16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 2
މިދިޔަ މަހު ޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް އިތުރު

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ޖުލައި މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު މިދިޔަ މަހު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 27
ފައިސާ ހޯދަން ދަސްކޮށް ތުއްތު ގަތީ ބައިސްކަލެއް!

އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ އަބްދުﷲ ޒާހިން (ތުއްތު) ބައިސްކަލެއް ބޭނުންވެގެން އާއިލާ މީހުންގެ ގާތު އެ ވާހަކަ ދައްކާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު، ތ. ހިރިލަންދޫގައި އުޅޭ އާއިލާ އިން އޭނާ އަށް ވަގުތުން ބައިސްކަލް ގަނެދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާ އަށް ދަސްކޮށްދިނީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ފައިސާ ހޯދައިގެން ބައިސްކަލް ގަނެދިނުމަށެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 6
ނޭވާހޮޅީގައި ކެޝޫނަޓެއް ތާށިވެ، ނުރައްކާވެއްޖެ

ދޮޅު އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ނޭވާ ހޮޅީގައި ކެޝޫނަޓެއް ތާށިވެ ނުރައްކާ ވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 8
ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ރޭޕް ބޮޑުކުށަކަށް ހަދަން ފާސްކޮށްފި

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި ބޮޑެތި ކުށްތައް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ ލިސްޓަށް، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ކުށާއި ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށްް އިތުރުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020
ގާތުންދޭ މައިންނަށް ވޮލްމާޓްގައި ޕޮޑްތަކެއް

ގާތުންދޭ އުމުރުގެ ކުދިން ގޮވައިގެން ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެ އުޅޭ މައިންނަށް އެމެރިކާގެ ވޮލްމާޓުން އެތަނުގެ ސަތޭކައެއްހާ އައުޓްލެޓްގައި، ގާތުންދޭ މައިންނަށް ހާއްސަ ޕޮޑްތަކެއް ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ބަހައްޓަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
ކަރަން ކުޑަކުދިންގެ ފޮތެއް ނެރެނީ

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު ޖޫން މަހު މަރުވި ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާއާ ދުރުގައި ހުރުމަށް ފަހު ކަރަން ޖޯހަރް ފޮތެއް ނެރެން އުޅޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020
ޗޭނިން ކަރަންޓީނުގައި ލިޔުނު ފޮތް އަންނަ އަހަރު ނެރެނީ

ކޮވިޑް-19އާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކާ ދުރުވެ ގޭގައި ހުންނަން ޖެހުމުން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޗެނިން ޓޭޓަމް ލިޔުނު ކުޑަކުދިންގެ ފޮތް "ދި ވަން އެންޑް އޮންލީ ސްޕާކެލާ" އަންނަ އަހަރު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 1
ގުޑިއަކާ އެކު ކުއްޖަކު ވައިގެ ތެރެއަށް

ޓައިވާނުގައި ބޭއްވި ގުޑިއެރުވުމުގެ ފެސްޓިވަލެއްގައި ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ބޮޑު ގުޑިއަކާ އެކު ވައިގެ ތެރެއަށް އަަރައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020
ގިނައިން ހުށަހެޅީ ސްކޫލަށް ނުދާ ކުދިންގެ މައްސަލަ!

އެކި ކުށްކޮށްގެން ޖުވެނަލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް (ޖޭޖޭޔޫ) އަށް މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ގިނައީ ސްކޫލަށް ދިއުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކުދިންގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް، މިއަދު އާއްމުކުރި އެ ޔުނިޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 3
ފަސް ކުޑަކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކަރަންޓީން ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަސް ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ލޯފަން ކުދިންގެ ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރެފި

ހަތް ގައުމަކަށް ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރުނު އިރު، އިތުރު 20 ގައުމަކަށް އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ

August 22, 2020 4
މި ކުއްޖާ އެދެނީ އާއިލާއަކަށް

މިއީ އުމުރުން 9 އަހަރުގެ ޖޯޑަން އެވެ. އޭނާ ހުރީ އެމެރިކާގެ އޮކްލަހަމާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހިއުމަން ސާވިސް (އޯކޭޑީއެޗްއެސް) ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ އެވެ. ޖޯޑަންގެ އާއިލާއެއް ނެތެވެ....

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 2
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 4
މަސް ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ވޯޑަށް ބަދަލުކޮށްފި

ލ. ގަމުން މަސްފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓި ހާލު ދެރަވި ތުއްތު ކުއްޖާއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު، ވޯޑަކަށް ބަދަލުކޮށްފި ކަމަށް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 9
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި

އިތުބާރު ކުރެވޭ މަގާމެއްގައި ހުރެ، ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިގެން، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގދ. ތިނަދޫން ބަންދުކުރި މީހާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖާ ކޮލަމިސްޓަކަށް ދައުވާކޮށްފި

އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުން ސްކޫލްގައި ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު އޮސްޓްރޭލިއާ ކްއަޑޭން ބޭލްޒްގެ މަންމަ ބުލީއަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން އާންމުކުރި ވީޑިއޯ އަކީ އޮޅުވާލައިގެން އެހީ ހޯދަން ހެދި މަކަރެއް ކަމަށް ބުނެ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނޫހެއްގެ ކޮލަމިސްޓަކު ދެއްކި ވާހަކަތަކަކާ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 2
އެއް މަހުގެ ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު: އެޗްއީއޯސީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އެ ބަލީގެ ސަބަބުން ހުން ގަދަވުމުން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކުރި އުމުރުން އެންމެ އެއްމަހުގެ ކުއްޖާގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީީ) އިން މިއަދު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 15
އެއް މަހުގެ ކުއްޖަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެޑްމިޓްކޮށްފި

އެއް މަހުގެ ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ހުން ގަދަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 5
އާ ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި އަހަރު ނުވާ ދެ ކުދިން

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަހަރު ނުފުރޭ ދެ ކުދިން ހިމެނޭ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 17
ދިވެހި ކުއްޖަކު ދޮޅު ގަޑިއިރު ވަންދެން ޕްލޭންކްގައި!

އަށް އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖެއް ދޮޅު ގަޑިއިރު ވަންދެން އިއްޔެ ޕްލޭންކް ހަދައިފި އެވެ.

July 30, 2020 2
ދަރިފުޅުގެ ކަމެއް ކުރާކަށް އަދި ނެތް: އީލޮން މަސްކް

ދެ މަސްވީ ދަރިފުޅާ އެކު މި ވަގުތު އޭނާ އަށް ކުރާނެ ވަކި ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ދަރިފުޅުގެ ބެލުމުގެ ޒިންމާ އެއްކޮށް ނަގަނީ ގްރައިމްސް ކަމަށް އީލޮން މަސްކް ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 19
ކުއްޖާ އެބޯޓްކުރީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފައާއެކު

ރޭޕްގެ ސަބަބުން ބަނޑުބޮޑުވި އުމުރުން 15 އަހަރުގެ އޯޓިސްޓިކް ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގައި އޭނާގެ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅު އެބޯޓުކުރީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފައާއެކު ކަމަށް...

July 25, 2020 35
ދަރިފުޅު ބޭރަށް ގެންދެވޭތޯ ޔުނާން މުލިއާގެ ކައިރިއަށް

ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާންގެ ދަރިފުޅު ޔޫންގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން އިންޑިއާއަށް ގެންދަން އާސަންދައިން ޖާގަ ނުދީގެން ޔުނާން އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ފާތިމަތު ރިހުލާ މިއަދު...