10 މާޗް

March 10, 2020 16
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ލިޔުން ފޮނުވުމުގެ ސާކިއުލާ ބާތިލް

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް އެޑްރެސް ކުރުމަށާއި އެފަދަ ލިޔުންތަކުގައި އެ އިދާރާއެއްގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާ ސޮއިކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ނެރެފައިވާ ސާކިއުލާ އާއި އެ ކޯޓުގެ ކުރީގެ ބައެއް ސާކިއުލާތައް އެ ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 29
"ފަނޑިޔާރުގެއަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ހެޔޮ އަސަރު ފެނޭ"

ފަނޑިޔާރުގެއަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ހެޔޮ އަސަރުތައް މިހާރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފެންނަމުން އަންނަ ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް މަސްތޫރު ހުސްނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 67
މުއުތަސިމް: ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބޮޑު މާޒީއަކާ ގުޅިފައި

ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން އިއްޔެ އައްޔަންކުރެއްވުމާ އެކު އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އަށް މިވަނީ ތާރީހީ ގޮތުން ހާއްސަ ޝަރަފެއް ލިބިފަ އެވެ. މުއުތަސިމަކީ މ. ބަގީޗާގޭ އާއިލާ އަށް ސީދާ ގޮތުން ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ތިން ވަނަ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރެވެ. މީގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނުގެ ކާފާފުޅު ހުސެއިން...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 25
ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުން ބާތިލް ކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު ސަސްޕެންޑްކޮށް، އެ ދެ ބޭފުޅުން ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން މިއަދު ނިންމި ނިންމުން ބާތިލް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުޅޭ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ތުހުމަތު...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 100
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ދިފާއުގައި އިލްޔާސް ނުކުންނަވައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މަގާމުން ވަކިކުރުމަކީ ބޭއިންސާފެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި ދިފާއުގައި ޝޭހް އިލްޔާސް ހުސެއިން މިއަދު ނުކުންނަވައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 5
ޖިންސީ ތުހުމަތުން އިންޑިއާގެ ފަނޑިޔާރު ސަލާމަތްކުރުމުން އިހްތިޖާޖް

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 9) - އިންޑިއާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރަންޖަން ގޯގޮއިގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ އިން އޭނާ ސަލާމަތް ކުރުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭރުގައި އަންހެނުންތަކެއް އިހްތިޖާޖްކޮށްފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019
މެލޭޝިއާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަންހެނެއް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 3) - މެލޭޝިއާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނަކު ހަމަޖަައްސައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 4
އިންޑިއާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 21) - އިންޑިއާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރަންޖަން ގޯގޮއިގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފަކު ކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 2
މާލީ ބަޔާން ހާމަނުކުރި ފަނޑިޔާރަށް ދައުވާ ކުރަނީ

އަބޫޖާ (ޖެނުއަރީ 13) - މާލީ ބަޔާން ހާމަނުކުރި ނައިޖީރިއާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 1
އިންޑިއާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އާ ބޭފުޅެއް

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 4) - އިންޑިއާގެ އާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ރަންޖަން ގޮގޮއީ އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 3
ޕޮލެންޑުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމު ގެއްލޭ ގާނޫނާ އޭނާ ދެކޮޅު

ވޯސޯ (ޖުލައި 4) - ޕޮލެންޑުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މަގާމު ގެއްލޭ ގޮތަށް ފާސްކުރި ގާނޫނަށް އެ ގައުމުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މަލްގޯޒާޓާ ގާސްޑޯފް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 3
ލިޔުންތައް އެޑްރެސް ކުރަން ވާނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވާ ލިޔުންތައް މިއަދުން ފެށިގެން އެޑްރެސް ކުރަން ޖެހޭނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީއަށް ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 14
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ޑރ. ޑީޑީ އައްޔަން ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 12
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ޑީޑީ އައްޔަން ކުރުން މިރޭ

މިހާރު ހުސްވެފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑރ. ޑީޑީ) އައްޔަން ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ބާއްވަން ތާވަލު ކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 31
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ޑރ. ޑީޑީ އައްޔަން ކުރަނީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އައްޔަން ކުރުމަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުން ހުސްވެފައިވާ އޮތް ދެ މަގާމަށް ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދު އައްޔަން ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު...

21 ޖޫން

June 21, 2018 84
ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ހުކުމް: ދިރިތިބީންނަށް އިބްރަތެއް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން، ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރަން ފެށި ހިސާބުން މުޅި ގައުމުގައި ދައްކަން ފެށީ އެއް ވާހަކައެކެވެ. ފަޓާސްބަރިއެއް ހެން ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހެންތައް ބާއްވައި މައްސަލަތައް ނިންމާ ވާހަކަ އެވެ. ތުހުމަތުން ދިފާއުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބޭ ވާހަކަ އެވެ. ދިފާއުގައި ހުށަހަޅާ...

15 ޖޫން

June 15, 2018 16
މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ހުކުމަށް އެމެރިކާގެ ފާޑުކިއުން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ފާޑުކިޔައި، ކަންކަން އިސްލާހުކުރަން އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 35
ސިއްރު ހެކިބަސް ނަގަނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް: ފުލުހުން

އެކި ތަހުގީގުތަކަށް ފުލުހުން ސިއްރު ހެކިބަސް ނަގައި ޝަރީއަތަށް އެ ހެކިތައް ހުށަހަޅަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 2
ވަކީލުންގެ ބައްދަލުވުންތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދެނީ

ފުލުހުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަންދު ކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް އަމުރު ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 8
ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ތަކެތި ނުލިބޭ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރު ކުރި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރި ބޭފުޅުން މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލު ކުރިއިރު، ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށް ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ އާއިލާތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.