10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 1
ލެސްޓާ ދެ ވަނަ އަށް އެކަމަކު ލީގުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާނެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 10) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ލެސްޓާ ސިޓީ ޖެހިލި ނަމަވެސް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމަށް އެ ޓީމު ވާދަކުރާނެ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ބްރެންޑަން ރޮޖާސް ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
ޗެލްސީން ފަހަތުން އަރައި އަޔަކްސްއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 6) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޯރިގަދަ މެޗެއްގައި ރޭ، ދެ ކުޅުންތެރިން މަދުކޮށް ކުޅުނު އަޔަކްސްއާ ފަހަތުން އަރައި ޗެލްސީން 4-4 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019
މާނޭ ފަހު ވަގުތު ލިވަޕޫލްގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިދީފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އިތުރު ވަގުތުގައި ސަޑިއޯ މާނޭ ޖެހި ގޯލުން 2-1 އިން އެސްޓަން ވިލާ އަތުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ލިވަޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑުން އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ކަޓުވާލައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 31) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ފޯރިގަދަ މެޗަަކަށް ފަހު އާސެނަލް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ކުއާޓާ އަށް ދިޔައިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ޗެލްސީ 2-1 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ވެސް އެ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019
ފީފާގެ އަދަބަކީ ލަމްޕާޑަށް ނަސީބެއް ނޫން

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 30) - ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަދު ދިނުމަކީ ޗެލްސީއާ ހަވާލުވިއިރު ވެސް އެންމެ ބޭނުންވި ކަންތައް ކަމަށާއި އެކަމަށް ފުރުސަތު ފަހިވީ ފީފާ އިން ޗެލްސީ އަށް ޓްރާންސްފާ ނުކުރެވޭގޮތަށް ދީފައިވާ އަދަބު ކަމަށް ވިޔަސް އެއީ ނަސީބެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 5
ސިޓީ މޮޅުވިޔަސް ގާޑިއޯލާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެސްޓަން ވިލާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ގާތަށް ޖެހިލި ނަމަވެސް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
އަބްރަމޮވިޗް ޗެލްސީ ވިއްކާލާނީ ތިން ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 24) - ޗެލްސީގެ ވެރިޔާ ރޯމަން އަބްރަމޮވިޗް އެ ޓީމު ވިއްކާލަން ނިންމާނީ ތިން ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހުށަހެޅުމެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ކަމަށް އޭނާއާ ހަވާލާދީ ރަޝިއާ...

October 24, 2019 4
ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ މޮޅުވިއިރު، މެސީ އަށް ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 24) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީ، ބާސެލޯނާ އަދި ލިވަޕޫލް މުހިއްމު މޮޅުތަކެއް ހޯދިއިރު އޭގެ ތެރެއިން ބާސެލޯނާގެ މެޗުގައި ގޯލް ޖަހައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
ޗެލްސީގެ އެމްބެސެޑަރުކަން އަރުޖުން އަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް ޗެލްސީ އިންޑިއާގައި ޕްރޮމޯޓްކޮށް، އެ ގައުމުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލު އަރުޖުން ކަޕޫރް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
ގޯލްކީޕަރު ޗެކް އައިސް ހޮކީ ޓީމަކަށް ސޮއިކޮށްފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 10) - އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ވިހި އަހަރު ކުޅުމަށް ފަހު މިދިޔަ ސީޒަން ނިމުމުން ފުޓްބޯޅައިން ރިޓަޔާކުރި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޕީޓަ ޗެކް، އިނގިރޭސި އައިސް ހޮކީ ޓީމެއް ކަމަށްވާ ގިލްފޯޑް ފީނިކްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 6
ވުލްވްސް އަތުން ސިޓީ ބަލިވެއްޖެ، ފަރަގު ބޮޑު

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ދެމެދު އޮތް ޕޮޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ނުކުތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން ވުލްވްސް އަތުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 1
ޓެމީ ދަސްކުރަނީ ޑްރޮގްބާގެ ވީޑިއޯތަކުން

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 4) - މި ސީޒަނުގައި ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް، ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ އެ ޓީމުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދެމުން އަންނައިރު އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ވިދަމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިއަކީ ކުރިއަށްކުޅޭ ޓެމީ އަބްރަހަމް އެވެ. ޓެމީ ކުރިއަރުވަން ލަމްޕާޑް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނައިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެއް...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ނައިޖީރިއާ އަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ޓެމީ އިންގްލެންޑަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 1) - ޗެލްސީގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ޓެމީ އަބްރަހަމް ނައިޖީރިއާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައި އިންގްލެންޑަށް ކުޅެން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019
ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ގަދަބާރުތަކުގެ ދެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ޗެލްސީން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުނުއިރު، އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 5
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަވެރި ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ރަށުން ބޭރުގައި 2-1 އިން މިރޭ ހޯދި މޮޅާ އެކު ލިވަޕޫލުން މި ފަހަރުގެ ލީގުގައި އެ ޓީމުގެ މޮޅުވުމުގެ...

September 22, 2019
ލިވަޕޫލް މެޗަކީ ޗެލްސީ އަށް އިމްތިހާނެއް: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ޗެލްސީ އަށް އިމްތިހާނެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 10
ނޯވިޗް އަތުން ސިޓީ ބަލިވުމުން ލިވަޕޫލަށް ލީޑެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން މި ފަހަރު ލީގަށް ޕްރޮމޯޓްވި ނޯވިޗް ސިޓީ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވިއިރު، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 9
ރެކޯޑް މޮޅާ އެކު ލިވަޕޫލް މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި 3-0 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން 13 މެޗުން މޮޅުވެ ކްލަބްގެ ތާރީހުގައި ހެދި ރެކޯޑާ އެކު ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ މަގާމު ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 2
އަނިޔާގެ ސަަބަބުން ކާންޓޭ ފްރާންސް ޓީމުގައި ނުހިމެނޭ

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 30) - ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އަކަށް އެންގޯލޯ ކާންޓޭ ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނާތީ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މެޗަށް ނެގި ފްރާންސް ސްކޮޑުން އޭނާ ބާކީކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 11
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލަށް ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 25) – އާސެނަލް 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 4
ޗެލްސީ އަށް މޮޅެއް ނުހޯދި ތިން ވަނަ މެޗު

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 19) – ޗެލްސީގެ ޒުވާން ސްކޮޑް ކުރިއަރަން ވަގުތުކޮޅެއް ނަގާނެ ކަމަށް، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލެސްޓާ ސިޓީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 4
އިސްތަންބޫލުން ލިވަޕޫލަށް އަނެއްކާ ވެސް ތަށްޓެއް!

އިސްތަންބޫލް (އޮގަސްޓް 15) – މި ސީޒަނުގައި ކްލަބާ ގުޅި، އެއް ވަނަ ގޯލްކީޕަރު އެލިސަން ބެކާ އަށް އަނިޔާވުމުން ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ލިބުނު އެޑްރިއަން މަތަކުރި ޕެނަލްޓީއާ އެކު 5-4 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ކަޕް މިރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.