12 ޖޫން

June 12, 2019
ބިލަކާ ދެކޮޅަށް ހޮންގް ކޮންގްގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް

ކުށުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ހޮންގް ކޮންގްގައި ފަށައިގެން އުޅޭ މުޒާހަރާ ބޮޑުވެ، އެންމެ ފަހުން ބިލަށް ބަހުސްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 7
މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނަ މުދާ ގެނައީ ޗައިނާ އިން

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ މުދާ އެތެރެކުރީ ޗައިނާ އިން ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

June 11, 2019 36
ކޮންމެ މީހަކު ދިނަސް ދަރަނި ވާނީ ދަރަންޏަށް

ކޮންމެ މީހަކު ދިން ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ކޮންމެ ގައުމަކުން ދިން ކަމުގައި ވިޔަސް، ދަރަންޏަށް، ބަޔަކު އެއްޗެއް ދީފި ނަމަ، އެ ވާނީ ދަރަންޏަކަށެވެ. އެ ދަރަންޏަކީ ޗައިނާ ސަރުކާރުން...

June 11, 2019 2
ވާވޭ ފޯނުތަކަށް "ހޮންމެން އޯއެސް" އަންނަނީ

ގޫގުލްއާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުން މަނާވެފައި އޮތުމުން، އަލަށް ނެރެން ހުރި ވާވޭ ފޯނުތަކުގައި އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. ވާވޭ އަށް މިހާރު އޮތް ގޮތަކީ،...

10 ޖޫން

June 10, 2019 7
ފޭސްބުކް ވެސް ވާވޭއާ ދުރަށް

ވާވޭގެ ސްމާޓްފޯން ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް އޮތީ ހިތާމަވެރި ހަބަރެކެެ. ހާއްސަކޮށް، ވާވޭގެ އާ ފޯނެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ މިކަމާ ދޭތެރޭ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ވެސް ދާން ޖެހޭނެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 12
ވޯލްޑް އެސްއެމްއީ ފޯރަމްގައި ސައީދު ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބާއްވާ، ވޯލްޑް އެސްއެމްއީ ފޯރަމްގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ކުރީގެ އިނޮކޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019 1
ރަޝިއާ އަށް 5ޖީ ދޭން ވާވޭއާ ހަވާލުކޮށްފި

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ޗައިނާގެ ވާވޭ ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ރަޝިއާ އަށް 5ޖީ ނެޓްވޯކް ދޭން ވާވޭއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019
ދަތްއުނގުޅާ ބޭސް ޖެހި އޯރިއޯ ކާންދިނުމުން ޖަލަށް

ބޯހިޔާވަހި ކަމެއް ނެތި ސްޕެއިންގެ މަގުމަތީ ސަލާން ޖަހަން އުޅުނު ދުވަސްވީ ފިރިހެނަކަށް، ދަތް އުނގުޅާ ބޭސް ޖަހާފައި ހުރި އޯރިއޯ ބިސްކޯދު ކާން ދިން މައްސަލައެއްގައި ޒުވާނަކަށް 15 މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 17
މި ފޮޓޯ މަތިން ދުނިޔެ ހަނދާން ނެތޭނެތަ؟

އެއްވެސް ބެލުމެއް ނެތި ސިފައިން ބަޑި ޖަހައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަރާ ވައްޓާލީ އޭގެ ކުރީ ދުވަހު އެވެ. އެކަމަކު ޕްލާސްޓިކް ދެ ކޮތަޅު ހިފައިގެން ހުރި އެންމެ މީހަކު މުޅި ދުނިޔެއަށް ދައްކައިދިނީ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އެކަނިމާއެކަނި ނަމަވެސް ހުރެވިދާނެ ކަމެވެ. މިއީ ޖޫން 5، 1989 ގައި، ޗައިނާގެ ޓިއަނަމަން ސްކެއާއިން ފެނުނު މަންޒަރު...

03 ޖޫން

June 03, 2019 8
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މަތިންދާބޯޓެއް ގެއްލިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ މަތިންދާބޯޓެއް ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރިން، 13 މީހުންނާ އެކު، މިއަދު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

June 03, 2019 7
ޗަައިނާ އިން 1989 ގެ ގަތުލުއާންމު ދިފާއުކޮށްފި

ޑިމޮކްރަސީއަށް ގޮވާލައި، ޗައިނާގެ ޓިއަނަމަން ސްކެއާގައި 1989 އޮތް ބޮޑު އެއްވުން ގަތުލުއާންމަކުން ނިންމާލި ނިންމާލުން ޗައިނާ އިން އިއްޔެ ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019
ޗައިނާގައި 6ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް މަސައްކަތް ފަށައިފި

"ޗައިނާ މޮބައިލް" އަދި "ޗިންވާ ޔުނިވާސިޓީ" ގުޅިގެން 6ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ އުފައްދަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. އެ މީހުން ވި އެއްބަސްވުމުގައި، ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ކުރަން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ، 6ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ އުފެއްދުމުގައި، ނެޓްވޯކް "ސްޕީޑް" ކަނޑައެޅުމެވެ. މާނަ އަކީ 5ޖީ އަށް ވުރެ، 6ޖީ ނެޓްވޯކްގެ ސްޕީޑް މަތިކުރުމަށް ހާޑްވެއާ ކުންފުނިތަކަށް ފެންނަ...

29 މެއި

May 29, 2019
ޓިކްޓޮކް ކުންފުނިން ސްމާޓްފޯން އުފައްދަނީ

އެތައް ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައި މިހާރު ވަކިހިއްޕާލާފައިވާ ޓިކްޓޮކްގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނިން ސްމާޓްފޯނުގެ ވިޔަފާރި އަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019
ވަންޕްލަސް 7 ޕްރޮ އަކީ ފެން ނުވަންނަ ފޯނެއްތަ؟

ވަންޕްލަސް 7 ޕްރޮ އަކީ "ވޯޓާޕްރޫފް" ނުވަތަ ފެން ނުވަނަ ފޯނެއް ކަމަށް ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ. މި ފޯނަށް "އައިޕީ ރޭޓިން" އެއް ވެސް ދީފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް، ފޯނުތައް ރޫޅައި، ހާވައި ބަލާ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި، ވަންޕްލަސް އަކީ ފެންނަ ނުވަންނަ ފޯނެކެވެ. ޔޫޓިއުބްގައި މަޝްހޫރު "ޖެރީރިގްއެވްރީތިންގް" ވަނީ މިކަން...

27 މެއި

May 27, 2019
މައިކްރޮސޮފްޓުން ވާވޭ ލެޕްޓޮޕް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ވާވޭއާ ޖައްސާލައި، ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ފިއްތުންތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ. މި ފަހަރު މައިކްރޮސޮފްޓުންނެވެ.

May 27, 2019 4
ފޯނެއް ގަނެ ނުދީގެން ލޯބިވެރިޔާ އަށް އަނިޔާކޮށްފި

ޗައިނާގެ ޒުވާން އަންހެނަކު އޭނާ އަށް ސްމާޓްފޯނެއް ގަނެނުދީގެން އެތައް ބައެއްގެ ކުރިމަތީގައި ލޯބިވެރިޔާގެ ކަންކަށިމަތީގައި 52 ފަހަރު ޖަހައި އަނިޔާކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019
ޗައިނާގައި އައިފޯން މަނައެއް ނުކުރާނެ

އައިފޯން ޑިޒައިންކުރަނީ އެމެރިކާގަ އެވެ. އުފައްދަނީ ޗައިނާގަ އެވެ. ޗައިނާގައި އުފައްދައި އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުން ޑިއުޓީ ނަގާ މިންވަރު، 10 ޕަސެންޓުން 25 ޕަސެންޓަށް، އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ބޮޑުކުރި ނަމަވެސް، ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރި ލިސްޓްގައި އައިފޯނެއް އަދި ނުހިމަނަ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019
ވާވޭގެ ވެރިޔާ އަށް ވެސް ރަނގަޅީ އައިފޯން

ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުންޏަށް އެމެރިކާ އިން ކުރިމަތިކުރާ ފިއްތުންތައް ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެކަމަކު އެ ކުންފުންޏާ އެންމެ ވާދަވެރި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެމެރިކާގެ އެޕަލްގެ...

May 25, 2019
މަންމަ ރުޅި އައުމުން ހައްލު ހޯދީ ޓެކްނޮލޮޖީން

މައިންބަފައިން ބުނާ ގޮތަށް ދަރިން ކަންތައް ނުކޮށްގެން، ދަރިންނާ ދިމާއަށް އެއްޗެހި ކިޔުމަކީ ބައެއް މައިންގެ އާދައެކެވެ. ބައެއް ކުދިން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ހެދި ހިތުގައި ޖެހިގެން...

22 މެއި

May 22, 2019 1
ސްވެނިއާ ވިއްކަން އުޅުނު ކުއްޖާ ކިޔަވަން ޗައިނާގައި

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ތަޗް ސާލިކް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލު ކަމަށް އައީ ކެމްބޯޑިއާ އަށް ދިޔަ މެލޭޝިއާގެ ޓޫރިސްޓުންތަތަކަށް މެލޭ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ސްވެނިއާތަކެއް ވިއްކަން ކުރި...

May 22, 2019 3
ވާވޭ އަށް ފަހު ހަމަލާތައް "ޑީޖޭއައި" އަށް؟

އަހަރެމެން "ޑީޖޭއައި" ދަންނަނީ ޑްރޯން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ގޮތުގަ އެވެ. ޖާސޫސްކުރާ ބައެއް ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، މިއީ ވެސް އެމެރިކާ ވަރަށް ބިރުގަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. ޑީޖޭއައި...

21 މެއި

May 21, 2019 1
އާމިރުގެ "ތާރޭ ޒަމީން ޕަރު" ޗައިނާ ބަހުން ހަދަނީ

އާމިރުގެ ހާންގެ އަލަތު ޑައިރެކްޝަން އަދި ބެލުންތެރިންގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުނު ފިލްމު "ތާޒޭ ޒަމީން ޕަރު" ޗައިނާ ބަހުން ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

May 21, 2019
ސްޓާބަކްސްގެ "ސައިލެންޓް ކެފޭ" ޗައިނާގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިން ސްޓާބަކްސް އިން، އަޑުއިވުމުން މަހޫރުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންތަކަކާ އެކު ޗައިނާގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 9
ގޫގުލްގެ ހިދުމަތްތަކެއް ވާވޭ ފޯނުތަކަށް ހުއްޓާލަނީ

އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކުން ޗައިނާގެ "ވާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީޒް"އާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުން ސަރުކާރުން މަނާކުރުމާ އެކު، ވާވޭ ސްމާޓްފޯނުތަކަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއާ ލައިސަންސް ވިއްކުން ގޫގުލުން...

May 20, 2019
ޗައިނާގައި ވިކިޕީޑިއާ މަނާކޮށްފި

ޗައިނާ ބަހުން ލިބޭ ވިކިޕީޑިއާ އެ ގައުމުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައި ވަނިކޮށް، އެހެން ހުރިހާ ބަހެއްގެ ވިކިޕީޑިއާ ވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019
"ނޯ ސްޕައި" އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިދާނެ: ވާވޭ

މުވާސަލާތީ އާލާތްތައް އުފެއްދުމަށް މަޝްހޫރު، ޗައިނާގެ "ވާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީޒް" އަކީ ނުރައްކާތެރި ކުންފުންޏެއް ކަމަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. އަދި ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުން އެމެރިކާ ކުންފުނިތަކަށް މަނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މި ލިސްޓްގައި އެކުވެރި ގައުމުތައް ހިމަނަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް...

15 މެއި

May 15, 2019 1
ވަންޕްލަސް ފޯނުތައް އަގުހެޔޮކޮށް ދެން ނުވިއްކޭނެ

ވަންޕްލަސް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ނުބައްދަލު ހެޔޮ އަގުގައި މޮޅު ފޯނުތަކެއް ވިއްކާ ކުންފުންޏެއް ގޮތުގަ އެވެ. މިއީ ވަންޕްލަސް ވަރަށް މަޚުރުވެރި ވެސް ވާ ކަމެކެވެ. އޮފިޝަލުންގެ ވާހަކަތަކުން މިކަން ފާޅު ވެސް ވެ އެވެ. ނަމަވެސް، ވަންޕްލަސް 7 އާ ހަމަ އަށް އައިއިރު، މިހާރު ދެން ފޯނުތައް ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކޭނެ ގޮތެއް އެ މީހުންނަކަށް ނެތެވެ....

13 މެއި

May 13, 2019 5
ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ޗައިނާއާ އެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޯ މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަނާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ އެކު ހާއްސަ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

May 13, 2019 3
ޗައިނާއާ އެކު ހެދި ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ރިވިއު ކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޗައިނާއާ އެކު ހަދާފައިވާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ރިވިއު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 13, 2019 4
ދިރޭ ބޯވައެއް ކާލަން އުޅެނިކޮށް މޫނުގައި ތަތްކޮށްލައިފި

ޗައިނާގެ އަންހެން ބްލޮގަރަކު ލައިވް-ސްޓްރީމްކޮށްގެން، ދިރޭ ބޯވައެއް ކާލަން އުޅެނިކޮށް، އޭނާގެ މޫނުގައި އޭތި ތަތްކޮށްލައި ހަމަލާ ދީފި އެވެ.