07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 10
ވޫހާން އިން ގެންދިޔަ ދިވެހިން ވައިރަހަށް ނެގެޓިވް

ޗައިނާގެ ވޫހާން އިން އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސް ކަރަންޓީނު ކުރި ހަތް ދިވެހިންގެ ހަށިގަނޑުގައި ވެސް ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ނެތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިއާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު...

February 07, 2020 5
ވައިރަހުގެ އިންޒާރު ދީގެން ބަތަލަކަށްވި ޑޮކްޓަރު މަރު

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 7) - ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްގެން ބަތަލަކަށްވި ޑޮކްޓަރު އެ ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދިން...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 7
ބުކިންކެންސަލްކުރި މީހުންނަށް ފަހުން އާދެވޭނެ

ޗައިނާ އިން ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުން މީހުން ރާއްޖެ އައުން މަނާކުރުމާ އެކު، ބުކިން ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނު ޓޫރިސްޓުންނަށް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އާދެެވޭނެ...

February 06, 2020 24
ހުޅުމާލޭގެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލައިގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 104
ޗައިނާ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާ މީހަކަށް ހަމަލަދީފި

ހުޅުމާލޭގައި ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް މިރޭ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލަދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

February 04, 2020 32
ރާއްޖޭން ޗައިނާއަށް 1 މިލިއަން ދަޅު މަސް ހަދިޔާކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރި ޗައިނާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތި ހާލުގައި އެ ގައުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭން ޗައިނާ އަށް އެއް މިލިއަން ދަޅު މަސް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައި، ރަމްޒީ ގޮތުން މި...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 7
ޗައިނާއިން މާސްކް ހުސްވެ ގައުމުތަކުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 3) - ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފޭސް މާސްކާއި ރައްކާތެރި ހެދުމާއި ގޮގްލްސް ހުސްވެ ގައުމުތަކުން އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޗައިނާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

February 03, 2020 26
ޓެސްޓްތައް ނެގެޓިވްވުމުން ހަތް މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށި އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުން ވެސް މިހާރު ފެންނަމުން ދާ ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓްކުރި ދިވެހި ހަތް މީހުންގެ ޓެސްޓްތައް ވެސް ނެގެޓިވްވުމުން،...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 64
ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގެ މެއިންލޭންޑުން ފުރައިގެން ސީދާ ރާއްޖެ އަންނަ މީހުންނާއި ޗައިނާގައި މަޑުކުރުމަށް ފަހު ރާއްޖެއަށް މީހުން ސީދާ އައުން މަނާކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ޓްރެވަލް...

February 02, 2020 9
ޗައިނާގައި ހަ ދުވަހުން ހެދި ހޮސްޕިޓަލް ހަވާލުކޮށްފި

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 2) - ޗައިނާގައި ހަ ދުވަސްތެރޭ ނިންމަން އަމާޒުހިފި 1،000 އެނދުގެ ފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލް ނިންމައި ހެލްތު އޮފިޝަލުންނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާ ޑެއިލީން ބުނެފި...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 12
މަރުވި މީހުން 259 އަށް، ބަލިޖެހޭ މީހުން އިތުރުވަނީ

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 1) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޯރާނާވައިރަހުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 259 އަށް އަރައިފައިވާ އިރު ވައިރަސް އެރި މީހުންގެ އަދަދު 11،791 އަށް އަރައިފި އެވެ.

February 01, 2020 5
ކޮރޮނޯވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ޖެކް މާ 14 މިލިއަން ޑޮލަރު

ޗައިނާ އިން އުފަންވެ، މިހާރު ދުނިޔެ އަށް ބޮޑު ބިރަކަށްވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން، އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު ޖެކް މާ 14 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 20
ޗައިނާ މީހުން ސިންގަޕޫރަށް ދިއުން މަނާކޮށްފި

ސިންގަޕޫރު (ޖެނުއަރީ 31) - ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޗައިނާ މީހުން ސިންގަޕޫރަށް ދިއުން މިއަދުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 58
ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެ

ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދިވެއްސެއް ރާއްޖެ އިން ފެނިގެން އޭނާގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

January 30, 2020 40
ވައިރަހާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ-ޗައިނާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައިފި

ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމުގެ ގޮތުން، ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 5
އަޅުގަނޑުގެ އަތް ވަނީ ތަޅުލާފައި: ވޫހާން މޭޔަރު

ވޫހާން (ޖެނުއަރީ 29) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅިފައި ނުވަނީ މައި ސަރުކާރުން އޭނާގެ "ދެ އަތް ބަނދެފައިވުމުން" ކަމަށް...

January 29, 2020 7
ވޫހާންގެ ލަގްޒަރީ ހޮޓާތަކުގައި ފަޅުކަމާއި ނާމާންކަން

ރިސެޕްޝަނިސްޓުގެ ގޮނޑި ހުރީ ހުހަށެވެ. ފަސް ތަރީގެ އެ ހޮޓަލުގެ ރެސްޓޯރަންޓުން މިހާރަކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތެއް ނުދެ އެވެ. ގެސްޓަކު ފެންނަ ހިސާބުން މުވައްޒަފުން ފިލަނީ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 23
މިހާތަނަށް 2،000 މީހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލި މީހަކު ރާއްޖެ އިން ފެނިއްޖެ ނަމަ ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 4
"ބޭރުގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ހާލަތު އެބަ ބަލަން"

ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ވުހާން ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ހާލަތު ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

January 26, 2020
450 އަސްކަރީ މެޑިކަލް ސްޓާފުން ވޫހާން އަށް

ވޫހާން (ޖެނުއަރީ 26) - ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރޭ ޗައިނާގެ މެދުތެރޭގެ ވޫހާން ސިޓީ އަށް 450 އަސްކަރީ މެޑިކަލް ސްޓާފުން ފޮނުވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 7
ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް މާލީ އެހީދެނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ނުރައްކާތެރި ވައްތަރު އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް މާލީ އެހީ ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020 5
މަރުވާ މީހުން އިތުރުވާއިރު އިތުރު ސިޓީތައް ކަރަންޓީނަށް

ވިހާން (ޖެނުއަރީ 24) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު މީހުން މަރުވާ އިރު ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ގިނަ ސިޓީތަކެއް ކަރަންޓީނު ކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
ވޫހާންގައި ތިބީ ހަ ދިވެހިން، ހާލު ރަނގަޅު

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އާ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފުރަތަމަ ފެނުނު، ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި މި ވަގުތު ތިބީ ހަ ދިވެއްސެއް ކަމަށާއި އެ އެންމެންގެ ވެސް ހާލު ރަނގަޅު ކަމަަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

January 23, 2020 30
ވުހާން ވައިރަސް އަށް ޝައްކުވާ މީހުން ހުޅުމާލެ އަށް

ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީން ފެނުނު ނުރައްކާތެރި އާ ރޯގާ އަށް ޝައްކުވެ މީހަކު އެކަހެރި ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބޭނުންކުރާނީ ހިމަބިހި އަލުން ފެތުރެން ފެށުމުން، އެ ބަލި ޖެހޭ މީހުން...

January 23, 2020
ބަލި ފެތުރޭ ޗައިނާގެ ސިޓީ ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

ވުހާން (ޖެނުއަރީ 23) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީ މިއަދުން ފެށިގެން ކަރަންޓީނު ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 4
ވުހާން ވައިރަސް އަތުވެދާނެތީ ރާއްޖޭން ތައްޔާރު ވެއްޖެ

ޗައިނާ އިން ފެނުނު އާ ވައްތަރެއްގެ ކޮރޯނޯވައިރަސް އެކި ގައުމުތަކުން ފެނި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފެށުމުން، އެ ބަލި އަތުވެދާނެތީ ރާއްޖެ އިން ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
ޗައިނާ އިން ފެނުނު ބަލި ގައިންގަޔަށް އަރާ

ވުހާން (ޖެނުއަރީ 21) - ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ޖެހޭ ބަލި އިންސާނުން ގައިންގަޔަށް އަރާކަން އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.

January 21, 2020
ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާ ހަނގުރާމަ އަށް ނުކުންނަނީ

ޕްލާސްޓިކް ކުނީގެ މައްސަލަ ބޮޑު އަދި އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ޗައިނާ އިން ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާކަން އާދީއްތަ ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 1
ލަންކާގެ ރައީސް ޗައިނާ އަށް، ބޮޑުވަޒީރު އިންޑިއާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 20) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ޗައިނާ އަށް އަދި ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

January 20, 2020 12
ޗައިނާ އިން ފެނުނު ބައްޔަށް ރާއްޖޭން ފިޔަވަޅުއަޅަނީ

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ޖެހޭ ބައްޔާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

January 20, 2020
ޗައިނާގައި ފެތުރޭ ރޯގާ ދެ ދުވަސްތެރޭ 139 މީހުންނަށް

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 20) - ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ރޯގާގެ ވައިރަސް ދެ ދުވަސްތެރޭ އަލަށް 139 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 12
ޗައިނާގެ ލޮލުގެ ސެންޓަރަށް ވަރަށް ބާރު ބޮޑު!

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުން ގާއިމް ކޮށްދިން ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ފެށިތާ 10 ވަރަކަށް ދުވަސްވީއިރު، ޑޮކްޓަރުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި 900 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެދިފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އެ ގައުމުގެ ސަފީރު ޒާން ލިއޮން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.