20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 14
ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޖަމީލް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަބްދުﷲ ޖަމީލް މޫސާ މިއަދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 7
ހުކުމާ އެއްގޮތަށް މައުމޫންގެ ބޭފުޅުން ދަރަނި ދައްކައިފި

ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމާ އެއްގޮތަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މިއަދު ފައިސާ ދައްކަވައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 5
ފާރިސް އާއި ޣައްސާނުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދެ ދަރިކަލުން ކަމަށް ވާ ފާރިސް މައުމޫނާއި ޣައްސާން މައުމޫނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނު ކުރައްވާފައި ވާއިރު އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ކަމާ މެދު ބައެއް މީހުން ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 23
މޯލްޑިވިއަންއަށް 3.8 މިލިއަން ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޕީޕީއެމްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 9
މައުލޫމާތު ނުދީގެން އައިޖީއެމްއެޗާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން ކުރާ ތަހުގީގަކަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު، އައިޖީއެމްއެޗުން ނުދީގެން އެ ހޮސްޕިޓަލާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 39
ގާޒީ ހަލީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމަށް ފަށާފައިވާ ކަންކަމަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށްޓަކައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ މުހައްމަދު ހަލީމް ގާޒީކަމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 9
ސިފައިންގެއިން ވަކިކުރި މީހުންގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ބޮޑު އަމުރަށްފަހު ސިފައިންގެއިން ވަކިކުރި ތިން މީހުންގެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 1
ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕްގެ މައްސަލަ ބެލޭނެތޯ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ޕީޕީއެމް ހިންގުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ހަވާލުކުރަން އެ ޕާޓީގެ އާންމު ދެ މެމްބަރަކު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ބެލޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 4
އިމާރާތް ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދަން އަމުރުކޮށްފި

އިމާރާތް ކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަން ޖެހޭ ބައެއް ގަވާއިދުތައް ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހެދުމަށް ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 9
ޝަރީއަތަށް ނުގޮސް ޑިސްޕިއުޓުން ގިނަ މައްސަލަ ހައްލުވި

މިދިޔަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ބައި ކުޅަ އެއް ބަޔަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަތައް ޝަރީއަތަށް ނުގޮސް ހައްލުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 19
ކަރެކްޝަންސް އިން ވަކިކުރި އާސިފަށް އަލުން ވަޒީފާދެނީ

ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު އާސިފަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީ، ގެއްލުނު ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ދޭން ދައުލަތުން އެއްބަސްވުމުން އެގޮތަށް...

December 27, 2018 7
ހައްޖަށް ނުދެވުނު މީހުން ފަތުހާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަނީ

ހައްޖަށް ދާން 2014 ގައި ފަތުހު ހައްޖު ގްރޫޕަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންގެ ތެރެއިން އޭރު ހައްޖަށް ނުދެވުނު މީހުން، އެ ގްރޫޕަށް ދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 3
ރާއްޖެ ޓީވީ ފަސް ލައްކައިން ޖޫރިމަނާ ކުރީ ރަނގަޅަށް

ރާއްޖެ ޓީވީ ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 60
ޖިނާހަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދެނީ

ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ކުރީގެ ހެޑް މުހައްމަދު ޖިނާހަށް އޭނާ ކުރިން ހުންނެވި ފެންވަރުގެ ވަޒީފާ އާއި މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ދައުލަތުން ކޯޓުގައި އެއްބަސްވުމުން އެގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 4
މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ނ. މާފަރުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ހަވާލު ކުރި ސިންގަޕޫރުގެ ޓަފް ކުންފުނީގެ އަތުން މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު (15 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ހޯދުމަށް އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ހަދާ ސަބް ކޮންޓްރެކްޓަރު ޖީކޭޑީ ކުންފުނިން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 22
ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް: ކޯޓު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު، ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން ކެންސަލްކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 25
އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަން ޖެހޭ 14 ގަވައިދެއް އޮތީ ނުހަދާ ކަމަށާއި އެ ގަވައިދުތައް ހެދެންދެން އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވާލުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ގާނޫނީ ވަކީލުންތަކެއް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ވައްދައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 14
ފައިރޫޝާއި ރިޔާޒަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ކުރީގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް އާއި ކުރީގެ ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒަށް އަލުން ވަޒީފާ ދޭން ދައުލަތުން އެއްްބަސްވުމުން ސިވިލް ކޯޓުން...

December 13, 2018 6
ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓު މައްސަލަ ނުބެލޭނެކަމަށް ނިންމައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު ހަދާފައިވާ ބިމުގެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިހްތިސާސް ސިވިލް ކޯޓަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 18
12 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ސީލައިފް އިން ކޯޓަށް

ސީ ލައިފް މޯލްޑިވްސްއާ އެކު ސަރުކާރުން ހެދި އެއްބަސްވުމެއް އުވާލި މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން ދޭން އެއްބަސްވި 12 މިލިއަން ޑޮލަރު (185 މިލިއަން ރުފިޔާ) ނުދީގެން އެ ފައިސާ ހޯދަން ސީ ލައިފް...

November 29, 2018 9
ވަކީލުންގެ ކަންކަމަށް ބާ އެސޯސިއޭޝަން އުފައްދަނީ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމުގައި މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަން، "ގާނޫނީ ހިދުމަތުގެ ބިލް"ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 12
އައިސްކްރީމް ބައިސްކަލު ހުއްޓުވުމުން ބަދަލުދޭން ޖެހިއްޖެ

އައިސްކްރީމް ބައިސްކަލުތަކެއްގައި އައިސްކްރީމް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި މީހަކު ކުރަމުން ދަނިކޮށް، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކަން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހުއްޓުވި މައްސަލައިގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް އެ މީހާ އަށް 400،000ރ. ދައްކަން ހައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 9
"ފައިސާ ދައްކަން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރާނަން"

ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރި މިއަދު ހުކުމުގައި ދައްކަން އެންގި...

November 08, 2018 17
މެމްބަރު ނަޝީދު ދޮޅުލައްކަ ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމެއް

މީހަކަށް 150،000 ޑޮލަރު (ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު...