02 ޖުލައި

July 02, 2020 22
ވަދެވިގެން ނުވާނެ ސައިޓުތައް ކުޑަކުދިންގެ އަތްމަތީގައި

ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކުޑަކުދިންގެ އަތްމައްޗަށް އިންޓަނެޓު ދޫވުމާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ކުދިންނަށާއި މައިންބަފައިންނަށް ނޭނގުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑްގެ ބަންދުގައި ކުޑަކުދިން ކިޔެވުމަށާއި މުނިފޫހިފިލުވަން އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރުން އިތުރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މި މައްސަލަ...

01 ޖުލައި

July 01, 2020 3
11 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމެއިން ޕިނެއް ނަގައިފި

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމެއިން އަނެއްކާ ވެސް ޕިނެއް ނަގައިފި އެވެ.

July 01, 2020 13
މަޅި އެއްލަނީ އިންޓަނެޓުގައި، ދެން ޖިންސީ އަނިޔާ

ކިޔެވުމަށާއި ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ގިނަ ވަގުތު ގޭގައި ތިބެން ޖެހޭތީ ކުދިން އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރުން އިތުރުވެފައިވާ މި ހާލަތުގައި ނުރައްކަލުގެ ދޮރު ވަކިން ބޮޑަށް ހުޅުވިފައިވާކަމުގެ...

28 ޖޫން

June 28, 2020 43
ގޯނާގެ މައްސަލައާއެކު ޝިދާތާ އިހުސާސްތައް ބޭރުކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލައިގައި ވެސް ފެންނަނީ މިސްރާބު ގޯހުންދާތަން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ އިހުސާސްތައް މިއަދު ބަންޑުންކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

June 28, 2020 2
ކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހެއްގެ ޖަލު ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

ށ. މިލަންދޫގައި އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

June 28, 2020
އެކްސްޓްރެކްޝަންގެ ޓްރެއިލާ ކުޅެގެން ހޮލީވުޑަށް

"އިކޮރޯޑޫ ބޮއިޒް" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ތިން ކުދިންގެ ވާހަކަ މިފަހަރު މި އަންނަނީ ވަރަށް ހާއްސަކޮށެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 17
ކުޑަކުއްޖަކު މާލެ ގެނެސް ބެހުނު މީހާއަށް 4 ދައުވާ

އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވެ އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާ އަށް އޮޅުވާލައިގެން، ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ކަމަށް ބުނެ މާލެ ގެނެސް އެ ކުއްޖާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށް، ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ އަތުން ފައިސާ އަތުލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އުނައިސް އަހްމަދުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހަތަރު ދައުވާއެއް އުފުލައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 31
އިންޓަނެޓު ލިބޭ ވަސީލަތް ދޭއިރު ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

އިންޓަނެޓު ލިބޭ ވަސީލަތްތައް ކުދިންނަށް ދޭއިރު ބެލެނިވެރިން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 7
ސްކޫލް ހުޅުވާއިރު އެނގެން ޖެހޭ ފަސް ކަމެއް

އާ އާއްމު ހާލަތަށް ރާއްޖެ ތައްޔާރުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލަކީ އަންނަ ހަފްތާގައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވާލުން. ބަލިމަޑުކަމާ މެދު މައިންބަފައިން ކަންބޮޑުވޭ. އެކަމަކު ސްކޫލްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދޭ އިރު ސިއްހީ މާހިރުން ވިދާޅުވަނީ މި ހާލަތަށް ކުދިން ތައްޔާރުކުރަން...

24 ޖޫން

June 24, 2020 25
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ބުނާ ބަޔަކު ހައްޔަރު ނުކޮށްގެން، ހދ. މަކުނުދޫގައި ޒުވާނުންތަކެއް މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 12
ސްކޫލްތައް ހުޅުވަން އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވަން 543،152 ޑޮލަރު (8.4 މިލިއަން ރުފިޔާ) ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ އަދި މުޅިން ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ޔުނިސެފުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 18
ކުޑަކުދިން ގިނައިން ބޭރަށް ނުނެރޭ: ޓެގް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދު ދެ މަސް ވަންދެން ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ފަހު، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިޔަ ބޮޑު ލުޔާއެކު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ގެއިން ބޭޭރަށް ނެރޭކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ބައްޔާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރަށް ލަފާދޭ ޓެކްނިކަލް...

