18 ޖުލައި

July 18, 2019
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަހަރެން ފެއިލް ނުވާނެ: ޕުލިސިޗް

ލަންޑަން (ޖުލައި 18) - މީގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނުކުޅެވުނު ނަމަވެސް އޭނާ އެ ލީގުގައި ފެއިލެއްނުވާނެ ކަމަށް ޗެލްސީ އަށް ކުޅޭ އެމެރިކާގެ ޒުވާން ތަރި ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 1
ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމަކީ އުނދަގޫ ވަޒީފާއެއް: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ބޮޑެތި އެހެން ޓީމުތަކާ އަޅާކިޔާއިރު އެންމެ އުނދަގޫވާނީ ޗެލްސީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރުން ކަމަށް ދާދި ފަހުން އެ ކްލަބުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 9
ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ލަމްޕާޑް ހަވާލުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖުލައި 4) - ހުސްވެފައިވާ ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި އަދި ޑާބީ ކައުންޓީގެ ކޯޗު ފްރާންކް ލަމްޕާޑް ތިން އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 10
ޗެލްސީ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ލަމްޕާޑް ނިންމައިފި

ލަންޑަން (ޖޫން 26) - ހުސްވެފައިވާ ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ޑާބީ ކައުންޓީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 11
ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 21) - ޖަޕާނުގެ ސަގަން ޓޮސޫ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ފެނާންޑޯ ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 3
ލަމްޕާޑްގެ ޝަރުތުތަކަށް އަބްރަމޮވިޗް އެއްބަސްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 18) - ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާނީ ވަކި ކަންތައްތަކާ މެދު އެ ކްލަބުން އެއްބަސްވާނަމަ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި އަދި ޑާބީ ކައުންޓީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ހުށަހެޅި ޝަރުތުތަކަށް ޗެލްސީގެ ވެރިޔާ ރޯމަން އަބްރަމޮވިޗް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 2
ލަމްޕާޑްގެ ޝަރުތުތައް ޗެލްސީ އަށް ހުށަހަޅައިފި

ލަންޑަން (ޖޫން 15) - ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާނީ ވަކި ކަންތައްތަކާ މެދު އެ ކްލަބްގެ މެނޭޖްމަންޓުން އެއްބަސްވާނަމަ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި އަދި ޑާބީ ކައުންޓީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ޝަރުތުތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 1
ލަމްޕާޑް ނުލިބިއްޖެނަމަ ޗެލްސީން ސާރީ މަޑުކުރުވަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 12) - ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވެއްޖެނަމަ އެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުރި އިޓަލީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ މަޑުކުރުވަން ޗެލްސީން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 7
ހަޒާޑް މެޑްރިޑަށް، ހާއްސަ ޝަރަފެއް ލިބިދާނެ!

މެޑްރިޑް (ޖޫން 8) – ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާ ޗެލްސީގެ ބެލްޖިއަމް ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑަކީ، ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ތާރީހުގައި އެ ކްލަބަށް އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ސޮއިކުރާ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019 18
ރެއާލަށް ހަޒާޑް ވިއްކާލަން ޗެލްސީން އެއްބަސްވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 7) - ބެލްޖިއަމް ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ވިއްކާލަން ޗެލްސީން ރެއާލް މެޑްރިޑާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 2
ސާރީ ދޫކޮށްލަން ޗެލްސީން ނިންމައިފި

ލަންޑަން (ޖޫން 4) - މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޗެލްސީއާ ހަވާލުވެ އެ ޓީމަށް ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްދިން އިޓަލީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އެދުނު ގޮތަށް އޭނާ ދޫކޮށްލަން އެ ކްލަބުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 2
ޗެލްސީ ދޫކޮށް ސާރީ ޔުވެންޓަސް އަށް؟

ލަންޑަން (ޖޫން 1) - މި ފަހަރުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޗެލްސީ އަށް ހޯދައިދިނުމަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ މިހާރު ބޭނުންވަނީ އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019
ޗެލްސީގައި މަޑުކުރަން ބޭނުން: ސާރީ

ބަކޫ (މެއި 30) – ޗެލްސީގައި މަޑުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާ އަށް ހައްގު ކަމަށާއި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާނެ ކަމަށް އެ ޓީމަށް ރޭ ޔުރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

May 30, 2019 6
އަންނަ ހަފްތާގައި ހަޒާޑް ރެއާލަށް ބަދަލުވާނެ: ރިޕޯޓް

މެޑްރިޑް (މެއި 30) - ޗެލްސީގެ ބެލްޖިއަމް ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑް އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް ރެއާލުގެ އޮފިޝަލަަކާ...

