10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 10
ޗައިނާ އިން ބަންދުކުރި މުސްލިމުން "ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ"

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 10) - ޗައިނާގެ ހުޅަނގުގެ ޝިންޖިއާން ސަރަހައްދުގެ ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކުރި ވީގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން "ގްރެޖުއޭޓްވުމުން" ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 1
ކާރު ގަނެދޭތޯ ކާރަށް ގެއްލުން ދިނުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މި ވާހަކަ ގިނަ ބަޔަކަށް ސިފަކުރެވެނީ ކުޅޭ އެއްޗެއް ނުދީގެން ތުއްތު ކުއްޖަކު ބޮޑާ ހޭކުން ކަހަލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ އެވެ. އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 7
ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

December 05, 2019
ޓިކްޓޮކަށް އެމެރިކާގެ ދަރިވަރަކު ދައުވާކޮށްފި

އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ޗައިނާގައި ރައްކާކޮށް، ޖާސޫސްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ދަރިވަރަކު ޓިކްޓޮކަށް ދައުވާކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 12
އިންވެސްޓްކުރަން އާދޭ! ނޫނީ ފުރުސަތު އޮތީ ޗައިނާއަށް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 3) - ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކާއި އިންޑިއާ އިން ލަންކާގައި އިންވެސްޓް ނުކުރާ ނަމަ އަނެއްކާވެސް ޗައިނާ އިން އިންވެސްޓްމަންޓް ހޯދަން މަޖްބޫރުވާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019
ޓިކްޓޮކް އެކައުންޓް ބްލޮކްކޮށްފައި މާފަށް އެދެފި

ޗައިނާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުން ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގާއިރު އެއްވެސް ބަޔަކު އެ ވާހަކަ ނުދައްކާތީ، އެ ގައުމުގެ ސޯޝަލް އެޕް ޓިކްޓޮކްގައި އެމެރިކާ އަންހެން ކުއްޖަކު ޕޯސްޓްކުރި ވީޑިއޯތަކަކާ ގުޅިގެން އެ ޕްލެޓްފޯމް އޭނާ އަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 3
މުސްލިމުންނަށްދޭ އަނިޔާ ކިޔައިދިނުމުން ޓިކްޓޮކުން ބްލޮކް

ޗައިނާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުން ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގާއިރު އެއްވެސް ބަޔަކު އެ ވާހަކަ ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް އެޕް ޓިކްޓޮކްގައި ފުރާވަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ޕޯސްޓްކުރި ވީޑިއޯތަކަކާ ގުޅިގެން އެ ޕްލެޓްފޯމް އޭނާ އަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 3
އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދަށް ނުވަންނާނަން: ގޯޓާބޭ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 27) - ސުޕަޕަވަރުންގެ ގޮތުގައި ބަލާ އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދަށް ނުވަންނާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 27, 2019
މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކެރެކްޓާ 500 ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

ވީޑިއޯ ގޭމް "ޖަސްޓިސް އޮންލައިން" އަށް ޗައިނާ މީހަކު 10 މިލިއަން ޔުއާން ހަރަދުކޮށްގެން އަމިއްލަ އަށް ފައްކާކުރި ކެރެކްޓާއެއް އޭނާ އަށް ނޭނގި ރައްޓެއްސަކު އެހެން ބަޔަކަށް ވިއްކައިލި...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
ޓްރަމްޕުގެ ރިސޯޓަށް ވަންނަން އުޅުނު ޗައިނާ މީހާ ޖަލަށް

ފްލޮރިޑާ (ނޮވެމްބަރު 26) - އެމެރިކާގެ ރއީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފްލޮރިޑާގައި ހިންގާ މާ-އަ-ލަގޯ ރިސޯޓަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަން ޗައިނާގެ އަންހެނަކު އަށް މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

November 26, 2019 3
ކޭމްޕްތަކުގައި ޗައިނާއިން މުސްލިމުންގެ ސިކުނޑި ދޮވެލަނީ

ޝިންޖިއާން (ނޮވެމްބަރު 26) - ޗައިނާގެ ހައި ސެކިއުރިޓީ ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މުސްލިމުންގެ ސިކުނޑިތައް ދޮވެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ލީކްވެފައިވާ ލިޔުންތަކުން...

November 26, 2019
މި އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ރޯޑް ޝޯ ޗައިނާގައި ފަށައިފި

"ޖާނީ ޓު ދަ ސަނީ ސައިޑް" ގެ ނަމުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ރޯޑްޝޯގެ އެންމެ ފަހުގެ ހަރަކާތްތައް ޗައިނާގައި ފަށައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019
2050 ގައި ޗައިނާ ކާބަން ނިއުޓްރަލްވެދާނެ

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ނޫން ހަކަތަކާ ދުރުވުމަށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޗައިނާ އިން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން 2050 ހަމަށް އަންނަ އިރު އެ ގައުމަކީ ކާބަން...

November 24, 2019 4
ވައުދުވީ ޕާކަކަށް، ލިބުނީ "ޕްލާސްޓިކް ފެންގަނޑެއް"

ފެހިކަން ގަދަ "ޕާކް ވިއު" އެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެޕާޓްމަންޓް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާގެ ރިއަލްއެސްޓޭޓް ކުންފުންޏަކުން ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައިވާ އާޓިފިޝަލް...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019
ޝޯމީން އަމިއްލަ 5ޖީ ފެކްޓަރީއެއް ހަދަނީ

5ޖީ ފޯނުތަކަށް މުޅިން ޚާއްސަ ފެކްޓަރީއެއް، ޗައިނާގައި ބިނާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ޝޯމީން ބުނެފި އެވެ. ޝޯމީ ބުނި ގޮތުގައި، ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު އުޅެނީ އެންމެ ފަހުގެ މަރުހަލާތަކުގަ އެވެ. އަދި ޑިސެމްބަރު ގައި މަސައްކަތްތައް ނިންމައި، އަތް ދޫކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
ޓިކްޓޮކުން މިއުޒިކް ސްޓްރީމްކުރަން ފަށަނީ

ސްޕޮޓިފައި އާއި އެޕަލް މިއުޒިކަށް ދޫނުކުރާ ވަރުގެ ހިދުމަތަކާ އެކު ޗައިނާގެ ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމް ޓިކްޓޮކުން މިއުޒިކް ސްޓްރީމްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
ޓިކްޓޮކް ގޮތަށް އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ލިޕްސިންކޮށްފައި، ވީޑިއޯތައް ހިއްސާކުރެވޭ މަޝްހޫރު ޓިކްޓިކްގެ ފޯމެޓަށް އިންސްޓަގްރާމަށް އާ ފީޗާއެއް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓެކް ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

November 14, 2019
ޓެސްލާގެ ފުރަތަމަ ޔޫރަޕް ފެކްޓްރީ ޖަރުމަނަށް

އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ޔޫރަޕްގައި ގާއިމުކުރާ އެ ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ފެކްޓްރީ ޖަރުމަނުގައި ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 4
ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ޓިކްޓޮކާއި ޗައިނާ ސަރުކާރާ ގުޅުމެއް ނެތް: ބައިޓްޑާންސް

އެމެރިކާ އިން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތަށް، ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ޓިކްޓޮކް އެޕަކީ އެ ގައުމުގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީއާ ގުޅިގެން ޖާސޫސްކުރާ އެޕެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު އެޕެއް...

November 07, 2019
ޓިކްޓޮކް ކުންފުނީގެ ފޯނު ވިއްކަން ފަށައިފި

މަޝްހޫރު ސޯޝަލް އެޕް ޓިކްޓޮކްގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން އުފެއްދި ސްމާޓް ފޯނު އެ ގައުމުގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 3
ފަސިންޖަރަކު ކޮކްޕިޓަށް ވެއްދުމުން އުމުރަށް ސަސްޕެންޑް

ޗައިނާގެ އެއާލައިނެއްގެ ޕައިލެޓަކު އަންހެން ފަސިންޖަރަކު ކޮކްޕިޓަށް ވެއްދި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވުމުން އޭނާގެ ޕައިލެޓް ލައިސަންސް އުމުރު ދުވަހަށް އެ ގައުމުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 1
ހަނދާންނެތޭ ބައްޔަށް ޗައިނާ އިން އާ ބޭހެއް

ހަނދާން ނެތޭ ބަލީގެ އެންމެ އާންމު ވައްތަރު ކަމަށްވާ އަލްޒެއިމާ އަށް އާ ބޭހެއް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި، 17 އަހަރުން ފަހުން ޗައިނާގައި އީޖާދުކުރި އާ ބޭހަކަށް ހުއްދަ ދޭން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019
ވީވޯ އިންޑިއާގެ ލޯގޯ ފަރުމާކޮށްގެން 7،000 ޑޮލަރު

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ނެރެން ފެށި ޗައިނާގެ ވީވޯ ބްރޭންޑް ފޯނުތައް އިންޑިއާގައި ނެރޭތާ ފަސް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވީވޯ އިންޑިއާ އަށް ހާއްސަ ލޯގޯއެއް ފަރުމާކުރަން 5،00،000...

November 04, 2019
ޓިކްޓޮކް ކުންފުނިން މިއުޒިކަލީ ގަތް މައްސަލަ ބަލަނީ

ޓިކްޓޮކްގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން އެމެރިކާގެ މިއުޒިކަލީ ގަތް މައްސަލަ އެމެރިކާ އިން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 1
ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ މަޝްވަރާތަކެއް

ޗައިނާ އިން ރާއްްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން ދެ ގައުުމުން ބާއްވަމުން އަންނަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ފަށައިިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
ވީވޯ އިން 6ޖީ ރެޖިސްޓްރީކުރަނީ

ވީވޯގެ އުފެއްދުންތަކުގައި 6ޖީ އިންނާނީ މިހެންނެވެ. މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯ އިން ފެންނަ ގޮތަށެވެ. މިއީ ވީވޯ އިން 6ޖީ ތަސައްވުރުކުރާނެ ގޮތެވެ. ވީވޯ އިން ވަނީ މި ލޯގޯ ރެޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހަޅާފަ އެވެ. ބޭނުމަކީ، 6ޖީ ނެޓްވޯކްތައް އަންނަން ވާއިިރަށް، އަމިއްލަ ނަމުގައި ލޯގޯ ޑިޒައިނެއް ރެޖިސްޓްރީކޮށް، ބޭނުކުރުމެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019
ޓިކްޓޮކުން އެމެރިކާ އަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމަށް ބުނެފި

ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ އެމެރިކާ ރައްޔިތުންގެ މައުލޫމާތުތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ޖާސޫސުކޮށްފާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ މިއީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ އެޕެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 25, 2019 8
ލޮރީގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިބީ ޗައިނާ މީހުން

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 25) - ލަންޑަނާ ކައިރި ހިސާބަކުން ޓްރަކް ލޮރީއެއްގެ ތެރޭން ފެނުނު މަރުވެފައިވާ 39 މީހުންނަކީ މުޅިން ވެސް ޗައިނާގެ ރައްޔިތުން ކަމަށް އިނގިރޭސި ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

October 25, 2019 1
ޕެންޑާ ކެފޭގައި ތިބީ ކުލަ ޖެއްސި ކުއްތާ

ޒިބްރާތަކެއް ކަމަށް ދައްކަން ހިމާރުތަކެއްގައި ކުލަ ޖެއްސި މައްސަލަތަކެއް މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ގައުމުތަކުން ފެންމަތިވެ، ޖަނަވާރުންގެ ހިމާޔަތަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އެކަމާ...