03 ޖުލައި

July 03, 2020 30
ރިޒާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ޕީއައިއެލްސީން އެހީވަނީ

މުސާރަ ނުދީ އެތައް މަހެއް ވެފައިވާތީ ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓު ހަދާ މުވައްޒަފުން، އެ މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ހިލޭ ސާބަހަށް ދައުވާ ކޮށްދޭން ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 1
2 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގަން ކޯޓުން އަމުރު ނެރެފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ދެކޮޅު ހެދި ދެ މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގަން ސިވިލް ކޯޓުން ރޭ އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 25
މީރާ އަށް ދައުވާކުރެވޭނީ ޓެކްސްގެ ފައިސާ ހޯދަން: ސުޕްރީމް ކޯޓު

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ދައުވާކުރެވޭނީ ޓެކްސްގެ ފައިސާ ހޯދަން ކަމަށާއި ލީޒް ރެންޓް ފަދަ އެހެނިހެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ދައުވާކުރުމުގެ ބާރު ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 21
ނާޒިމްގެ އެޕީލް ތައްޔާރުކޮށްދިނިން: ޕްރިމިއާ ޗެމްބާސް

ރައްްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރި ޖަލު ހުކުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައި ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކޮށްފައި ނުވިޔަސް އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާ ކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށް ޕްރިމިއަ ޗެމްބާސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 7
"ޝަރީއަތް ފަށާފައި ދައުވާ އިސްލާހުކުރަން ނުގެންދެވޭނެ"

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމަށް ފަހު ދައުވާ އިސްލާހުކުރަން ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ އަނބުރާ ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި އަނބުރާ ގެންދާ މައްސަލަތައް އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގައި ބައެއް ކަންތައްތައް ކޯޓުތަކުން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 2
ހޯދަން އުޅެނީ ނާޒިމް އެއްބަސް ނުވާ އަގެއް: ވަކީލު

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި އޭނާ ދިފާއު ކޮށްދިނުމަށް ޕްރިމިއާ ޗެމްބާސް އިން ކޮށްދިން މަސައްކަތްތަކަށް އަގު ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ ނާޒިމް...

June 18, 2020 13
ނާޒިމް އަތުން 1.3މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ހައްޔަރު ކުރުމާ ގުޅިގެން، ޕްރިމިއާ ޗެމްބާސް އިން ފޯރުކޮށްދިން ގާނޫނީ ކަންކަމަށް ލިބެންޖެހޭ 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެ ލޯ ފާމުން އޭނާއާ...

17 ޖޫން

June 17, 2020 14
ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ މައްސަލަ ބަލަން ކޮމެޓީއެއް

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް، އަނެއްކާ ވެސް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަން ނިންމައި، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރާނެ ކޮމެޓީ ނަގައިފި އެވެ.

June 17, 2020 12
3.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ހިލްމީ އަށް ހުކުމްކޮށްފި

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އިސްމާއިލް ޝުޖާއު (އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެއާމަން އިންމަ) އަށް 3.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (57 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން ސަންލެންޑް ހޮޓެލްސްގެ އެއް ހިއްސާދާރު...

03 ޖޫން

June 03, 2020 3
ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް ވެސް އޮންލައިންކޮށް

ސިިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް ވެސް އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ ބަޔާން ބަދަލުކުރާ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައި، އެކަމާ ބެހޭ އުސޫލު އެ ކޯޓުން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 5
އަހަރުނުވާ ކުއްޖެއްގެ ސާމްޕަލް ދޭން އަމުރުކޮށްފި

އެއް އަހަރު ނުވާ ދިވެހި ކުއްޖެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގަން ދެކޮޅު ހެދި މައިންބަފައިންނާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުން ރޭ އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 5
އިތުރު ދެ މީހަކު ކަރަންޓީނަށް ގެންދަން އަމުރުކޮށްފި

އިތުރު ދެ މީހަކު ކަރަންޓީނަށް ގެންދަން ސިވިލް ކޯޓުން މިރޭ އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 6
ކަރަންޓީންކޮށް ޓެސްޓުކުރަން އަނެއްކާވެސް ކޯޓު އަމުރެއް

ކޮވިޑް-19 އިން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ދިވެއްސަކު ބައްޔަށް ޓެސްޓުކުރަން ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ދެކޮޅު ހެދުމުން އޭނާގެ...

May 01, 2020 6
ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހެއް ޓެސްޓު ކުރަން ކޯޓު އަމުރެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި ހުރި މީހަކު ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރަން ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 13
ކޯޓުން އަމުރު ނެރެ އޮސްޓްރިއާ މީހަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން، ކަރަންޓީނަށް ދާން ދެކޮޅު ހެދި އޮސްޓްރިއާ މީހަކު ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ރޭ އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 10
ކަރަންޓީނަށް އިތުރު މީހަކު ގެންދަން ކޯޓުއަމުރެއް ނެރެފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީނަށް ގެންދަން އުޅުމުން ދެކޮޅު ހެދި އިތުރު މީހަކު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކަރަންޓީނަށް ގެންދަން ސިވިލް ކޯޓުން ރޭ އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 25
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަޔަކު ކަރަންޓީނަށް ގެންގޮސްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ކަރަންޓީނަށް ދާން ދެކޮޅު ހެދި ބަޔަކު ކަރަންޓީން ކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020
ސިވިލް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތައް އޯޑިއޯކޮށް ގެންދަނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އަޑުއެހުންތައް އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 3
ކަރަންޓީނަށް ދެކޮޅު ހަދާނަމަ އަމުރު ހޯދޭ އުސޫލު ނެރެފި

ގައިން ގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި ބަލި މީހުން ކަރަންޓީން ކުރުމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުގެ ގޮތުން އެ މީހުންނަށް އަންގާ އެންގުންތަކަށް ތަބާނުވާ ނަމަ، އެކަން ކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރު ނެރުމުގެ އުސޫލު ސިވިލް ކޯޓުން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 23
ފުލުހުން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުޚްތާރު ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުހުތާރު އާދަމް ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 13
ރެކޯޑު ހަދަން އަވަހަށް މައްސަލަ ބަލާ ކަމުގެ ޝަކުވާ

ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް އަވަސްކުރުމުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އެންމެ ގިނަ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ ޝަރަފު ހޯދުމަށް، އަދުލު އިންސާފާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން މައްސަލަ ބަލާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިލް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 14
އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 3
ދީބާޖާގެ ތަންފީޒު މަޑުޖެއްސޭނީ ރިވިއުއަށް ހުށަހެޅުމުން

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަދަލުދޭން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ރިވިއުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ދައުލަތުން ނިންމިޔަސް، އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން މަޑުޖައްސައިލެވޭނީ އެކަން ސުޕްރީމް...

January 22, 2020 37
ރައީސްގެ އެންގެވުމަށް ދީބާޖާ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓަށް 174 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމެވި ނިންމެވުން ބަދަލުކުރައްވައި،...