28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020
މިނީ ޓޯނަމެންޓް ފޯމެޓަށް ޔުއެފާ ރައީސްގެ ތާއީދު

ޒިއުރިކް (އޮގަސްޓް 28) - މި އަހަރު ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފެށިގެން އެއް ލެގު އުސޫލުން އެއް ސަރަހައްދެއްގައި މިނީ ޓޯނަމެންޓް ފޯމެޓަށް މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައިރު މެޗުތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ފެނުމުން އެކަމާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ޔުއެފާގެ ރައީސް އެލެކްޒެންޑާ ކެފެރިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 8
ބަޔާން މިއުނިކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ލިސްބަން (އޮގަސްޓް 23) – ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ހަ ވަނަ ފަހަރަށް އުފުލާލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 2
ޕީއެސްޖީ އަށް މަދުވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށި: ޓުޗެލް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 23) - ޕީއެސްޖީ އަށް މިހާރު މަދުވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށްޓެއް ކަމަށާއި އެކަން ހާސިލްކޮށްދޭން ލިބިފައި މި އޮތް ރަނުގެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރަން...

August 23, 2020 6
ޕީއެސްޖީ އަށް ވަކި ހާއްސަ ގޮތެއް ނޯންނާނެ: ބަޔާން

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 23) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޕީއެސްޖީ ވެގެން ވަކި ހާއްސަ ގޮތަކަށް ބަޔާން މިއުނިކް ތައްޔާރުނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހަންސީ...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 4
ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ބަޔާން މިއުނިކަށް

ލިސްބަން (އޮގަސްޓް 20) – ފްރާންސްގެ އޮލިމްޕިކް ލިޔޯން 3-0 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 1
އެމްބާޕޭ ބޭނުންވަނީ ފައިނަލުގައި ލިޔޯނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 19) - އޭނާ ބޭނުންވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ލިޔޯނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ކަމަށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ޕީއެސްޖީގެ ފޯވާޑް ކީލިއަން...

August 19, 2020 5
ޕީއެސްޖީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލަށް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 19) – ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލީޕްޒިގް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 2
ފުޓްބޯޅައާ ވަކިނުވި ނާގަލްސްމަންގެ ޒުވާން ހިތް

ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުގައި ޖަރުމަނު ފުޓްބޯޅައިގައި އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިއަރައިގެން އައި އެއް ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ޖޫލިއަން ނާގަލްސްމަންގެ ވިސްނުންތޫނު ކަމަށް އޭރު އޭނާ ކުޅެމުން...

August 16, 2020 11
ސިޓީ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ލިޔޯން ސެމީ އަށް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 16) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފަހު މެޗުގައި އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 3-1 އިން ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ފްރާންސްގެ ލިޔޯނުން...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 2
"ރަސްގެފާނު ބަލިކުރެވުނަސް ސިޓީ އޮތީ ހަމަބިމުގައި"

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 15) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު އަދި މުބާރާތުގެ ރަސްގެފާނު، ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އޮތީ ހަމަބިމުގައި ކަމަށް އެ...

August 15, 2020 31
ލަދުވެތި ގޮތަކަށް ބާސެލޯނާ ކަޓުވާލައި ބަޔާން ސެމީ އަށް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 15) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ ގަދަބާރު ބާސެލޯނާ ލަދުވެތި ގޮތަކަށް 8-2 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް މުބާރާތުގެ...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 3
"މެސީ އާއި ލެވަންޑޯސްކީ އަޅާކިޔުމަކީ ގޯހެއް"

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 14) - މި ސީޒަނުގެ ކުޅުމަށް ބަލާފައި ވިޔަސް މިރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީއާ އަޅާކިޔުމަކީ...

August 14, 2020 1
ލައިޕްޒިގު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސެމީ އަށް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 14) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 2-1 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލައިޕްޒިގު ސެމީ...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 1
އެތުލެޓިކޯ އަކީ ފޭވަރިޓެެކޭ ބުނާތީ އުފާކުރަން: ސިމިއޯނީ

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 13) - އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަކީ މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި އުފުލާލެވޭނެ ފެންވަރުގެ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކި އެ ޓީމަކީ ފޭވަރިޓެކޭ ފުޓްބޯޅައިގެ މީހުން ބުނާތީ...

