28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 1
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގައި ހެކި މާނަކުރި ގޮތް ގޯސް

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ވަޒަން ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހައި ކޯޓުން ކުރިން ނިންމާފައިވާ ގޮތް ގޯސް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 4
ރުގްޔާގެ ނަމުގައި އަނިޔާކުރި މީހުން ބަންދަށް

ރުގްޔާގެ ނަމުގައި ހަތަރުމައިން ބަންދުކޮށް އަނިޔާކޮށް، ހަތް އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ތަހުގީގަށް ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ކޯޓުން މިއަދު އަމުރު ދީފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 15
އަނިޔާ ލިބުނު އާއިލާއަށް ހިމާޔަތް އެބަދެން: ޖެންޑާ

ރުގްޔާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި ގޭގައި ބަންދުކޮށް ތަޅައި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މަންމަ އާއި ތިން ދަރިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

November 24, 2020 209
ރުގްޔާކުރަން ހަތަރު މައިން ރަހީނުކޮށް، ޖިންސީ ގޯނާ

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި މަންމަ އާއި ތިން ދަރިންނަށް ތިން މަސްވަންދެން ކުރި އަނިޔާގެ މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ވަނީ އަސްލު ނަންތަކެއް ނޫނެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގި ރަށާއި މީހުންގެ...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 2
ކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހެއްގެ ޖަލު ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި އެ ކުއްޖާގެ އާއިލީ މީހަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމަކަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 8
ކުއްޖަކާ ބެހުމުން ޖަލަށް، މައިގަނޑު ހެއްކަކީ ޑީއެންއޭ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި އެ ކުއްޖާގެ އާއިލީ މީހަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 7
ކުއްޖަކާ ބެހުނު ދޮންބައްޕަ 15 އަހަރަށް ޖަލަށް

ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ދޮން ބައްޕައަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 21
ޔުނާންގެ ދެމަފިރިން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިމައްސަލައިގައި ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާން އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020
14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގްރޫމްކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގްރޫމްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 29
ޔުނާންގެ ދެމަފިރިންގެ ބަންދަށް 7 ދުވަސް

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާންގެ ދެމަފިރިން ތަހުގީގަށް ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަތް ދުވަސް ދީފި އެވެ.

October 05, 2020 12
ޔުނާންގެ ދެމަފިރިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުމުގެ ތުހުމަތުގައި ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާންގެ ދެމަފިރިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 21
ޔުނާންގެ ދެމަފިރިންނަށް ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުމުގެ ތުހުމަތު

ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާން އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ރިހުލާ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ދެ މީހުންގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 3
ފުލުހުން ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހޯދަނީ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައި ނަން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 2
މިދިޔަ މަހު ޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް އިތުރު

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ޖުލައި މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު މިދިޔަ މަހު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 2
ތިން ކުއްޖަކާ ބެހުނު މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރު

ތިން ކުއްޖަކަށް ޖިިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 2
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 9
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި

އިތުބާރު ކުރެވޭ މަގާމެއްގައި ހުރެ، ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިގެން، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގދ. ތިނަދޫން ބަންދުކުރި މީހާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 11
ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 2
ކުއްޖަކާ ބެހުމުގެ ތުހުމަތުވާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

July 31, 2020 2
ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ފިރިހެނަކު ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 1
ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހަކަށް ދައުވާ

ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 15
މިނިސްޓަރު އަޒުމެއްގައި: އިންސާފުގެ ދޮރު ހުޅުވޭނެ

ރޭޕް ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށެއް ކޮށްފި ނަމަ ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަކީ އެ މީހާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކަށް އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމެވެ؛ އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ އަށް އަވަހަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 2
ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހެއްގެ ހުކުމަށް ތާއީދު

ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމަކަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.