29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020
ރެޑްމީގެ ސްމާޓް ގަޑި 45 ޑޮލަރަށް

ޗައިނާގެ ޝޯމީ ކުންފުނީގެ ބަޖެޓް ބްރޭންޑް، ރެޑްމީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްމާޓް ގަޑި ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 7
އަލީއެކްސްޕްރެސް އިންޑިއާގައި މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން މަނާކުރި ޗައިނާގެ އެޕްތަކުގެ އަދަދު މިހާރު 220 އަށް އަރާ

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 6
ސްޓޭޑިއަމްގެ ފްރޭމްވޯކް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭޭޑިއަމެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޗައިނާގެ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިން ކޯޕަރޭޝަން (ސީމެކް) އާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ފްރޭމްވޯކް...

November 25, 2020 4
ގެނބުނު ޗައިނާ ދަރިވަރަކު ސަލާމަތްކުރީ ޑިޕްލޮމެޓެއް

ކޯރަކަށް ވެއްޓި ގެނބެމުން ދިޔަ ޗައިނާގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ ދަރިވަރެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރި އެ ގައުމުގައި ހުންނަވާ އިނގިރޭސި ޑިޕްލޮމެޓެއްގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހާއްސަ ބެނާއެއް ދީފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 2
އެންމެ ދިގު ފުރާވަރު ފިރިހެން ކުއްޖާ ޗައިނާގައި

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އިސްކޮޅުން އެންމެ ދިގު ފުރާވަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ރެކޯޑް ޗައިނާގެ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 51
"ޗައިނާގެ މައްސަލަ އަކީ ލޯން ރީސްޓްރަކްޗާ ނުކުރުން"

ޗައިނާއާ އެއްވެސް ދެކޮޅުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އަބަދުވެސް މައްސަލަ އަކީ ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗާ ނުކުރުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
ވާވޭއާ އެކު ކުއަލްކޮމަށް އަލުން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ

ޗައިނާގެ ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެމެރިކާގެ ސެމީކޮންޑަކްޓަރު ކުންފުނި ކުއަލްކޮމަށް އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން އަލުން ދީފި އެވެ.

November 16, 2020 4
މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްބަސްވުން ހަދައިފި

ހެނޮއީ (ނޮވެމްބަރު 15) - އޭޝިއާ ޕެސިފިކުގެ 15 ގައުމެއް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރި ބްލޮކް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020
ޓްރަމްޕުގެ ނާކާމިޔާބީން ޓިކްޓޮކަށް ހަމަނޭވާ ލެވިއްޖެ

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި އެޕެއް ކަމަށް ބުނެ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރަން ކުރި މަސައްކަތް އެ ގައުމުގެ ކޮމާސް ޑިޕާޓަމަންޓް ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020
މަޝްހޫރު ނެޕީ ކުންފުންޏެއް މާސްކަށް ހާއްސަވެއްޖެ

ޗައިނާގައި ނެޕީ އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ޑެޑީބޭނީން ޔޫރަޕަށް މާސްކް ސަޕްލައިކޮށްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

November 06, 2020 3
މައިކްރޮމެކްސްގެ އާ ފޯނު ވިއްކުން މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އިން ޗައިނާ އަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކޮށް، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކާ ދިމާއަށް އިންޑިއާ އިން ޖަހާފައިވާ މިސްރާބުގެ ތެރެއިން ދައްކައިލި މައިކްރޮމެކްސްގެ އާ ފޯނު މި...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ސޮނީ މިއުޒިކާއެކު ޓިކްޓޮކަށް މުއްސަނދިކަން

ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ މިއުޒިކް ލައިބްރަރީ ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުންޏާއި އެމެރިކާގެ ސޮނީ މިއުޒިކް އެންޓަޓައިންމަންޓް (އެސްއެމްއީ) އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 7
ފަސް ބުރީގެ އިމާރާތެއް "ހިނގާފައި" އެހެން ތަނަކަށް

ޗައިނާގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއްގެ އެހީގައި އިމާރާތްތައް އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. މިއީ އިމާރާތް "ހިންގުވާފައި" އެހެން ތާކަށް ގެންދިއުމެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "ވޯކިން މެޝިން" އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020
އިންޑިއާގެ މައިކްރޮމެކްސްގެ ފޯނު އަލުން ނެރެނީ

މާކެޓުން މިހާރު ގެއްލިފައިވާ އިންޑިއާގެ މައިކްރޮމެކްސްގެ ސްމާޓްފޯނު އަލުން ނެރެން ނިންމައި، އޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 32
ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެން ބޭނުން:ޕޮމްޕެއޯ

އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަަރަހަައްދާއި ބައިނަލް އަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ މުހިއްމުކަން އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަން...

October 28, 2020
5ޖީއާ އެކު ވަންޕްލަސްގެ އަގުހެޔޮ ފޯނެއް

ނޯޑް އެން10 5ޖީގެ އަގަކީ 428.99 ޑޮލަރު، އެން100 ގެ އަގަކީ 233.38 ޑޮލަރު

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 3
ދަރަނި ރިސްޓްރަކްޗާކުރަން މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީފި

އެހެން ގައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަނިތައް ފިޔަވައި އެހެން ދަރަނިތައް ރިސްޓްރަކްޗާކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީ ރިޕޯޓެއް...

October 27, 2020 6
އެންމެ މީހެއްގެ ސަބަބުން 4 މިލިއަން މީހުން ޓެސްޓްކޮށްފި

ޝިންޖިއާން (އޮކްޓޯބަރު 27) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އެންމެ ކޭހެއްގެ ސަބަބުން ޗައިނާގެ ސިޓީއެއްގެ 4.7 މިލިއަން މީހުން ޓެސްޓް ކުރަންޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 2
ވާވޭގެ "މޭޓް 40" ސީރީޒް ދައްކާލައިފި

ޗައިނާގެ ވާވޭގެ "މޭޓް 40" ސީރީޒްގެ ފޯނުތައް ދައްކާލައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020
އިންޑިއާގެ ބޯޑަރަށް ވަން ޗައިނާ މީހާ ހަވާލުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 21) - އިންޑިއާގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އެ ގައުމުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ޗައިނާ ސިފައިންގެ މީހާ އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނިއު ދިއްލީން ބުނެފި އެވެ.

October 21, 2020
ޗައިނާ އިން އުފެއްދި ވެކްސިން ބްރެޒިލް މީހުންނަށް ދެނީ

ސައޮ ޕައުލޯ (އޮކްޓޯބަރު 21) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޗައިނާ އިން އުފެއްދި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބްރެޒިލްގައި ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 21, 2020 1
ޓިކްޓޮކަށް ޕާކިސްތާނުން އަލުން ހުއްދަ ދީފި

މުޖުތަމައުގެ އާންމު މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ކޮންޓެންޓްތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކުރިތާ 10 ދުވަސް ފަހުން އެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، އަލުން...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 7
ޗައިނާގެ ވެކްސިން ޖަހަން ދިގު ކިޔޫއެއް

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 18) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޗައިނާ އިން އުފެއްދި ވެކްސިން އާއްމުން ތަޖްރިބާ ކުރުމަށް އިއްޔެ ހުޅުވުމާ އެކު އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެކްސިން ޖަހަން ކިޔޫ ހަދައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
ޑްރޯންގެ އެހީގައި ޑްރަގުގެ ބޮޑު ޑީލެއް ފަޅާއަރުވާލައިފި

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 14) - ޗައިނާގައި ޑްރަގުގެ ބޮޑު ޑީލެއް ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް، ޑްރޯންގެ އެހީގައި އެ މަންޒަރުތައް ވީޑިއޯކޮށް، އެ އޮޕަރޭޝަން ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 37
ފައްޔާޒުގެ ވާހަކަތަކަށް ޗައިނާ އިން ރައްދު ދީފި

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ ލޯނުގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.