27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 1
އެޕަލް އަށް އަނެއްކާވެސް ރިހުމެއް

ޗައިނާގައި އައިފޯނުގެ ބައެއް މޮޑެލްތައް ވިއްކުން ކޯޓުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. ޗައިނާގައި އައިފޯނު ވިކޭ އަދަދު މި ކަމާ ގުޅިގެން މަދުވެ، އެޕަލްގެ އާމްދަނީ ދަށްވާނެކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. މިހެން ކަން އޮއްވައި، އައިފޯނު ބޭނުންކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ނުދިނުން އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފަދަ މައްސަލަތައް އެ ގައުމުގެ...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 4
ވާވޭ 2018 ގައި 200 މިލިއަން ފޯނު ވިއްކައިފި

ދުނިޔޭގެ ގަދަބާރުތަކުން ވާވޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެކުޅެ ތިއްބައި، 200 މިލިއަން ސްމާޓްފޯން ވިއްކައި، ފާއިތުވި އަހަރު ހެދި އަމިއްލަ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި އެވެ. ވާވޭ ވަނީ 153 މިލިއަން ފޯނު 2017 ގައި ވިއްކާފަ އެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެޕަލް ދެވަނާގައި އޮއްވައި، ވާވޭ ކުރި އަރައި ވަނީ އެޕަލް ވައްޓާލާފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، މުޅި ދުނިޔެ އަށް އެންމެ...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 14
ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ހޯދަން ޗައިނާއާ ވާހަކަ ދައްކަނީ

ރާއްޖެއަށް ޗައިނާއިން ދީފައިވާ ލޯނުތަކާއި އެމްއޯޔޫ އަދި އެއްބަސްވުންތަކާ މެދު "ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް" ހޯދުމަށް އެ ގައުމާ އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ވާހަކަތައް ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018
ޗައިނާއިން ބޭރުގައި އައިފޯނު އުފައްދަންޖެހިދާނެ: އެޕަލް

އެމެރިކާއިން ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ޗައިނާ އަށް ދަތިކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފަ އެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން...

December 18, 2018 1
ކުނި އިސްޓާކީނުން ވަސް ބެލުމުން ލަންގް އިންފެކްޝަނެއް

އަމިއްލަ ބޫޓާއި އިސްޓާކީނުން ދުވާ ކުނި ވަސް ބައެއް ފިރހެނުންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ ކަމަށް ކިޔައި އުޅެ އެވެ. އެފަދަ ވަހަށް ދެވި ހިފާފައި ހުރި ޗައިނާގެ ފިރިހެނަކު އިސްޓާކީނުން ވަސް...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 49
ޔާމީން އުޅުއްވީ އިންޑިއާ- ޗައިނާ ޖައްސުވަން: ޝާހިދު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި އޮތީ އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއިން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ތޮޅުވަން ކަމަށާއި ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ގެއްލުންވީ ދިވެހިންނަށް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 5
ލޯބިވެވުނު މީހާ ދެކޭ ހިތުން ވަޒީފާ ވެސް ދޫކޮށްލައިފި

ލޯތްބާ ޖެހިއްޖެ ނަމަ މީހާ ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ކޮށްފާނެ އެވެ. ލޯތްބަކީ އެހާ ވެސް ބާރު ގަދަ އެއްޗެކޭ ބުނަނީ މިކަހަލަ ކިތަންމެ ސަބަބަކާ ހެދި އެވެ. ޗައިނާގެ އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޒުވާނަކަށް ވެސް މި ވަނީ އަންހެނެއް ދެކެ ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ލޯބިވެވި، އޭގެ ޖާދޫގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޖެހިފަ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 7
ކެނެޑާގެ ދެ މީހުން ޗައިނާ އިން ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 13) - ވާވޭ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިއަކު ކެނެޑާގައި ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް ކެނެޑާގެ އިސް ދެ މީހަކު ޗަައިނާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

December 13, 2018 3
ޗައިނާގައި އައިފޯން ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 13) - ޗައިނާގައި އައިފޯނު ވިއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

December 13, 2018
ޗައިނާ އިން 15 ޕަސެންޓް ޓެރިފް ކަނޑާލަނީ

ޗައިނާ އިން 15 ޕަސެންޓް ޓެރިފް ކަނޑާލުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 3
ޖެކް މާ އަކީ މިހާރު އެންމެ މުއްސަނދި މީހާއެއް ނޫން

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 12) - ޗައިނާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ ލަގަބް އަލީބާބާގެ ވެރިޔާ ޖެކް މާ އަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

December 12, 2018
ކަފާލާތުގެ ދަށުން ވާވޭގެ ވެރިޔާ ދޫކޮށްލައިފި

ވެންކޫވާ (ޑިސެމްބަރު 12) - ކެނެޑާ އިން ހައްޔަރު ކުރި ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ މެންގް ވަންޒޫ ކަފާލާތުގެ ދަށުން އެ ގައުމުގެ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 2
ވާވޭ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ދޫކޮށްލުމަށް ޗައިނާގެ އިންޒާރެއް

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 9) - ވާވޭ ކުންފުނީގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ މެންގް ވަންޒޫ ދޫކޮށްލުމަށް ޗައިނާ އިން ކެނެޑާ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

December 09, 2018 4
ޗައިނާގެ އެކްސްޕޯޓް ދަށަށް!

ޗައިނާ އިން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މިންވަރު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 5
ވާވޭގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ސިޔާސީ ކަމެއް ނެތް

އޮޓާވާ (ޑިސެމްބަރު 7) - ޗައިނާގެ ޓެލެކޮމް ކުންފުނި ވާވޭގެ އެކްޒެކެޓިވް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ މެންގް ވަންޒޫ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ސިޔާސީ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018
ސެމްސަންގްގެ ފަތްޖެހޭ ފޯނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވަގަށް ނަގައިފި

ފަތްޖަހައިލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރާ ސްމާޓް ފޯނުގެ ނަކަލެއް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާލައި އަންނަ އަހަރު އެ ޒާތުގެ ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރޭނެކަން ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ސެމްސަންގުން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ފަތްޖަހައިލެވޭ ފޯނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވަގަށް ނަގައި ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކަކަށް ވިއްކައިލި މައްސަލައެއްގައި...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 32
ޗާއިނާ އިން ނެގި ދަރަނީގެ މިންވަރު 21 ބިލިއަނަށް!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުންގެ ދަރަންޏާއި ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި 3.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު (57 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ނަގާފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރަކީ ޗައިނާ އިން ނަގާފައިވާ ދަރަންޏާއި ގެރެންޓީ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 2
ދެ ގައުމުގެ ޓެރިފް ބޮޑު ކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި

އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ އިން އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދަލުން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަޑު ޖައްސާލުމަށް ދެ ގައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

December 02, 2018 4
ޗައިނާ އަށް ކަނޑުއަޑީގެ ރޭލު ވިއުގައެއް

ޗައިނާގައި ގާއިމްކުރާ ކަނޑުއަޑީގެ ފުރަތަމަ ރޭލު ދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގަ ގާއިމު ކުރަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 1
ވާވޭގެ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ ނިއު ޒީލެންޑުން ބަލައެއް ނުގަތް

ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބަލައިނުގަތުމަށް ނިއު ޒިލެންޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 1
ޗައިނާގެ މުދަލުން ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ޖެހިދާނެ: ޓްރަމްޕް

މުދަލުން ނަގާ ޓެކްސްއާ މެދު "ޑީލަކާ" ހަމައަށް ނުދެވިއްޖެ ނަމަ ޗައިނާގެ މުދަލުން އިތުރު 25 ޕަސެންޓްގެ ޑިއުޓީއެއް ނަގާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފި އެވެ.

November 27, 2018 41
ޗައިނާ އިން މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ މާ އަގު ބޮޑުކޮށް

ޗައިނާ އިން ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ މާ ބޮޑު އަގުތަކެއްގައި ކަަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް، މިހާރު ފަށާފައިވާ އެފަދަ މަޝްރޫއުތައް...

November 27, 2018
ޝިލްޕާއާ އެކު އިންޑިއާ އަށް އާ ރިކޯޑެއް

އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ޗައިނާގެ އަތުގައި ކުރިން އޮތް ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑެއް، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީއާ އެކު އިންޑިއާ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 3
ސްޓާފުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ތައުރީފް އަންހެން އޮފިސަރަށް

ކަރާޗީ (ނޮވެމްބަރު 24) - ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި ހުންނަ ޗައިނާ ކޮންސިއުލޭޓަށް އިއްޔެ ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި ކޮންސިއުލޭޓުގެ ސްޓާފުން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ފުލުހުންގެ އަންހެން އޮފިސަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 1
ކަރާޗީގައި ހުންނަ ޗައިނާ ކޮންސިއުލޭޓަށް ހަމަލާދީ ދީފި

ކަރާޗީ (ނޮވެމްބަރު 23) - ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި ހުންނަ ޗައިނާ ކޮންސިއުލޭޓަށް ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ވަދެ ހަމަލާދީ ހަތަރު މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018
ދުނިޔޭގެ އިގްތިދާސީ ދެ ބާރު އަރައިރުމެއްގައި

ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި ގެންގުޅެން ޖެހޭ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވުމުގައި ޗައިނާ ފެއިލް ވެފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފި އެވެ.