05 މާޗް

March 05, 2018 1
ފޮށްޓެއްގައި ދަރިން ގެންގުޅު ދެމަފިރިއަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ފޮއްޓެއް ގޮތަށް ހުރި ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެއްގައި ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން ތިން ދަރިން ގެންގުޅުނު އެމެރިކާގެ ދުވަސްވީ ދެމަފިރިއެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 4
ހަތަރު ބެއިންނާ ބެހުނުކަމަށް ބުނާ މީހާއަށް ދައުވާކޮށްފި

ގދ. އަތޮޅު ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން ބަދު އަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ 75 އަހަރުގެ މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 14
ކުދިންގެ ފޮޓޯ އާންމުކުރި މައްސަލާގައި ގެއެއް ފާސްކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުދިންތަކެއްގެ ފޮޓޯ އާއްމުކޮށް، އެ ކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރަން ހިތްވަރުދީ، ފޭސްބުކްގައި ޕޭޖެއް ހިންގި މައްސަލަޔާ ގުޅުން ހުރި މީހަކު އުޅޭ ގެއަކަށް ފުލުހުން ވަދެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 12
ކުޑަކުދިންގެ ފޮޓޯ އާއްމު ކުރި ޕޭޖް ޑިލީޓްކޮށްލައިފި

ކުޑަ އަންހެން ކުދިންތަކެއްގެ ފޮޓޯ އާއްމުކޮށް، އެ ކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރަން ހިތްވަރުދީ، ފޭސްބުކްގައި ހިންގި ޕޭޖު ދިވެހި ފުލުހުންގެ އެދުމަށް މިރޭ ޑިލީޓްކޮށްލައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 2
ކުދިންގެ ގައިގައި ޖަހާ ނަމަ އަނިޔާވެރިޔަކަށް ވެދާނެ

ދަރިން ގައިގައި ތެޅުމުން ބަސްއަހާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ސައިންސްވެރިންގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުން އެއީ ބަސް އެހުމުގެ ބަދަލުގައި އެކުދިންގެ މިޒާޖު ގޯސްވެ ބަސް ނޭހުމަށް މެދުވެރިވާނެ ކަމެކެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 25
ހަތަރު ބެއިންނާ ބެހުނު 75 އަހަރުގެ މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި އުމުރުން 75 އަހަރުގެ ފިރިހެންމީހާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 8
އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންނާ ބެހުނު ބައްޕަ ސަލާމަތެއް ނުވި

ނ. މަނަދޫގައި، އެއް މާބަނޑު ދެ ކުދިންނާ ބެހުނު ބައްޕައަކު 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 2
"ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއަކީ އިގުތިސާދީ ގެއްލުމެއް"

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ އަދި އިގުތިސާދީ ގެއްލުން ވެސް ލިބޭ ކަމަށާއި އެފަދަ އަނިޔާތަކުން ކުޑަކުދިން ސަލާމަތްކުރަން ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދޭ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 9
ކުދިންނަށް އަނިޔާކުރާ މައްސަލަތައް ގިނަ ވަނީ

ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރުމާ ގުޅިގެން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާކަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 42
ބައްޕަ، ދޮންބައްޕަ އަދި ކާފަ ވެސް ބެހުނު!

ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި އުމުރަށް ނުތަނަވަސް ކަމުގައި އުޅެން ޖެހުމަކީ ރާއްޖޭގައި އާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ނުހިނގި އަދި ހަނދާންތައް ފޮހެވިގެން ދިޔަ ވާހަކައެއް ނާހަމެވެ. އޭނާއަށް އެކަން ދިމާވީ ބައްޕަ އާއި ދޮންބައްޕަގެ އިތުރުން...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 28
އާއިލީ މައްސަލަތަކެއްގައި ތާށިވި ކުއްޖެއްގެ ހިތްވަރު

