10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017
ދުވުމަކަށް ފަހު ޓިއުނީޝިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ތޫނިސް (އޮކްޓޯބަރު 10) - ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި ޗެރިޓީ ދުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިތާ މާގިނައިރެއް ނުވެ ޓިއުނީޝިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 34
ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެނެސްދިން ހެދިކާ ތަށީގެ ހަގީގަތް

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ފަހު މަރިޔަމް ވަހީދާ، މާލޭގެ އެހެން އަވަށެއްގައި ހުންނަ ގެއަކަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ ރޯދަމަސް ފެށެން ދެ ތިން ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު، އޭނާގެ އެޕާޓްމެންޓުގައި ޓަކި ޖަހާތީ ހުޅުވުމުން ފެނުނީ ނުވެސް ދަންނަ މެދު އުމުރުގެ އަންހެނަކު ހެދިކާ...

05 ޖޫން

June 05, 2017 38
މަގުމަތިން ދާ މީހުން ރޯދަ ވީއްލަން އެހީވާ ޒުވާނުން!

ރޯދަ މަހު އިރުއޮއްސި ބަންގި ގޮވާއިރު މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުން މި ޒުވާނުން ފެންނާނެ އެވެ. އެ މީހުންގެ މަސައްކަތަކީ ބަންގި ގޮވާއިރު ރޯދަ ވިއްލަން ގެއަށް ނުފޯރާ މީހުންނަށް ރޯދަ ވީއްލަން އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. ފެން ފުޅިއެއް ނުވަތަ ކަދުރުކޮޅަކާ އެކު ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް 200 މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017
ލޮޓަސް ފިހާރައިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް އެހީވަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ 12 ކޮޓަރީގައި ނުވަ އަހަރުން ދަށުގެ 94 ކުދިން އުޅެ އެވެ. ފެބްރުއަރީ 2016ގައި ހުޅުވި ފިޔަވަތި ހިޔާއިން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ކެއުމާއި ތައުލީމާއި ދުޅަހެޔޮ މާހައުލަކާއި ހެލިފެލި ކުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ހިމެނެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ހުރިހާ ވަސީލަތެއް...

02 މެއި

May 02, 2017 8
ނޯވޭގެ ބިލިއަނަރެއްގެ މުއްސަނދިކަން ހިލޭ ސާބަހަށް

އޮސްލޯ (މެއި 2) - ނޯވޭގެ ބިލިއަނަރެއްގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ބޮޑު ބައި ހިލޭ ސާބަހަށް ޚަރަދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ މުސާރަ ހަދިޔާ ކުރާނީ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް އެމަނިކުފާނުގެ މުސާރަ ޗެރިޓީއަކަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާނީ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށް ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ޝޯން ސްޕައިސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 8
ޔުނިވާސަލް އިން ޓައިނީ ހާޓްސް އަށް އެހީތެރިވަނީ

ޓައިނީ ހާޓްސް އިން މި އަހަރު ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް މާލީ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވުމަށް ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސް އާއި އެ ޖަމިއްޔާއާ ދެމެދު އެއް އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 7
ސީރިއާ މީހުންނަށް އެހީވާން ކެމްޕޭނެއް ފަށަނީ

ސީރިއާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވާން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 24
ކައިވެނި ހަފްލާގައި ލިބުނު ފައިސާ ޖަމިއްޔާއަކަށް ދީފި

އާއްމުކޮށް ކައިވެނި ހަފްލާއެއްގެ ހުރިހާ ކަމެއް ޚާއްސަވާނީ ކައިވެނިކުރާ ދެމަފިރިންނަށެވެ. އެހެން އެންމެން ވަގުތު ހުސްކޮށްގެން އެ މީހުންގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވެ ހަދިޔާ ދީ ހަދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު، ދިވެހި ދެމަފިރިއަކު ގަސްދުކުރީ އެ ދެ މީހުންގެ ބޮޑު ދުވަސް އެހެން ބަޔަކަށް ޚާއްސަކުރާށެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 1
ޓްރަމްޕް ފައުންޑޭޝަން އުވާލަނީ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 25) - ހައިރާތުގެ ގޮތުގައި އެހީ ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ފައުންޑޭޝަން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016 3
ސައުދީގައި ސަލާން ޖަހައިގެން އަހަރަކު 187 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދާ

ރިޔާޒް (ޖުލައި 2) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި ސަލާން ޖަހާ މީހުން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 700 މިލިއަން ރިޔާލް (187 މިލިއަން ޑޮލަރު) ހޯދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ޗެރިޓީއަކުން ބުނެފި އެވެ.