05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ސިޓީ އަދަބުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 5) - ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މައްސަލަ މި ވަގުތު ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) އިން ބަލަމުން އަންނައިރު، އެ މައްސަލައިގައި ސިޓީ އަދަބުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އޮގަސްޓް މަހަށް ތާވަލުކޮށްފި

ނިޔޯން (ޖޫން 18) – މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފެށިގެން މިނީ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ލިޒްބަންގައި އޮގަސްޓް 12-23 އަށް ބާއްވަން ޔުއެފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ބާއްވަން ގައުމުތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް

ޒިއުރިކް (ޖޫން 10) - މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ބާކީ މެޗުތައް ޔުއެފާ އިން ކަނޑައަޅާ މިނީ ޓޯނަމެންޓް ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ބާއްވަން ޔޫރަޕްގެ އެކި ގައުމުތަކުން ހުށަހަޅަަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020
ކޮވިޑް-19: އެޓަލާންޓާ ކޯޗުގެ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

މިލާން (ޖޫން 5) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މާޗު މަހު ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް އެޓްލާންޓާ ދިޔައިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖިއަން ޕިއޭރޯ ގެސްޕަރީނީގެ ކިބައިން ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމާތްތައް ފެނުނު ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދެއްކުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020
ޔޫރަޕް ފުޓްބޯޅައާ މެދު ކެފެރިންގެ އުއްމީދީ ވާހަކަތަކެއް

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (ޖޫން 20) – ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ މި ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އޮގަސްޓުގެ ނިޔަލަށް ފުރިހަމަކުރަން އަމާޒުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޔުއެފާގެ ރައީސް އެލެކްޒެންޑާ ކެފެރިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 1
"ސީޒަން ފެށޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް"

ނިޔޯން، ފްރާންސް (އޭޕްރިލް 30) – ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަލުން ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ޔަގީނުން ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް ޔުއެފާގެ މެޑިކަލް ކޮމިޓީން ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020
ޕީއެސްޖީގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މެޗުތައް އެހެން ގައުމަކަށް

ދޯހާ (އޭޕްރީލް 29) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ފްރާންސް ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގައި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރިން އެއްވެސް ކުޅިވަރު ހަރަކާތެއް ނުބޭއްވޭނެކަން އިއުލާނުކުރުމާ އެކު ޕީއެސްޖީގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މެޗުތައް އެހެން ގައުމުގެއްގައި ކުޅެން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބްގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީ ވިދާޅުވެއްޖެ...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔުރޮޕާ ލީގު އޮގަސްޓުގައި؟

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 23) – ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ޑޮމެސްޓިކް ފުޓްބޯޅަ ލީގުތައް ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުރިހަމަކޮށް، ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔުރޮޕާ ލީގުގެ މެޗުތައް އޮގަސްޓް މަހު ބޭއްވުމަށް ޔުއެފާ އާއި ޔޫރަޕިއަން ކްލަބް އެސޯސިއޭޝަނުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް އޮގަސްޓް 29 ގައި؟

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 17) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު އޮގަސްޓް 29 ވަނަ ދުވަހު ކުޅެން ޔުއެފާ އިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގު ކެންސަލްކުރަންޖެހިދާނެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 6) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ފެތުރޭތީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގު އަލުން ފަށަން ހާލަތެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެނަމަ އެ ދެ މުބާރާތް ކެންސަލްކުރަން ވެސް ޖެހިދާނެ ކަމަށް ޔުއެފާ އިން ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 2
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މެޗަކުން ވައިރަސް ބޮޑަށް ފެތުރުނު

މިލާން (މާޗް 26) - އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިނުގައި ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުން އިތުރުވި އެއް ސަބަބަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އެޓަލަންޓާ އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ކަމަށް އިޓާލީގެ ލޮމްބާޑީ ރީޖަންގެ މޭޔަރު ޖިއޮޖީއޯ ގޯރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 1
ޔޫރަޕްގެ ފައިނަލްތައް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ޒިއުރިކް (މާޗް 24) - ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕްގެ ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކުރަން ޔޫރަޕްގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ޔުއެފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 2
ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔުރޮޕާ ލީގު މެދުކަނޑާލައިފި

