28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 23
ވަގަށް އެތެރެކުރި ސިގިރެޓުތަކެއް ހޯދަނީ

ވަގަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ "ރައިޑާ" ބްރޭންޑް ސިގިރެޓުތަކެއް ހޯދައި އަތުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 2
ދުންދަނޑީގެ ދުން ވަރަށް ނުރައްކާ

މީރު ވަސް ދުއްވަން ބޭނުންކޮށް އުޅުނު "ސޮލަވާތް ދުންދަނޑި"ގެ ދުމަކީ ވެސް ކެންސަރަށް މަގު ފަހިކުރުވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 4
ލަންކާގެ 100 ޓައުނެއްގައި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 24) - ސްރީ ލަންކާ އަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ނުކުރާ ގައުމަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓައުނުގައި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 4
އުމުރުން 2 އަހަރު، ދުވާލަކަށް 40 ސިނގިރެޓް

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާ ދެކޮޅަށް މުޅި ދުނިޔެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު އިންޑޮނީޝިއާގައި މިކަމާ ގުޅޭ ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތައް ފެނުން އާންމެވެ. ވަރަށް ކުޑަ ކުދިން އެ ގައުމުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކޮށް އެޔަށް ދެވި ހިފާފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ދޭތެރެދޭތެރެއިން އާދެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 36
ސިނގިރޭޓް ބުއިމާ ދެކޮޅަށް އަފްއާލް ޕެޓިޝަނެއް ހަދަނީ

ކެފޭ/ ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކުރަން ގޮވާލައި، އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ޕެޓިޝަނެއް ހުޅުވާލައްވައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 8
ސިނގިރޭޓާ ދުރުކޮށްދޭ ކްލިނިކަަށް 9 މީހުން ދައްކައިފި

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ކަމުގައި އެހިތެރިވެދިނުމަށް ހާއްސަކޮށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަލަށް ހުޅުވި ކްލިނިކަށް ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ނުވަ މީހަކު ދައްކާފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 53
ކެފޭތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ނުބޮވޭ ގޮތް ހަދަން ބޭނުން

ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކުރަން ފެންނަ ކަމަށް، އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ނެންގެވި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯލަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 12
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ބޮޑު އެހީއެއް!

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުޅުވި ކްލިނިކުން މިއަދު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 1
އީ-ސިނގިރޭޓުން ލިބިދާނެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްގެ އިންޒާރު

ސިނގިރޭޓަށް ވުރެ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ކުޑަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އީ-ސިނގިރޭޓް ޕްރޮމޯޓްކުރި ނަމަވެސް އެއީ ވެސް ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ލިބޭ އެއްޗެއްކަން ފަހުގެ ހޯދުންތަކުން އަންނަނީ ސާބިތުވަމުންނެވެ. އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކަނީ އީ-ސިނގިރޭޓު ބުއިމުން ލިވަ އަށް ފެޓް ޖަމާވެ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 5
ސިނގިރޭޓް މައްސަލައެއްގައި ދިވެހި ކުއްޖަކު ހައްޔަރު

ހުއްދަކުރާ ވަރަށް ވުރެ ގިނައިން ސިނގިރޭޓް ގެންގުޅުނު ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖަކު ސްރީ ލަންކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 10
ކުއްލި މަރުތަކުގެ ފަހަތުގައި ކޮން ކަމެއް؟

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުއްލި މަރުގެ ހާދިސާތައް ގިނަވުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތް ސަބަބަކީ ދެ އެއްޗެއް ބުއިން އާއްމުވުމެވެ؛ އެއީ ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 25
ހާބަރު ފުޑް ކޯޓްތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިން މަނާ

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯ އިން މިހާރު ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ފުޑްކޯޓުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލްކުރަން ހުއްދަ ނުދޭން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 25
ފުޑްކޯޓުތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ބޮވިގެން ނުވާނެ: ނިހާން

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ކުރެއްވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 13
ފުޑް ކޯޓުގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިން މަނާކުރަން އެދެފި

މާލޭ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރެވޭގޮތް ހަދަން، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް...

January 10, 2018 12
މަލްބަރޯ ކުންފުނިން ސިނގިރޭޓު އުފެއްދުން ހުއްޓާލަނީ

މަޝްހޫރު މަލްބަރޯ ސިނގިރޭޓު އުފައްދާ ކުންފުނި، ފިލިޕް މޯރިސް އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ސިނގިރޭޓު އުފެއްދުން ހުއްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017
ވޭޕްސް އާއި އީ-ސިނގިރޭޓް ވެސް ގެއްލުން ކުޑައެއް ނޫން

އީ-ސިނގިރޭޓާއި ވޭޕިން އިން ލިބޭ ސިއްހީ ގެއްލުން އާދައިގެ ސިނގިރެޓުން ލިބޭ ގެއްލުމާ އަޅާބަލާއިރު ކުޑަ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ދިރާސާތަކުން ދައްކަނީ އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 15
ދުންފަތާ ދެކޮޅު މަސައްކަތަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ނުފޫޒު!؟

ރާއްޖެ އިން މަރުވާ މީހުންގެ 81 ޕަސެންޓް މީހުން މަރުވަނީ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގަ އެވެ. އޭގެ ގިނަ ބަލިތަކުގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކަށް ދުންފަތް ވެ އެވެ. ސިނގިރޭޓު ބުއިމާއި އޭގެ ދުމުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރެވެ. ކެންސަރާއި ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ނޭވާލާނިޒާމަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކެވެ. ފަރުވާއަށް އާސަންދައިން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 8
ދުންފަތުގެ ޖޫރިމަނާ މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތް ހަދަނީ

މަނާ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކޮށްގެން ކުރާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ، މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ގަވައިދު ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 10
ކޮންމެ ހަ ސިކުންތަކުން މީހަކު މަރާލައެވެ.

އެއީ ނުރައްކާތެރި ގާތިލެކެވެ. ކޮންމެ ހަ ސިކުންތަކުން އެކަކު މަރާލަ އެވެ. ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. އެ ބޮޑު މުޖުރިމުގެ ފުލީޓުގައި 4،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ހިމެނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަސަރާއި ވޭނުގައި އޮވެ މަޑުމަޑުން މީހާ ފަނާކޮށްލާ އެތައް ހަތިޔާރެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ނާޒިމްގެ މެ އަށް އަމާޒުވީ މި ދެންނެވި...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 29
ވަކި ސިނގިރެޓް ނުވިއްކޭ ގަވާއިދު ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވުން

ދުންފަތުގެ އުފެއްދުންތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފޮށީގެ ބޭރުގައި ގްރެފިކް ހެލްތު ވޯނިން ނުވަތަ އިންޒާރުގެ މަންޒަރުތައް ގިނަކޮށް، ވަކިން ސިނގިރެޓް ނުވިއްކޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލި ގަވާއިދު ގެޒެޓްކުރުން ލަސްވާތީ ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 27
ސިނގިރޭޓްގެ އާ ޑިއުޓީ: ނަތީޖާ ހާސިލްވެދާނެބާ؟

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސިނގިރޭޓާއި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ އެއް ފިހާރައިގެ ދޮރުމަތީގައި ދާދިފަހުން ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދިގު ކިޔޫއެއްގައި ޖެހިފައި ތިއްބާ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ފެންނާނެ އެވެ. މިއިން އެނގުނު އެއްޗަކީ ރާއްޖޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހައްދުން ނެއްޓިފައި...