27 ޖޫން

June 27, 2018 1
ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރަން އިދާރާއެއް ހަދަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުން ބޭނުންވެފައިވާ ކުދިންގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް "ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސާވިސް" ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފައްދައި ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލްގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 50
ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކޮށްގެން މަންމަ ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްގެން އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 14
75 އަހަރުގެ މީހާގެ މައްސަލަ ތިނަދޫ ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ، 75 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ގަދަކަމުން ބަދު އަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ މީހާގެ ދައުވާ ގދ. ތިނަދޫ ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 16
75 އަހަރުގެމީހާގެ ދައުވާނެގީ އެހެން ކޯޓަކަށް ފޮނުވަން

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ، 75 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ގަދަކަމުން ބަދު އަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރި...

June 13, 2018 26
75 އަހަރުގެ މީހާގެ ދައުވާ ނެގުމުން ކަންބޮޑުވުންތައް

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ، 75 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ގަދަކަމުން ބަދު އަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރި...

12 ޖޫން

June 12, 2018 50
75 އަހަރުގެ މީހާ އަށް ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ނަގައިފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ، 75 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ގަދަކަމުން ބަދު އަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އަނބުރާ ނަގައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 5
ގޯނާތަކަށް ކުދިން ހޭލުންތެރި ކުރުވަން ހާއްސަ ފޮތެއް

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކިއެކި ގޯނާތަކަށް ހޭލުންތެރިކޮށް، އެކަންކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފޮތެއް ނެރެފި އެވެ.

April 29, 2018 19
އިބްތިހާލްގެ މައްސަލަ ގާޒީ ހައިލަމަކަށް ނުބެލޭނެ: ޕީޖީ

ވ. ރަކީދޫގައި، އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލި މައްސަލާގައި އިހުމާލުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެ މައްސަލަ ބެލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަހްމަދު...

27 މާޗް

March 27, 2018 6
މިދިޔަ މަހު އެކަނި ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ 44 މައްސަލަ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ 44 މައްސަލައެއް މިދިޔަ މަހު އެކަނި ވެސް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 13
އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ވ. ރަކީދޫގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއްގައި މަރުވި އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 1
ފޮށްޓެއްގައި ދަރިން ގެންގުޅު ދެމަފިރިއަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ފޮއްޓެއް ގޮތަށް ހުރި ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެއްގައި ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން ތިން ދަރިން ގެންގުޅުނު އެމެރިކާގެ ދުވަސްވީ ދެމަފިރިއެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 4
ހަތަރު ބެއިންނާ ބެހުނުކަމަށް ބުނާ މީހާއަށް ދައުވާކޮށްފި

ގދ. އަތޮޅު ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން ބަދު އަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ 75 އަހަރުގެ މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 14
ކުދިންގެ ފޮޓޯ އާންމުކުރި މައްސަލާގައި ގެއެއް ފާސްކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުދިންތަކެއްގެ ފޮޓޯ އާއްމުކޮށް، އެ ކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރަން ހިތްވަރުދީ، ފޭސްބުކްގައި ޕޭޖެއް ހިންގި މައްސަލަޔާ ގުޅުން ހުރި މީހަކު އުޅޭ ގެއަކަށް ފުލުހުން ވަދެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 12
ކުޑަކުދިންގެ ފޮޓޯ އާއްމު ކުރި ޕޭޖް ޑިލީޓްކޮށްލައިފި

ކުޑަ އަންހެން ކުދިންތަކެއްގެ ފޮޓޯ އާއްމުކޮށް، އެ ކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރަން ހިތްވަރުދީ، ފޭސްބުކްގައި ހިންގި ޕޭޖު ދިވެހި ފުލުހުންގެ އެދުމަށް މިރޭ ޑިލީޓްކޮށްލައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 2
ކުދިންގެ ގައިގައި ޖަހާ ނަމަ އަނިޔާވެރިޔަކަށް ވެދާނެ

ދަރިން ގައިގައި ތެޅުމުން ބަސްއަހާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ސައިންސްވެރިންގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުން އެއީ ބަސް އެހުމުގެ ބަދަލުގައި އެކުދިންގެ މިޒާޖު ގޯސްވެ ބަސް ނޭހުމަށް މެދުވެރިވާނެ ކަމެކެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 25
ހަތަރު ބެއިންނާ ބެހުނު 75 އަހަރުގެ މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި އުމުރުން 75 އަހަރުގެ ފިރިހެންމީހާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 8
އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންނާ ބެހުނު ބައްޕަ ސަލާމަތެއް ނުވި

ނ. މަނަދޫގައި، އެއް މާބަނޑު ދެ ކުދިންނާ ބެހުނު ބައްޕައަކު 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 2
"ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއަކީ އިގުތިސާދީ ގެއްލުމެއް"

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ އަދި އިގުތިސާދީ ގެއްލުން ވެސް ލިބޭ ކަމަށާއި އެފަދަ އަނިޔާތަކުން ކުޑަކުދިން ސަލާމަތްކުރަން ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދޭ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 9
ކުދިންނަށް އަނިޔާކުރާ މައްސަލަތައް ގިނަ ވަނީ

ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރުމާ ގުޅިގެން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާކަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 42
ބައްޕަ، ދޮންބައްޕަ އަދި ކާފަ ވެސް ބެހުނު!

ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި އުމުރަށް ނުތަނަވަސް ކަމުގައި އުޅެން ޖެހުމަކީ ރާއްޖޭގައި އާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ނުހިނގި އަދި ހަނދާންތައް ފޮހެވިގެން ދިޔަ ވާހަކައެއް ނާހަމެވެ. އޭނާއަށް އެކަން ދިމާވީ ބައްޕަ އާއި ދޮންބައްޕަގެ އިތުރުން...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 28
އާއިލީ މައްސަލަތަކެއްގައި ތާށިވި ކުއްޖެއްގެ ހިތްވަރު

އަޅާލުން ނުލިބުމާއި އިހުމާލާއި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހޭ ކުޑަކުދިން ތަހައްމަލްކުރާ ހަގީގަތްތައް އެހާ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެނގެނީ މަދު ފަހަރަކު އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެފަދަ ކުއްޖެއްގެ ދުލުން ސީދާ އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭ އަޑެއް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ނީވެ އެވެ. އެކަމަކު ފޭސްބުކްގައި އެއް ކުއްޖަކު ލިޔުނު ޕޯސްޓަކާ އެކު، އެފަދަ...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 20
ކުއްޖަކާ "ބެހުނު" ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނެ، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.