14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 12
އިބޫ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޝީޖިންޕިންގެ މަންދޫބެއް

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ލުއޯ ޝޫގާންގް ފޮނުވަން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018
ރޮބޮޓުން ޚަބަރު ވެސް ކިޔަން ފަށައިފި

އިންސާނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ލުއިކަން ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާ ވެސް އާ ކަމެއްކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018
މުނި ހޯމްކެއާ އިން އަހަރު ނިންމާ ސޭލް ފަށައިފި!

މުނި ހޯމްކެއާ އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފާހަގަ ކުރާ "އިޔާ އެންޑް ސޭލް" ސިލްސިލާގެ މި އަހަރުގެ ސޭލް ފަށައިފި އެވެ.

November 12, 2018 4
ވައި ސާފުކުރަން ޗައިނާގައި ބިޔަ ޓަވަރެއް

ވައި އެންމެ ތަޣައްޔަރު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ޗައިނާގެ ވައި ސާފުކުރަން ބިޔަ އެއާ ޕިއުރިފަޔާ ޓަވަރެއް ބަހައްޓައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

November 12, 2018
އެޕަލްއަށް ކުޑަކުދިން ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވާތީ ބަލަނީ

އެޕަލްގެ ޑިވައިސްތަކަށް ހާޑްވެއާ ބައިތައް އުފައްދާ ފެކްޓްރީތަކުގައި، ކުޑަކުދިން ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވުމަކީ، ދޭތެރެ ދޭރެއިން ގަދަވާ އަޑެކެވެ. ޗައިނާގައި އައިފޯނު...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 7
ލަންކާގެ އިންގިލާބު: އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ ބަލަން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކޮށް އެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި...

November 11, 2018
ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ލަގްޒަރީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 11) - ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރާއި ޗައިނާގެ ޒިންޖިއާން ޕްރޮވިންސްގެ ކަޝްގާރްއާ ދެމެދު ލަގްޒަރީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 63
ނަޝީދު، އައްޑު އާއި އިންޑިއާ ގުޅުވުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަސްލަހަތާ، އައްޑޫ މާ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމަކީ ގައުމީި ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލުގެ ސިގްނަލެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 07, 2018
ޗައިނާ ސާޗް އިންޖީން އަކީ އެކްސްޕެރިމެންޓެއް: ގޫގުލް

ޗައިނާ މާކެޓަށް ޚާއްސަކޮށް އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރި ސާޗް އިންޖީން އަކީ އެކްސްޕެރިމެންޓެއް ކަމަށް ގޫގުލުން ބުނެފި އެވެ. މިހެން ބުނީ މި ޕްރޮޖެކްޓާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން...

November 07, 2018 1
ވަގަށް ނެގި ޖަވާހިރު އޮތީ ބަނޑުތެރޭގައި

ދުބާއީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޗައިނާގެ ދެމަފިރިިއަކު އެ ގައުމުގެ ގަހަނާ ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނެގި ޖަވާހިރު އަންހެން މީހާގެ ބަނޑުތެރެއަށް ދިރުވާލައިގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަ...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 5
ދަނޑުވެރިޔަކު އަމިއްލައަށް "މަތިންދާބޯޓެއް" ހަދައިފި

އަމިއްލަ މަތިންދާބޯޓެއް ގެންގުޅުމުގެ ހުވަފެން، ކުޑައިރުން ސުރެ ދެކެމުން އައި ޗައިނާ މީހަކު އޭނާގެ ފެންވަރުގައި އެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިފި އެވެ.

November 06, 2018 6
އެމެރިކާގެ ސަމާލުކަން މި ރީތި ދޫންޏަށް

އެމެރިކާ އިން މީގެ ކުރިން ނުފެންނަ ވައްތަރެއްގެ ދޫންޏެއް ފެނިގެން އޭގެ ޖާދޫގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޖެހިއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 5
މެންބަރުން ގަންނަން އެހީވާ ކަމަށް ޗައިނާ އަށް ތުހުމަތު

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 31) - ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު، ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ހޯދައިދިނުމަށް މެންބަރުން ގަތުމަށް ޗައިނާ އިން ޚަރަދު ކުރާ ކަމަށް މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ސަރުކާރުގެ ޑިޕިއުޓީ މިނިސްޓަރެއް ކަމަށްވާ ރަންޖަން ރަމަނަޔަކަ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 14
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ސްޓެޗޫ އިންޑިއާގައި

އެންމެ ދިގު ސްޓެޗޫ ހުރީ ޗައިނާ އެވެ. އެކަމަކު ވާދަވެރި އިންޑިއާ އިން ބުދަ ދުވަހު މި ރެކޯޑް މުގުރާލާނެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 2
ބްރިޖް ހުޅުވި ދުވަހު އާއްމުންގެ ފަރާތުން ފިނި ތަރުހީބެއް

ޒުހާއީ (އޮކްޓޯބަރު 24) - ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ހެދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ބްރިޖް ޗައިނާ އިން އާއްމުންނަށް މިއަދު ހުޅުވާލި އިރު ލިބިފައި ވަނީ ފިނި ތަރުހީބެއް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 21
ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ހެދި އެންމެ ދިގު ބްރިޖް ހުޅުވައިފި

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 23) - ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ހެދި އެންމެ ދިގު ބްރިޖް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 1
ފިރިމީހާގެ ފޭކް މަރުގެ ބަދަލުގައި އަނބިމީހާ މަރުވެއްޖެ

