26 މާޗް

March 26, 2020 4
މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން މީހާ ކުށަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 26) - މިދިޔަ އަހަރު ނިއުޒިލެންޑްގެ ކްރައިސްޓްޗާޗްގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 51 މީހުން މަރާލި މީހާ އެންމެ ފަހުން ކޯޓުގައި ކުށަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 9
ނިއު ޒީލެންޑްގެ މުސްލިމުންގެ ގާތިލް ކުށް ގަބޫލެއްނުކުރި

ނިއު ޒީލެންޑްގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ މިސްކިތެއްގައި ހުކުރަށް ތިބި މުސްލިމުންގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ 51 މީހުން މަރާލި ގާތިލް، އޭނާގެ ކުށަށް ކޯޓުގައި މިއަދު އިއުތިރާޒްކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019
މިސްކިތަށް ހަމަލާ ދިން މީހާ އަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ

ކްރައިސްޗާޗް (މެއި 21) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޓްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް މާޗު މަހު ހަމަލާދީ 51 މީހުން މަަރާލި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބްރެންޓަން ޓަރަންޓުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ރަސްމީކޮށް މިއަދު އުފުލައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 4
ހަމަލާ ދިން މިސްކިތަށް ގުޓަރޭޒް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ކްރައިސްޗާޗް (މެއި 14) - މިދިޔަ މާޗް މަހު ބަޑިން ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތާއި ލިންވުޑް މިސްކިތަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ޒިޔާރަތް މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 3
އެތައް ހާސްބަޔަކު އެކުވެގެން ކްރައިސްޗާޗް މިސްކިތުގެ ތަސްވީރެއް

ޕަންޖާބް (އެޕްރީލް 13) - ޕާކިސްތާނުގެ މެދުތެރޭގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޖަންގް އަށް ހުދު ހެދުމުގައި ތިބި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޖަމާވެ ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތުގެ ތަސްވީރެއް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް އެތުރިއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 2
މުސްލިމުންނަށް އުނދަގޫކުރި ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރު ހައްޔަރު

ކްރައިސްޗާޗް (އެޕްރީލް 12) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި ނަމާދު ކުރަން ތިބި ބަޔަކާ ދިމާލަށް އަޑުގަދަކޮށް އުނދަގޫ ކުރި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 6
ތަހުގީގު ޓީމުގެ ވެރިއަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު

ކްރައިސްޗާޗް (އެޕްރީލް 8) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރާ ޓީމުގެ އިސް މެންބަރަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ވިލިއަމް ޔަންގް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 8
މިސްކިތަށް ހަމަލާ ދިން މީހާގެ ނަފްސާނީ ޓެސްޓެއް ހަދަނީ

ކްރައިސްޗާޗް (އެޕްރީލް 5) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް މިދިޔަ މަހު ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހަރުކަށި ޓެރަރިސްޓް ބްރެންޓް ޓަރަންޓުގެ ނަފްސާނީ...

April 05, 2019 1
މިސްކިތުގައި ހަމަލާ ދިން މީހާ އަށް މަރުގެ 50 ދައުވާ

ކްރައިސްޗާޗް (އެޕްރީލް 5) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް މިދިޔަ މަހު 15 ވަނަ ދުވަހު ހަމަލާ ދިން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބްރެންޓޮން ޓަރަންޓުގެ މައްޗަށް މީހުން މެރުމުގެ 50 ދައުވާ...

26 މާޗް

March 26, 2019 1
ހަމަލާގެ ވީޑިއޯ ލައިވްކުރި ފޭސްބުކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ

ޕެރިސް (މާޗް 26) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާ ވަގުތުން ދައްކާފައިވާތީ ފޭސްބުކާއި ޔޫ ޓިއުބާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ފްރާންސްގެ މުސްލިމް ޖަމާއަތަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 7
ކްރައިސްޗާޗުގައި ދިން ހަމަލާ ތަހުގީގު ކުރަން އަންގައިފި

ވެލިންޓަން (މާޗް 25) - ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް މި މަހު 15 ވަނަ ދުވަހު ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާން އަންގަވައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 2
ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް 7 މިލިއަން

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 24) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާގައި މަރުވި 50 މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް އެހީވުމަށް މިހާތަނަށް 10.8 މިލިއަން ނިއު ޒީލެންޑް ޑޮލަރު (7.5 މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު) އެކި ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 11
ޖަސިންޑާ އާޑާންގެ ފޮޓޯއަކުން ބުރްޖް ޚަލީފާ ދިއްލާލައިފި

ދުބާއީ (މާޗް 23) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަށް ފަހު މުސްލިމުންނާ މެދު ބެހެއްޓެވި އޯގާތެރި ކަމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޮޑު ވަޒީރު...

March 23, 2019
ހަމަލާ ދިން ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލްނޫރް މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 23) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާ ދިންތާ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލް ނޫރް މިސްކިތް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 6
ކްރައިސްޗާޗުގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ގިނަބަޔަކު ހުކުރުކޮށްފި

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 22) - ކްރައިސްޗާޗުގައި ހުކުރު ނަމާދަށް ގޮސް ތިބި ބަޔަކަށް ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި ހާދިސާ އަށް ފަހު އައި ފުރަތަމަ ހުކުރުގައި އަލް ނޫރް މިސްކިތާ ކައިރީގައިވާ ހަގްލޭ ޕާކްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތެއްގައި ހުކުރު ނަމާދު މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

March 22, 2019 20
ނިއު ޒީލެންޑުގެ ބޮޑު ވަޒީރަށް މުސްލިމުންގެ ލޯބި

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 22) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދިމާވި އެންމެ ހިތާމަވެރި އެއް ހާދިސާގައި އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާންގެ އަމަލުތަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފް...

