25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 8
7 އަހަރު ކުއްޖާ ސްކޫލަށް ނުފޮނުވީ ރަތް ޔުނީފޯމާ ހެދި

ރުގްޔާގެ ނަމުގައި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދި ހަތަރު މައިންގެ ތެރެއިން ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖާ ސްކޫލަށް ނުފޮނުވީ ރަތް ކުލައިގެ ޔުނިފޯމެއް ލާން ޖެހުން ބަހަނާއަކަށް ހެދުމަށް ފަހު ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 9
އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތިބި ކުދިންތަކަކަށް މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ޖިސްމާނީ އަދި ނަފުސާނީ އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި 11 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 7
ރަށެއްގައި ގްރޫޕަކުން ކުއްޖަކާ ބެހުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ބަޔަކު ބިރު ދައްކައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 3
ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހޯދުމުގައި ކާމިޔާބު އަހަރެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނާ އެކު، މިދިޔަ އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 13
ރާއްޖޭގައި ކުށްކުރުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު، ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ކުށުގެ އަދަދު ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި މަދުވުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ވެފައިވާކަން ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 14
ޔުނާންގެ ދެމަފިރިންނަށް ދިން ލޯބި ރުޅިވެރިކަމަށް!

ހަގު ދަރިފުޅު ޔޫންގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް އިންޑިއާވއަށް ގެންދަން އާސަންދައިން ޖާގަ ނުދީގެން ކަމަށް ބުނެ ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާނާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ފާތިމަތު ރިހުލާ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި މުލިއާގެ ކުރިމަތީގައި މުޒާހަރާކުރުމުން އެއް ބަޔަކު ފެނުނީ ދަރިފުޅަށްޓަކައި މައިންބަފައިން ވި ގުރުބާނެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ފާޑުކީ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 39
ޔުނާންގެ ދެމަފިރިންނަށް ބޮޑެތި ދައުވާތަކެއް ކޮށްފި

ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި، ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާންގެ ދެމަފިރިންނަށް ދައުވާކުރަން ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 6
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮންޓިނުއަސް ޝަރީއަތެއް ބާއްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮންޓިނުއަސް ހިއަރިންއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

October 25, 2020 13
ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ބެލްކަންޏެއްގައި ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 1
ކުޑަކުއްޖާ ގްރޫމްކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ގްރޫމްކޮށްގެން، އެ ކުއްޖާއާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 2
މިދިޔަ މަހު ޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް އިތުރު

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ޖުލައި މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު މިދިޔަ މަހު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 8
ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ރޭޕް ބޮޑުކުށަކަށް ހަދަން ފާސްކޮށްފި

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި ބޮޑެތި ކުށްތައް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ ލިސްޓަށް، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ކުށާއި ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށްް އިތުރުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 11
ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 3
ކުއްޖާގެ ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި ޅިޔަނަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އަންހެންކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ ކުއްޖާގެ ޅިޔަނުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 10
ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ބިރުދައްކައި ބްލެކްމެއިލްކޮށް، ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 14
ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ވެ، މުޅި އާއިލާ ހަލާކުވެފައި!

ނޯޓު: މިއީ ބައްޕަ އާއި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެމެންގެ ފަރާތުން ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނަށް ލިބުނު ޖިންސީ ގޯނާގެ ވާހަކަ ގެނެސްދީފައިވާ ރިޕޯޓެއް. މި ރިޕޯޓު ގެނެސްދީފައިވަނީ ގޯނާތަކުގެ ތަފްސީލު، ކިޔުންތެރިންނަށް ފަސޭހަވާނެ ވަރަށް ކުޑަކުރުމަށް ފަހުގައި

11 ޖުލައި

July 11, 2020 41
ޒިންމާ އަދާނުކުރެއޭ ބުނުމުން ފުލުހުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އިއްޔެ އަޑުއުފުލުމުން އެކަމާ ފުލުހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 26
ހިމޭންކަމުގައި ރެނދު، "މި ފެށުނީ ރާއްޖޭގެ #މީޓޫ"

އަޅުގަނޑުމެން އަޑު އުފުލަން ޖެހޭ. ސަވައިވާސްގެ އަޑު އުފުލަން އަޅުގަނޑުމެން ފުރުސަތު ވެސް ދޭން އެބަ ޖެހޭ: ޑރ. އާފިޔާ

08 ޖުލައި

July 08, 2020 4
ސޯޝަލް ވޯކަރުންގެ އިނާޔަތްތައް އިތުރުކުރޭ: ހައިތަމް

ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި އަނިޔާ ލިބޭ ކުދިންނަށް ތެރަޕީ ދިނުން ފަދަ މަސަައްކަތްތަކަށް ތަމްރީނުވެފައި ތިބި މީހުން ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގައި...

July 08, 2020 2
ކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާ: ހިސާބު ނަންބަރަކާ ނުގުޅުވޭނެ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ހަބަރުތަކުން މީޑިއާ މި އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. އެކަމާ ދެކޮޅަށް އާންމުން ކެކިއަރަނީ އެވެ. އެ ކުށް ކުރާ މީހުންނަށް، ހާއްސަ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ބޮޑެތި...

07 ޖުލައި

July 07, 2020 14
އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖެއްގެ މަންމަ މާފުށިން ބާލައިފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ދޮންބައްޕަ ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި، މަންމަގެ އިހުމާލު ފެންމަތިކޮށް އޭނާ ހައްޔަރު ނުކޮށްގެން މާފުށީގައި މިރޭ މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ. އެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ އަންހެން މީހާ ރައްކާތެރިކަމާ އެކު އެ ރަށުން ބާލައިފަ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 3
ކައުންސިލަރަކު، ކުއްޖަކާ "ބެހެން" އުޅުނު މައްސަލައެއް

ދެކުނު އަތޮޅެއްގެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރަކު އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލެއް ހިންގަން އުޅުނު ކަމަަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން އިއްޔެ ބަލަން...

July 06, 2020 22
ހައްދެއް ނެތް އިންޓަނެޓާ އެކު ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ދުވަސްވަރު އެހެން ސީރިއަސް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ފެންމަތިވި އެވެ. އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުޑަކުދިން...