21 މެއި

May 21, 2019 6
ސާރީގެ ބަދަލުގައި ޗެލްސީ އަށް އަންހެން ކޯޗެއް؟

ލަންޑަން (މެއި 21) - ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުން މައުރީޒިއޯ ސާރީ ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް ހަވާލުވާން އިންޓަވިއުކުރާ ލިސްޓުގައި ޗެލްސީގެ އަންހެން ޓީމުގެ ކޯޗު އެމާ ހޭމްސްގެ ނަން ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 2
މަގާމުގެ ޔަގީންކަމެއް ސާރީއަކަށް ނެތް

ލަންޑަން (މެއި 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު ލިބުނު ނަމަވެސް އަންނަ ސީޒަނުގައި ޗެލްސީގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކްލަބްގެ ފަރާތުން ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިޓަލީގެ މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 5
އަހަރެންގެ ނިންމުން ޗެލްސީ އަށް އެނގޭނެ: ހަޒާޑް

ލަންޑަން (މެއި 13) - އޭނާގެ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭގޮތުން ނިންމި ނިންމުން ޗެލްސީ އަށް އެނގޭނެ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޗެލްސީގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 2
ފައިނަލުގެ ޖާގައާ އެކު ޗެކަށް އުފަލުން ރޮވިއްޖެ

މި ސީޒަނަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ އާސެނަލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޕެޓާ ޗެކް އަބަދުވެސް ބޭނުންވީ އޭނާގެ ފަހު މެޗު ފައިނަލަކަށް ވުމެވެ. ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުން...

May 10, 2019 12
ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ފައިނަލަށް، އިންގްލެންޑަށް އީދެއް

ލަންޑަން (މެއި 10) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުން އިންގްލެންޑުގެ އާސެނަލާއި ޗެލްސީ މިރޭ ޖާގަ ހޯދުމާ އެކު، ޔޫރަޕް ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ބައްރުގެ ކްލަބް ދެ...

06 މެއި

May 06, 2019 1
ޗެލްސީން ޔަގީންކޮށްފި، އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް

ލަންޑަން (މެއި 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭގެ ނަތީޖާތަކަށް ފަހު ޗެލްސީ އަށް އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުވިއިރު، އާސެނަލަށް ފުރުސަތު ކުޑަވެ، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަންނަ އަހަރު ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 2
އާސެނަލަށް މޮޅެއް، ޗެލްސީ އެއްވަރު

ލަންޑަން (3 މެއި) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާ އަތުން 3-1 އިން އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު ޖަރުމަނުގެ އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
ޗެލްސީގެ ޑިފެންސް އޮތީ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި

ލަންޑަން (1 މެއި) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ ޖަރުމަނުގެ އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ޗެލްސީގެ ޑިފެންސް އޮތީ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 1
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރަން ޗެލްސީ އަށް އެނގޭނެ: ސާރީ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރަން ކުޅެން ޖެހޭ ގޮތް ޗެލްސީ އަށް އެނގޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 1
ހަޒާޑް ނެތްތަން ފޫބައްދާނީ ކުޓީނިއޯ؟

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 23) – ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑް ނެތްތަން ފޫބައްދަން ޗެލްސީން ބާސެލޯނާގެ ފިލިއްޕެ ކުޓީނިއޯ ގެންނަން ވިސްނާ ކަމަށް މީޑިއާ...

April 23, 2019 1
ޗެލްސީ ފުރުސަތު ނަގާލިއިރު، ސާރީ ބެންޗުން ފޮނުވާލައިފި

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބާންލީއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރޭގައި ލީޑެއް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ޗެލްސީން ނަގާލިއިރު، އެ ޓީމުގެ...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019 2
އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ސެމީ ފައިނަލަށް

ނޭޕްލްސް (އޭޕްރިލް 19) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އިންގްލެންޑުގެ ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް އަދި ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާ އާއި ޖަރުމަނުގެ އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް ޖާގަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019
ޗެލްސީގެ ހާލަތު ލިވަޕޫލަށް މުހިއްމެއް ނޫން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރީލް 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އިދިކޮޅުގައި އޮތް ޗެލްސީގެ ހާލަތު މުހިއްމުނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ މެޗުން މޮޅުވެ ހަމަޖެހުމެއް ހޯދުމަށް ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
ޔޫރަޕުގައި އާސެނަލާއި ޗެލްސީ އަށް ކާމިޔާބު ރެޔެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 12) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ރޭ އިޓަލީގެ ނަޕޯލީ އަތުން 2-0 އިން އިންގްލެންޑުގެ އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު، ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ ސްލާވިއާ ޕްރާގް އަތުން 1-0 އިން އިންގްލެންޑުގެ އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019
ޗެލްސީގައި މަޑުކުރަން ބޭނުން: ހިގުއައިން

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 9) – އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ޗެލްސީ އަށް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން ޖެނުއަރީ މަހު ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވި އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ...

April 09, 2019 1
ހަޒާޑް ޗެލްސީ ތިން ވަނަ އަށް ގެންގޮސްދީފި

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 9) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެޑެން ހަޒާޑްގެ ލަނޑުތަކާ އެކު 2-0 އިން ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ޗެލްސީ ލީގުގެ ތިން ވަަނަ އަށް...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019
މެޗުތައް ރޭވިފައި ހުރިގޮތުން ސާރީ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމުތައް ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރާއިރު ލުއިގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭން އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން މަސައްކަތްނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 1
ހަޒާޑް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމާ ދާދި ގާތުގައި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 6) – ޗެލްސީގެ އެޑެން ހަޒާޑް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމާ ވަރަށް ގާތަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019
އަބްރަމޮވިޗް ޗެލްސީ ވިއްކާނުލާނެ: ޗެއާމަން

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 5) - އިނގިރޭސި ސަރުކާރާއި ރަޝިއާގެ މަހުޖަނު ރޯމަން އަބްރަމޮވިޗާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކަށް ހައްލެއް ނުލިބި އޮތް ނަމަވެސް އެފަދަ ސިޔާސީ ސަބަބަކަށްޓަކައި އަބްރަމޮވިޗް ޗެލްސީ ވިއްކާނުލާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބްގެ ޗެއާމަން ބްރޫސް ބަކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 1
ސިޓީ އެއް ވަަނަ އަށް، ޓޮޓެންހަމަށް އުފާވެރި ފެށުމެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކާޑިފް ސިޓީ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު، ޓޮޓެންހަމްގެ އާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން 2-0 އިން ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް ބަލިކޮށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019
ފޯމަށް އެޅެން ހިގުއައިން އަށް ވަގުތު ދެވޭކަށް ނެތް

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 2) – ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން އަށް އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ އުނދަގޫ ކަމަށާއި ހޭނެން އޭނާ އަށް ވަގުތު ބޭނުންވިޔަސް އެ ވަގުތު ދެވެން ނެތް ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019
ސަޕޯޓަރުންނަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދެން: ސާރީ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 1) - ސަޕޯޓަރުން އޭނާގެ އިސްތިއުފާ އަށް މެޗުގެ ތެރެއިން ގޮވި ނަމަވެސް އެކަމަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019
ކުޓީނިއޯ ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ޗެލްސީ ވަންނަނީ

ލަންޑަން (މާޗް 24) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ޗެލްސީން ވަންނާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު އެކަން ވާން އޮންނާނީ ޗެލްސީ އަށް ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭ ގޮތަށް ފީފާ އިން ދީފައިވާ އަދަބުން ސަލާމަތްވެއްޖެ ނަމަ އެވެ. ޗެލްސީން...