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 21) - އިންޝުއަރަންސް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި "ފޭކް މަރެއް"ވި ފިރިމީހާގެ ދިރިއުޅުން އެފުށް މިފުށަށް ޖެހޭ ވަރުގެ ބޮޑު ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018 5
މަސްނޫއީ ހަނދުތަކެއް ޗައިނާ އިން ޖައްވަށް ފޮނުވަނީ

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 20) - އާބަން އޭރިއާތަކުގެ މަގު މަތީ ލައިޓްތަކުގެ ބަދަލުގަ އާއި ކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްނޫއީ ހަނދުތަކެއް ޖައްވަށް ފޮނުވަން ޗައިނާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 4
ޗައިނާގެ ހައުސިން މަޝްރޫއު ލަންކާ އިން ހުއްޓާލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 19) - ތިން ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހައުސިން މަޝްރޫއު ޗައިނާ އަށް ދިނުމާ މެދު ސްރީ ލަންކާގެ ޚިޔާލު ބަދަލުވެ އެ މަސައްކަތް އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން...

October 19, 2018 2
"ގެއްލުނު" ބަތަލާއާ ހެދި އެއާ ސްޓްރައިކް ހުއްޓިއްޖެ

މި މަހުގެ 26 ގައި ރިލީޒް ކުރަން އޮތް ފިލްމު "އެއާ ސްޓްރައިިކް" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒްކުރުން، ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހަދައި އަދި މިހާރު ފިލައިގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018
"ގޫގުލް ސާޗް" ޗައިނާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް

ގޫގުލް ސާޗް އިންޖީން ޗައިނާގައި މަނާކޮށްފައި އޮންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ސަބަބަކީ، އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުން ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް، ޗައިނާއިން ބޭނުންވާ ގޮތަށް، ގޫގުލް އަށް ދެއްކެން ނެތުމެވެ. އެކަމަކު ވެސް، ގޫގުލް އަށް ޗައިނާ ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތެވެ. އެއީ އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަ ގައުމަކަށް ވާތީ އެވެ

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018
ޓިމް ކުކް ވިޔަފާރި ދަތުރެއްގައި ޗައިނާގައި

ޓިމް ކުކް ޗައިނާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޓަނެޓް ޚަބަރުތައް ބުނަނީ އެއީ ވިޔަފާރި ރަނގަޅުކުރަން ކުރައްވާ ދަތުރެއް ކަމަށެވެ. ހަގީގަތަކީ އެއީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. އައިފޯނު މަރުކާގައި އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު މޮޑެލްތައް، ޚާއްސަކޮށް "އައިފޯން އެކްސްއެސް"ގެ ވިޔަފާރި ޗައިނާގައި އެހާ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 31
މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން ދުންޔާ އިންޑިއާ އަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތްޕުޅުން، އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން މި ހަފުތާ ބަންދުގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 17
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި: ޗައިނާ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާގެ އެއްބަސްވުންތަކަށް އިހްތިރާމްކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ޗައިނާއިން ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވިދާޅުވި ކަމަށް ޗައިނާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 11, 2018 6
ޗައިނާއިން ޚަރަދުކުރާ އެއާޕޯޓް ސިއަރަ ލިއޯ އިން ހުއްޓާލައިފި

ފްރީޓައުން (އޮކްޓޯބަރު 11) - ސިއަރަ ލިއޯންގެ ވެރިރަށް ފްރީޓައުން ބޭރުގައި ޗައިނާ އިން ފަންޑްކޮށްގެން ހަދާ 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

October 11, 2018 1
ބޮލުގައި މޮހޮރެއް؛ ވަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގޭ

ޗައިނާ މީހަކު މާ ގަދަޔަށް ބޮލުގައި ރިއްސާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން، ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު ފޫ އަޅުވާލާފައި ބޮލަށް މޮހޮރެއް ވަދެފައި އިންކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 1
އިންޓަޕޯލްގެ ވެރިޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ވެސް ބިރުދައްކައިފި

ލިއޯން (އޮކްޓޯބަރު 10) - އިންޓަޕޯލްގެ ރައީސްގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ޗައިނާގެ މެންގް ހޮންގްވެއިގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ވެސް ބިރުދެއްކުމުގެ އިންޒާރުތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އޭނާ...

October 10, 2018 1
ޗައިނާ އަށް ޚާއްސަ ގޫގުލް ސާޗް ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކަށް ޗައިނާ ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތެވެ. ގޫގުލް ވެސް އުޅެނީ ޗައިނާ ދޫކޮށްނުލެވިގެންނެވެ. ސަބަބަކީ ގޫގުލުން ކުރަނީ އާންމުންނާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ވުމެވެ....

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018
އިންޓަޕޯލްގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 8) - އިންޓަޕޯލްގެ ވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޗައިނާ އިން ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ ރިޝްވަތު ނެގުން ކަމަށް ޕަބްލިކް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

October 08, 2018 1
ޗައިނާއިން ހައްޔަރުކުރި އިންޓަޕޯލްގެ ރައީސް އިސްތިއުފާދީފި

ލިއޯން (އޮކްޓޯބަރު 8) - އިންޓަޕޯލްގެ ރައީސްގެ މަގާމުން މިހާރުން ފެށިގެން އިސްތިއުފާ ދީފައިވާ ކަމަށް މެންގް ހޮންގްވެއިގެ ފަރާތުން މެސެޖެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޮލިސް...