19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
ޗައިނާގައި 5ޖީ އަށް އޮތް ޑިމާންޑް އިތުރުވަނީ

ޗައިނާގައި 5ޖީ ނެޓްވޯކަށް އޮތް ޝައުގުވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 1
ވަގުތީ ޑީލެއް ހަދައި ޗައިނާގައި ޕްރިމިއާ ލީގު ދައްކަނީ

ޝަންހާއީ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މި ސީޒަނުގެ ބާކީ މެޗުތައް ޗައިނާގައި ދެއްކުމަށް ޓެންސެންޓް ސްޕޯޓްސްއާ އެކު ވަގުތީ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 71
ރާއްޖެއަށް ލޯނު ދެނީ ޝަރުތަކާ ނުލައި: ޗައިނާ ސަފީރު

ރާއްޖެ އާއި އެހެން ގައުމުތަކަށް ވެސް ޗައިނާ އިން ލޯނު ދެނީ ވަކި ކަމަކަށް ޝަރުތުކޮށްފައި ނޫން ކަމަށާއި ލޯނު ނަގާ ގައުމަކުން ނުރުހޭ ކަމަކަށް މަޖުބޫރު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 1
ވަންޕްލަސް ހެޑްފޯނާއި އެއާޕޮޑްސް އޮޅިއްޖެ

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާ އިން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަންޕްލަސް ހެޑްފޯންތަކެއް، އެމެރިކާގެ އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެއާޕޮޑްގެ ފޭކް އުފެއްދުންތަކެއް ކަމަށް ހީކޮށް އެމެރިކާގެ ކަސްޓަމްސް އިން ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ކަސްޓަމްސް އަށް ބައެއް މީހުންގެ މަލާމާތް ރައްދުވެއްޖެ އެވެ.

September 16, 2020
ޔޫޓިއުބް "ޝޯޓްސް" އެންމެ ފުރަަތަމަ އިންޑިއާގައި

އިންޑިއާގައި ބޮޑު މާކެޓެއް އޮތް ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް ޖޫން މަހު އެ ގައުމުގައި މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަޅުކަން ފިލުވައިދޭން...

September 16, 2020
ޓިކްޓޮކާއި އޮރޭކަލްގެ މުއާމަލާތް ބަލައިނުގަނަވޭނެ

ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގައި އޮޕަރޭޓްކުރަން އެ އެޕް ހިންގާ ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސާއި އެމެރިކާގެ އޮރޭކަލް ކޯޕަރޭޝަން ހެދި މުއާމަލާތް ބަލައިނުގަންނަން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޓިކްޓޮކް ގުޅެން ނިންމީ އެމެރިކާގެ އޮރޭކަލްއާ

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކައިލަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ކުރި މަޖޫރުގެ ތެރެއިން މައިކްރޮސޮފްޓް ފަހަތަށް...

September 14, 2020
ޓެކް ދާއިރާ އިން އެމެރިކާ ފަހަތަށް ހިނގައިދާނެ

ޗައިނާ އިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އަށް ކުރަމުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އެ ދާއިރާގެ ރިސާޗަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ހޯދާ ކުރިއެރުންތަކާ އެއްވަރަށް...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 23
ރާއްޖެ-އެމެރިކާ އެއްބަސްވުމަށް އިންޑިއާގެ ތާއީދު

ރާއްޖެ އާއި އެމެރިކާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި ސެކިއުރިޓީ އެއްބަސްވުމަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތު ސާފުކޮށް ދައްކައިދޭ ނިންމުމެއް ކަމަށް ސިފަކޮށް އިންޑިއާ އިން އެ އެއްބަސްވުމަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 5
އިންޑިއާ-ޗައިނާ އިން ފަހަތަށް ޖެހި، ހަމަ ނޭވާއަކަށް

ހިމާލިޔާ ސަރަހައްދުގައި އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ ސިފައިންގެ ކުރިމަތިލުންތަކުން އުފެދުނު ނުތަނަވަސްކަން، ސިފައިން ފަހަތަށް ޖައްސަން ދެ ގައުމުން ނިންމުމުން، މި ވަގުތަށް ފިލައި، ހަމަ ނޭވާއެއް ލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

September 12, 2020
ވާވޭގެ އޯއެސް އަންނަ އަހަރު ސްމާޓްފޯނުތަކަށް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ވާވޭ ބްލެކްލިސްޓްކުރުމުން، ގޫގުލް އިން އެ ކުންފުންޏާ އެކު ހިންގަމުން އައި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް މިދިޔަ އަހަރު ހުއްޓާލުމުން އެންޑްރޮއިޑްގެ ބަދަލުގައި...

