10 މެއި

May 10, 2019 37
ކުޑަކުދިން ބާރުވެރިކުރަން މުޖްތަމައުގެ ރޯލު މުހިއްމު

ކުޑަކުދިން ބާރުވެރިކުރަން މުޅި މުޖްތަމައިން މުހިންމު ރޯލެއް އަދާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 10, 2019 70
ބައްޕައާ އެކު ދިރިއުޅުމުގެ އުފަލެއް ނެތް ކުދިން

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ތިން ކުއްޖަކުން އެއް ކުއްޖަކު ތިބީ ބައްޕައާ އެކު ދިރިއުޅުމުގެ އުފަލުން މަހުރޫމްވެފަ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019
ސްކޫލުތަކުގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ގިނަ ސްކޫލުތަކެއްގައި މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 16
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ހިތްގައިމު އައުޓްޑޯ ކްލާސްރޫމެއް

ވަރަށް ހިތްގައިމު، ރީތި އައުޓްޑޯ ކްލާސްރޫމެއް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ މާލޭގެ ސްކޫލެއްގައި ހުޅުވި މިފަދަ ފުރަތަމަ ކްލާސްރޫމެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 1
ގުރައިދޫގައި ފުލުހުން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ

ފުލުހުންގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން، މި އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ކ. ގުރައިދޫގައި ފާހަގަކުރަން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 62
ބަންޖެއްގެ މައްސަލާގައި ޓީޗަރަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހު ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގައި ކީ ބަންޖެއްގެ މައްސަލާގައި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ ލީޑިން ޓީޗަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 70
ކޮންމެ މުނާސަބަތަކަށް ކޮސްޓިއުމެއް މުހިއްމުތަ؟

ގައުމީ ހެދުމާއި ކާޓޫން ކެރެކްޓާތަކުން ފެށިގެން ގޮސް އެކި ކަހަލަ ދިރޭއެއްޗެއްސާއި ބޭރުގެ ސަގާފަތްތަކާއި މޫސުންތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެދުންތަކެވެ. ދަރިވަރުން ސްކޫލުގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ އެވެ. ނަލަ ހެދިލައިގެން ތިބޭ ގޮތް ހިތްގައިމެވެ. ކުދިންތައް އެހާމެ ލޯތްބެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 61
ތާޖުއްދީންގައި މާރާމާރީ ހިންގައި ކުއްޖަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިއްޔެ އެ ސްކޫލުގައި މާރާމާރީ ހިންގައި ކުއްޖަކު ޒަހަަމްކޮށްލި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.