26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 5
އެމްޑީއޭ ޓިކެޓް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ ޖެނުއަރީ 14 ގައި އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީއޭ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޕާޓީން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 5
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 3
653 ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބުކުރާނެ

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 14 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 653 ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 7
ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ހުޅުވާލައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 10
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ގޮވާލައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން އަނބުރާ ގެނައުމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 39
ފުވައްމުލަކަކީ ސިޓީއެެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ފުވައްމުލަކަކީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބިގެންވާ ރަށެއް ކަމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 7
ކައުންސިލް އިންތިހާބު ޖެނުއަރީ 14ގައި ބާއްވަނީ

ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަންނަ ޖެނުއަރީ 14ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 23
ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެވޭ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅައިފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދޭ ރަށްރަށުގައި ލިބެން ހުންނަން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެތަންތަނުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުގެ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑު ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 9
ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަކަށް ހަދަން އެލްޖީއޭ އަށް ހުށަހަޅަނީ

ފުވައްމުލަކަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް އެލްޖީއޭ އަށް ހުށަހެޅުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 26
ޕީޕީއެމްގެ ހަލީލް ވެސް ވިޕާ ހިލާފުވެއްޖެ

ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކުރަން ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ތްރީ...

August 17, 2016 11
ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދު ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 15
ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް މިއަދު އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 7
ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ބަދަލުކުރަން ފާހެއް ނުވި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ފަސް އަހަރަށް ބަދަލު ކުރަން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރު، ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާހެއް ނުވި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 2
ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ބަދަލުކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ފަސް އަހަރަށް ބަދަލު ކުރަން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރު، ގާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 3
ގާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަ އިސްލާހު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސުން ހޮވުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ބަލައިގެންފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 18
އިންތިހާބީ މަގާމުތަކަށް އެއް ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅަނީ

އިންތިހާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ޝަރުތުތައް އެއް ހަމައަކުން ބޭއްވުމަށް އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 9
ކައުންސިލްގެ ރައީސުން ހޮވުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންނަށް ދެނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ އަށް މިއަދު އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 12
ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ފަސް އަހަރަށް ބަދަލުކުރަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ތިން އަހަރުގެ ބަދަލުގައި ފަސް އަހަރަށް ބަދަލު ކުރަން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރު، ގާނޫނުއަސާސީއަށް އަނެއްކާ ވެސް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.