15 މާޗް

March 15, 2019 13
ކުއާޓާގައި ޔުނައިޓެޑާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (މާޗް 15) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 30
ލިވަޕޫލާއި ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

މިއުނިކް (މާޗް 14) – ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި 3-1 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން އަދި އޮލިމްޕިކް މާސޭ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-1 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 7
"ފޯރިގެންނަން ލިވަޕޫލަށް ޕްރެޝަރު ކުރާކަށް ނުޖެހޭ"

މިއުނިކް، ޖާމަނީ (މާޗް 13) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ބަޔާން މިއުނިކާއި ލިވަޕޫލް ކުޅޭ މެޗު ފޯރިގަދަކުރަން ކުޅިވަރު އެނަލިސްޓުންނާއި ނޫސްވެރިން ލިވަޕޫލަށް ޕްރެޝަރު ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

March 13, 2019 2
ސިޓީ ހަތް ގޯލުން މޮޅުވެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 13) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖަރުމަނުގެ ޝާލްކާ އަތުން 7-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ...

March 13, 2019 28
ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ޔުވެންޓަސް ކުއާޓާ އަށް

ޓިއުރިން (މާޗް 13) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ލެގުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލައި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން ޔުއެފާ...

12 މާޗް

March 12, 2019 15
ޔުވެންޓަސްގެ ހަތިޔާރަކީ ރޮނާލްޑޯ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (މާޗް 12) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބޮޑެތި މެޗުތަކަށް ނުކުންނައިރު ޔުވެންޓަސްގެ ހަތިޔާރަކީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 7
ނަތީޖާ އަނބުރާލަން ތައްޔާރުވޭ: ރޮނާލްޑޯ

ޓިއުރިން (މާޗް 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މާދަމާރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސް ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލަން ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެދިއްޖެ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 5
ރޯމާ ބަލިކޮށް ޕޯޓޯ ކުއާޓާ އަށް

ޕޯޓޯ (މާޗް 7) – ދެ ޓީމު އެގްރިގޭޓުން އެއްވަރުވެ ނަތީޖާ ނެރެން ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ޖެހި ލަނޑާ އެކު އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ޕޯޗުގަލްގެ ޕޯޓޯ އިން ޗެމްޕިއަންސް...

March 07, 2019 63
ޕީއެސްޖީ ރޮއްވާލުމަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާ އަށް

ޕެރިސް (މާޗް 7) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ޕީއެސްޖީ އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި 3-1 އިން ހޯދި ތާރީހީ މޮޅާ އެކު، އެ ޓީމު ރޮއްވާލުމަށް ފަހު މެންޗެސްޓާ...

06 މާޗް

March 06, 2019 12
ޔުނައިޓެޑުގެ އަމާޒަކީ ތާރީހު ބަދަލުކުރުން

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމާ ޑިސެމްބަރު މަހު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ހަވާލުވި ފަހުން އެ ޓީމު މިހާތަނަށް ކުޅުނު 16 މެޗުގެ ތެރެއިން ބަލިވީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން ޕީއެސްޖީ އަތުން އެކަންޏެވެ. މިހާތަނަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ނޮކްއައުޓު ބުރެއްގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފުރަތަމަ ލެގުން...

March 06, 2019 6
ހަތް އަހަރު ފަހުން ޓޮޓެންހަމް ކުއާޓާ އަށް

ޑޯޓްމަންޑް، ޖަރުމަން (މާޗް 6) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަތުން 1-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ހަތް އަހަރު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...

March 06, 2019 25
ދެ ވަނަ ބުރުން ކަޓައި މެޑްރިޑުގެ ރަސްކަން ނިމުމަކަށް

މެޑްރިޑް (މާޗް 6) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ ބަލިވި ތިން ވަނަ މެޗުގައި، ރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އަތުން ލަދުވެތި ގޮތަކަށް 4-1 އިން ބަލިވެ، މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން...

05 މާޗް

March 05, 2019 6
ބޭލްގެ އޭޖެންޓް ރެއާލްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ފާޑުކިޔައިފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 5) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ވިންގް ގަރެތު ބޭލްގެ އޭޖެންޓް ޖޮނަތަން ބާނެޓް، ރެއާލުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 10
ސިޓީ ފަހު ވަގުތު މޮޅުވިޔަސް ގާޑިއޯލާގެ ކަންބޮޑުވެފައި

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 21) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ 10 ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކުޅެ ފަހު ވަގުތު ޝާލްކާ އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގައި...

February 21, 2019 28
ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 21) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން މި ފަހަރުގެ ފޭވަރިޓެއް ކަމަށްވާ ޔުވެންޓަސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 7
މިހާރު ޔުވެންޓަސްގެ ތަފާތަކީ ރޮނާލްޑޯ: އަލެގްރީ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 20) - އެހެން އަހަރުތަކާ ބަލާއިރު މި ފަހަރު ޔުވެންޓަސް އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އޮތް ތަފާތަކީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޓީމުގައި ހުރުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

February 20, 2019 19
ބާސެލޯނާ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ހާލަތެއް ނެތް: ވަލްވޭޑޭ

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ފެބްރުއަރީ 20) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިޔޯންއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވިޔަސް މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ...

February 20, 2019 26
ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލިވަޕޫލާއި ބަޔާން އެއްވަރުވެއްޖެ

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 20) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗުން ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 8
ބަޔާނާ ދެކޮޅަށް ހާއްސަ ވާދަވެރިކަމެއް ނެތް: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 19) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލް ގޮވައިގެން ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، މިއީ އޭނާ އަށް ހާއްސަ ވާދަވެރިކަމެއް އޮންނަ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 4
ޕީއެސްޖީން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރާނެ: ނޭމާ

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 14) – ޕީއެސްޖީގައި އޮތް ވަރުގަދަ ޓީމާއި މޮޅު ކޯޗުގެ ސަބަބުން މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު...

February 14, 2019 35
އަޔަކްސް އަތުން ރެއާލަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

އަމްސްޓަޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (ފެބްރުއަރީ 14) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އަތުން 2-1...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019
"ޒުވާނުން ދަނޑަށް ދާނީ ސަންޗޯގެ ކުޅުން ބަލަން"

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 13) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ އިންގްލެންޑުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އާއި ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ލަންޑަނުގައި ކުޅޭ މެޗު ބަލަން އިނގިރޭސި ގިނަ ޒުވާނުން ޓިކެޓް ގަންނާނެ އެއް ސަބަބަކީ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ޖޭޑަން ސަންޗޯގެ ކުޅުން ބެލުން ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު...

February 13, 2019 6
"ރެއާލަށް މި އަހަރު ވެސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދޭނެ"

އަމްސްޓަޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (ފެބްރުއަރީ 13) - ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދޭނެ ފެންވަރު ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި އޭނާ އެ ކަމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ...

February 13, 2019 8
ޕީއެސްޖީން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 13) - އާ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާއާ އެކު ބަލިނުވެ 11 މެޗު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުނު...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 16
ޔުނައިޓެޑް ފޯމުގައި، ޕީއެސްޖީ އަށް އަނިޔާގެ މައްސަލަ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ނޮކްއައުޓު ބުރު މިރޭ ފަށާއިރު އެންމެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ލޯ އަމާޒުވާނެ މެޗަކީ ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ އާއި އިނގިރޭސި ގަދަބާރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ވާދަކުރާ މެޗަށެވެ. އެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގަ އެވެ. ޕީއެސްޖީ އަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 1
ލިވަޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑަށް ވަރުގަދަ މެޗުތަކެއް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 17) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް ލިވަޕޫލް ދެ ވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުނުއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރާނީ ފްރާންސްގެ ގަދަބާރު ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 2
ބޮޑެތި ޓީމުތަކަށް ނާކާމިޔާބު، ސިޓީ އަށް މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 13) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރުތައް ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އާއި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް ބަލިވިއިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
އަނިޔާގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ގާޑިއޯލާ އަށް ބޮލުގެ ރިހުމެއް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 12) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އަނިޔާގެ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ ހާސްކަން ވެސް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

December 12, 2018 2
ތަފާތު ދައްކައި ލިވަޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމް ދެ ވަނަ ބުރަށް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 12) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހު މެޗުގައި ތަފާތު ދައްކައި ލިވަޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ....

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
މަރުގެ މެޗަށް ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ އަށް ކްލޮޕް އެދިއްޖެ

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ މޮޅުވުން މަޖުބޫރު މެޗަކަށް އިޓަލީގެ ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނުކުންނައިރު އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް...

December 11, 2018 2
ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިލުމެއްނުވޭ: ޕޮޗެޓީނޯ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދަން ރަށުން ބޭރުގައި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުމުން ޖެހިލުންނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ކުޅޭ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވީއޭއާރް ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 4) - މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފެށިގެން ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބޭނުންކުރަން ޔުއެފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 2
ޕީއެސްޖީން ލިވަޕޫލް ހާސްކޮށްލައިފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 29) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޕީއެސްޖީ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް ލިވަޕޫލަށް ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ އެވެ.

November 29, 2018 7
ބާސާ އެއް ވަނަ އަށް، އިންޓަގެ އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ

އެއިންދޯވެން (ނޮވެމްބަރު 29) – ނެދަލެންޑްސްގެ ޕީއެސްވީ އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި 2-1 އިން މޮޅުވެ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ބީ އެއް ވަނަ މަގާމް ހޯދިއިރު...