16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 16
އެމްޕީއެލްއިން 13.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ކޯޓަށް

މީރުބަހުރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ފިހާރައަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 13.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ސިވިލް...

September 16, 2020 18
ގާޒީ ޒުބައިރުގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޒުބައިރު މުހައްމަދަށް ތުހުމަތުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 32
ސަން ޓްރެވަލްސްގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފި

ސަން ޓްރެވަލްސް ކުންފުނީގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 1
ޖޫރިމަނާ ހޯދަން ޑީއާރުޕީއާ ދެކޮޅަށް އީސީން ކޯޓަށް

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ) އަތުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 7
އެލައިޑުން ފައިސާ ނުދޭތީ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން އެދެފި

ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުންޏަށް 22 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކާތީ އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ޔޮޓް ޓުއާސްގެ ފަރާތުން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 16
ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ނޭނގިގެން އައިލެންޑާސް އިން ކޯޓަށް

އަމީރު އަހުމަދު ޕްރީ ސްކޫލު ހިންގާ ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ސާފުނުވާތީ، އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 6
ކޯޓަށް ފައިސާ ދައްކައި މިއަދު ނިމޭނެ: އެމްއައިޓީޑީސީ

ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށް އެމްއައިޓީޑީސީ އަށް އެކި ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ކޯޓު އަމުރާ އެކު، އަނބުރާ ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މިއަދު ދައްކައި ނިމެނޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީގައި އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 35
ޔަމަން މީހާ ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނުދިން

ރާއްޖޭގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުރި ޔަމަނު ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޔާސިރު ޔަހްޔާ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ވަގުުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 20
ބަދަލު ހޯދަން ޔޮޓް ޓުއާސްއިން އެލައިޑާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

އަލިދޫ ރިސޯޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ އިންޝުއަރެންސް ފައިސާ ދިނުން ލަސްކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން ޔޮޓް ޓުއާސް އިން...

July 20, 2020 14
ޕީއެސްއެމުން 22 މިލިއަން ހޯދަން 6 ކުންފުނިން ކޯޓަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ބީލަމަށް ނުލައި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރި މަސައްކަތްތަތަކުގެ އަގު ހޯދަން ހަ...

19 ޖުލައި

July 19, 2020 28
ޔޮޓް ޓުއާސްއަށް 22 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުންޏަށް 22 މިލިއަން ޑޮލަރު (339 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 7
ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަން ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމުގެ ތުހުމަތު!

މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓަށް އަންގައި، ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 30
ރިޒާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ޕީއައިއެލްސީން އެހީވަނީ

މުސާރަ ނުދީ އެތައް މަހެއް ވެފައިވާތީ ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓު ހަދާ މުވައްޒަފުން، އެ މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ހިލޭ ސާބަހަށް ދައުވާ ކޮށްދޭން ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 1
2 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގަން ކޯޓުން އަމުރު ނެރެފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ދެކޮޅު ހެދި ދެ މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގަން ސިވިލް ކޯޓުން ރޭ އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 25
މީރާ އަށް ދައުވާކުރެވޭނީ ޓެކްސްގެ ފައިސާ ހޯދަން: ސުޕްރީމް ކޯޓު

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ދައުވާކުރެވޭނީ ޓެކްސްގެ ފައިސާ ހޯދަން ކަމަށާއި ލީޒް ރެންޓް ފަދަ އެހެނިހެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ދައުވާކުރުމުގެ ބާރު ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 21
ނާޒިމްގެ އެޕީލް ތައްޔާރުކޮށްދިނިން: ޕްރިމިއާ ޗެމްބާސް

ރައްްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރި ޖަލު ހުކުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައި ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކޮށްފައި ނުވިޔަސް އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާ ކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށް ޕްރިމިއަ ޗެމްބާސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 7
"ޝަރީއަތް ފަށާފައި ދައުވާ އިސްލާހުކުރަން ނުގެންދެވޭނެ"

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމަށް ފަހު ދައުވާ އިސްލާހުކުރަން ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ އަނބުރާ ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި އަނބުރާ ގެންދާ މައްސަލަތައް އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގައި ބައެއް ކަންތައްތައް ކޯޓުތަކުން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 2
ހޯދަން އުޅެނީ ނާޒިމް އެއްބަސް ނުވާ އަގެއް: ވަކީލު

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި އޭނާ ދިފާއު ކޮށްދިނުމަށް ޕްރިމިއާ ޗެމްބާސް އިން ކޮށްދިން މަސައްކަތްތަކަށް އަގު ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ ނާޒިމް...

June 18, 2020 13
ނާޒިމް އަތުން 1.3މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ހައްޔަރު ކުރުމާ ގުޅިގެން، ޕްރިމިއާ ޗެމްބާސް އިން ފޯރުކޮށްދިން ގާނޫނީ ކަންކަމަށް ލިބެންޖެހޭ 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެ ލޯ ފާމުން އޭނާއާ...

17 ޖޫން

June 17, 2020 14
ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ މައްސަލަ ބަލަން ކޮމެޓީއެއް

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް، އަނެއްކާ ވެސް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަން ނިންމައި، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރާނެ ކޮމެޓީ ނަގައިފި އެވެ.

June 17, 2020 12
3.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ހިލްމީ އަށް ހުކުމްކޮށްފި

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އިސްމާއިލް ޝުޖާއު (އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެއާމަން އިންމަ) އަށް 3.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (57 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން ސަންލެންޑް ހޮޓެލްސްގެ އެއް ހިއްސާދާރު...

03 ޖޫން

June 03, 2020 3
ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް ވެސް އޮންލައިންކޮށް

ސިިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް ވެސް އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ ބަޔާން ބަދަލުކުރާ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައި، އެކަމާ ބެހޭ އުސޫލު އެ ކޯޓުން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 5
އަހަރުނުވާ ކުއްޖެއްގެ ސާމްޕަލް ދޭން އަމުރުކޮށްފި

އެއް އަހަރު ނުވާ ދިވެހި ކުއްޖެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގަން ދެކޮޅު ހެދި މައިންބަފައިންނާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުން ރޭ އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 5
އިތުރު ދެ މީހަކު ކަރަންޓީނަށް ގެންދަން އަމުރުކޮށްފި

އިތުރު ދެ މީހަކު ކަރަންޓީނަށް ގެންދަން ސިވިލް ކޯޓުން މިރޭ އަމުރު ނެރެފި އެވެ.