03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020 4
ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު، ޗެލްސީ އަށް އެއް ވަނަ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 3) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 3-1 އިން ޕީއެސްޖީ އަތުން ބަލިވިއިރު، ޗެލްސީން ރަށުން ބޭރުގައި ސެވިއްޔާ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ގްރޫޕް އީގެ އެއް ވަނަ ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 16
ޓޮޓެންހަމް އެއް ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ ލިބުނު ޕޮއިންޓާ އެކު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ސައުތެމްޓަން އަތުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020
އަބްރަމޮވިޗަށްޓަކައި ޓޮޓެންހަމް އަތުން މޮޅުވާން އެދެފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާރޭ ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީން ކުޅޭ މެޗަކީ އެ ޓީމުގެ ވެރިޔާ ރަޝިއާގެ މަހުޖަނު ރޯމަން އަބްރަމޮވިޗް އެ ކްލަބާ ހަވާލުވި ފަހުން ކުޅޭ 1000 ވަނަ މެޗަށްވުމުން އޭނާ އަށް ޓަކައި އެ މެޗުން މޮޅުވާން ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް އެދިއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 3
ޗެލްސީ، ސެވިއްޔާ، ބާސާ އަދި ޔުވެންޓަސް އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 25) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޗެލްސީ އާއި ސެވިއްޔާ އާއި ބާސެލޯނާ އަދި ޔުވެންޓަސް ބާކީ ދެ މެޗު ނުކުޅެ އޮއްވައި މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުގެ ޖާގަ ޔަގީންކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 7
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020
"ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަން ދިފާއުކުރުމުގެ ޕްރެޝަރު ބޮޑު"

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 20) - ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުގައި ދެމިހުރެވޭނީ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެން ކަމަށާއި އެ މަގާމު ދިފާއުކުރުމުގައި އަަބަދުވެސް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވާނެކަން އެނގޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020
ޖިރޫޑް ޗެލްސީ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް ޑެޝޯމްޕް ބުނެފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 19) - ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އޮލިވިއޭ ޖިރޫޑަށް ޗެލްސީ ފުރަތަމަ އެގާރައިން އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު ނުލިބޭނަމަ އޭނާ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސް ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 2
ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ ޗެލްސީ ތިން ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުލުގައި އޮތް ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން މޮޅުވެ ޗެލްސީ ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 1
"ވެން ޑައިކާއި ކޮމްޕެނީ އަދި ސިލްވާއަކީ އެއް ލެވެލް"

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 7) - ޗެލްސީން މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ގެނައި ބްރެޒިލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ އަކީ ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކާމިޔާބު ލީޑަރު ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީއާ އެއް ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 2
ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު، ޗެލްސީ އަށް މޮޅެއް

އިސްތަންބޫލް (ނޮވެމްބަރު 5) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުން ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލް ބަސަކްޝެހީރް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފްރާންސްގެ ރެނެސް އަތުން ޗެލްސީ 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 3
ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ މޮޅުވިއިރު، ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 1
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 29) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީން ރަށުން ބޭރުގައި ރަޝިއާގެ ކްރަސްނޯޑާ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މާކަސް ރެޝްފޯޑްގެ ހެޓްރިކާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 5-0 އިން ޖަރުމަނުގެ ގަދަބާރު އާރްބީ ލައިޕްޒިގު ބަލިކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 4
ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ އެއްވަރު، ލިވަޕޫލް ދެ ވަނަ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ދަނޑުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020
ޗެލްސީ ބަދަލުވެއްޖެ، ޔުނައިޓެޑުން އެކަމާ ވިސްނަންޖެހޭ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު މިހާރު އޮތީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ޗެލްސީ ޓީމު ނޫންކަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ދަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 3
އާސެނަލުން އޮޒިލް ބާކީކޮށްފި، ޗެކް ޗެލްސީ ޓީމަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރި 25 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުން މެސުޓް އޮޒިލް ބާކީކުރިއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ފުޓްބޯޅައިން ރިޓަޔާކުރި އުމުރުން...

October 21, 2020 7
ޗެލްސީ އެއްވަރުވިއިރު، ޔުނައިޓެޑުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 21) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީން ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން ސެވިއްޔާއާ އެއްވަރުވިއިރު، މިިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މެންޗެސްޓާ...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020
ހަމައެކަނި ޑިފެންޑަރުން ކުށްވެރިނުކުރާނަން: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 20) - މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި އެ ޓީމު ކޮޅަށް ވަދެފައި ހުރި ގޯލުތަކުގައި ހަމައެކަނި ޑިފެންޑަރުން ކުށްވެރިނުކުރާނެ ކަމަށާއި އެކަމުގައި މުޅި ޓީމުގެ ޒިންމާ ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 4
ލިވަޕޫލް-އެވަޓަން އެއްވަރު، ޗެލްސީ ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 17) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާއި އެވަޓަން ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗުން ފަހު ވަގުތު ސައުތެމްޓަނާ 3-3 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގެ ކުރިއަށް ޖެހިލަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނަގާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 1
2014 ވަނަ އަހަރު މެސީ އާއި ޗެލްސީގެ ޑީލެއް

މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅުނު ގިނަ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްބަސްވާ ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅެފި އެވެ. އެ މެޗުތަކުގެ ކުރިންނާއި ފަހުން މޮރީނިއޯ ވަނީ ނޫސްވެރިން ތަކުރާރުކޮށް ކުރި ގިނަ ސުވާލުތަކަކަށް ޖަވާބު ދީފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަހަރު...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ކީޕަރު މެންޑީ އަށް ތިން މެޗު ގެއްލިދާނެ

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 11) - ޗެލްސީގެ ގޯލްކީޕަރު އެޑޮއާޑް މެންޑީ އަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މެޗު ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 3
އެވަަޓަން ކުރީގައި، ލީޑްސް އިން ސިޓީ ހިފަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބްރައިޓަން އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެ އެވަޓަން އިން ސައްތަ އިން ސައްތަ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައި ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މާސެލޯ ބިއެލްސާގެ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑުން 1-1 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.