27 ޖުލައި

July 27, 2020 4
އިންޑިއާގައި އައިފޯން 11 އުފައްދަން ފަށައިފި

ފޮކްސްކޮން އިން އެޕަލްގެ އައިފޯން އިންޑިއާގައި އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 1
ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ޗެންނާއީ އަލުން ލޮކްޑައުން ކުރަނީ

ޗެންނާއި (ޖޫން 16) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އިތުރުވާން ފެށުމުން އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އަލުން ލޮކްޑައުން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 1
ރޮބޮޓްތަކެއްގެ އެހީގައި 326 ގަސް އިންދައިފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ދުނިޔެ ހޫނުވަމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި، ކުދި ރޮބޮޓްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން 326 ގަސް އިންދައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019 1
7 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ އަނގައިން 526 ދަތް ނަގައިފި

އިންޑިއާގައި އުމުރުން 7 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ އަނގައިން 526 ދަތް ނަގައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 9
އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ ފެނަށް ޖެހިއްޖެ

ޗެންނާއި (ޖޫން 19) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ޗެންނާއީގެ މައި ހަތަރު ރިޒޮވަޔާ އިން މުޅިން ފެން ހުސްވުމާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީ ފެނަށް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 4
އީދާ ދިމާކޮށް ޗެންނާއީއަށް މޯލްޑިވިއަނުން ޕެކޭޖެއް

އީދާ ދިމާކޮށް އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ އަށް ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 104
ނިހާނާއި މެމްބަރުންގެ ޒުވާބު، އެންމެ ފަހުން އިންޒާރު!

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން، އިންޑިއާ އެތެރެވިޔަ ނުދީ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫނެވެ؛ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ގުޅުމާއި ސިޔާސީ ގޮތުން ބަލާއިރު ވެސް ސީރިއަސް މައްސަލަ އެކެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސް ބޭފުޅަކާ ދޭތެރޭ އޮޅިގެން ނަމަވެސް މިފަދަ ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް އިންޑިއާ އިން...

06 ޖޫން

June 06, 2018 96
މިޝްރާ، ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން އިންޑިއާ އަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ އަނބުރާ ރާއްޖެ ފޮނުވައިލި މައްސަލާގައި، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާ ސަފީރު އަކިލެޝް މިޝްރާ އިއްޔެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

June 06, 2018 127
ނިހާން ފޮނުވާލި ސަބަބެއް ނާންގާ، ކަންބޮޑުވޭ: ސަފީރު

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން، އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ގައުމަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ އިއްޔެ ފޮނުވާލި ސަބަބެއް އަދިވެސް...

June 06, 2018 164
އިންޑިއާ އިން ފޮނުވާލުމަކީ ބުލީކުރުން: ނިހާން

އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ގައުމަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ، އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަކީ ބޮޑު ގައުމަކުން، ކުޑަ ގައުމެއް "ބުލީ" ކުރުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު...

05 ޖޫން

June 05, 2018 70
ނިހާން، އިންޑިއާ އިން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން، އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ގައުމަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ، އަނބުރާ މިއަދު ރާއްޖެ ފޮނުވާލައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އިސްބޭފުޅަކު އިންޑިއާ އަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ އަނބުރާ ފޮނުވާލި ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް މެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018
އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން ރާއްޖޭން ބޭރަށް

ދެކުނުގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އުފައްދައި، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރަސްމީކޮށް މަސައްކަތް ފެށި އިކްއެޓޯރިއަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް (އެޓާ) އިން އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކޮށް، އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގައި ރޯޑްޝޯއެއް ބާއްވަން އެ ގައުމުތަކަށް ފުރައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 1
ޗެންނާއިގެ ޑޮކްޓަރުން ލެބޯޓްރީގައި ކަންފަތެއް ހައްދައިފި

