17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020
އަންހެން ކުދިންގެ ތައުލީމަށް ހެރީގެ 130،000 ޑޮލަރު

އެފްރިކާ ބައްރުގެ ގައުމުތަކެއްގެ އަންހެން ކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ތައުލީމާއި ތަރައްގީ އަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް 130،000 ޑޮލަރު ޗެރިޓީއަކަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 3
ސޯނޫ ހިލޭ ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި

މާލީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ނޫން އާއިލާތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މަތީ ތައުލީމަށް ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް ދޭން ނިންމައި އެ ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލާން އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
ޕީޕީއީ އުފައްދަން ބާބެރީން 700،000 ޑޮލަރު ދީފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ފެތުރުމުގެ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ގޯސްވި ފަހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މާސްކާއި ގައުން ފަދަ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިކް އިކްޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) އެ ގައުމުގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސް...

September 06, 2020
ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނަށް ބިޔޯންސޭ 1 މިލިއަން ދީފި

އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވާން، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ އިތުރު 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 2
ސަލްމާންގެ އެހީގައި 70 ގެ އިމާރާތްކުރަނީ

އެކި ކަންކަމުގައި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން ހިއްސާވާ ގޮތަށް އިންޑިއާގެ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގެ ޚިދުރާޕޫރްގައި 70 ގެ އިމާރާތްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020
ޝެނެލުން ލުބުނާނަށް 700،000 ޑޮލަރު

ޝެނެލަކީ ލުބުނާނަށް މިހާތަނަށް އެހީދިން ހަމައެކަނި ފެޝަން ކުންފުނި

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ދަރިވަރަކަށް ޓޭލާގެ ފަރާތުން 30،000 ޑޮލަރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ކިޔަވާ ޕޯޗްގަލްގެ ދަރިވަރެއްގެ ކޯހުގެ ފީ ދައްކަން ދަތިވެގެން އެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަކުރުމުން، އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް އެހީގެ ގޮތުގައި 30،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020
ބޭރޫތަށް ވީކެންޑުގެ 300،000 ޑޮލަރު

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ލުބުނާންގެ ބޭރޫތުގައި ހިނގި ގޮވުމުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ދި ވީކެންޑް 300،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 7
ކްލޫނީގެ ދެމަފިރިންގެ 100،000 ޑޮލަރު ބޭރޫތަށް

ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފައި ވަނީ އަމާލްގެ އުފަން ގައުމުގެ ތިން ޖަމިއްޔާއަކަށް

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020
ބެޒޯސްގެ ކުރީގެ އަންހެނުން 1.7 ބިލިއަން ހަދިޔާކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު، އެމެޒޯން ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސްއާ މިދިޔަ އަހަރު ވަކިވި އޭނާގެ ކުރީގެ އަންހެނުން މެކެންޒީ ސްކޮޓް ހައިރާތަށް މިހާތަނަށް 1.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 2
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޖޮލީ ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު

އެމެރިކާގައި ބޮޑުވަމުންދާ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ 200،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފިި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 1
ފްލޮއިޑްގެ ދަރިފުޅުގެ ކިޔެވުމުގެ ހަރަދު ކަންޔޭގެ ފަރާތުން

މިދިޔަ މަހު އެމެރިކާ ފުލުހުންގެ އަނިޔާގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ ދަރިފުޅުގެ ކިޔެވުމުގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020
ތަފާތުކުރުންތަކާ ދެކޮޅަށް ޔޫޓިއުބުން މިލިއަން ޑޮލަރު

ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތައިލުމާއި އިޖުތިމާއި އަދާލަތު ގާއިމުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޔޫޓިއުބުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 1
މުޒާހަރާ އަށް ތާއީދުކޮށް މޮޑެލްއަކު ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު

އެމެރިކާގައި މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން ފުލުހުން އަނިޔާގެ ސަބަބުން، ޖޯޖް ފްލޯއިޑް މަރުވި މައްސަލާގައި އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކުރަން އެމެރިކާގެ މޮޑެލް ކްރިސީ ޓައިގަން 200،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 3
ބަންދުވެފައި ތިބި މީހުން އުފުލައިދީ ސޯނޫ ލޯބި ހޯދައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ އެކު އެންމެ ބޮޑު ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވި އެއް ބަޔަކީ އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް އިންޑިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވަޒީފާ އަށް ދާ މީހުންނެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020
އެމެޒޯންގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ގެދޮރުނެތް މީހުންނަށް ދީފި

މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯން އިން އެމެރިކާގެ ސިއޭޓްލްގެ ހެޑްކުއާޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އޮފީސް އިމާރާތެއް، ގެދޮރު ނެތް މީހުންގެ ދާއިމީ ބޯހިޔާވައްސަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 2
ކައިވެންޏަށް ރައްކާކުރި ފައިސާކޮޅު ފަގީރުންނަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ވަގުތަކީ އެންމެންނަށް އެހީ ބޭނުންވެފައިވާ ވަގުތެކެވެ. ކިރިޔާ ވެސް މީހަކަށް އެހީއެއް ވެވެން އޮތް ނަމަ އެ ނަމޫނާ ދައްކާ މީހުން ވެސް މިހާރު ގިނަ އެވެ. އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގައި ރިކްޝާ ޑްރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މި ޒުވާނާ އަކީ ވެސް ހަމަ މިފަދަ މީހެކެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 4
އައްޑު އަށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކުން 100،000ރ. ގެ އެހީއެއް

އައްޑު އަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރި ބޯ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާތީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކުން 100،000ރ. ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 4
ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮތް މީހަކު ދިން އެހީ ބަލައެއް ނުގަތް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގައި ހާލުޖެހޭ ކުޑަކުދިންނަށް އެހީވާން "ނޯ ހަންގްރީ ކިޑް" އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭނަށް އެމެރިކާގެ ރެޕާއަކު ހަދިޔާކުރި 200،000 ޑޮލަރު ގަބޫލުނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 2
ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ގަތަރުން ހިލޭ 100،000 ޓިކެޓް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 100،000 ޓިކެޓް ހިލޭ ދޭން ނިންމައި، އެކަމަށް...

May 13, 2020 3
ޓިކްޓޮކުން އުރްވަޝީ ހޯދި 5 ކްރޯޑް ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް

ޓިކްޓޮކްގައި ހިންގާ ޑާންސް ކްލާސްތަކުން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އުރްވަޝީ ރޮޓޭލާ އަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފަސް ކްރޯޑް ރުޕީސް ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ހޭދަކުރަން ހުޅުވި ފަންޑްތަތަކަށް...

11 މެއި

May 11, 2020 21
އައްޑު އަށް މާސްކާއި ސެނިޓައިޒާގެ އިތުރު އެހީތައް

އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އަށް މާސްކާއި ސެނިޓައިޒާ ފަދަ އަސާސީ މެޑިކަލް ސާމާނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނުމާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކުން ތަކެތި...

May 11, 2020 2
ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ދަތުރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ މި ދަތި ހާލަތުގައި ސިއްހީ އެހީތެރިން އުފުލަމުން ބުރަ އާއި އެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ގައުމުތަކުގައި އަންނަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ....