26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 2
މައިކްރޮސޮފްޓް ބިންގް ޗައިނާގައި މަނާކޮށްފި

މައިކްރޮސޮފްޓް ބިންގް ޗައިނާގައި މަނާކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު މިކަން ކޮށްފިކަން، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ މުއާސަލާތީ ކުންފުނި، "ޗައިނާ ޔުނިކޮމް" އިން ވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 1
ޝޯމީގެ ފަތްޖަހައިލެވޭ ފޯނު ކަށަވަރު

ފަތްޖަހައިލެވޭ ފޯނެއް ޗައިނާގެ ޝޯމީ ކުންފުނިން އުފައްދައިފި ކަމަށް ބުނެ މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު މީޑިއާތަކުން ވަނީ އެ ފޯނުގެ ލީކްވެފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ވެސް ދައްކާލައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެކަން ކަށަވަރު ނުވެ އޮއްވައި މިހާރު މި ވަނީ ރަސްމީކޮށް އެ ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 1
ޗައިނާގެ ސިޓީތަކަށް މޭކަޕް ރޫމްތައް

ވެންްޑިން މެޝިނާއި ފޯނު ބޫތު ފަދަ ވަސީލަތްތަކާ ދާދި އެއްގޮތަކަށް ޗައިނާގައި މޭކަޕްގެ ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019
އާމްދަަނީ ދަށްވުމުން މުވައްޒަފުން "ގަން ހިންގައިފި"

ޗައިނާގައި ކޮސްމެޓިކްސް އުފައްދާ ކުންފުންޏެއްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ، ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ދަށްވުމުން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބޮލުގައި ޒިންމާ އަޅުވައި، އެ މީހުން ހަތަރެސްފައި ޖަހައިގެން މަގުމަތީގައި ހިންގުވައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 4
ޗައިނާ ބޭންކުން ލަންކާ އަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރު

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 16) - ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ އިން ލަންކާ އަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓާސް އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

January 16, 2019 3
އައިފޯނު ވިޔަފާރި އިންޑިއާގައި ދަށަށް؛ ޗައިނާއާ ހެދި؟

އައިފޯނުގެ ވިޔަފާރި ދަށްވެގެން އުޅެނީ ވާދަވެރިންގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެޕަލް އިން އަދިވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ވާ ގޮތެއް ބަލާބަލާށެވެ. އިންޑިއާގައި އައިފޯނަށް ވުރެ،...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 23
ޗައިނާ އިން ހަނދުގައި އިންދި އޮށުން ގަސް ފަޅައިފި

ޗައިނާ އިން ހަނދަން ފޮނުވި އުޅަނދުގައި ގެންދިޔަ އޮށް ހަނދުގައި އިންދައި، އެއިން މިހާރު ގަސް ފަޅާފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ސްޕޭސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 15, 2019 3
ކެނެޑާ މީހާ އަށް ޗައިނާ އިން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 15) - ޑްރަގު އެތެރެކުރި ކަމުގެ ކުށުގައި ކެނެޑާ މީހަކަށް ޗައިނާގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 5
ބެއިޖިން ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގައި އެޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ނުވަ ވަނަ "ބެއިޖިން އިންޓެނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (ބީޖޭއައިއެފްއެފް) ގައި ދިވެހި ފިލްމުތައް ބައިވެރިކުރަން ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019
އެޕަލްއިން ޗައިނާ ދަތުރުތަކަށް ދުވާލަކު 50 ޓިކެޓް

ޗައިނާ އަކީ އެޕަލް އަށް ވަރަށް މުހިންމު މާކެޓެކެވެ. އެ ގައުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ގިނަވަނީ އެހެންވެ އެވެ. އެޕަލްގެ ޑިވައިސްތަކަށް ބޭނުންވާ ހާޑްވެއާ ބައިތައް އުފައްދައިދޭ ކުންފުނިތައް ޗައިނާގައި ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެއިން ކޮންމެ ކުންފުންޏަކާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރަން އެ ގައުމަށް ދަތުރުކުރާ ވެރިން، އެޕަލްގެ މަތިފަޑީގައި ވަރަށް...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019
އަންހެނަކަށް މިހާރު އިވެނީ އަންހެނުންގެ އަޑު އެކަނި

ޗައިނާގެ އަންހެނެއްގެ ކަންފަތަށް ދިމާވި ނާދިރު ސިއްހީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ހަމައެކަނި އަންހެނުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއިވޭ ގޮތަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 24
އެކުވެރި ޗައިނާގެ އެހީއަށް އޮތީ އިހުމާލުވެފައި: ޝާހިދު

ޗައިނާ އަކީ ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ގިނަ ދީލަތި އެހީތަކެއް ދިން ގައުމެއް ކަމަށާއި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން ދުރުވިޔަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަންގާރަދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 10, 2019 3
ޗައިނާ ސަފީރާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުންނަވާ ސަފީރާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

January 10, 2019
މި ދެ އަހަރު އިގްތިސާދު ދަށްވާނެ: ވޯލްޑް ބޭންކް

ކުރިއަށް ދެ އަހަރު ވެސް ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރައިދާ މިންވަރު ދަށްވާނެ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 1
އެންމެފަހުން އެމެރިކާ އަށް ވާވޭގެ އެހީ ބޭނުންވެއްޖެ

ފިކުރީ މުދަލުން ވިޔަފާރިކުރުމުގައި، ވާދަވެރިކަން ގެއްލޭ ފަދަ އަމަކުތައް ކުއަލްކޮމް އިން ހިންގާ ކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ޓްރޭޑް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކޯޓުގައި މައްސަލަ ޖައްސާފަ...

