17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 3
ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް

ލ. ގަމުގައި ހުރި ގެއެއްގެ މަސްފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓި ހާލު ދެރަވި ކުޑަ ކުއްޖާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 3
މަސް ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާ އައިސީޔޫގައި

ލ. ގަމުގެ ގެއެއްގައި އޮތް މަސް ފެންގަނޑަކަށް އިއްޔެ ވެއްޓި ހާލު ސީރިއަސްވި ދެ އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ މާލެ ގެނެސް، އައިޖީއެމްއެޗް އައިސީޔޫގައި ބާއްވައިގެން ރޭ ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 24
ދަންވަރު މަގުމަތީ ހުރި ކުއްޖަކު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ދަންވަރު މަގުމަތީގައި ރޯން ހުރި ކުޑަ ކުއްޖަކު ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތަށް ގެންގޮސް އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 1
ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމް ބޮޑު ބަދަލަކާ ދިމާލަށް!

ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ކުރިންސުރެ ބަލަމުން ދިޔައީ ބޮޑެތި މީހުންނާ ވަކިން އަދި އަދުލުގެ ތަފާތު ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ދައުވާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް އިސްލާހީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވައިގެން މުޖްތަމައަށް އަނބުރާ ގެނައުމާއި ދައުވާ ކޮށްގެން ކުށް ސާބިތުވިޔަސް، ބޮޑެތި...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 4
ހިތުގެ ބަލިތަކަށް އާސަންދަ ލިބޭގޮތް ހަމަޖައްސާނަން

ހިތުގެ ބަލި ހުންނަ ކުދިންނަށް އާސަންދަ އާއި އެންސްޕާގެ ދަށުން ފަރުވާ ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 2
ނާސްތާ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ބެލެނިވެރިންނަށް ކިޔައިދެނީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމަކީ ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަން ޖެހުނު ފިކުރުތަކަށް ނިމުމެއް އައިކަމެކޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ. މި ބާވަތުގެ ކަމެއް ޔޫއޭއީގައި ވެސް މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019
މިދިޔަ މަހު 105 މައްސަލަ ޖެންޑާ އަށް ހުށަހެޅި

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ އެކި ބާވަތުގެ 105 މައްސަލައެއް މިދިޔަ މަހު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް އެތަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 25, 2019
ތާޒާ ޖޫހުން ކުޑަކުދިންގެ ކެއުން ރަނގަޅުކޮށްދޭ

ކުޑަކުދިންނަށް ތާޒާ ޖޫސް ގިނައިން ދިނުމުން ކުދިން ރަނގަޅަށް ކެއުމާއި ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމަށް މަގު ފަހިވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 26
22 ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި، އެޗްއާރުސީއެމުން ނުބެލި!

ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަ ކުދިންތަކެއް ބަރަހަނާކޮށްގެންނާއި އެ ނޫން ގޮތްގޮތަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަތަކެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ހުށަހެޅުމުން ވެސް ނުބަލަން ނިންމި ކަން އެންޓި ޓޯޗާ ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 4
ކުޑަކުދިންނަށް ގްލޫޓެން މަދުކުރަންޖެހޭ

ޕާނާއި ޕާސްތާ ކަހަލަ ބާވަތްތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އާންމު ކާނާ އެވެ. އެކަމަކު ހަނދާންކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ގްލޫޓެން ގިނަ އަދަކަށް އެކުލެވޭ މިފަދަ ކާނާތަކަކީ އެހާ ގިނައިން ބޭނުން ކުރުން ރައްކާތެރި އެއްޗެހި ނޫންކަމެވެ. ހާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިން މިފަދަ ކެއުންތަކާ ދުރުކުރަން ޖެހެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 21
ކުށުގެ ޒިންމާ 15 އަހަރުގައި، އިސްލާހުވާން ފުރުސަތެއް

ވޭތުވެ ދިޔަ ދިހަ އަހަރަށް ބަލާއިރު 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިން ކުށް ކުރާ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މީހުން މެރުން ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތައް ހިމެނެ އެވެ. ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 2012 އިން ފެށިގެން މިދިޔަ އަހަރާ ހަމައަށް، ގަސްތުގައި މީހުން މެރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި 12 ކުއްޖަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 12
10 އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުމުރުން 10 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބެހުނު މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 2
ފިޔަވަތިން ފިލި ހަތް ކުއްޖަކު ހޯދައިފި

