24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ކެޕާއާ މެދު ލަމްޕާޑް ނުރުހޭތީ ޗެލްސީން ޕޯޕަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 24) - ޗެލްސީގެ ގޯލްކީޕަރު ކެޕާ އަރިއްޒަބަލާގާއާ މެދު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ އެ ޓީމުން ބާންލީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑް ގައުމީ ޓީމުގެ ކީޕަރު ނިކް ޕޯޕަށް ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020
ސިޓީ އާއި އާސެނަލް އެއްވަރު، ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެއްވަރުވިއިރު، ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020
ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 6) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ތިން ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު ހޯސޭ މޮރިނިއޯގެ ޓޮޓެންހަމް ބަލިނުވެ ކިރިޔާ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 8
ލިވަޕޫލް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި، ވީއޭއާރްގެ ޝަކުވާތަކެއް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވުލްވްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ލީޑުދެމެހެއްޓިއިރު، ރޭގެ މެޗުތަކަށް ފަހު ވެސް ޓީމުތަކުގެ ކޯޗުން ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބޭނުންކުރާ ގޮތާމެދު އަނެއްކާ ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 3
އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 27) - ދެ ވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 2
ޗެލްސީން ވާނާ އާއި ސަންޗޯ އަށް ބޮޑު ބިޑެއް ކުރަނީ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 26) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި މި ސީޒަނުގައި ވިދަމުން އަންނަ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ޖޭޑަން ސަންޗޯ އާއި އާރްބީ ލިޕްޒިގުގެ ޓިމޯ ވާނާ އަށް އަންނަ މަހު ހުޅުވޭ ފިނި މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޗެލްސީން ބޮޑު ބިޑެއްކުރަން ތައްޔާރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 2
ލަމްޕާޑް އަނެއްކާ ވެސް މޮރީނިއޯ ބަލިކޮށްފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑްގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅޭ ޗެލްސީން ރަށުން ބޭރުގައި، ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 2-0 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 5
ލިވަޕޫލަށް އެއް ވަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން ވަޓްފޯޑް ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
ޖިރޫޑާއި ޕެޑްރޯ ޗެލްސީ ދޫކޮށްލަނީ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 14) - އަންނަ މަހު ހުޅުވޭ ފިނި މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އޮލިވިއޭ ޖިރޫޑާއި ސްޕެއިނުގެ ވިންގް ޕެޑްރޯ ރޮޑްރިގޭޒް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 3
ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 11) – ފަހު މެޗާ ކުރިމަތިލިއިރު ޖާގައެއް ކަށަވަރުވެފައި ނެތް އިނގިރޭސި ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީން ރޭގެ މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުން ޗެލްސީގެ ނުރުހުން ފީފާ އަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 7) - ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭގޮތަށް ފީފާ އިން ޗެލްސީ އަށް ދީފައިވާ އަދަބަށް ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން (ސީއޭއެސް) އިން ލުޔެއް ދިނުމުން ޗެލްސީން ފީފާގެ މައްޗަށް ނުސީދާ ގޮތަކަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 7
ބާސާ އަނެއް ބުރަށް، ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ އިންތިޒާރުގައި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލުން އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 3
ލިވަޕޫލް މަގާމުގައި، ސިޓީ ތިން ވަނަ އަށް އަރައިފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 24) – ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް 2-1 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މަގާމް ދަމަހައްޓައި އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 2-1 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ތިން ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 1
ލަމްޕާޑް ފެނިފައި ގާޑިއޯލާ އަށް ބާސާގެ ހަނދާންތަކެއް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި މެޗެއްގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ޗެލްސީގެ އަދަބު މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 21) - ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭގޮތަށް ފީފާ އިން ޗެލްސީ އަށް ދީފައިވާ އަދަބާ ދެކޮޅަށް އެ ކްލަބުން ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން (ސީއޭއެސް) ގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި އަންނަ މަހު ވަކި ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
ލަމްޕާޑާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް: ހަޒާޑް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 20) - ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ މި ސީޒަނުގައި ހަވާލުވެ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް އަންނަނީ ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދެމުން ކަމަށާއި އޭނާ ކުރި މަސައްކަތާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް މި ސީޒަނުގައި ޗެލްސީ ދޫކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވި ބެލްޖިއަމްގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާާޑް ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 1
ލެސްޓާ ދެ ވަނަ އަށް އެކަމަކު ލީގުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާނެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 10) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ލެސްޓާ ސިޓީ ޖެހިލި ނަމަވެސް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމަށް އެ ޓީމު ވާދަކުރާނެ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ބްރެންޑަން ރޮޖާސް ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
ޗެލްސީން ފަހަތުން އަރައި އަޔަކްސްއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 6) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޯރިގަދަ މެޗެއްގައި ރޭ، ދެ ކުޅުންތެރިން މަދުކޮށް ކުޅުނު އަޔަކްސްއާ ފަހަތުން އަރައި ޗެލްސީން 4-4 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019
މާނޭ ފަހު ވަގުތު ލިވަޕޫލްގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިދީފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އިތުރު ވަގުތުގައި ސަޑިއޯ މާނޭ ޖެހި ގޯލުން 2-1 އިން އެސްޓަން ވިލާ އަތުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ލިވަޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑުން އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ކަޓުވާލައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 31) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ފޯރިގަދަ މެޗަަކަށް ފަހު އާސެނަލް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ކުއާޓާ އަށް ދިޔައިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ޗެލްސީ 2-1 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ވެސް އެ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.