March 22, 2019 6
މިސްކިތުގެ ހަމަލާއަށް ތައުރީފްކުރި މީހަކު ބޭރުކޮށްފި

އަބޫ ދާބީ (މާޗް 22) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފޭޭސްބުކްގައި ތައުރީފް ކުރި މީހަކު ޔޫއޭއީގައި އޭނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ އިން ކަނޑާލުމަށް ފަހު އެ...

21 މާޗް

March 21, 2019 15
ނިއު ޒީލެންޑުގައި ސެމީ-އޮޓޮމެޓިކް ހަތިޔާރު މަނާކޮށްފި

ވެލިންޓަން (މާޗް 21) - ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ސެމީ-އޮޓޮމެޓިކް ހަތިޔާރަކާއި އެސޯލްޓް ރައިފަލެއް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނިއު ޒީލެންޑުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 21, 2019 10
ކްރައިސްޗާޗުގެ ހުކުރުނަމާދު ލައިވްކޮށް ސްކޫތެއް ގެންނަނީ

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 21) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި ހާދިސާ އަށް ފަހު އަންނަ ފުރަތަމަ ހުކުރު ނަމާދު އެ ގައުމުގެ ގައުމީ ޓީވީން ލައިވްކޮށް ދެ...

March 21, 2019 13
މުސްލިމުން ނަމާދުކުރި އިރު ގިނަ ބަޔަކު ހިމާޔަތުގައި

ކްރައިސްޓްޗާޗް (މާޗް 21) - ބަޑި ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަމަލާ ދިން ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި އިއްޔެގެ މަޣްރިބު ނަމާދު...

19 މާޗް

March 19, 2019 4
ބިސްޖެހި ކުއްޖާ އެއްކުރި ފައިސާ ނިއު ޒީލެންޑަށް

ސިޑްނީ (މާޗް 19) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ދެ މިސްކިތަށް ހަމަލާ ދިނީ އެ ގައުމަށް މުސްލިމުން ޒިޔާރަތް ކުރާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސެނެޓަރުގެ ބޮލަށް ބިސް ޖެހި ކުޑަ ކުއްޖާގެ ގާނޫނީ ފީގެ...

March 19, 2019 15
"ހަމަލާދިން މީހާއަށް ގާނޫނުގައި ހުރިވަރު ދައްކާލާނަން"

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 19) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި މީހާ އަށް ގާނޫނުގައި ހުރި ބާރު ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާން މިއަދު...

18 މާޗް

March 18, 2019 5
ހަމަލާ ލައިވްކުރުމުން ފެނާންޑޭޒް ފޭސްބުކުން ނުކުމެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 18) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާ ފޭސްބުކުން ލައިވް ސްޓްރީމް ކުރުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން، އެއާ އޭޝިއާގެ ޗީފް އެގެޒެކެޓިވް އޮފިސަރު ޓޯނީ ފެނާންޑޭޒްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

March 18, 2019 7
ހަމަލާދިން މީހާގެ ސިކުނޑި ރަނގަޅު، ވަކީލެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 18) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި އޮސްޓްރޭލިއާގެ 28 އަހަރުގެ ބްރެންޓް ޓަރަންޓަކީ ސިކުނޑި ހަމަޖެހޭ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ...

March 18, 2019 1
އެކަކުބުނީ ސަލާމަތްވީ ޚަތިމް ހަރުގަނޑުގެ ސަބަބުންކަމަށް

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 18) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރު މިސްކިތަށް ހުކުރު ދުވަހު ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާ އިން ސަލާމަތްވީ މިސްކިތުގައި ޚަތިމްތައް ބަހައްޓާ ހަރުގަނޑުގެ ނިވަލަށް...

17 މާޗް

March 17, 2019
ހަމަލާ ހުއްޓުވަނިކޮށް މަރުވި މީހާގެ އަގުވަޒަން ކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 17) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ މިސްކިތަށް ހަމަލާ ދިން މީހާ ހުއްޓުވަން އުޅެނިކޮށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލި ޕާކިސްތާން މީހާގެ ހަނދާނުގައި ޚާއްސަ އެވޯޑެއް ދޭނެ ކަމަށް...

March 17, 2019 3
އަނބިމީހާ މަރުވީ ނުކުޅެދޭ ފިރިމީހާގެ ސަލާމަތްކުރަނިކޮށް

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 17) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ވަގުތު ބަޑިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި 50 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުސްނާ...

16 މާޗް

March 16, 2019 15
ބަޑިޖެހި މީހާ ފުރަގަހުން ހިފެހެއްޓީ ހިތްވަރުގަދަ މީހެއް

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 16) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ މިސްކިތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ވަގުތު ބަޑިން ހަމަލާ ދިން މީހާގެ ފުރަގަހުން މީހަކު ގޮސް އެ މީހާ ހިފެހެއްޓި ކަމަށާއި އެހެން ނޫން ނަމަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މާބޮޑަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް މަންޒަރުދުށް މީހަކު ބުނެފި އެވެ.

March 16, 2019 5
ހަމަލާދިން މީހާ ކުރިން އޮތީ މެނިފެސްޓޯއެއް ހާމަކޮށްފައި

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 16) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ވަގުތު ހަމަލާ ދިން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ބްރެންޓަން ޓަރަންޓް...

March 16, 2019 9
ހެލޯ ބްރަދާ: ހަމަލާގައި ފުރަތަމަ މަރުވި މީހާގެ ފަހު ބަސް

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 16) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތަށް ހުކުރު ދުވަހު ހުކުރު ވަގުތު ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ފުރަތަމަ މީހާގެ ފަހު ބަހަކަށް ބުނެވުނީ...