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން ބަލަހައްޓަން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ފިޔަވަތިން މިއަދު ހެނދުނު ފިލި ހަތް ކުއްޖަކު ހޯދައި އަނބުރާ އެތަނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
911 އަށް ގުޅާފައި އޯޑަރު ދިނުމުން ޕިއްޒާ ފޮނުވައިފި

އެމެރިކާގެ ގެއަކުން ފުލުހުންގެ އެމަޖެންސީ ނަމްބަރު 911 އަށް ގުޅައި، ބަނޑުހައިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނުމުން ޕިއްޒާއެއް ގަނެދީފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019 1
7 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ އަނގައިން 526 ދަތް ނަގައިފި

އިންޑިއާގައި އުމުރުން 7 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ އަނގައިން 526 ދަތް ނަގައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
"ބޭބީ ޝާކް" ސީރިއަލް އުފައްދަނީ

"ބޭބީ ޝާކް" އަކީ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ލަވައެކެވެ. ކޮރެއާ އިން ނުކުމެގެން އައި މި ލަވަ އަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދަރިންނަށް ނާނާއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ކިޔައިދޭ ލަވައެކެވެ....

July 31, 2019 1
ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު 8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގެއެއް ގަނެފި

ޔޫޓިއުބް ޗެނެލްތައް ހިންގައިގެން މުއްސަނދިވާ މީހުން ބައިވަރެވެ. އެކި ކަހަލަ ވީޑިއޯތަކުން އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދައިގެން ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން ސްޕޮންސާ ލިބި،...

30 ޖުލައި

July 30, 2019 2
ކުދިންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ޓްރީޓޮޕާއި ޔުނިސެފް އެހީވަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ރަނގަޅު ސިއްހަތު ކުރިއަރުވަން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއި ޔުނިސެފުން އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 16
ކުޑަ ދެ ކުދިންނާ ބެހުނު ފުލުސް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ ދެ ފިރިހެން ކުދިންނާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފުލުސް މީހާ މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

July 28, 2019 70
ހުނަރުވެރިކަމުން ފުރިފައި އޮތް ފުޅަނދުބުރެއް!

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ބޭއްވި ފުޅަނދުބުރު ބެލުމަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވީ މަޖީދީ މަގަށެވެ. މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ފުރި ބާރުވި އިރު، އެމީހުންގެ...

26 ޖުލައި

July 26, 2019 21
މިނިވަންކަމުގެ ތާރީޚީ ފޮޓޯގައި ކުޑަކުދިން!

މަތީގައިވާ ފޮޓޯ އަކީ މީގެ 54 އަހަރު ކުރިން ޖުލައި 26، 1965 ގައި ރާއްޖެ އަށް މިނިވަންކަން ލިބުނު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ މަންޒަރެވެ. ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ މި ފޮޓޯގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ތިބުމެވެ. އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އަސްލު ފޮޓޯއާ އެއްގޮތެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 4
ފިރިހެން ކުދިން ވެސް ބޮޑުވާ އުމުރު ހަގުވެއްޖެ

ކުރިން ގަބޫލު ކުރެވިފައި އޮންނަ ގޮތުގައި އަވަހަށް ބާލިޣު ވަނީ އަންހެން ކުދިންނެވެ. އެކަމަކު އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ފިރިހެން ކުދިންނަށް ވެސް މިހާރު މި ހާލަތު އެބަ އޮތެވެ.

July 24, 2019 5
ރަންވޭ އަށް ވަދެ ބޯޓު ދުއްވި ކުއްޖަކަށް ތަމްރީނު ދެނީ

ޗައިނާގެ ޒެޖިއާންގެ ޕްރޮވިންސްގެ ހުޒޯ ސިޓީގެ އެއާޕޯޓެއްގެ ރަންވޭ އަށް ރޭގަނޑު އަރައި، ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ކުޑަވަރެއްގެ މަތިންދާބޯޓެއް ދުއްވައި އެ ކްރޭޝް ލޭންޑްކުރި 13 އަހަރުގެ...

23 ޖުލައި

July 23, 2019 10
އެކިފަހަރު ދޮންދަރިއާ ބެހުނު މީހާ 30 އަހަރަށް ޖަލަށް

އެކި ފަހަރު މަތިން ދޮންދަރިއަކާ ބެހުނު މީހެއްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ބޮޑު ދެ ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.