15 މެއި

May 15, 2019 18
ސީއެންއެމްއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޑީޖޭއޭއިން ހުށަހަޅައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ރިޝްވަތު ނެންގެވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރި ކަމަށް ބުނެ ސީއެންއެމް އޮންލައިނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ފުލުހުންނާއި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ފޮނުވައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 16
"ޖުޑިޝަރީ ހިންގަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މާނަކުރައްވާ ގޮތަށް"

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ މިހާރު ހިންގަނީ ގާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެ ފާސްކުރި ގޮތަށް ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ކުރަނީ ޖުޑިޝަރީ ހިންގަން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މާނަކޮށްގެން އުޅޭ ގޮތަކަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހްމަދު ޒާހިރު (ސީނާ ޒާހިރު) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 12
ސީއެންއެމް، ވީއެފްޕީގެ ނަމުގައި އެނބުރި އަތުވެއްޖެ

ސިޔާސީ ޕްރެޝަރާ ހެދި މީގެ ތިން މަސްދުވަސް ކުރިން ހުއްޓާލި އޮންލައިން ނޫސް ސީއެންއެމްގެ ޓީމު، ވޮއިސް އޮފް ފްރީ ޕްރެސް (ވީއެފްޕީ)ގެ ނަމުގައި މިރޭ އާ އޮންލައިން ނޫހެއް ނެރެން ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 31
ކޮލަމް 27: މަރަށް ތެޅޭ ރޯމަސްތަކެއް ފަދަ...

ތިރީސް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މެދުނުކެނޑި ހިންގާފައިވާ "ހަވީރު"ގައި އެތަކެއް މިލިއަން ރުފިޔާއެއްގެ މުދަލާ އެކު ތަޅު އެޅުވުމަށް ފަހު މިހާރު އެތަން އެހުރީ ފަޅަށެވެ. އިއްޔެ ވަރަށް ބާރުގަދަ، ވަރަށް ނުފޫޒު ގަދަ އަދި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ނޫސް ވުޖޫދުން މިހާރު ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން، މީގެ ދެތިން ދުވަސް ކުރިން ފެނިގެން މި ދިޔައީ...

27 ޖޫން

June 27, 2016 11
"ސީއެންއެމް ހުއްޓުވާލީ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަތައް ފަޅާއަރުވާތީ"

ޗެނަލް ނިއުސް މޯލްޑިވްސް (ސީއެންއެމް) އަށް ސިޔާސީ ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިކުރުވައި އެ ނޫސް ހުއްޓުވާލީ ސަރުކާރުން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ފަޅާއަރުވާތީ ހަޖަމްނުކުރެވިގެން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 16
ސީއެންއެމް ހުއްޓުވުމުން ނޫސްވެރިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އޮންލައިން ނޫސް، ސީއެންއެމް އަށް ސިޔާސީ ޕްރެޝަރުތައް ކުރިމަތިކޮށް އެ ނޫސް ހުއްޓުވާލި މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ދޮށަށް އެއްވެ ނޫސްވެރިން މިއަދު...

June 26, 2016 11
ސީއެންއެމް ހުއްޓުވާލި މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

އޮންލައިން ނޫސް، ޗެނަލް ނިއުސް މޯލްޑިވްސް (ސީއެންއެމް) ހުއްޓުވާލި މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ ކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 26
ނޫސް ހުއްޓާލީ ނުފޫޒުގަދަ މީހުންގެ ސަބަބުން: އިސްމާއިލް

މަޝްހޫރު އޮންލައިން ނޫސް، ޗެނަލް ނިއުސް މޯލްޑިވްސް (ސީއެންއެމް) ހުއްޓާލީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ ނޫހުގެ އެއް ހިއްސާދާރު އަދި އެޑިޓަރު އިސްމާއިލް ...

June 25, 2016 68
ސީއެންއެމް "ސިޔާސީ ޕްރެޝަރާ ހެދި" ހުއްޓާލައިފި

މަޝްހޫރު އޮންލައިން ނޫސް، ޗެނަލް ނިއުސް މޯލްޑިވްސް (ސީއެންއެމް) އަށް ކުރިމަތިވި "ސިޔާސީ ޕްރެޝަރުތަކަކާ ހެދި" އެ ނޫސް ހިންގުން މިރޭ ހުއްޓާލައިފި އެވެ.