January 09, 2019 1
ވީޑިއޯ ބަލައިގެން ބޯކޮށުމުން ބޮލުގައި ޕްލޭ ބަޓަނެއް

ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަ މީހެއްގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުރި ގޮތަށް ކޮށަން ބޭނުންވާ ނަމަ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑު ސަމާލުކަން ދޭށެވެ. އެހެން ނޫނީ ޗައިނާގެ މި ޒުވާނާ އަށް ލިބުނު...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 2
ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރެއްގައި ކިމް ޗައިނާ އަށް

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 8) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 2
އައިފޯނުން ޓްވީޓްކޮށްގެން ވާވޭގެ ބަޔަކަށް އަދަބު ދީފި

އެޕަލްގެ އައިފޯނުން ވާވޭ ޓެކްކޮލޮޖީޒްގެ ނަމުގައި އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ޓްވިޓްކޮށްގެން ވާވޭގެ ދެ މުވައްޒަފަކާ ދޭތެރޭ އެ ކުންފުނިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 13
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން އުޅެންވީ ގޮތުގެ ގާނޫނެއް ހަދައިފި

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 6) - ޗައިނާގައި މުސްލިމުން އުޅެންވީ ގޮތުގެ ގާނޫނީ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

January 06, 2019
ފޯނަކަށް ބަދަލުކޮށްލެވޭ ޓެބްލެޓެއް ޝޯމީން އުފައްދައިފި؟

ފަތްޖަހައި ލެވޭ ފޯނެއް ބާޒާރަށް ނެރެން ސެމްސަންގުން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނިކޮށް، ޗައިނާގެ ޝޯމީ އިން، ސްމާޓް ފޯނަކަށް ބަދަލުކޮށްލެވޭ ޓެބްލެޓެއް އުފައްދައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 3
ބައިސްކަލަކުން ޖެހި ކާރަކަށް މިހާ ވަރު ވެދާނެ؟

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވެފައިވާ ފޮޓޯއެއްގައި ފެންނަނީ އާދައިގެ ބައިސްކަލެއް ކާރެއްގެ ކުރީކޮޅުގައި ޖެހިގެން، ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުމެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް މި ފޮޓޯ އަށް އައީ ބައިސްކަލުން ޖެހިފައި ކާރަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުން ބޮޑުކަމުންނެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 15
ޗައިނާ ބަހުގެ ބޯޑުތައް ލަންކާގައި ބަހައްޓާތީ ޝަކުވާ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 2) - ސްރީ ލަންކާގައި ޗައިނާ އިން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ސައިޓްތަކުގައި ލަންކާގެ ރަސްމީ ބަސްތައް ކަމަށްވާ ސިންހަޅަ އަދި ތަމަޅަ ބަހުގެ ބަދަލުގައި ޗަައިނާ ބަހުންނާއި...

January 03, 2019 23
ހަނދުގެ ދުރުފަޅިއަށް ޗައިނާގެ އުޅަނދެއް ޖައްސައިފި

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 3) - ހަނދުގެ ދުނިޔެއާ ދުރުފަޅިއަށް ޗައިނާގެ ޖައްވީ އުޅަނދެއް މިއަދު ޖައްސައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 1
އާ އުސޫލާ އެކު ބިލް ގޭޓްސް ޓެރާޕަވާއަށް ހުރަސްތަކެއް

އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އާ ގަވައިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ބިލްގޭޓްސްގެ ނިއުކްލިއާ އެނާޖީ ކުންފުންޏަށް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

January 02, 2019 5
އާ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ކުދިން އުފަންވީ އިންޑިއާގައި

ޖެނުއަރީ، 1، 2019 ގައި އުފަންވި ކުދިންގެ އަދަދު 395،000 އަށް ވުރެ ގިނަ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018
ވިޔަފާރީގެ އަރައިރުންތައް ހައްލުކުރަން ތައްޔާރު: ޗައިނާ

އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާގެ ވިޔަފާރީގެ އަރައިރުންތަކަށް ހައްލެއް ގެނެސްދިނުމަށް، ދެ ގައުމު އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރުކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
އެމެރިކާ އާއި ޗާއިނާގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

އެމެރިކާ އާއި ޗާއިނާގެ ވިޔަފާރީގެ ހަނގުރާމައިގައި ދެގައުމަށް ވެސް ބިލިއަނުން ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.

December 30, 2018 19
އާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަށް ޗައިނާގެ ތައުރީފް

ޗައިނާގެ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނިޝިއޭޓިވް (ބީއާރްއައި) ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ޗައިނާއިން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް މި ސަރުކާރުގައި ހުއްޓުމެއް ނައިސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު...

December 30, 2018 1
ޗައިނާ ސްކޫލްތަކުގައި ސްމާޓް ޔުނީފޯމް ބޭނުންކުރަނީ

އަހަރެމެންނަށް މިއީ އާ ވާހަކައެއް ނަމަވެސް، ޗައިނާ ސްކޫލްތަކުގައި ސްމާޓް ޔުނީފޯމް ބޭނުންކުރާތާ ދެތިން އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. މިއީ އަޖުމަ ބެލުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއް ނަމަވެސް،...

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 24
ޗައިނާ ސިލްކް ރޯޑު މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ

ޗައިނާގެ ސިލްކް ރޯޑު އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 29, 2018 13
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން ޗައިނާއަށް

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިންގާ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރަން ޗައިނާއާ އެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

December 29, 2018 1
އައިފޯނުގެ އަގުބޮޑު މޮޑެލްތައް އިންޑިއާގައި އުފައްދަނީ

އިންޑިއާގައި އައިފޯނުގެ ވިޔަފާރި ހަރުދަނާކުރަން އެޕަލް އިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި، އައިފޯނުގެ އަގު ބޮޑު މޮޑެލްތައް، އެ ގައުމުގައި އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެވެން ފަށައިފި އެވެ....