August 13, 2020 4
25 އަހަރަށް ފަހު ޕީއެސްޖީ ސެމީ އަށް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 13) - ފަހު ވަގުތު ވައްދާލި ދެ ގޯލާ އެކު 2-1 އިން، ހިތްދަތި ގޮތަކަށް އެޓަލަންޓާ ބަލިކޮށް ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީން، 25 އަހަރަށް ފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020
"އެމްބާޕޭ ފެންނާނެ، ޕީއެސްޖީ އަކީ ފޭވަރިޓެއް ނޫން"

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 12) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އެޓަލަންޓާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ފެންނާނެ ކަމަށާއި އަދި މި މެޗުގެ ފޭވަރިޓަކީ އެ ޓީމު ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އޭނާ ގަބޫލުނުކުރާނެ ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020
އެތުލެޓިކޯ އިން ކޮވިޑުގެ ދެ ކޭސް

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 10) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ މެޗުތައް ކުޅެން ޕޯޗުގަލް އަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ހެދި ޓެސްޓްތަކުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 5
ބާސެލޯނާ އާއި ބަޔާން މިއުނިކް ކުއާޓާ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 9) – ނަޕޯލީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން އަދި ޗެލްސީ 4-1 އިން ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020
ފަހު މެޗަށް ވެދާނެ ކަމާމެދު ނުވިސްނަން: ބާސެލޯނާ ކޯޗު

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 8) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އިޓަލީގެ ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ އޭނާ ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދޭ ފަހު މެޗަށް...

August 08, 2020 5
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ސިޓީ އާއި ލިޔޯން ކުއާޓާ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 8) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޔުވެންޓަސް ކަޓުވާލައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލިޔޯން...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ރޮނާލްޑޯ ފިޓްކޮށް ހުރުމަކީ ސާރީ އަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޕްރެޝަރު މެޗަކަށް ކުރިމަތިލާއިރު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފަދަ މި މުބާރާތުގައި ރެކޯޑް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިއަކު ޓީމުގައި ހުރުމަކީ...

August 07, 2020
ރެއާލާ ވާދަކޮށް ސިޓީގެ މޮޅުކަން ދައްކަންޖެހޭ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 7) - ރެއާލް މެޑްރިޑަކީ މުއްސަނދި ތާރީހެއް އޮތް ބޮޑު ކްލަބެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު މި ވަގުތުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އޭނާގެ ނަޒަރުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަކީ ރެއާލަށް...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 1
"ޒިދާނަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް އަދި މޮޅު ކޯޗެއް"

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 1) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރަށް ބަލާއިރު ޒިނެދިން ޒިދާނަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި އަދި ކޯޗިން ކެރިއަރުގެ މިހާތަނަށް ބެލިޔަސް އޭނާ އަކީ މޮޅު ކޯޗެއް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުއާޓާގައި އެމްބާޕޭ ނުފެންނާނެ

ޕެރިސް (ޖުލައި 28) - ފްރެންޗް ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި ސެއިން އެޓިއެން އަތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 1-0 އިން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗުގައި ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން، އަންނަ މަހު ކުޅޭ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އަގުއޭރޯ ފިޓްވާނެ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 25) - އަންނަ މަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗުތައް ފަަށަންވާއިރަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ފިޓްވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 10
މިގޮތަށް ކުޅެގެން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނުހޯދޭނެ: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 18) - މިހާރު ބާސެލޯނާ އޮތް ހާލަތުގައި ކުރިއަށްގޮސްގެން މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އެ ޓީމަށް ނުހޯދޭނެ ކަމަށް ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 1
މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ސަސްޕެންޝަން ކޯޓުން އުވާލައިފި

ޒިއުރިކް (ޖުލައި 13) - ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އިސްތިއުފާނުގެ މައްސަލަ ބަލައި ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) އިން އެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފަ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 2
ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޮނާލްޑޯ ރެއާލާ ދެކޮޅަށް؟

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (ޖުލައި 11) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ޔުވެންޓަސް އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިދާނެ އެވެ.