03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020 3
ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު، ޗެލްސީ އަށް އެއް ވަނަ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 3) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 3-1 އިން ޕީއެސްޖީ އަތުން ބަލިވިއިރު، ޗެލްސީން ރަށުން ބޭރުގައި ސެވިއްޔާ އަތުން 4-0 އިން...

December 03, 2020
ޑޯޓްމަންޑް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި

ޑޯޓްމަންޑް (ޑިސެމްބަރު 3) – އިޓަލީގެ ލާޒިއޯއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވީ ނަމަވެސް ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020
ކަވާނީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޖެހިލުންވޭ: ޓުޗެލް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 2) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ކުޅޭއިރު ޖެހިލުންވާ އެއް ކަމަކީ އެ ޓީމުގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަންޖެހުން ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނެފި އެވެ.

December 02, 2020 1
އިންޓަ އަށް އުއްމީދެއް، ރެއާލް އަށް ޕްރެޝަރު

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 2) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޔޫކްރޭންގެ ޝަހުތަރު ޑޮނެސްކް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކެޓުމުގެ ޕްރެޝަރާ...

December 02, 2020
ލިވަޕޫލް އަނެއް ބުރަށް، ބަޔާންގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލުން 1-0 އިން އަޔަކްސް ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ 1-1 އިން...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020
އަންހެން ރެފްރީ ފްރަޕާޓް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މެޗަކަށް

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 1) - މަޝްހޫރު އަންހެން ރެފްރީ ފްރާންސްގެ ސްޓެފަނީ ފްރަޕާޓް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީހުގައި އެ މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި އިންސާފުކުރާ ފުރަތަމަ އަންހެން ރެފްރީ އަކަށް ވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 2
ބަޔާނާއި ސިޓީ އަނެއް ބުރަށް، ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 26) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުގެ ޖާގަ ޔަގީންކުރިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން އެޓަލަންޓާ އަތުން ބަލިވެ ލިވަޕޫލް ކޮލިފައިވާން އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 3
ޗެލްސީ، ސެވިއްޔާ، ބާސާ އަދި ޔުވެންޓަސް އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 25) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޗެލްސީ އާއި ސެވިއްޔާ އާއި ބާސެލޯނާ އަދި ޔުވެންޓަސް ބާކީ ދެ މެޗު ނުކުޅެ އޮއްވައި މުބާރާތުގެ އަނެއް...

November 25, 2020
ޕީއެސްޖީ ދެ ވަނަ ބުރުގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 25) – ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލީޕްޒީގް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 2
ބާސެލޯނާ އާއި ޔުވެންޓަސް އަށް ކާމިޔާބު ރެޔެއް

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 5) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ޖީ ގައި ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ޑައިނަމޯ ކިއޭވް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވިއިރު ޔުވެންޓަސް އިން ފެރެންޝްވަރޯސް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ...

November 05, 2020 2
ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު، ޗެލްސީ އަށް މޮޅެއް

އިސްތަންބޫލް (ނޮވެމްބަރު 5) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުން ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލް ބަސަކްޝެހީރް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 4
ލިވަޕޫލްގެ ރެކޯޑް ކުރިއަށް، ރެއާލަށް ފުރަތަމަ މޮޅު

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 4) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އިޓަލީގެ އެޓަލަންޓާ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދެމެހެއްޓިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އިންޓަ މިލާން 3-2 އިން ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020
ރެއާލާ ދެކޮޅަށް ލުކާކޫ އަށް ނުކުޅެވޭނެ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 3) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އިންޓަ މިލާންގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 1
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 29) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީން ރަށުން ބޭރުގައި ރަޝިއާގެ ކްރަސްނޯޑާ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މާކަސް ރެޝްފޯޑްގެ ހެޓްރިކާ އެކު...

October 29, 2020 11
ބާސެލޯނާ އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 29) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނުލާ ކުޅުނު ޔުވެންޓަސް އަތުން ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލިއޮނަލް މެސީގެ ބާސެލޯނާ 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 9
ރޮނާލްޑޯ އަށް ބާސެލޯނާ މެޗު ގެއްލިއްޖެ

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ ކެޕްޓަންކަމުގައި ކުޅޭ ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ނުކުޅެވޭނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

October 28, 2020
ރެއާލާއި އިންޓަގެ މެޗުތައް އެއްވަރު

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 28) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ގްރޫޕް ބީ ގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އިންޓަ މިލާން ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެއްވަރުވިއިރު، ގްރޫޕް އޭ ގައި ބަޔާން މިއުނިކާއި...