September 12, 2020
"މުލާން" ގެ ޚަބަރުތައް ނުގެންނަން އަންގައިފި!

މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ޕްރިމިއާކުރި އެ ސްޓޫޑިއޯގެ އާ ފިލްމު "މުލާން" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ޗައިނާގެ ވިގޫރް މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 6
ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖެއަށް މާސްކާއި ޕީޕީއީ ދީފި

ޗައިނާގެ ޝަންހާއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕުން ރާއްޖެއަށް 20،000 މާސްކާއި 500 ޕީޕީއީ އަދި 10،000 އަންގި މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

September 10, 2020 4
ވީގޫރް މުސްލިމުން ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ޗައިނާ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގެ ވީގޫރް ސަރަހައްދުގެ މުސްލިމުންގެ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު ނުހައްގުން ހައްޔަރުކޮށް އަނިޔާކޮށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގާ މައްސަލާގައި ވީގޫރް...

September 10, 2020 1
ވިގޫރްގައި މުލާން ޝޫޓްކުރުމުން ޑިޒްނީ ހޫނުފެނަށް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ސިނަމާތަކުގައި ނޭޅުވި ދިގުލައިގެން ދާން ފެށުމުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރި ޑިޒްނީގެ އާ ފިލްމު "މުލާން" އާ އެކު އެ ސްޓޫޑިއޯ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 6
ޓައިވާން ޕާސްޕޯޓުން ޗައިނާގެ ނަން ކުޑަކޮށްފި

ރަސްމީ ނަމަކަށް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ ކިޔާ ޓައިވާނުގައި ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްގެ ސަބަބުން އެތަނުގެ ރައްޔިތުން ބޭރު ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ އިރު، ޗައިނާ މީހުން ކަމަށް ހީކޮށް އޮޅުން އަރާ މައްސަލާގައި ޕާސްޕޯޓަށް ބަދަލު ގެންނަން، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ނިންމުމުން އެކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ނެރޭ އާ ޕާސްޕޯޓް ދައްކާލައިފި އެވެ.

September 09, 2020 2
ޕަބްޖީން ޗައިނާގެ ޓެންސެންޓް ދޫކޮށްލައިފި

ޗައިނާ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި ޓެންސެންޓްގެ ދަށުން އިންޑިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުން ދިޔަ މަޝްހޫރު ޕަބްޖީ ގޭމްގެ މޯބައިލް ވާޝަން އިންޑިއާގައި މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ގޭމްގެ ޕަބްލިޝިން...

September 09, 2020
ޗައިނާގެ ބޮޑު ޗިޕް ކުންފުނި އެމެރިކާގެ ބްލެކްލިސްޓަށް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާ އަށް ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ފިއްތުންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޗިޕް ކުންފުނި ސެމީކޮންޑަކްޓާ މެނުފެކްޗަރިން އިންޓަނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސްމިކް)...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 8
ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުން އިންޑިއާ-ޗައިނާ މަސްރަހު ހޫނުވެއްޖެ

އިމުގެ މައްސަލާގައި އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ އިން އަރާރުންވާ ހިމާލަޔަން ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ބަޑިޖަހައި އިންޒާރު ދިން ކަމަށް އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ތުހުމަތުކޮށް މަސްރަހު...

September 08, 2020
ރެކޯޑެއް ހަދަން ގަނޑުފެނުގައި 2 ގަޑި 30 މިނެޓް

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގައެއް ހޯދަން އޮސްޓްރިއާގެ މީހަކު، ގަނޑުފެން އެޅި ޓޭންކެއްގެ ތެރޭގައި ތިން ގަޑިއެއްހާ އިރު ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 26
ޕާޓީ ގޭމް ތެރެއަށް ޗައިނާ ނުވެއްދޭނެ: ސަފީރު

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި އޮތް ވާދަވެރިކަމަށް ޗައިނާ ވައްދަން އުޅުނަސް އެ ގައުމުގެ ސިޔާސަތު ބަދަލު ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް ދިވެހި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 1
ކަވަރުގެ ކުލަ ބަދަލުކޮށްލެވޭ ފޯނެއް ވީވޯ އިން ހަދަނީ

