03 މާޗް

March 03, 2020 1
ޗައިނާގައި ދަށަށް، އެމެރިކާ އިން ހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ވޫހާން (މާޗް 3) - ކޮރޯނާވައިރަސް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެތުރެން ފެށި ޗައިނާގައި ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށްދާން ފަށާފައިވާއިރު އެމެރިކާ އިން ހަ މީހުން މިހާތަނަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 3
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 3،000 އަށް

ބެއިޖިން (މާޗް 2) - ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ އާ ކޮރޯނާވައިރަހުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 3،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 8
3000މީހުންނަށް ފަރުވާދިން ޑޮކްޓަރުގެ މަރު ބަހުސަކަށް

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 28) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 3،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަލި މީހުންނަށް، މަހެއްހާ ދުވަހު ތެރޭ، ފަރުވާ ދިން ޗައިނާގެ ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ލިއު ޒިޒިއޮންގެ މަރުގެ މައްސަލަ އެތައް...

February 28, 2020
ވައިރަހާ ހެދި ސެމްސަންގް ފަތްޖެހި ފޯނު ފެކްޓަރީ ބަންދު

ސެމްސަންގުން ސައުތު ކޮރެއާގައި ހިންގާ ބައެއް ފެކްޓަރީތައް ބަންދުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. މިއީ އެ ގައުމުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދާތީ ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެ...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 3
ޗައިނާއަށްވުރެ އެހެން ގައުމުތަކުން ބަލިޖެހޭ މީހުން ގިނަ

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 27) - ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ޗައިނާ އަށް ވުރެ އެހެން ގައުމުތަކުން ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

February 27, 2020 16
އިންޑިއާ އެހީގައި، ފަހު 2 ދިވެހިން ވޫހާނުން ނެރެދީފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް ފެތުރެން ފެށި ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި ތިބި ނުވަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބާކީ ދެ ދިވެހިން އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު، މިއަދު ހެނދުނު ދިއްލީ އަށް ގެންގޮސް...

February 27, 2020 2
ހޮންކޮންގުގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ދޮޅު ހާސް ޑޮލަރު ދެނީ

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއްކޮށް، އިގުސާދީ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައި ވަނިކޮށް، ހޮންކޮންގު ރައްޔިތުންނަށް މާލީ އެހީ ދޭންނިންމައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 32
ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވަމުންދާތީ، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 8
ޗައިނާ އިން އައި ދެ ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން ދާ ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އައި ދެ ދިވެހިން މިއަދު ކަރަންޓީނު ކޮށްފި އެވެ.

February 25, 2020 5
ބޮޑު ރޯގާއަކަށް ދުނިޔެ ތައްޔާރުވުމަށް ގޮވާލައިފި

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 25) - ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ބޮޑު ރޯގާއަކަށް ބަދަލުވެދާނެތީ ދުނިޔެ ތައްޔާރުވެ އޮތުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

February 25, 2020
ނޯތު ކޮރެއާގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ކަރަންޓީންކޮށްފި

ޕިއޮންޔަން (ފެބްރުއަރީ 25) - ކޮރޯނާވައިރަސް ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ނޯތު ކޮރެއާގައި އުޅޭ ގާތްގަނޑަކަށް 380 ބިދޭސީން ކަރަންޓީން ކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 2
ކޮވިޑް-19: ގައުމުތަކަށް ފެތުރޭ ނިސްބަތް އިތުރުވަނީ

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 24) - ޗައިނާއިން ފެނުނު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ފެންނަ ނިސްބަތް އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020
ކޮވިޑް-19: ވެކްސިންގެ ޓެސްޓްތައް އެޕްރީލް މަހު

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 23) - މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާ ދޭން އުފައްދާ ވެކްސިންގެ ކްލިނިކަލް ޓެސްޓްތައް އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ފަހުކޮޅު ފެށޭނެ ކަމަށް ބެއިޖިން އިން ބުނެފި އެވެ.

