14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 7
ބްރެޒިލުން އެތެރެކުރި ކުކުޅު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް

ޝެންޒެން (އޮގަސްޓް 14) - ބްރެޒިލުން އެތެރެކޮށްފައިވާ ޗިކަން ވިންގް ޕެކެޓުގެ ބޭރުން ނެގި ސާމްޕަލް ކޮރޯނާވައިރަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ޝެންޒެން ސިޓީން ބުނެފި އެވެ.

August 14, 2020 44
އިންޑިއާގެ ލޯނުތައް މާ ލުއިވާނެ: ފައްޔާޒު

މި ސަރުކާރުން އިންޑިއާ އިން ލޯނުތައް ނެގީ ވަރަށް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓެއްގައި ކަމަށާއި ޗައިނާގެ ލޯނުތަކަށް ވުރެ އިންޑިއާގެ ލޯނުގެތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ކުޑަކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
އެންމެ އަގުބޮޑު ފޭސް މާސްކު 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

މާސްކްގައި 18 ކެރަޓްގެ ރަނާ އެކު 3،600 ޖަވާހިރު ހިމެނޭ

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 3
ޗައިނާގައި ހެދި ވެކްސިން އިންޑޮނީޝިއާގައި ޓެސްޓްކުރަނީ

ޖަކާޓާ (އޮގަސްޓް 12) - ޗައިނާގައި ހެދި ވެކްސިން އިންޑޮނީޝިއާގައި އިންސާނުން ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 1
ހޮންކޮންގުގެ ޑިމޮކްރަސީ އެކްޓިވިސްޓް ލައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 10) - ހޮން ކޮންގުގައި ޑިމޮކްރެސީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޖިމީ ލައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 10, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓުން ޓިކްޓޮކާ އުޅޭތީ ގޭޓްސްގެ ފާޑުކިޔުން

އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބިރު ދައްކަވައިގެން، ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެންދަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020
ޓިކްޓޮކްގެ ޓީވީ އެޕް އެމެޒޯން ފަޔާ ޓީވީ އަށް

ޓިކްޓޮކްގެ މޮބައިލް ކޮންޓެންޓްތައް ޓީވީން ސްޓްރީމްކޮށްގެން ބަލައިލެވޭ ގޮތް އެޕް ހިންގާ ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސާއި އެމެރިކާގެ އެމެޒޯން ގުޅިގެން ހަދައިފި އެވެ.

August 09, 2020 7
ގެއްލުނު ދަރިފުޅު 32 އަހަރު ފަހުން ފެނިއްޖެ

ޗައިނާގެ އާބާދީ ކޮންޓްރޯލްކުރަން ކުރިން ގެންގުޅުނު، އެންމެ ދަރިއަކު ހޯދުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ވޭން އުފުލާ މީހުން މިހާރު ވެސް އެބަތިއްބެވެ. އަލަތު ދަރިފުޅަކީ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ނަމަ އެ...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 2
ޓިކްޓޮކާއި ވީ ޗެޓާ ދެކޮޅަށް ޓްރަމްޕުގެ އަމުރެއް

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް ގަންނަން އެމެރިކާގެ މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރަމުން އަންނަ މުއާމަލާތް ކޮޅެއްގައި ޖައްސަން 45 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދެއްވުމަށް ފަހު، ޓިކްޓޮކާއި ވީ ޗެޓާ އެކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ނުހިންގަން އަންގާ އަމުރެއްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 31
ސިޔާމްގެ ލޯނުގެ މައްސަލާގައި އަމީރާ ސުވާލުކުރަނީ

މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް (ސަންޓްރެވެލް ސިޔާމް) ގެ ކުންފުންޏަކަށް، ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދިން ސޮވެރިން ގެރެންޓީއަކާ އެކު، ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ދޫކުރި ބޮޑު ލޯނެއް...

August 04, 2020 4
މައިކްރޮސޮފްޓުން ޓިކްޓޮކް ގަންނަނީ

މައިކްރޮސޮފްޓާއި ބައިޓްޑާންސުން ކުރަމުން އަންނަ މަޝްވަރާތައް އަންނަ މަހުގެ 15 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެ

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 3
އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރާނަން: ޓްރަމްޕް

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގައި މަނާކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 7
"ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑަށް އަތްގަދަކުރުން ގާނޫނާޚިލާފް"

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 29) - ސައުތު ޗައިނާގެ ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތައް ޗައިނާ އިން ބޭނުން ކުރަމުން ދަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 4
އިންޑިއާގައި އައިފޯން 11 އުފައްދަން ފަށައިފި

ފޮކްސްކޮން އިން އެޕަލްގެ އައިފޯން އިންޑިއާގައި އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 89
ސިޔާމްގެ ލޯނަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ސަރުކާރަށް އަންގައިފި

މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް (ސަންޓްރެވެލް ސިޔާމް) ގެ ކުންފުންޏަކަށް، ކުރީ ސަރުކާރުން ދިން ސޮވެރިން ގެރެންޓީއަކާ އެކު، ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ދޫކުރި ބޮޑު ލޯނެއް ޑިފޯލްޓްވެ، 10 މިލިއަން ޑޮލަރު (154 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދިވެހި ސަރުކާރުން ދައްކަން އަންގައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 2
ޗައިނާއަށް ޖާސޫސްކޮށްދިންކަމަށް ސިންގަޕޫރުމީހަކު އެއްބަސް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 25) - ޗައިނާގެ ޖާސޫސީ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސިންގަޕޫރު މީހަކު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 2
އެމެރިކާ އިން އެޅި ފިޔަވަޅަށް ޗައިނާ އިން ރައްދުދީފި

ބެއިޖިން (ޖުލައި 24) - ހިއުސްޓަންގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ ކޮންސިއުލޭޓް އެމެރިކާ އިން ބަންދު ކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ ފިޔަވަޅަށް ރައްދު ދިނުމަށް ޗެންދޫގައި ހުންނަ އެމެރިކާ ކޮންސިއުލޭޓް ޗައިނާ އިން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 5
ވެކްސިން ހެކްކުރި ޗައިނާ މީހުންނަށް ދައުވާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 22) - ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން އުފައްދާ ލެބްތަކުން ޗައިނާ އިން ސްޕޮންސާކޮށްފައިވާ މީހުން ހެކްކުރާ ކަމަށާއި އެފަދަ ބައެއް މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 1
އެމެރިކާގެ އެއްޗަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ ޓިކްޓޮކް ސަލާމަތްވާނެ

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާ އިން މަނާކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެމެރިކާ އިން ދީފައި ވަނިކޮށް، މިކަމުން ސަލަމާތްވެވިދާނެ އެހެން ހައްލަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 2
ޗައިނާގެ ޝިންޖިއާންގައި ބަލި ފެތުރި ކުއްލި ހާލަތަށް

ޝިންޖިއާން (ޖުލައި 19) - ޗައިނާގެ ހުޅަނގުގައި ވީގޫރް މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ޝިންޖިއާންގެ ވެރިރަށް އުރުމްގީގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ އެ ސަރަހައްދު ކުއްލި ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ.