26 މެއި

May 26, 2020
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް އިގާލޯ އެނބުރި ޗައިނާ އަށް؟

މެންޗެސްޓާ (މެއި 26) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ލޯން ޑީލެއްގައި ގެނައި ނައިޖީރިއާގެ ފޯވާޑް އޮޑިއޯން އިގާލޯގެ އެއްބަސްވުން އިތުރު ކުރަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުނުވުމުން އޭނާ އަލުން ޗައިނާގެ ޝަންހާއި ގްރީންލެންޑް ޝެންހުއާއީއާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020
ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގު ޖޫންގައި ފަށަނީ؟

ޝަންހާއީ (އޭޕްރީލް 20) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ފަސްކުރި ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގު އަންނަ ޖޫން މަހު ފެށުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ޗައިނާގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020
ޗައިނާގައި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ކަރަންޓީނު ކުރަނީ

ޝަންހާއީ (މާޗް 31) - ޗައިނާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުން އެ ގައުމު ދޫކޮށް ދިޔަ ގިނަ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އަނބުރާ އެ ގައުމަށް އަންނަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކުޅުންތެރިން ކަރަންޓީނު ކުރަން ޗައިނާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020
ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އާނައުޓޮވިޗް ޗައިނާގައި ތާށިވެފައި

ޝަންހާއީ (ޖެނުއަރީ 31) - ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޗައިނާ އިން އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައިވާތީ ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގުގެ ޝަންހާއީ އެސްއައިޕީޖީ އަށް ކުޅޭ އޮސްޓްރިއާގެ ފޯވާޑް މާކޯ އާނައުޓޮވިޗަށް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 2
ޗައިނާ ލީގަށް މަލާމާތެއް ނުކުރަން: ޔާޔާ ޓޫރޭ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގާ ބެހޭގޮތުން އޭނާ ދެއްކި ވާހަކަތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް މަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް މިހާރު ޗައިނާގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބެއް ކަަމަށްވާ ގިންޑާއޯ ހުއަންހާއި އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޔާޔާ ޓޫރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 8
ބޭލްގެ އަގުބޮޑު ޗައިނާ ޑީލް ރެއާލުން ހުއްޓުވައިފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 29) - މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ހަފުތާ އަކު އެއް މިލިއަން ޕައުންޑް (1.1 މިލިއަން ޑޮލަރު) ލިބޭ ގޮތަށް ޗައިނާގެ ޖިއާންސޫ ސަނިން އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ގަރެތު ބޭލް ސޮއިކުރަން ނިންމާފައިވަނިކޮށް އޭނާގެ ކްލަބުން އެ ޑީލް ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 9
ހަފްތާ އަކު އެއް މިލިއަން ޕައުންޑަށް ބޭލް ޗައިނާ އަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 27) - މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ހަފްތާ އަކު އެއް މިލިއަން ޕައުންޑް ލިބޭ ގޮތަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ވޭލްސް ތަރި ގަރެތު ބޭލް ޗައިނާގެ ޖިއާންސޫ ސަނިން އަށް ބަދަލުވުމާ ގާތުގައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 1
ރެކޯޑް މުސާރައަކަށް މޮރީނިއޯ ނޫނެކޭ ބުނެފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 7) - ޗައިނާގެ ސުޕަ ލީގުގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ގުއަންޒޫ އެވަގްރާންޑޭ އިން، ފުޓްބޯޅަ ކޯޗަކަށް މިހާތަނަށް ދޭ ރެކޯޑް މުސާރައާ އެކު ލިބުނު ހުށަހެޅުމަށް، މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ނޫނެކޭ ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 1
ޗައިނާ ލީގަށް ހޭނުމުގައި ހަމްސިޗަށް ދަތިތަކެއް

ބެއިޖިން، ޗައިނާ (މެއި 1) - ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް މިހާތަނަށް ނުދެއްކެނީ އެ މާހައުލަށް ހޭނުމުގައި ހުރި ދަތިތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދާދި ފަހުން ދާލިއަން ޔިފަން އަށް ބަދަލުވި ސްލޮވާކިއާގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު މަރެކް ހަމްސިޗް ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018
ޗައިނާގެ ކްލަބްތައް ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެ: ވެންގާ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 26) - ބޮޑު އަގުގައި ޔޫރަޕް ކުޅުންތެރިން ގަންނަން މިހާރު ޗައިނާގެ ކްލަބްތަކުން ޖެހިލުންވާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017
ޗައިނާ ލީގަށް ބޭރު ރެފްރީން ގެންނަން ނިންމައިފި

ބެއިޖިން، ޗައިނާ (އޮކްޓޯބަރު 13) - ރެފްރީންގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގުގެ ކްލަބްތަކުގެ ޝަކުވާ އިތުރުވަމުންދާތީ ބޭރު ގައުމުތަކުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ރެފްރީން ގެންނަން ޗައިނާގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުން ޗައިނާ ކްލަބްތައް ރަތަށް

ބެއިޖިން، ޗައިނާ (ޖޫން 27) - ޗައިނާ ކްލަބްތަކަށް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ގެންނަ ނަމަ 100 ޕަސެންޓް ޓެކްސް ދައްކަން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގުގެ ކްލަބްތަކުން ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 1
ޗައިނާގެ މުސާރަ ބޮޑުކަމުން މިހަލޮވިޗަށް ނުވެސް ނިދުނު

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 8) – ޗައިނާ ކްލަބަކުން ބޮޑު އޮފާއެއް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި އެ ކްލަބުން ހުށަހެޅި މުސާރަ ބޮޑުކަމުން އެކަމާ ވިސްނައި އެތައް ރެޔެއްގެ ނިދި ނަގާލަން ޖެހުނު ކަމަށް ޓޮރިނޯގެ ކޯޗު ސާބިއާގެ ސިނިސާ މިހަލޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 3
ޗައިނާ ކްލަބްތަކުގެ ރެކޯޑް ހަރަދުތައް ހުއްޓުވަނީ

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 6) – ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގުގެ ކްލްބަތަކުން ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ގަންނަން ކުރާ އާދާޔާހިލާފު ބޮޑު ހަރަދު ވަކި ހައްދެއްގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ޕްލޭންތަކެއް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ މަތީ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 4
ޔޫވޭ އަށް ސޮއިކުރަން އެއްބަސްވި ވިޓްސެލް ޗައިނާއަށް

މޮސްކޯ (ޖެނުއަރީ 3) – އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ ރަޝިއާގެ ޒެނިތު ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގުގެ އެކްސްލް ވިޓްސެލް ބޮޑު އަގަކަށް ޗައިނާގެ ޓިއަންޖިން ކުއަންޖިއަން އަަށް ބަދަލުވާން ނިންމައިފި އެވެ.