21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 14
ވިލިނގިލީގައި ކުއްޖަކަށް ވެކްސިން ދޭން ދެކޮޅު ހަދައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީގެ އާއިލާއަކުން ވެކްސިން ދޭން އިންކާރުކޮށް، ސްކޫލަށް ފޮނުވުން ހުއްޓާލި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

January 21, 2020 24
މި ކުޑަ ރަށް ސަމާލުކަމަށް، މައްސަލަ ގިނަ؟

ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްގެ ރޭޕުން ރޮއްވާލީ މުޅި ގައުމެވެ. ބައްޕަ އާއި މަންމަ، މަސްތުގެ ދުނިޔޭގައި ވަނިކޮށް، ކާފަ އާއި މުނިކާފަގެ ޝިކާރައަކަށް ވި ކުއްޖާ އަށް ހަމްދަރުދީއާ އެކު...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 41
އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ދެ އަހަރު "ބަންދުގައި"!

އުމުރުން ތިން އަހަރުގައި، ގޭގައި "ބަންދުކުރި" އެ ކުއްޖާ މިނިވަންވީ، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ. ދެ އަހަރަށް ފަހު، ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ކަށަވަރުވީ، އަތުގައި ހިފައިގެން އެކަހެރި...

January 19, 2020 5
ޓެސްޓުތަކަށް ފަހު ކުޑަ ކުއްޖާ ދޫކޮށްލައިފި

ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ވި ދެ އަހަރު ނުފުރޭ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތައް ދެނެގަންނަން ޓެސްޓުތައް ހަދައި، ފަރުވާ ދީ ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 41
މުނިކާފަ އެހެން ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހެންއުޅޭ ވީޑިއޯއެއް

އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ މުނިކާފަ ދަރިފުޅު ރޭޕް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރު ކުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ، އެހެން ކުޑަކުއްޖަކާ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން މަސައްކަތް...

January 17, 2020 7
ކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލާގައި ކޮމިޓީ ބާއްވަނީ

ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖެންޑާ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 15
ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅެއްގައި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 16
18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ވެކްސިނާ ބެހޭ ދަފްތަރެއް

ރާއްޖޭގައި އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު...

January 15, 2020 13
ވެކްސިނާ ދެކޮޅު ނަމަ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު ބަލާނަން: ޕީޖީ

ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ނުދޭ މީހުންނާ މެދު ގާނޫނީ ގޮތުން މިވަގުތު އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް ބައްލަވާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 5
އެމެރިކާގައި ފްލޫ ޖެހުނު ކުއްޖަކު އަނދިރިވެއްޖެ

ވެކްސިން ނުދީ ހުއްޓާ އެމެރިކާގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ފްލޫ ޖެހި އެ ކުއްޖާގެ ލޯ އަނދިރިވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 52
އާންޓީ އަށް ނޭނގި ކުއްޖާ ތިން ވަނަ ބުރީގައި ރޯން

މާފަންނު މަދަރުސާގެ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ކުއްޖަކު އެ ސްކޫލްގެ ތިން ވަނަ ބެލްކަނީގައި އެކަނި ރޯން ހުރި މައްސަލައެއް ބޮޑުވެ އެކަން އާއިލާގެ ފަރާތުން ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

January 13, 2020 22
ހިމަބިއްސަށް ޝައްކުވާ އިތުރު ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެ

ހިމަބިއްސަށް ޝައްކުވާ އިތުރު ކުއްޖަކު ފެނިގެން އެ ކުއްޖާގެ ޓެސްޓުތައް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 6
ވެކްސިނާއި ތައުލީމު ނުދޭ ކުދިންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަނީ

ވެކްސިން ނުދިނުމާއި ސްކޫލަށް ނުފޮނުވައި ކިޔެވުމުން މަހްރޫމްކޮށް ބެލެނިވެރިން އިހުމާލުވަމުންދާ ކުދިންގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް، އެ ކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް...

January 12, 2020
ހިމަބިހީގެ އަލާމާތްތައް

މީސްލްސް ނުވަތަ ހިމަބިއްސަކީ ވައިރަހަކުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މިއީ އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ވަރަށް އާންމު ބައްޔަކަށް ވިޔަސް، މި ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ވެކްސިން ތައާރަފްކޮށް އާންމުކޮށް ދޭން...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 1
އެންމެ 11 އަހަރު، ފިޓްނެސްގެ ނަަމޫނާއެއް

އުމުރުން 11 އަހަރުގައި ކުދިން އާންމުކޮށް އުޅޭނީ ކުޅެ، ސަކަރާތް ޖެހުމުގަ އެވެ. އެކަމަކު، މި ކުއްޖާގެ ވާހަކަ ތަފާތެވެ. އޭނާ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރަނީ ޖިމްގަ އެވެ. ބޮޑެތި ބަރުތައް އުފުލައި، ވަރުގަދަކަން ދައްކަނީ އެވެ. ފިޓްނެސް މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް، ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ތަފާތުތަކެއް ދައްކުވައި ވެސް ދެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 16
މެލޭޝިއާގައި އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ދިވެހިކުއްޖަކު މަރު

މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ އުސް އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ދިވެހި ކުޑަކުއްޖަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 29
އުފަންވާ ކުދިންނަށް ހަދިޔާއެއް ދޭކަށް އަދި ނުފަށާ

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި "ބޭބީ ބޮކްސް" ދޭން އަދި ނުފަށާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
ތިމާވެށީގެ އެކްޓިވިސްޓާ މެދު ބައްޕަ ކަންބޮޑުވޭ

އެންމެ އިސް ސަފަށް ނުކުމެ ގްރެޓާ ތަންބާގް، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ތާއިދު ނުކުރާ ކަމަށާއި ދަރިފުޅުގެ ކުރިމަގާ ދޭތެރޭ ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕެ އެސްވަންޓޭ ތަމްބާގް ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 3
ކުޑަކުދިންނަށް ނަޓްސް ކާންދޭންވީ ކީއްވެ؟

އެކި ބާވަތުގެ ނަޓްސްގެ ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކައި ހުހެއް ނުވާނެ އެވެ. މިއީ ސިއްހީ ގޮތުން ފައިދާ ހުރި އެތައް މާއްދާއެއް ހަށިގަނޑަށް ލިއްބައިދޭނެ "ލުއި" ކާނާ އެކެވެ. ނަޓްސް އަކީ ވިޓަމިންސް އާއި މިނެރަލްސް އާއި އެންޓިއޮކްސިޑަންޓް ތަކާއި ހެލްތީ ފެޓާއި ފްރޮޓީނާއި ފައިބާ އިން ވެސް މުއްސަނދި ވެފައިވާ ބާވަތެކެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 3
ކައިލީ، ދަރިފުޅަށް ޖަވާހިރު އަނގޮޓިއެއް ދިނުން މައްސަލައަކަށް

އެންމެ އަހަރެއްވީ އަންހެން ދަރިފުޅު ސްޓޯމީ ވެބްސްޓާ އަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާވެރިޔާ ކައިލީ ޖެނާ އަގު ބޮޑު ޖަވާހިރު އަނގޮޓިއެއް ދިނުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 5
ދައުލަތުން ބެލެހެއްޓި 34 ކުދިން އާއިލީ މާހައުލަށް

އެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެ ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަ 21 ކުއްޖަކު އެ ކުދިންގެ އާއިލާތަކާ ހަވާލުކޮށް، 13 ކުއްޖެއްގެ ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ...

December 26, 2019 3
ކާފަ ދަރިންނަށް ހަދިޔާއަކަށް ސްކޫލް ބަހެއް

ޑާގް ހަޔެޒް އަކީ އެމެރިކާގެ އޮރެގަން ގައި ދިރިއުޅޭ މީހެކެވެ. އޭނާގެ 10 ކާފަ ދަރިން އެބަ ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފަސް ކުދިންނަކީ ސްކޫލަށް ދާ ކުދިންނެވެ. އެކަމަކު އެ ކުދިން ކިޔަވާ...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 3
ހައްމާދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި

ކައިވެނީގެ ނަމުގައި 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ އެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ އިސްމާއިލް ހައްމާދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 5
ޖަޕާނުގައި ސްކޫލްތަކަށް ނުދާ ކުދިން އިތުރުވަނީ

ޖަޕާނުގައި ރަސްމީ ސްކޫލްތަކަށް ކިޔަވަން ނުދާ ކުދިން އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 13
މައްސަލައަކީ ވެކްސިނެއް ނޫން، ހައްގުން މަހްރޫމްކުރުން!

ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު މައިންބަފައިންގެ އަތުން ނެގީ ވެކްސިން ދޭން އިންކާރު ކުރާތީ އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި އެ...

December 22, 2019 18
"ހައްގުތަކުން ކުދިން މަހްރޫމްކުރަން ފުރުސަތެއް ނެތް"

ކުޑަކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތަކުން އެ ކުދިން މަހްރޫމް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުދޭނެ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.