30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 4
ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން މަންމަ އާއި ދޮންބައްޕަ ޖަލަށް

ހދ. މަކުނުދޫގައި އުފަން ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން، މަންމަ އާއި ދޮންބައްޕަ 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 13
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 22
އާފިޔާ އަދިވެސް ބުނަނީ އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް

ވ. ރަކީދޫގައި މިދިޔަ އަހަރު އަނިޔާކޮށް މަރައިލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ކުރިން ވެސް އެއްބަސްވެފައިވާ އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދު، އެކަން ކުރި ކަމަށް މިއަދު ވެސް ޝަރީއަތުގައި ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 1
ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ މީހުންގެ ބައެއް މައުލޫމާތު ސިއްރު

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ކުރިން އާންމު ކުރަންންޖެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް އާންމު ކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސާ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްސަ އުސޫލުތަކަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 7
ކުޑަކުދިންނާ ބެހުމުން އަދަބު ދޭ ގާނޫނު ފުރިހަމަބާ؟

މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ޖޫން، 2009 އެވެ. މާލޭގައި އެންމެ އަށް މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާ މަރުވުމާ އެކު މުޅި ރާއްޖެ ސިހިގެންދިޔަ އެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އެތައް ބަޔަކު ނުކުމެ، އަޑު އުފުލަމުން ދިޔަ އެވެ. އެ ހޫނުކަމުގެ ތެރޭގައި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި...

18 ޖުލައި

July 18, 2016 20
ކޯޓުން އަމަލުކުރި ގޮތުން ބޮޑު ހުކުމަކުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާލިބޭ މީހާ ހާޒިރު ނުކޮށް ހެކިބަސް ނެގުމަށް ފަހު އެ މީހާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ށ. ފުނަދޫ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށް، އޭނާ މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 4
ކުޑަ ކުއްޖަކާ ކައިވެނިކޮށްފި ނަމަ 20 އަހަރަށް ޖަލަށް

ދާރުއްސަލާމް (ޖުލައި 9) - ގެމްބިއާ އާއި ޓެންޒޭނިއާގައި ކުޑަ ކުދިންނާ ކައިވެނި ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016
އަނިޔާ ލިބޭ ކުދިން ދިރިއުޅުމާ މެދު އުންމީދު ކަނޑާލާ

ކުޑައިރު މައިންބަފައިންގެ އަނިޔާއާ ކުރިމަތިވެފައި ތިބޭ ކުދިން އަމިއްލައަށް މަރުވުން މާގިނަ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016
200 ކުދިން ރޭޕް ކުރި މީހަކަށް ހުކުމް ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 2) - މެލޭޝިޔާގައި ކުޑަ ކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ދައުވާކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތަކަށް ހުކުމް ކުރުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016 2
ކުޑަ ކުދިން ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދެނީ

ޖަކާޓާ (މެއި 26) - ކުޑަ ކުދިން ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް ދޭ އަދަބު ހަރުކަށިކޮށް މަރުގެ އަދަބު ދޭ ގޮތަށް އިންޑޮނީޝިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016 1
އަނިޔާކޮށްގެން ދަރިފުޅު ބަހެއް ނާހާނެ

ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި ދަރިންނަށް އަނިޔާކުރުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަނިޔާކުރުމަކުން ކުދިންގެ އަޚުލާގު ރަނގަޅެއް ނުވާނެ އެވެ. އަދި ބަހެއް ވެސް ނާހާނެ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި، އަނިޔާކުރާ މައިންބަފައިން ދެކެ ކުދިން ރުޅިއައިސް އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަން ފަށާނެ އެވެ. އަދި އެމީހުން ބުނާ ބަސް...