ކޮންމެ އާ ސްމާޓް ފޯނަކީ ކޮންމެވެސް ބަދަލަކާ އެކު ނެރޭ އެއްޗެކެވެ. މިކަމުގައި ފޯނު ނެރޭ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން ވެސް ބޮޑެވެ. ޗައިނާގެ ވީވޯ އިން މިހާރު އަންނަނީ އެ ކުންފުނީގެ ފޯނަށް އާ ބަދަލެއް ގެންނަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
ޗައިނާ ޓީވީ ޑީލު ހުއްޓުމުން ޕްރިމިއާ ލީގަށް ގެއްލުން

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ޗައިނާގައި ސްޓްރީމް ކުރަން ޕީޕީޓީވީއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ކުއްލި ގޮތަކަށް އުވާލަން ނިންމުމާ އެކު އޭގެ ގެއްލުން މާލީ ގޮތުން ލީގުގެ ކްލަބްތަކަށްވާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރަކު ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 5
ޕަބްޖީގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާ އަށް ފައު-ޖީ

އިންޑިއާގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް އޮތް މަޝްހޫރު ގޭމް ޕަބްޖީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި މަނާކުރުމާ އެކު، އެ ގޭމްގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާ މީހުންނަށް ފައު-ޖީ (ފިއަލެސް އެންޑް...

September 04, 2020
ސެލްފީ ކެމެރާ ނުފެންނަ ފޯނެއް ނެރެނީ

ސްމާޓްފޯން ފަރުމާކުރުމުގެ ފަންނަކީ ވެސް މިހާރު ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބޮޑު ވާދަވެރި ކަމަކަށް ވެފައި އޮތް ކަމެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން މި ފަހަރު މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ތަފާތެއް ގެންނާނެ...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 7
އިންޑިއާގައި ޕަބްޖީ މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން ވަނީ ޗައިނާއާ ގުޅުން ހުރި 118 އެޕެއް މިއަދު މަނާކޮށްފައި

September 02, 2020 84
ތަނަވަސްކަން ހޯދޭނީ އިންޑިއާއާ ގުޅުން ދަމަހައްޓައިގެން

ދިވެހިންގެ ތަނަވަސްކަން ހޯދޭނީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ޒަމާންވީ ގުޅުން ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު ގެންގުޅެގެން ކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 1
ވޫހާންގައި ކޮރޯނާވައިރަހެއް ނެތް، ސްކޫލްތައް ހުޅުވަނީ

ވޫހާން ސިޓީ (އޮގަސްޓް 30) - ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން މިހާރު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބަލި މީހަކު ނުފެންނަ ކަމަށާއި ހުރިހާ ސްކޫލެއް ވެސް އަންގާރަ ދުވަހުން...

August 30, 2020
ޓިކްޓޮކް ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ޓްރިލާ އާއި ސެންޓްރިކަސް

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް ގަންނަން މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓުގައި އިތުރު ކުންފުނިތަކެއް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
ވޮލްމާޓުން ވެސް ޓިކްޓޮކް ގަންނަން ނުކުމެއްޖެ

ވޮލްމާޓުން ޓިކްޓޮކް ގަންނަން ބޭނުން ވަނީ މައިކްރޮސޮފްޓާ ޕާޓްނަޝިޕް ހަދާ ގޮތަށް

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 9
ޗައިނާގައި ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ވެކްސިންދޭން ފަށައިފި

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 28) - ޗައިނާގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ސްޓާފުންނަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

August 28, 2020 1
ކެވިން ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ވަކިވެއްޖެ

ޓިކްޓޮކްގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ ކޯޅެމުން ދަނިކޮށް ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމާއި އެ އެޕް ހިންގާ ބައިޓްޑާންސްގެ ސީއޯއޯގެ މަގާމު އަދާކުރަމުން ދިޔަ އެމެރިކާގެ ކެވިން މޭޔާ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 1
ޓިކްޓޮކުން އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ދައުވާކޮށްފި

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑްންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާ އަށް ވިއްކައިނުލާ ނަމަ އެ ގައުމުގައި މަނާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ބިރު ދައްކަވާ ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކުރަން ފެޑެރަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020
ވީޗެޓް ބޭނުންކުރާ ބަޔަކު އެމެރިކާ އަށް ދައުވާކޮށްފި

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކާ އެއްގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ވީޗެޓަކީ ވެސް އެމެރިކާ އަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެ ވީޗެޓް އެމެރިކާގައި މަނާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި އިންޒާރާ ގުޅިގެން، އެ އެޕް ބޭނުންކުރާ ބަޔަކު އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.