October 28, 2020
ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، ލިވަޕޫލް ޑިފެންސަށް އަނިޔާގެ ހިޔަނި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ރަށުން ބޭރުގައި އޮލިމްޕިކް މާސޭ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވިއިރު، މިޓްޔައެލަންޑް އަތުން 2-0 އިން ލިވަޕޫލް މޮޅުވި...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 6
ލިވަޕޫލާއި ސިޓީ މޮޅަކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފަށައިފި

އަމްސްޓަޑަމް (އޮކްޓޫބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ލިވަޕޫލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މޮޅަކުން މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފަށައިފި އެވެ.

October 22, 2020 4
ރެއާލް ބަލިވިއިރު، ޗެމްޕިއަން ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 22) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑް މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޔޫކްރޭނުގެ ޝަހުތަރު ޑޮނެސްކް އަތުން 3-2 އިން...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 2
ލިވަޕޫލަށް ގޮތް ހުހެއް ނުވޭ: ކްލޮޕް

އަމްސްޓެޑަމް (އޮކްޓޫބަރު 21) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ރަށުންބޭރުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ގަދަބާރު އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ލިވަޕޫލްގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންތަކެއް އަނިޔާގައި ތިބި ނަމަވެސް އެއީ ގޮތް ހުސްވެގެން އުޅެންޖެހޭ ހާލަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

October 21, 2020 7
ޗެލްސީ އެއްވަރުވިއިރު، ޔުނައިޓެޑުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 21) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީން ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން ސެވިއްޔާއާ އެއްވަރުވިއިރު، މިިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މެންޗެސްޓާ...

October 21, 2020 1
ބާސާ، ޔުވެންޓަސް އަދި ލާޒިއޯ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 21) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަދި ލާޒިއޯ އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 1
މެގުއާ އަނިޔާގައި، ކެޕްޓަން ބޭންޑް ފެނާންޑޭސް އަށް

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅޭ މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާ ނުކުޅޭތީ މިރޭ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅާނީ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 2
ޔުވެންޓަސް އާއި ބާސެލޯނާ އެއް ގްރޫޕަކަށް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (އޮކްޓޫބަރު 1) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ލިއޮނަލް މެސީގެ ބާސެލޯނާ އާއި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅެމުން އަންނަ ޔުވެންޓަސް އެއް ގްރޫޕެއްގައި ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020
މިނީ ޓޯނަމެންޓް ފޯމެޓަށް ޔުއެފާ ރައީސްގެ ތާއީދު

ޒިއުރިކް (އޮގަސްޓް 28) - މި އަހަރު ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފެށިގެން އެއް ލެގު އުސޫލުން އެއް ސަރަހައްދެއްގައި މިނީ ޓޯނަމެންޓް ފޯމެޓަށް މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައިރު މެޗުތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ފެނުމުން އެކަމާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ޔުއެފާގެ ރައީސް އެލެކްޒެންޑާ ކެފެރިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 8
ބަޔާން މިއުނިކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ލިސްބަން (އޮގަސްޓް 23) – ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ހަ ވަނަ ފަހަރަށް އުފުލާލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 2
ޕީއެސްޖީ އަށް މަދުވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށި: ޓުޗެލް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 23) - ޕީއެސްޖީ އަށް މިހާރު މަދުވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށްޓެއް ކަމަށާއި އެކަން ހާސިލްކޮށްދޭން ލިބިފައި މި އޮތް ރަނުގެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރަން...

August 23, 2020 6
ޕީއެސްޖީ އަށް ވަކި ހާއްސަ ގޮތެއް ނޯންނާނެ: ބަޔާން

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 23) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޕީއެސްޖީ ވެގެން ވަކި ހާއްސަ ގޮތަކަށް ބަޔާން މިއުނިކް ތައްޔާރުނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހަންސީ...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 4
ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ބަޔާން މިއުނިކަށް

ލިސްބަން (އޮގަސްޓް 20) – ފްރާންސްގެ އޮލިމްޕިކް ލިޔޯން 3-0 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 1
އެމްބާޕޭ ބޭނުންވަނީ ފައިނަލުގައި ލިޔޯނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 19) - އޭނާ ބޭނުންވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ލިޔޯނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ކަމަށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ޕީއެސްޖީގެ ފޯވާޑް ކީލިއަން...

August 19, 2020 5
ޕީއެސްޖީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލަށް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 19) – ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލީޕްޒިގް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 2
ފުޓްބޯޅައާ ވަކިނުވި ނާގަލްސްމަންގެ ޒުވާން ހިތް

ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުގައި ޖަރުމަނު ފުޓްބޯޅައިގައި އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިއަރައިގެން އައި އެއް ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ޖޫލިއަން ނާގަލްސްމަންގެ ވިސްނުންތޫނު ކަމަށް އޭރު އޭނާ ކުޅެމުން...

August 16, 2020 11
ސިޓީ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ލިޔޯން ސެމީ އަށް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 16) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފަހު މެޗުގައި އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 3-1 އިން ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ފްރާންސްގެ ލިޔޯނުން...