12 ޖުލައި

July 12, 2019 8
ސައިބީރިއާގެ "މޯލްޑިވްސް" ތަޣައްޔަރުވެއްޖެ

ސައިބީރިއާ އިން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓޭ އެއް ތަނަކީ "މޯލްޑިވްސް" ލޭކް އެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސާފު މޫދުގައި ހުންނަ ކަހަލަ ހިތްގައި ސާފު ރީތި ވިލު ނޫކުލައިގެ ފެންގަނޑެއް އޮތް ތަނެކެވެ. އެހެންވެ މިއީ އެތައް ބަޔަކު ދާން ބޭނުންވާ ތަނަކަށް ވެފައިވެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އިންސްޓަގްރާމަށް ފޮޓޯ ނަގަން ރީތި ތަނެކެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019
ނެޕީގައި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލެއް

ކުޑަކުދިން ޖަހާ ނެޕީގައި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލެއް އެކުލެވޭ ކަމަށް ޓެސްޓްތަކުން ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު އެޖެންސީ އެންސެސް އިން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 85
ކެމިކަލް ލީކުވުމުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހުސްކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގާ ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގާ އިންވެގެން ހުރި ގުދަނެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ، މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ދެ ބޭސްފުޅިއެއް (އެއް ލީޓަރުގެ މެލަތައޯން) ތަޅައިގެން ގޮސް ލީކްވުމާ ގުޅިގެން އެ އިމާރާތުން މިއަދު މީހުން ހުސްކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 2
ކެމިކަލް ހަމަލާދިން ތަން ތަޖްރިބާކާރުން ބަލާ ފާސްކޮށްފި

ދިމިޝްގު (އެޕްރީލް 22) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ޣޫތާގެ ދޫމާގައި ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން ސަރަހައްދަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަޖްރިބާކާރުން ވަދެ އެތަން ބަލާ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 2
ކެމިކަލް ހަމަލާ ތަހުގީގު ކުރަން ރަޝިޔާ އިން ދެކޮޅު

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 18) - ސީރިއާގެ ދޫމާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާ ތަހުގީގު ކުރަން ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ފްރާންސް އިން ހުށަހެޅުމުން ރަޝިޔާ އިން ދެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 1
ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން ތަނަށް އިންސްޕެކްޓަރުން ވައްދަނީ

ދިމިޝްގު (އެޕްރީލް 17) - ސީރިއާގައި ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ބުނާ ސަރަހައްދަށް ކެމިކަލް ހަތިޔާރުގެ އިންސްޕެކްޓަރުން ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް ރަޝިޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 1
ސީރިއާގެ ކެމިކަލް ހަމަލާއަކީ ބައެއްގެ ރޭވުމެއް: ރަޝިޔާ

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 14) - ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާ އަކީ ބޭރުގެ އެޖެންޓުންތަކެއްގެ ރޭވުމެއް ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސާގީ ލަވްރޯފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 1
ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން ހިސާބަށް ވަނުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އެދިއްޖެ

ޔުނައިޑެޓް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 11) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ޣޫތާގައި ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ އަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 7
ސީރިއާ އަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 10) - ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާ އަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 1
ސީރިއާގައި ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ދިންކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް: ރަޝިޔާ

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 9) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ޣޫތާގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރި ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސާގީ ލަވްރޯފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 6
ސީރިއާގައި ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން މީހުން ބޮޑު އަގެއް ދައްކަން ޖެހޭނެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 8) - ސީރިއާގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރުގެ ހަމަލާ ދިން މީހުން އެކަމުގެ ބޮޑު އަގެއް ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު...

April 08, 2018 2
ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާއެއްގައި 70 މަރު

ދިމިޝްގް (އެޕްރީލް 8) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ޣޫތާގައި އިިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ދޫމާ އަށް ދިން ވިހަ ގޭހުގެ ހަމަލާއެއްގައި 70 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018
ގޭތެރެ ސާފުކުރާ ކެމިކަލުން ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑު

ގޭތެރެ ސާފުކުރަން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސްޕްރޭތަކުން ފުއްޕާމެއަށް ލިބޭ ގެއްލުން، ދުވާލަކު 20 ސިނގިރޭޓް ބުއިމުން ލިބޭ ގެއްލުމާ އެއްވަރު ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017
ކުޑަކުދިންގެ ކާނާގައި ކެމިކަލް ގިނަ

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ކާނާގައި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްތައް ހުންނަ ކަމަށް ފަހުގެ ހޯދުމަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 7
ވިހަ އެކުލެވޭ ބިސް ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރިތޯ ބަލަނީ

ބައެއް ގައުމުތަކުން ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ ކުކުޅު ބިހުގައި "ޕިޕްރޯނިލް" ކިޔާ ވިހަ ޕެސްޓިސައިޑް ހުރުމުން، އެ ބިސް ރާއްޖެ އެތެރެ ކޮށްފައިވޭތޯ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) ން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017
ކެމިކަލް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސީރިއާ އަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 25) - ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާގައި ޒިންމާވާ ސަރުކާރުގެ އެޖެންސީގެ އޮފިޝަލުންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 3
ސީރިއާގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ހުރި ކަމާމެދު ޝަައްކެއް ނެތް

ތެލް އަވީވް (އެޕްރީލް 21) - ސީރިއާގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ހުރިކަމާ މެދު އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ޖޭމްސް މަޓިސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 6
އެމެރިކާ އަށް ނިއުކްލިއާ ހަމަލާ ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފި

ޕިއޮންޔޮން (އެޕްރީލް 12) - ނޯތު ކޮރެއާ އަށް އަރައިގަންނަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފި ނަމަ އެމެރިކާ އަށް ނިއުކްލިއާ ހަމަލާ ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ނޯތު ކޮރެއާގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ދީފި އެވެ.

April 12, 2017 3
ސީރިއާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ބާރަކަށްވީ އިވާންކާ

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 12) - ސީރިއާގެ ވައިގެ މަރުކަޒަކަށް އެމެރިކާ އިން މިސައިލް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ބާރަކަށްވީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުން އިވާން ކަމަށް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަލުން...

April 12, 2017
ރަޝިޔާ ދަނީ ކެމިކަލް ހަމަލާ ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 12) - ކެމިކަލް ހަމަލާގެ ޒިންމާ ސީރިއާގެ ބޮލުގައި ނޭޅޭނެ ގޮތަށް ރަޝިޔާ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 4
ސީރިއާގެ ޖެޓުތަކުގެ 20 ޕަސެންޓް ހަލާކުކޮށްލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 11) - ސީރިއާ އިން ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ބަލާ އެ ގައުމަށް އެމެރިކާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓުތަކުގެ 20 ޕަސެންޓް ހަލާކުކޮށްލެވުނު ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 4
ސީރިއާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ދިން އިންޒާރެއް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 10) - ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުުގައި ސީރިއާ އަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާ އަކީ ނޯތު ކޮރެއާ އާއި އެހެން ގައުމުތަކަށް ދިން އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 2
އެމެރިކާ އިން ސީރިއާއަށް ދިން ހަމަލާ ހަނދާން ނުނެތޭނެ

ޕިއޮންޔޮން (އެޕްރީލް 9) - އެމެރިކާ އިން ސީރިއާ އަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާ އަކީ ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާން ނުނެތޭނެ އުދުވާނެއް ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.