07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 7
ކޮވިޑް-19: ޗައިނާއިން އިއްޔެ އެކަކުވެސް މަރެއް ނުވޭ

ވޫހާން (އެޕްރީލް 7) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަން ފެށި ފަހުން އިއްޔެ އަކީ، ކޮވިޑް-19 ގައި ޗައިނާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު މަރު ނުވާ ދުވަސް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020 1
މަރުވި މީހުންގެ ހަނދާނުގައި ޗައިނާގައި ސްކޫތެއް

ވޫހާން (އެޕްރީލް 4) - ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި މީހުންގެ ހަނދާނުގައި ޗައިނާގައި މިއަދު ތިން މިނިޓުގެ ސްކޫތެއް ގެނެސް އެ ގައުމު ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 10
ޗައިނާގެ ސިޓީއެއްގައި ބުޅާ މަސް ކެއުން މަނާކޮށްފި

ޝެންޒެން (އެޕްރީލް 3) - ބުޅަލާއި ކުއްތާ މަސް ވިއްކާ އަދި އެ ތަކެތި ކެއުން ޗައިނާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޝެންޒެންގައި މަނާކޮށްފި އެވެ.

April 03, 2020 3
އަގުހެޔޮ އައިފޯން މި މަހު ނެރެފާނެ

އެޕަލް އިން އައިފޯނުގެ އަގުހެޔޮ މޮޑެލްތަކެއް ގެނެސްދޭން އުޅޭ ވާހަކަ ބުނުމާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެކަމަށް އިންތިޒާރުކުރަން ފެށި އެވެ. އެކަމަކު ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު...

30 މާޗް

March 30, 2020 4
މާސްކާއި ޓެސްޓް ކިޓް ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 30) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާ އަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާ އިން ދޭ ތަކެތީގެ ފުރަތަމަ ބެޗުގައި ހިމެނޭ މާސްކާއި ޓެސްޓް ކިޓް އަދި ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްއިޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 2
ދެ މަހަށް ފަހު ވޫހާން ސިޓީން ބައެއް ހުޅުވާލައިފި

ވޫހާން (މާޗް 29) - މުޅި ދުނިޔޭ މިހާރު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އުފަންވި ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ވޫހާން ސިޓީން ބައެއް، ދެ މަސް ދުވަހަށް ފަހު...

March 29, 2020
ވާވޭ އިން ނެރޭ ތިން މޮޑެލެއްގެ ފޯނު ދައްކާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހާލަތު ޗައިނާގައި މައިތިރިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ވާވޭ އިން ސްމާޓްފޯނުތަކެއް އާ މޮޑެލްތަކެއް ދައްކާލައި، ވިއްކަން ތައްޔާރުވާން...

28 މާޗް

March 28, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން 600،000 އަށް

ޕެރިސް (މާޗް 28) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 600،000 އަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

March 28, 2020 10
ޗައިނާއިން ސްޕޭނަށް ފޮނުވި ޓެސްޓް ކިޓްތަކުގައި މައްސަލަ

މެޑްރިޑް (މާޗް 28) - ސްޕޭނަށާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ފޮނުވި ކޮރޯނާވައިރަސް ރެޕިޑް ޓެސްޓް ކިޓްތަކުގެ ތެރޭން ގިނަ ތަކެތީގައި މައްސަލަ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 30
ޗައިނާ އިން 30،000 ސާޖިކަލް މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި 30،000 ސާޖިކަލް މާސްކްއާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20،000 އަށް

ޖެނީވާ (މާޗް 25) - މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުވަމަކަށް ގެނައި ކޮރޯނާވައިރަހުގައި މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިރޭ 20،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 2
ހުބެއި ޕްރޮވިންސް ހުޅުވާލުމުން ދިގު ކިޔޫތަކެއް

ވޫހާން (މާޗް 25) - ދެ މަސް ދުވަހު ގޭ ބަންދުގައި ތިބުމަށް ފަހު ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ އެއްގަމު ދަތުރުތައް ރޭ ހުޅުވާލުމުން ރޭލް އަދި ބަސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ދިގު ކިޔޫތަކެއް ހަދައިފި...

March 25, 2020 97
"ރާއްޖޭގެ މަސަައްކަތް އެމެރިކާއަށް ވުރެ ރަނގަޅު"

"ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑު ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ލިބުނު ރެސްޕޮންޑް އެމެރިކާ އަށް ވުރެ ވެސް ފުރިހަމަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޗައިނާ ސަފީރު ރާއްޖެ އަށް އަނެއްކާ ވެސް ތައުރީފުކުރައްވައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 4
ދެ ދުވަސްތެރޭ އެއް ލައްކަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޖެނީވާ (މާޗް 24) - ދުނިޔޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވޭތުވެދިޔަ ދެ ދުވަހު އެއް ލައްކަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ މިހާތަނަށް މުޅި ދުނިޔެ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު...

March 24, 2020
ކޮވިޑް-19: ވޫހާން ސިޓީ ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލަނީ

ވޫހާން (މާޗް 24) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ލޮކްޑައުންކުރި ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އަންނަ މަހު 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަޑުމަޑުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި...

