10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 17
ހިތާނު ކުރި ކުއްޖަކު ފިހުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ހިތާނުކުރި ކުއްޖެއްގެ ކުރިމަތިފަރާތް ފިހުނު މައްސަލަ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބަލައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 5
ޓެންޒޭނިއާ ޕާލަމެންޓުގެ ފިރިހެން މެންބަރުން ހިތާން ކުރަނީ

ދާރުއްސަލާމް (ފެބްރުއަރީ 9) - ޓެންޒޭނިއާ ޕާލަމެންޓުގެ ފިރިހެން މެންބަރުންގެ ތެރޭން ހިތާން ނުކުރާ މެންބަރުން ހިތާން ކުރުމަށް އަންހެން މެންބަރަކު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 48
ފަސްޓް ލޭޑީއަށް ސިޔާމް ކުރެއްވި ތައުރީފަށް ފާޑުކިއުން!

ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމަށް ތައުރީފް އޮއްސުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ޚިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމަން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވެސް ފެނުނީ އެ މަންޒަރެވެ. ޝަރަފްވެރި މެހްމާނެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވި، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ސިޔާމް ބެއްލެވީ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވުރެން، މޮޅަށް އެކަން...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 48
ހިތާނުކުރި ކުދިންނަށް ރައީސްގެ ހަދިޔާ، ޓެބްލެޓެއް

ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުގެ އެހީގައި ހިތާނުކުރި ކުދިންނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި، ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 10
ޚިތާނު ޕާޓީތަކުގެ އަޑު މާ ގަދައީތަ؟

ދިވެހިންނަށް، ޚިތާނުކުރުމަކީ އުފާފާޅުކުރުމުގެ މުނާސަބަތެކެވެ. ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރިކޮށް ކެއިންބުއިމާއި ލަވަ އާއި ނެށުމުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރާ މަޖަލެކެވެ. އެކަމާ ހެދި އުނދަގޫވޭ ހެއްޔެވެ؟

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 19
ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގެ އުފާވެރި މަންޒަރުތައް

މިރުޒާ ހުސެން ނިންމާފައި އޮތީ އޭނާގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ހިތާނުކުރަން މި ބަންދުގައި ސްރީ ލަންކާއަށް ދާށެވެ. ހަރަދު ކުޑަވެފައި ފަސޭހަ ވެސް ވާނެތީ އެވެ. އެކަމަކު ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގެ އަޑުއިވުމުން އޭނާ ބޭނުންވީ އެކަން ތަޖުރިބާކޮށްލުމަށެވެ. އަތުން އެއްވެސް ހަރަދެއް ނުކޮށް، އާއިލާއާ އެކު...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 23
ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހިންގަވާ ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ މި އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 2
އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހިތާނީ ކޭމްޕް ފަށައިފި

އައިޖީއެމްއެޗުގެ މި އަހަރުގެ ހިތާނީ ކޭމްޕް ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 2
އޭޑީކޭގެ ހިތާނު ކޭމްޕް ބުރާސްފަތީގައި

އޭޑީކޭގެ ހިތާނު ކޭމްޕް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަށާނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 8
ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާ، ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 4
ހިތާނު ކުރަނިކޮށް އަންހެން ކުއްޖަކު މަރުވި ގޮތް ބަލަނީ

ގާހިރާ (މެއި 31) - މިސްރުގައި އަންހެން ކުއްޖަކު ހިތާނު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފަށަފި އެވެ.