May 30, 2019 29
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ޗެލްސީން ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބަކޫ، އަޒަރުބައިޖާން (މެއި 30) - އެޑަން ހަޒާޑްގެ ދެ ގޯލާ އެކު 4-1 އިން އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ޗެލްސީން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 1
ޗެލްސީގެ ފަހު ޕްރެކްޓިސް ސެޝަން ހޫނުވެއްޖެ

ބަކޫ (މެއި 29) – ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ރޭ ބޭއްވި ފަހު ފަހު ޕްރެކްޓިސް ސެޝަނުގެ ތެރެއިން ޗެލްސީގެ ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން އާއި ޑަވިޑް...

May 29, 2019 16
ގަދަ ދެ ބާރުގެ ފައިނަލް: މޮޅުވާނީ ކޮން ޓީމެއް؟

އަޒަރުބައިޖާނުގެ ބަކޫގައި މިރޭ ކުޅޭ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ ލަންޑަނުގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ އާސެނަލާއި ޗެލްސީ އެވެ. މިއީ 2013 ވަަނަ...

25 މެއި

May 25, 2019
އެނބުރި ޗެލްސީ އަށް ދާން ނުނިންމަން: ޗެކް

ލަންޑަން (މެއި 25) - އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ކުޅޭ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަށް ފަހު ޗެލްސީގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވާން ނުނިންމާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަރު ޕީޓަ ޗެކް ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 1
ކޯޓުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ކޮންޓޭގެ މިސްރާބު އިންޓަ އަށް

ލަންޑަން (މެއި 23) - ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކާމިޔާބުކޮށް އިޓަލީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ، އިންޓަ މިލާނުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ހުރިިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 6
ސާރީގެ ބަދަލުގައި ޗެލްސީ އަށް އަންހެން ކޯޗެއް؟

ލަންޑަން (މެއި 21) - ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުން މައުރީޒިއޯ ސާރީ ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް ހަވާލުވާން އިންޓަވިއުކުރާ ލިސްޓުގައި ޗެލްސީގެ އަންހެން ޓީމުގެ ކޯޗު އެމާ ހޭމްސްގެ ނަން ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 2
މަގާމުގެ ޔަގީންކަމެއް ސާރީއަކަށް ނެތް

ލަންޑަން (މެއި 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު ލިބުނު ނަމަވެސް އަންނަ ސީޒަނުގައި ޗެލްސީގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކްލަބްގެ ފަރާތުން ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިޓަލީގެ މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 5
އަހަރެންގެ ނިންމުން ޗެލްސީ އަށް އެނގޭނެ: ހަޒާޑް

ލަންޑަން (މެއި 13) - އޭނާގެ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭގޮތުން ނިންމި ނިންމުން ޗެލްސީ އަށް އެނގޭނެ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޗެލްސީގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 2
ފައިނަލުގެ ޖާގައާ އެކު ޗެކަށް އުފަލުން ރޮވިއްޖެ

މި ސީޒަނަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ އާސެނަލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޕެޓާ ޗެކް އަބަދުވެސް ބޭނުންވީ އޭނާގެ ފަހު މެޗު ފައިނަލަކަށް ވުމެވެ. ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުން...

May 10, 2019 12
ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ފައިނަލަށް، އިންގްލެންޑަށް އީދެއް

ލަންޑަން (މެއި 10) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުން އިންގްލެންޑުގެ އާސެނަލާއި ޗެލްސީ މިރޭ ޖާގަ ހޯދުމާ އެކު، ޔޫރަޕް ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ބައްރުގެ ކްލަބް ދެ...