23 މާޗް

March 23, 2020 36
ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީ ހުރީ ތައްޔާރަށް: ސަފީރު

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖެއަށް ޗައިނާއިން ދޭ ބައެއް އެހީ ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޖާންގް ލީޖޮންގް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

March 23, 2020 9
ކޮވިޑް-19 އާ އެކު ޗައިނާގައި ވަރި ގިނަވަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ޗައިނާގައި މިހާރު ވަރި ގިނަވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020
ހަތަރު ދުވަސްތެރޭ 100،000 މީހުންނަށް ބަލިޖެހިއްޖެ

ޖެނީވާ (މާޗް 22) - ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު ދުވަސްތެރޭ 100،000 މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި މުޅި ދުނިޔޭގައި އެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު 308،615 އަށް އަރައިފި އެވެ.

March 22, 2020 3
ފެލައިނީއަށް ޖެހުނު ކަމަށް ބެލެވެނީ ރާއްޖޭން ދިޔަފަހުން

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ދިޔަ ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 1
"ވޫހާން އިން ވަނީ ދުނިޔެ އަށް އުއްމީދު ގެނެސްދީފައި"

ޖެނީވާ (މާޗް 21) - ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބާރަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުނު ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ވޫހާން ސިޓީން އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލްކޮށް އެ ސިޓީން ބަލީގެ އެއްވެސް މީހަކު މިހާރު ނުފެންނަކަމީ ދުނިޔެ އަށް ލިބުނު އުއްމީދެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދޮނަން ގެބްރެޔެސުސް ވިދާޅުވެއްޖެ...

March 21, 2020 48
އަލީބާބާގެ ފައުންޑަރު، ޖެކް މާ ރާއްޖެ އަށް އެހީވަނީ

އޭޝިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި މަޝްހޫރު އޮންލައިން ބިޒްނަސް ޗެއިން އަލީބާބާގެ ފައުންޑާ ޖެކް މާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޜާއްޖެ އަށް ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

March 21, 2020
އެންމެ އަގުހެޔޮ ފޯނަށް ވެސް 5ޖީ ދޭނަން: ވީވޯ

ވީވޯ ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން، ވީވޯގެ ނައިބު ރައީސް، ލިއު ހޮންގް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މި އަހަރު ނިމޭއިރު އެންމެ އަގު ހެޔޮ ފޯނުތަކަށް ވެސް 5ޖީ...

20 މާޗް

March 20, 2020
ޗައިނާގެ ސިނަމާތައް އަލުން ހުޅުވަން ތައްޔާރު ވަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެތުރުނު ޗައިނާ އާންމު ހާލަތަކަށް ބަދަލުވާތީ ވިޔަފާރިތައް ވެސް ހުޅުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ގައުމުގެ ސިނަމާތައް ވެސް އަލުން ހުޅުވަން ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 3
ޗައިނާ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އިޓަލީން މަރުވެއްޖެ

ރޯމް (މާޗް 19) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޗައިނާ އިން މަރުވި މީހުންނަށް ވުރެ އިޓަލީން މަރުވި މީހުން އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

March 19, 2020 2
ވޫހާންގައި އިއްޔެ އަލަށް ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހަކު ނެތް

ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނި އަދި އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑުވި ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އިއްޔެ އަލަށް އެ ބަލި ޖެހުނު އެއްވެސް މީހަކު ރިޕޯޓްކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ބުނެފި...

18 މާޗް

March 18, 2020 4
ހުބެއި ޕްރޮވިންސުން ވައިރަސް ނުފެންނަތާ ދެ ދުވަސް

މިހާރު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ޖައްސާ ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެތުރެން ފެށި ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސުން މި ވައިރަސް ހުރި މީހަކު ނުފެންނަތާ ދެ ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށް މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 3
ޗައިނާ އިން އިއްޔެ ބަލިޖެހުނީ އެންމެ މީހަކަށް

ވޫހާން (މާޗް 17) - ޗައިނާ އިން ކޮވިޑް-19 އިއްޔެ ޖެހިފައި ވަނީ އެންމެ މީހަކަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 29
ކޮވިޑް-19: ބިރަކީ ކުއްލިއަކަށް ބަލިމީހުން ގިނަވުން

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އިޓަލީން ރާއްޖެ އައި 12 މީހުންގެ ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ އެކަކު، ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ހުއްޓާ ހުން އައިސް ބަލިވި އެވެ. އޭނާ އަށް އެ ރަށުގެ...

March 13, 2020 6
އޭޝިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު ޖެކް މާ އަށް

އޭޝިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު އިންޑިއާގެ މަހުޖަނު މުކޭޝް އަމްބާނީ އަށް ގެއްލި، ޗައިނާގެ ޖެކް މާ އަށް އެ މަގާމު ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 24
ޝިޔާމްގެ ވާހަކަތައް ޗައިނާގެ ސަފީރު ދޮގުކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަތުމަށް ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދޭން އުޅުނު އެހީތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބަލައި ނުގަތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޒަންގް ލިއޮން މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

March 12, 2020
"ޗައިނީޒް މީޑިއަމް" ވެސް ހަދާނަން: ދިނޭޝް

ފިލްމު "ހިންދީ މީޑިއަމް" ގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު، މިހާރު "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޕްރޮޑިއުސަރު ދިނޭޝް ވިޖަން "ޗައިނީޒް މީޑިއަމް" ވެސް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް...

March 12, 2020
ޑިޒްނީގެ ޝަންހާއީ ރިސޯޓް އަލުން ހިދުމަތަށް

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބަންދުކުރި ޑިޒްނީގެ ޝަންހާއީ ޑިޒްނީ ރިސޯޓްގެ ބައެއް ތަންތަން، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ޗައިނާގައި މިހާރު މައިތިރިވަމުން އަންނާތީ އަލުން އާންމުންނަށް...