މިހާތަނަށް ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާ ރިސާޗް ޓެކްނިކެއް ބޭނުންކޮށްގެން އިންޑިއާގެ ޗެންނައިގެ ސައިންސްވެރިންނާއި ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ލެބޯޓްރީއެއްގައި ކަންފަތުގެ ކާޓިލެޖް ސެލް ހައްދައިފި އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު މި ކަންފަތް ދައްކާލަމުން މި ޓީމުން ބުނީ މިއީ އެބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް ލެބޯޓްރީގައި ހައްދާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 3
ބަލިކުއްޖާގެ ހޮސްޕިޓަލް ބިލް ދައްކަން އެހީވީ ޑޮކްޓަރުން

ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ދޭން ޖެހުނު އަގުބޮޑު ފަރުވާގެ ބިލް އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ދެއްކޭނެ ގޮތް ނުވުމުން ޑޮކްޓަރުން އިސް ނަގައިގެން ފައިސާ އެއްކޮށް އެ ކުއްޖާގެ ހޮސްޕިޓަލް ބިލު ދައްކައިދީފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017
ޗެންނާއީ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ

ޗެންނާއީ (ނޮވެމްބަރު 4) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ޗެންނާއީ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި އެ ސިޓީގައި އަނެއްކާވެސް ފެންބޮޑުވުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 15
މޯލްޑިވިއަން އިން ގަމުން ހަތަރު ސިޓީއަކަށް

މޯލްޑިވިއަން އިން މާލެ މެދުވެރިކޮށް އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށާއި ޗެންނާއީ އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަށާއި ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ސ. ގަމުން ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016
ތޫފާނުން ދެކުނު އިންޑިއާ އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ޗެންނާއީ (ޑިސެމްބަރު 13) - ދެކުނު އިންޑިއާ އަށް އިއްޔެ އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 2
ތޫފާން ވަރުދާ ޗެންނާއީ އަށް އަރައިފި

ޗެންނާއީ (ޑިސެމްބަރު 12) - ތޫފާން ވަރުދާ ދެކުނު އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ އަށް މިއަދު މެންދުރު ފަހު އަރައި، ދެ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

December 12, 2016 6
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ތޫފާނާ ހެދި ޓްރިވެންޑްރަމަށް

ދެކުނު އިންޑިއާ އަށް އެރި ބާރު ގަދަ ތޫފާނަކާ ގުޅިގެން ޗެންނާއީގައި ބޯޓު ނުޖެއްސޭތީ، މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ޖައްސައި، ދަތުރުވެރިންނަށް އެއްގަމު މަގުން ޗެންނާއީ...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 10
ގެއެއްގެ ތެރޭން 90 ކްރޯޑް ރުޕީސް އާއި 100 ކިލޯ ރަން ހޯދައިފި

ޗެންނާއީ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޗެންނާއީގައި ގަހަނާގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހެއްގެ، ގެ އިންކަމް ޓެކްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އޮފިޝަލުން ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ފަހު 90 ކްރޯޑު (900 މިލިއަން ރުޕީސް) ގެ ނަގުދު ފައިސާ އާއި 100 ކިލޯގެ ރަން ހޯދައިފި އެވެ. ރަނުގެ އަގު ވެސް 29 ކްރޯޑް (290 މިލިއަން ރުޕީސް) އަށް އަރަ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 3
ޖަޔަލަލިތާ: ދެކުނު އިންޑިއާގައި އުފެދުނު ސިޔާސީ "މަންމަ" އެއް

ޗެންނާއީ (ޑިސެމްބަރު 6) - ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަލިވެ އުޅުމަށް ފަހު ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ޖަޔަލަލިތާ ޖަޔަރާމް ރޭ އަވަހާރަވި ޚަބަރާ އެކު ދެކުނު އިންޑިއާގެ އެތައް ބަޔަކަށް ވަނީ...

December 06, 2016 5
ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވެއްޖެ

ޗެންނާއީ (ޑިސެމްބަރު 5) - އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަށް ރޭ ޖެހުނު...