29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 1
ގެއްލިގެން ހޯދި ކުއްޖަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އދ. ފެންފުށިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ކުޑަކުއްޖަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

November 29, 2020 5
އާފިޔާ ވަކީލަކު ބޭނުންވުމުން ހުކުމް އިއްވުން ފަސްކޮށްފި

ވ. ރަކީދޫގައި މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލި މައްސަލާގައި އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދަށް ކުރާ މަރުގެ ދައުވާގައި އޭނާ ވަކީލެއްގެ އެހީތެެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 9
ޝަރީއަތް ނޭނގޭމީހުންނާ ހެދި އަންހެނުންނަށް އަނިޔާ ލިބޭ

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ހަގީގަތާއި އޭގެ އުސޫލުތައް ނޭނގޭ މީހުންނާ ހެދި އަންހެނުންނަށް ވޭނާއި ކެކުޅުންތައް ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ ހާއްސަކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 2
އެންމެ ދިގު ފުރާވަރު ފިރިހެން ކުއްޖާ ޗައިނާގައި

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އިސްކޮޅުން އެންމެ ދިގު ފުރާވަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ރެކޯޑް ޗައިނާގެ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 3
ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހޯދުމުގައި ކާމިޔާބު އަހަރެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނާ އެކު، މިދިޔަ އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020
ކިޔުންތެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރަން ރަޝްފޯޑްގެ ބުކް ކްލަބެއް

ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ކިޔުންތެރިކަން އާލާކޮށް، އެކަން ކުރިއަރުވަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި މާކަޝް ރަޝްފޯޑް، ބުކް ކްލަބެއް ފަށައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020
ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކުދިން ހޯދަނީ

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ތިމާވެށީގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ފުރާވަރުގެ ކުދިން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020
ކުދިންގެ "ސިކުނޑި ކިޔާލަދޭ" ކާރެއް ނެރެނީ

ކާރު އުފައްދާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ހިއުންޑޭ އިން ކުޑަކުދިންގެ "ސިކުނޑި ކިޔާލަދޭ" ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު އުފައްދާފައިވާ ކާރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 2
ކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހެއްގެ ޖަލު ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި އެ ކުއްޖާގެ އާއިލީ މީހަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމަކަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 3
14 ފިރިހެން ދަރިންނަށް ފަހު އަންހެން ދަރިއެއް

އެމެރިކާގެ ދެމަފިރިއަކު އަންހެން ދަރިއަކު ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރާތާ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން، 15 ވަނަ އަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 2
ފަސް ބެއިން އެޑަޕްޓްކޮށްގެން އުޅޭ ޒުވާނެއް

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ރޮބަޓް ކާޓާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ފަސް ބެއިން އެޑޮޕްޓް ކޮށްގެން އުޅޭތީ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 1
ޗެރިޓީއަކަށް އެހީވާން ޓެންޓެއްގައި ނިދާ ކުއްޖެއް

ޓެންޓް ތެރޭގައި މެކްސް، 10، ނިދަން ފެށީ މާޗް 29 ގައި

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 3
ކުރިއެރުން ހާސިލުވިޔަސް ގޮންޖެހުން އެބަހުރި: އައިޝާ

ޖެންޑާގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖެ އިން ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ (އާއިޝާ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 1
7.04 ބިލިއަން ވިއުސްއާ އެކު ބޭބީ ޝާކަށް އެއް ވަނަ

މިހާތަނަށް ޔޫޓިއުބްގައި އެންމެ ގިނަ ވިއުސް ލިބުނު ވީޑިއޯގެ މަގާމު ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ލަވަ "ބޭބީ ޝާކް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 7
ކުއްޖަކާ ބެހުނު ދޮންބައްޕަ 15 އަހަރަށް ޖަލަށް

ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ދޮން ބައްޕައަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 6
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮންޓިނުއަސް ޝަރީއަތެއް ބާއްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮންޓިނުއަސް ހިއަރިންއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
"ހައު އިޓް ސްޓާޓެޑް" ފެށުނު ގޮތް!

ޓްވިޓާ އަށް މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު މި ފޮޓޯތައް ދޫކޮށްލި އިރު، އާންމުންގެ ސަމާލުކަން މާ ބޮޑަށް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ޝިއާރަން ޝެނަން ހިއެއް ނުކުރެ އެވެ. އެެކަމަކު ބެލްފާސްޓްގައި ދިރިއުޅޭ މި ބައްޕަގެ މި ތިން ފޮޓޯ ވެގެން ދިޔައީ އެތައް ވާހަކައެއް ކިޔައިދިން އެއްޗަކަށެވެ. އަދި މިއީ އެތައް ބަޔަކު ޖަޒުބާތު ވެސް ކޮށްލި ފޮޓޯތަކެކެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 39
މެމްބަރުންގެ ކުދިން ބަލަހައްޓަން ހާއްސަ ކޮޓަރިއެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން މަޖިލިހުގެ މަސައްކަތަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ތުއްޕުޅު ބޭފުޅުން ބެލެހެއްޓޭނެ އެހެން އިންތިޒާމެއް ނެތް ނަމަ މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އަށް ގެންދަވައިގެން...

October 12, 2020 21
ތިޔައީ އަންހެން ކުއްޖެއްނު، ތިކަމެއް ނުވާނެ!

ލޯންޗަށް އަރައި ހުންގާނުގައި ހިފި އިރު ވެސް އައިޝަތު މުޒްނާއާ ދިމާއަށް މީހުން ބުނީ ހަމަ އެހެންނެވެ؛ ތިއީ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ތިކަމެއް ނުވާނެ އެވެ. ތިއީ ފިރިހެނުންގެ މަސައްކަތެކެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020
ފިޔަވަތިން ބައެއް ކުދިންނާއި މުވައްޒަފުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ ފިޔަވަތީގައި ތިބި ކުދިންތަކަކާއި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 1
ކުޑަކުއްޖާ ގްރޫމްކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ގްރޫމްކޮށްގެން، އެ ކުއްޖާއާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 27
ބަނޑު ފުއްޕުން ވީ ކެންސަރަށް، މަރުވީ ދޮޅު އަހަރުގައި

ފެށުމަކީ ބަނޑު ފުއްޕުމެވެ. ނިމުނީ ކެންސަރުންނެވެ. ގައިގައި ބޮޑެތި ވޭންތައް އެޅުމަށް ފަހު އެންމެ ދޮޅު އަހަރުގައި ޔޫސުފް ހިޒްޔަމް އަތީފް މަރުވީ އިތުރަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތި އޭނާގެ މައިންބަފައިން ބަލަހައްޓައިގެން ތިއްބަ އެވެ.