28 ޖުލައި

July 28, 2020 1
ޗައިނާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން އޮސްކާ ތައްޔާރު

ޝަންހާއީ (ޖުލައި 28) - ފީފާ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެނަމަ ޗައިނާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު އޮސްކާ ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 4
ޗައިނާ-ރާއްޖެ މެޗު ތައިލެންޑަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗު، ކޮރޯނާ ވައިރަހު (ކޮވިޑް 19)ގެ ސަބަބުން ތައިލެންޑަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރަސްމީކޮށް ނިންމައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 2
ޗައިނާ-ރާއްޖެ މެޗު ކުޅޭނީ ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮޮލިފައިންގައި ޗައިނާގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗު، ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19)ގެ ސަބަބުން ތައިލެންޑަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި މެޗު ކުޅޭގޮތަށް ވާހަކަދެކެވިފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 2
ކޮރޯނާގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ-ޗައިނާ މެޗު ތައިލެންޑަށް؟

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗު، ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ތައިލެންޑަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޗައިނާގެ މީޑިއާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 7
ސީރިއާ އަތުން ބަލިވުމުން ލިއްޕީ އިސްތިއުފާ ދީފި

ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ރާއްޖެ ގްރޫޕުގައި ސީރިއާ އަތުން 2-1 އިން ޗައިނާ ބަލިވުމުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިޓަލީގެ މާސެލޯ ލިއްޕީ އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 126
ޗައިނާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ މާލޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅުނު މެޗުގައި ޗައިނާ އިން ދެ ޕެނަލްޓީން ވައްދާލި ދެ ގޯލާ އެކު ރާއްޖެ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 10, 2019 4
ޗައިނާ އަކީ ފޭވަރިޓް، ރާއްޖެ ދުލެއް ނުދޭނެ: ކޯޗު

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗުގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ފޭވަރިޓަކީ ޗައިނާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުޅޭއިރު ރާއްޖޭން ވެސް ދުލެއް...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 16
ލިއްޕީ: ގަލޮޅު ދަނޑުން ފެންނާނެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު!

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާރޭ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅޭ މެޗު ވެގެންދާނީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ވަރަށް ތާރީހި މެޗަކަށެވެ. މި މެޗުގައި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ޗައިނާ ޓީމުގެ ކޯޗު އިޓަލީގެ މާސެލޯ ލިއްޕީ ވެގެންދާނީ، ގައުމީ ޓީމާއި ކްލަބްތައް ވެސް ހިމަނައިގެން، ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް މިހާތަނަށް ނުކުންނާނެ ދުނިޔޭގެ...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ޗައިނާ ދަރިކޮޅަށް ނިސްބަތްނުވިޔަސް ފުރުސަތު ލިބިދާނެ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ދިވެހިރާއްޖެއާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ޗައިނާ އެ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިކުރުމަށްޓަކައި، އެ ގައުމުގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ހޯދާ ވީހާ ވެސް ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކޯޗު މާސެލޯ ލިއްޕީ ދީފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 3
ޗައިނާގެ "ބްރެޒިލް" ފޯވާޑުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް

ޗައިނާގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި ހިމެނުނު، އެ ގައުމުގެ ދަރިކޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ނުވާ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ބްރެޒިލަށް އުފަން އެލްކެސަންގެ ރަސްމީ ފުރަތަމަ މެޗަކަށް ވާނީ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ޗައިނާ އިން ކުޅޭ މެޗެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 6
ބްރެޒިލް ތިން ކުޅުންތެރިޔަކު ޗައިނާ ގައުމީ ޓީމަށް

ޝަންހާއީ، ޗައިނާ (ޖޫން 14) - ގަތަރުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް ޗައިނާ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގުގައި ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ތިން ކުޅުންތެރިއަކަށް ޗައިނާގެ ރަށްވެހިކަން ދިނުމަށް ފަހު އެ ކުޅުންތެރިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުވަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016
ލިއްޕީ ޗައިނާ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވެއްޖެ

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 23) - ކޯޗިން އިން ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ އިޓަލީގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މާސެލޯ ލިއްޕީ، އަލުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެ ޗައިނާގެ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.