ނިޔޯން (މާޗް 13) – އަންނަ ހަފުތާ އަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ޔުއެފާގެ ހުރިހާ ކްލަބް މެޗުތަކެއް، ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

March 13, 2020
ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކަށް ގޮވާލައިފި! ޔޫރޯ ފަސްކުރަނީ؟

ނިޔޯން (މާޗް 13) – ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ޔޫރަޕުގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ، ޔުއެފާ އިން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވާ ކުއްލި...

12 މާޗް

March 12, 2020 32
އެތުލެޓިކޯ އަތުން ބަލިވެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ކަޓައިފި

ލިވަޕޫލް (މާޗް 12) – ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން 3-2 އިން ބަލިވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިންގްލެންޑުގެ ލިވަޕޫލް ރޭ ކަޓައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 2
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޓޮޓެންހަމް ކަޓައިފި، އެޓަލާންޓާ ކުއާޓާ އަށް

ލީޕްޒިގް (މާޗް 11) – ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލީޕްޒީގް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިންގްލެންޑުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކެޓިއިރު ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާ 4-3 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާ އިން އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 10
ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލިޔޯނުން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 27) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ލިޔޯނުން 1-0 އިން އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

February 27, 2020 22
ރެެއާލް ދަނޑުގައި ފަހަތުން އަރައި ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 27) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން އިނގިރޭސި...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 4
ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓުވަން ޕްލޭނެއް ނެތް: ގާސިއާ

ލިޔޯން (ފެބްރުއަރީ 26) – ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅޭއިރު އޭނާ ހުއްޓުވާނެ ވަކި ހާއްސަ ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށް ފްރާންސްގެ އޮލިމްޕިކް ލިޔޯންގެ ކޯޗު ރުޑި ގާސިއާ ބުނެފި އެވެ.

February 26, 2020 2
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ބަޔާން ކުއާޓާއާ ގާތަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 26) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގައަކާ ގާތަށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޖެހިލައިފި އެވެ.

February 26, 2020 13
ބާސެލޯނާ އާއި ނަޕޯލީ އެއްވަރު

ނޭޕްލްސް (ފެބްރުއަރީ 26) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބާސެލޯނާ އިން ނަޕޯލީގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 6
ކުރީގެ ހަނދާންތަކަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ހުރަހެއް: ސެޓިއެން

ނޭޕްލްސް (ފެބްރުއަރީ 25) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ނުކުންނައިރު، މިދިޔަ ދެ މުބާރާތުގައި ލިވަޕޫލާއި ރޯމާ އަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިވި ގޮތުގެ ހަނދާންތަކަކީ ކުޅުންތެރިންނަށް ކުރިމަތިވާނެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހުރަހެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 3
ޓޮޓެންހަމް ބަލިވިއިރު، އެޓަލަންޓާ ކުއާޓާއާ ގާތަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އިންގްލެންޑުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-0 އިން ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލައިޕްޒިގް އަތުން ބަލިވިއިރު، އިޓަލީގެ އެޓަލަންޓާ އިން ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާ 4-1 އިން ބަލިކޮށް ކުއާޓާއާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 2
ހާލަންޑުގެ ގޯލްތަކާ އެކު ޑޯޓްމަންޑުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި

ޑޯޓްމަންޑް (ފެބްރުއަރީ 19) – ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް އާލިން ހާލަންޑް ހަތް މެޗުން ޖަހައިދިން 11 ވަނަ ގޯލާ އެކު، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ޑޯޓްމަންޑުން...

February 19, 2020 8
އެތުލެޓިކޯ އިން ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 19) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-0 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި...