރު 5) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ޔުވެންޓަސް އިން އެކުލަވައިލި 22 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުން ޖާގަ ނުލިބުމުން ހައިރާންވެ، ރުޅިގަދަވެދައިވާ ކަމަށް ޖަރުމަން މިޑްފީލްޑަރު އެމްރެ ޗޭން ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 2
"ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނުލިބުމަކީ ފެއިލްވުމެއް ނޫން"

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 31) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާއިރު އެ ޓީމާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިނުވި ނަމަވެސް އޭނާ ފެއިލްވީ ކަމަށް ނުނިންމާނެ ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 6
ރެއާލާއި ބާސެލޯނާ ވަރުގަދަ ގްރޫޕަކަށް

މޮނާކޯ، ފްރާންސް (އޮގަސްޓް 29) - މި ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ސްޕެއިނުގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ވަރުގަދަ ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

August 29, 2019
އިނގިރޭސި ކްލަބްތަކަށް ޔޫރަޕްގައި ފަސޭހަނުވާނެ: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 29) - މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕްގެ ކްލަބް ދެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި އިނގިރޭސި ޓީމުތައް ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް މި ފަހަރު އިނގިރޭސި...

02 ޖޫން

June 02, 2019 2
ހާއްސަ ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ކްލޮޕް ދިނީ ޔަގީންކަން

މެޑްރިޑް (ޖޫން 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ލިބުމަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ހަޔާތުގައި އައި އެންމެ އުފާވެރި ވަގުތު ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ މި ފިޔަވަޅުމަތީގައި ލިވަޕޫލް ގޮވައިގެން ކުރިއަށް...

June 02, 2019 60
ލިވަޕޫލް އަލުން ޔޫރަޕުގެ ރަސްކަމަށް!

މެޑްރިޑް (ޖޫން 2) – މެޗުގެ ކުރީކޮޅު މުހައްމަދު ސަލާހު އަދި ފަހުކޮޅު ޑިވޮކް އޮރީގީ ވައްދާލި ލަނޑުތަކާ އެކު އިނގިރޭސި ވާދަވެރިޔާ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުއެފާ...

01 ޖޫން

June 01, 2019 28
ބޮޑު ފައިނަލެއް، ދެ ޓީމު ކާމިޔާބަކަށް ކެތްމަދުވެފައި

ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އިނގިރޭސި ޓީމަކީ ލިވަޕޫލެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމަށް އެންމެ ފަހުން ޔޫރަޕްގެ ތަށްޓެއް ލިބުނީ މީގެ 14 އަހަރު ކުރިން 2005 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޓޮޓެންހަމަށް މިހާތަނަށް ޔޫރަޕްގެ ޝަރަފްވެރި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށީގައި އަތްލުމުގެ ނަސީބު ލިބިފައިނުވާއިރު، މިރޭގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަކީ އެ ޓީމު މި...

24 މެއި

May 24, 2019 6
ފައިނަލުގެ ދަށް ރެކޯޑަކީ ކްލޮޕަށް ޕްރެޝަރެއް: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (މެއި 24) - އަންނަ މަހު އެއް ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ނުކުންނައިރު، ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޕްރެޝަރަކީ ފައިނަލްތަކުގައި އޭނާގެ ރެކޯޑް ދަށްވުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 3
ފުޓްބޯޅަ ވިޔަފާރިއަކަށް ނުހަދާނަން: ޔުއެފާ ރައީސް

ބުޑަޕެސްޓް، ހަންގޭރީ (މެއި 18) - ޔޫރަޕިއަން ކްލަބް އެސޯސިއޭޝަން (އީސީއޭ) އިން ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ ބަދަލުތައް ގެންނަން ނުނިންމާ ކަމަށާއި ޔުއެފާގެ ވިސްނުމަކީ ފުޓްބޯޅަ އަކީ ވިޔަފާރިއަކަށް ހެދުމެއް ނޫން ކަމަށް އެ އިދާރާގެ ރައީސް ސްލޮވީނިއާގެ އަލެކްސެންޑާ ކެފެރިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 11
ސިޓީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ސަސްޕެންޑްކުރަނީ: ރިޕޯޓް

ނިއުޔޯކް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (މެއި 14) - ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވާއިދާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހިލާފުވެފައިވާތީ އެ ޓީމު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޔުއެފާގެ ތަހުގީގު ޕެނަލުން ލަފާދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.