އަޅާލުން ނުލިބުމާއި އިހުމާލާއި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހޭ ކުޑަކުދިން ތަހައްމަލްކުރާ ހަގީގަތްތައް އެހާ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެނގެނީ މަދު ފަހަރަކު އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެފަދަ ކުއްޖެއްގެ ދުލުން ސީދާ އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭ އަޑެއް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ނީވެ އެވެ. އެކަމަކު ފޭސްބުކްގައި އެއް ކުއްޖަކު ލިޔުނު ޕޯސްޓަކާ އެކު، އެފަދަ...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 20
ކުއްޖަކާ "ބެހުނު" ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނެ، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 72
"75 އަހަރުގެ މީހާ ދަރިންނާ ބެހުނީ ބިރުދައްކައިގެން"

ގދ. އަތޮޅު ރަށެއްގައި 75 އަހަރުގެ މީހަކު އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު ކުދިންނާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގީ އެ ކުދިންގެ މަންމައަށް އަނިޔާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ބިރު ދައްކައިގެން ކަމަށް މަންމަ ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017
ކުޑަކުއްޖެއް ގައިގަ ޖަހައިގެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒުބީން ޖަލަށް

އިންޑިއާގެ އާސާމަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒުބީން ގަރްގް ބުރަ މަސައްކަތާ އެކު ތިން މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުރު ދުވަހު އިންޑިއާގެ ކޯޓަކުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 26
ހަތަރު ބެއިންނާ ބެހުނު މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި 75 އަހަރުގެ މީހަކު، އެ ރަށު އާއިލާއެއްގެ ހަތަރު އަންްހެން ކުދިންނާ ގަދަކަމުން ބެހުނު މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީންނާއި ފުލުހުން އެ ރަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 88
ހަތަރު ބެއިން 75 އަހަރު މީހެއްގެ ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް

އެކަން ފެށުނީ ފާތުމަތު ރާޝިދާ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން)ގެ އުމުރުން 14 އަހަރުގަ އެވެ. ނިދަންވެގެން އެނދަށް އަރާފައި އޮއްވާ، މަންމަ އެދުނީ ކޮޓަރިން ބޭރުގައި ހުރި އެނދެއްގައި ނިދުމަށެވެ. ފިރިހެން މީހާގެ ގޯނާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ އެރޭ، ބޭރުގައި ނިދަން އޮއްވަ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 34
ފިލާ ކުދިންގެ އެހެން ވާހަކަތަކެއް!

ކުޑަކުއްޖަކު ވީ ތަނެއް ނޭނގިގެން ހޯދަން އިއުލާން ކުރުން މިހާރު ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ. ސަބަބުތައް ވެސް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ބައެއް ކުދިންގެ ބެކްރައުންޑަށް ބަލާއިރު ގޭތެރެއިން ތަފާތު އަނިޔާތައް ތަހައްމަލް ކުރަން ޖެހިފައި ހުރުން ހިމެނެ އެވެ. އެހެންވެ ދިމާވެފައިވާ އަހުލާގީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ. އެފަދަ ކުދިންގެ...

28 ޖޫން

June 28, 2017 10
މަންމަ ދިޔައީ މަސްތުވާން، އައިއިރު ދެ ދަރިން މަރު

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ މަންމައެއް ކަމަށްވާ ސިންތިއާ މާރީ ރުޑޮލްފް މަސްތުވާންވެގެން ހިންގި އަމަލެއްގައި ކުޑަ ދެ ދަރިން މަރުވުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017
ޖެންޑާއަށް މިދިޔަ މަހު 200އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް މިިދިޔަ މަހު 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 7
އެފްބީ ލައިކް ހޯދަން ކުޑަކުއްޖާ ބޭނުންކުރި މީހާ ޖަލަށް

ފޭސްބުކް ލައިކް ހޯދަން އުސް އިމާރާތެއްގެ ކުޑަދޮރުން ކުޑަކުއްޖަކު ބޭރަށް ދިއްކުރި އަލްޖީރިޔާގެ ފިރިހެނަކު ދެ އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.