16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019
ޖަޕާނު "ކިޓްކެޓް" އޮރިގަމީ އަށް ހާއްސަ

ނެސްލޭގެ ކިޓްކެޓް ޗޮކްލެޓަށް އެންމެ ބޮޑު މާކެޓަށް އޮންނަ ގައުމަކީ ޖަޕާނެވެ. ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އެ ގައުމުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެ މިލިއަން މިނީ ކިޓްކެޓް ބާ ވިކެ އެވެ. އެއާއެކު ނެސްލޭ ޖަޕާން ވެފައި ވަނީ ޗޮކްލެޓް ބަންދުކުރަން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް 380 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާ ތަނަކަށެވެ،

08 ޖުލައި

July 08, 2019
މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ޗޮކްލެޓް ކެއުން ރަނގަޅު

ޗޮކްލެޓާ ގަޔާނުވާ މީހަކު މަދުވާނެ އެވެ. އަނގަ ފޮނިކޮށްލަދީ މީހާގެ މޫޑު ވެސް އުފާވެރިކޮށް ދޭ ޗޮކްލެޓްގެ ފައިދާތައް ވެސް ގިނަ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019
މި ޖޯޑުގެ ޒަމާންވީ ގުޅުމުގެ ސިއްރަކީ ހާޝީސް ޗޮކްލެޓް

ޗޮކްލެޓަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯތްބާ ގުޅިފައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. ލޯބިވެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބަދަލު ކުރެވޭ އެކައްޗަކީ ވެސް ހަމަ ޗޮކްލެޓެވެ. މީގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފޮނިކަމާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށްދީ، އެކަކު އަނެކެއްގެ މައްޗަށް އޮންނަ ލޯބި އިތުރުކޮށްދެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 3
ކޮންމެ ދުވަހަކު ޗޮކްލެޓް ނުކާންވީ ސަބަބެއް ނެތް

ކޮންމެ ދުވަހަކު ޗޮކްލެޓް ކާ ނަމަ ހަނދާން ގަދަކޮށްދޭ ކަމަށާއި ޗޮކްލެޓުން ސިކުނޑި އަށް ކުރާ ފައިދާތައް ގިނަ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 1
ޓޮބްލެރޯން ހަލާލު ކަމަށް ބުނުމުން މައްސަލައަކަށް

ސްވިޓްޒެލެންޑްގެ މޮންޑޮލޭޒް އިންޓަނެޝަލް ކުންފުނިން ތައްޔާރުކުރާ މަޝްހޫރު ޓޮބްލެރޯން ޗޮކްލެޓަށް ހަލާލު ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށް، ހަލާލު ލޯގޯ ޖެހުމުން ހުޅަނގުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި، ޓޮބްލެރޯން ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
ޗޮކްލެޓް، ކޮފީ އަދި ސައި ހުއްޓާލާނެ ކަމެއް ނެތް

ޗޮކްލެޓާއި ކޮފީ އަދި ސައިގެ ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކައި ކޮޅުނުލާނެ އެވެ. މި ފަހަރު ވެސް މީގެ ވާހަކަ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 1
މަހަކު ތިން ޗޮކްލެޓް ކާލަން ވާނެ

ޗޮކްލެޓް ކާހިތް ނުވާ މީހަކު މަދުވާނެ އެވެ. ވަކި އުމުރެއް އިސްތިސްނާއެއް ވެސް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ފަލަވެދާނީ ބިރުން ޗޮކްލެޓާ ތަންކޮޅެއް ދުރުން އުޅޭ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018
ކެޑްބަރީ ޗޮކްލެޓެއް އުފައްދަން ފުރުސަތެއް

މިއީ ޗޮކްލެޓަށް ލޯބި ކުރާ އިނގިރޭސިންނަށް އޮތް ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. އެ މީހަކު ބޭނުން ގޮތަކަށް ކެޑްބަރީގެ ޗޮކްލެޓް ބާއެއް ތައްޔާރުކޮށް، ފަރުމާކޮށް، އެއަށް ނަމެއް ވެސް ދެވި ދާނެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
މޯލްޓެސާސްގެ އާ ދެ އުފެއްދުމެއް ލޯންޗްކުރަނީ

ޗޮކްލެޓަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންނަށް މޯލްޓެސާސްއަކީ ވަރަށް ފަރިތަ ނަމަކަށް ވާނެ އެވެ. ކުޑަ ބޯޅައެއްގެ ބައްޓަމަށް އޮންނަ މި ޗޮލްކެޓަކީ ކުޑަކުދިންގެ އިތުރުން ބޮޑެތި މީހުންގެ މެދުގައި ވެސް ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018
12 ޓަނުގެ ދިޔާ ޗޮކްލެޓުން މަގުމަތީ ކޯރު ހެދިއްޖެ

ޕޮލެންޑުގައި، ދިޔާ ޗޮކްލެޓް ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ޓްރަކެއް ފުރޮޅާލައި އޭގައި ހުރި 12 ޓަނުގެ ޗޮކްލެޓުން މަގުމަތީ ކޯރު ހެދިއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 1
ޗޮކްލެޓަކީ ފިކުރުތަކާ ދުރުކޮށްދޭ އެއްޗެއް

ޗޮކްލެޓުގެ ފައިދާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ދެކެވެ އެވެ. މިފަދަ އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ޗޮކެލްޓެއް ކާލުމުން މީހާގެ ފިކުރުތަކާއި ނުތަނަސްކަން ފިލުވާލައި، އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ ކަމަށެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 1
އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ޗޮކްލެޓް ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން "ޗޮކްލެޓް ފެސްޓް" ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 1
ޗޮކްލެޓަކީ އެހާ ގަދަ ފިނީގައި ބަހައްޓާ އެއްޗެއް ނޫން

ދަށް ޓެމްޕްރޭޗަރުގައި ޗޮކްލެޓް ބެހެއްޓުމުން އޭގެ ހަގީގީ މީރުކަން ގެއްލޭ ކަމަށް ޗޮކްލެޓްގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 1
102 އަހަރުގެ މީހާ ބުނަނީ ސިއްރަކީ ޗޮކްލެޓް ކަމަށް

އެމެރިކާގެ އިންޑިއާނާގެ ބޫންވީލްގައި ދިރިއުޅޭ ޔޫނީސް މޯލްޑީން ވަނީ ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު 102 އަހަރު ވެފައިވާ މޯލްޑީންގެ ދިގު އުމުރުގެ ސިއްރަކީ ޗޮކްލެޓް ކެއުން ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލު ކުރެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 1
އަންހެނުންނަށް ޗޮކްލެޓް މީރުވާ ވަކި ދުވަސްވަރެއް؟

ބައެއް އަންހެނުން މައްސަރުކަންތައް ޖެހުމުން ޗޮކްލެޓް ކައި ހިތްވެ އެވެ. މި ދުވަސްވަރު ދިމާވާ ބަނޑުގައި ރިއްސުމާއި ބަނޑު އަކުނިވަޔަށް ދެމުން ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ޗޮކްލެޓުން ލުއިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ދުވަސްވަރު ޗޮކްލެޓް ކާ ހިތް އިތުރުވަނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018
ނެސްލޭގެ ބްރޭންޑްތަކެއް 2.8 ބިލިޔަނަށް ވިއްކާލަނީ

ނެސްލޭ ކުންފުނިން އެމެރިކާގައި ވިއްކާ ބައެއް ބްރޭންޑްތައް 2.8 ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް އިޓަލީގެ ޗޮކްލެޓް ކުންފުނި ފެރާރޯ އަށް ވިއްކާލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 2
އޮފީސް މީހެއްގެ ޗޮކްލެޓެއް ކާލުމުން ގެއްލުނީ ވަޒީފާ

ޖަރުމަނުގައި، މީހަކު އޭނާގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްގެ ޗޮކްލެޓް ކާލި މައްސަލައެއްގައި ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހަކަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016
ހެޕީ މާކެޓުން ޗޮކްލެޓް ފެސްޓިވަލެއް ފަށައިފި

ހެޕީ މާކެޓުގެ ފަސް ވަނަ ފިހާރަ ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައި، އެ ކުންފުނިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ މަޝްހޫރު ހާޝީސް ބްރޭންޑުގެ ޗޮކްލެޓަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
ވީބީގެ ޗޮކްލެޓް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ވީބީ ބްރަދާސް އިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް މާކެޓް ކުރާ "މާސް" ޗޮކްލެޓް ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 2
ކިޓްކެޓް ވަގަށް ނެގުމުން ބަދަލުގައި 6500 ކިޓްކެޓް

އެމެރިކާގެ ކޮލެޖެއްގައި އުޅޭ ދަރިވަރަކު ކާރުގައި ކިޓްކެޓް ޗޮކްލެޓެއް ބާއްވާފައި އޮއްވައި ވަގަށް ނެގުމުން، ކިޓްކެޓް ކުންފުނިން އެ ދަރިވަރަށް 6500 ކިޓްކެޓް ހަދިޔާއަކަށް ދީފި އެވެ.