20 ޖޫން

June 20, 2020 17
ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ޝަަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020
އޭޑީއެޗްޑީގެ ކުދިންގެ ފަރުވާއަކަށް ވީޑިއޯ ގޭމެއް

ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުވަތަ އެޓެންޝަން ޑެފިސިޓް ހައިޕައެކްޓަވިޓީ ޑިސްއޯޑާ (އޭޑީއެޗްޑީ) ހުންނަ ކުދިންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ވީޑީއޯ ގޭމަކަށް އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 13
އޮމްބަޑްސްޕާސަން އަށް ނިއުމާތު ޝަފީގުގެ ނަން

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރާ މިންވަރު ކަނޑައަޅަން މިނިވަން މުސްތަގިއްލު މަގާމެއް ގޮތަށް އުފެއްދި އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ...

June 16, 2020 8
ރޭޕްގެތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދު އިތުރުކުރަން އެެދެނީ

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މީހާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަލުން އެދޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 76
ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދަށް 7 ދުވަސް

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

June 13, 2020 41
ރޭޕްގެ މައްސަލަ: ގެސްޓު ހައުސްތައް ނުބެލެހެއްޓޭ

މާލޭގެ ގެސްޓު ހައުސްއެއްގައި އުމުރުން 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރުމާ ގުޅިގެން، ޓޫރިޒަމާއި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާ އިން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް، ކުޑަކުދިންގެ...

June 13, 2020 19
ރޭޕް ކޭސް: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އެދިއްޖެ

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި އުމުރުން 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓައި ދިނުމަށް ޕޮލިސް...

12 ޖޫން

June 12, 2020 12
ކުއްޖާގެ ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 38 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 12, 2020 4
"ކުޑަކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މީހާ އަވަހަށް ހައްޔަރުކުރޭ"

މާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު، 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކުރުން އަވަސް ކުރުމަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

June 12, 2020 84
ގެސްޓް ހައުސެއްގައި 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 41
ހައްޔަރުކުރި ގުރުއާން ޓީޗަރު ހަ ދަރިވަރަކާ ބެހުނު

ދަރިވަރުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އުތުރުގެ ރަށަކުން ހައްޔަރުކުރި ގުރުއާން ޓީޗަރު އޭނާގެ ހަ ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 22
ދަރިފުޅު ހަވާލުކުރުން ހުއްޓުވީ ކުރީގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން

މަންމަ އަކު އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ހޯދަން 2009 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އޭނާ އަށް ކާމިޔާބުވުމުން ވެސް ދަރިފުޅު ހަވާލު ނުކުރުމުން އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް...

June 09, 2020 5
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޓީޗަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ހިންގާ ގުރުއާން ކްލާހެއްގައި ކިޔަވާ ފިރިހެން ކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ގުރުއާން ޓީޗަރު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން...

08 ޖޫން

June 08, 2020 64
ދަރިފުޅު ހޯދަން މަންމަ ކޯޓުގައި 11 އަހަރު!

ދަރިފުޅު ހޯދަން މަންމަ އަކު 2009 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި މަންމައާ އެއްކޮޅަށް ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކުރުމުން ވެސް ދަރިފުޅު ހަވާލު ނުކޮށް ކުއްޖާގެ...

June 08, 2020 33
ގުރުއާން ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންނާ ބެހުނު މައްސަލައެއް

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ގުރުއާން ކްލާހެއް ހިންގާ މީހަކު، އޭނާ ކިޔަވައިދޭ ފިރިހެން ދަރިވަރުންތަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 23
އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންގެ ފަރުވާއަށް ވަގުތުން އެހީތެރިވި

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއި ދެ ކުދިންގެ ފަރުވާގެ ކަންކަމަށް ދިޔައީ ވަގުތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 07, 2020 4
މިއީ އެންމެ ބޮޑު އަނގަ!

އެންމެ ބޮޑަށް ނުވަތަ އެންމެ ފުޅާކޮށް އަނގަ ހުޅުވައިލެވޭ މީހާގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ފުރާވަރުގެ ކުއްޖަކަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 29
ކުޑަހުވަދޫގައި ދުވަސްނުފުރާ ވިހޭ ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި މިއަދު ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން ނެގި އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 10
ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ ކުދިންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި ގިނަ

މިހާރު ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ބަލި، ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހޭ އަދަދު، އެހެން ގައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ނިސްބަތުން ގިނަ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގެ...

June 03, 2020 6
ޖިސްމާނީ އަނިޔާ މިދިޔަ މަހު އިތުރުވެއްޖެ!

މާލެ ލޮކްޑައުންކުރުމާ އެކު ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ނުވިޔަސް ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތުން ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރުން މިދިޔަ...