February 23, 2020 6
ކޮވިޑް-19: ސައުތު ކޮރެއާ ވައިރަހުގެ ރަތް އެލާޓްގައި

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 23) - ކޮރޯނާވައިރަސް ސައުތު ކޮރެއާގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެން ފެށުމުން، އެ ގައުމުގައި ވައިރަހުގެ އެލާޓް ލެވެލް އެންމެ މައްޗަށް ޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މޫން...

February 23, 2020 3
ޗައިނާގައި ދަށަށް، އެހެން ގައުމުތަކުގައި މައްޗަށް

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 23) - ކޮރޯނާވައިރަސް އަލަށް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ޗައިނާގައި ދަށަށް ދާން ފަށާފައިވާ އިރު އެހެން ގައުމުތަކުގައި ބަލި ފެތުރޭ ރޭޓް މައްޗަށް ޖެހޭތީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020
މަރުވި ޑޮކްޓަރުގެ ކައިވެނި ފަސްކުރީ ބަލި މީހުންނަށްޓަކައި

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 22) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ 29 އަހަރުގެ ޒުވާން ޑޮކްޓަރު ޕެންގް ޔިންހުއާ މަރުވީ ޗައިނީޒް އާ އަހަރު އޭނާގެ ކައިވެނި ކުރަން ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަފައި ވަނިކޮށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކައިވެނި ފަސްކުރީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ކަމަށް ޒިންހުއާ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފި...

February 22, 2020 2
އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްކުރެވެނީ 3 ސްޓޭޓުން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް، ކޮވިޑް-19 އަށް އެމެރިކާގައި ޓެސްޓް ކުރެވެނީ އެންމެ ތިން ސްޓޭޓުގައި ކަމަށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު...

February 22, 2020 2
ކޮވިޑް-19: ޗައިނާގެ ޖަލުތަކަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް އެ ގައުމުގެ ބައެއް ޖަލުތަކަށް ވެސް ފެތުރިއްޖެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި "އައިފޯން 9" ނެރުން ލަސްވެދާނެ

އެޕަލް އިން ނެރެން ނިންމާފައިވާ އަގުހެޔޮ އަދި ސައިޒްގެ ގޮތުން ކުޑަ މެދުފަންތީގެ އައިފޯން ކުރިން ނެރެން އޮތް މުއްދަތުގައި ނުނެރެވިދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

February 21, 2020
ބެލެނިވެރިންނަށް ޓިކްޓޮކް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާ ފީޗާތަކެއް ހިމަނައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
ކޮވިޑް-19: ބަލިޖެހޭ މީހުން ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 20) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 9
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ހައްޔަރުކުރަނީ ތުނބުޅި ބަހައްޓާތީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 19) - ތުނބުޅި ދިގު ކުރުމާއި ބުރުގާ އެޅުމާއި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ވެބްސައިޓްތަކަށް ވަނުމަކީ ޗައިނާގެ ވީގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން "ޖަލު"ތަކަށް ފޮނުވާ ސަބަބުތައް...

February 19, 2020
ކަރަންޓީންކުރި ޕެސެންޖާ ލައިނުން މީހުން ބާލަން ފަށައިފި

ޔޮކަހާމާ (ފެބްރުއަރީ 19) - ޖަޕާނުގެ ޔޮކަހާމާ ބަނދަރުގައި ކަރަންޓީން ކުރި ޕަސިންޖާ ލައިނުން، 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ޕަސިންޖަރުން މިއަދު ބާލަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 2
ވައިރަހުގެ ބިރަށް ކްރޫޒް ލައިނާއެއް ހުއްޓުވަނީ

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 12) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރަށް، 1،450 މީހުން ތިބި ކްރޫޒް ލައިނާއެއް ތައިލެންޑުގައި ބަނދަރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން އަންގައިފި އެވެ.

February 12, 2020 4
ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހަށް އެންމެ ފަހުން ނަމެއް ދީފި

ޖެނީވާ (ފެބްރުއަރީ 12) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ރަސްމީ ނަމަކީ ކޮވިޑް-19 ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއެޗްއޯ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

February 12, 2020
ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ހާއްސަ އެޕެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް ހާއްސަ މޮބައިލް އެޕެއް ޗައިނާގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.