05 ޖޫން

June 05, 2019
"ފޯޑް ވާސަސް ފެރާރީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މި ފިލްމުގައި ފެންނަނީ މެޓް ޑޭމަން އާއި ކްރިސްޓިއަން ބޭލްގެ ކުރިމަތިލުމެކެވެ. އެކަކު ރޭހަށް ނުކުންނާނީ ފޯޑްގެ ރޭސް ކާރެއްގަ އެވެ. އަނެއް މީހާ ނުކުންނާނީ ފެރާރީއެއްގަ އެވެ. ބޭނުމަކަށް ވާނީ ދެ ބްރޭންޑްގެ ތެރެއިން ރޭހުގެ މައިދާނުގެ ގަދަހިފުމަކަށް ދާ ގޮތް ދައްކުވައި ދިނުމެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019
ބެޓްމޭންގެ ރޯލް ދެން ކުޅޭނީ ރޮބަޓް ޕެޓިންސަން

އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކަށް ފަހު ދެން ބެޓްމޭންގެ ރޯލް ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކާ މެދު ކުރެވެމުން ދިޔަ ބަހުސަށް މިއޮތީ ނިމުމެއް އައިސްފަ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސް: ބޮންތީގައި "ވައިސް"

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 76 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންގެ ބޮންތިން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑިކް ޗޭނީގެ ބައޮގްރިފަކް ޑްރާމާ "ވައިސް" ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 1
ކްރިސްޓިއަން ބޭލްގެ ޝައުގެއް ބޮލީވުޑަކަށް ނެތް

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަކީ ލަވަތަކާއި ނެށުންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ފިލްމުތަކަކަށްވާތީ، ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކުޅެން އެހާ ބޮޑު ޝައުގުވެރި ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސްޓިއަން ބޭލް ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 1
ޑިކް ޗޭނީގެ ފިލްމު "ވައިސް" ޑިސެމްބަރުގައި

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑިކް ޗޭނީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމު "ވައިސް" އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017
ޑިކް ޗޭނީގެ ރޯލަށް ކްރިސްޓިއަން ބޭލް ފަލަވެއްޖެ

ފިލްމެއްގައި ކުޅެންޖެހޭ ކެރެކްޓާއަކަށް ހަށިގަނޑަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭ ނަމަ އެކަން ކުރުމުގައި އެކްޓަރު ކްރިސްޓިއަން ބޭލްއަކީ ފަހަތަށް ޖެހޭނެ ތަރިއެއް ނޫނެވެ. މާޒީގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ އެކަން ސާބިތުކޮށް ދީފަ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017
ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑިކް ޗޭނީގެ ރޯލަށް ބޭލް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑިކް ޗޭނީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމުގައި، އޭނާގެ ރޯލް ކުޅެން، މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސްޓިއަން ބޭލް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.