03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020 4
ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 33
ގާސިމް އަތުން ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖާބިރު ކޯޓަށް

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ އަތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ނަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ހަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނަކުން ނުދައްކާވާ ހުރި ފައިސާ ހޯދަން ޖާބިރު މިއަދު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 14
ސަލްޓަންސްއިން 110 މިލިއަން ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ސަލްޓަންސް ކުންފުނިން މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ ގެނައި ދެ ލޯންޗެއްގެ އަގު އޮޅުވައިލި މައްސަލައިގައި 110 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އެ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ކޮޮށްފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 8
ހައަހަރު ކުރީގެ ހުކުމެއް އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް

ފުށިދިއްގަރު ސްޕެޝަލް ޓޫރިސްޓް ޒޯނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ސަރުކާރާ އެކު ޖޮއިންޓް ވެންޗާ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓުން މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 2
ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

November 01, 2020 9
ޖޫރިމަނާތައް މާ ބޮޑުވާ ނަމަ ކުޑަކުރަން ޖެހޭނެ:ހައިކޯޓު

މަދަނީ މުއާމަލާތްތަކުގައި ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ކޯޓުތަކުން ނަގައިދޭ ޖޫރިމަނާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ނަމަ އެ އަދަދު ކޯޓުތަކުން ކުޑަކުރަން ވާނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 9
ދެ މިލިއަން ދޭން ނަޝީދަށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

މީހަކަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ކުރީގެ ލީގަލް ރިފޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ...

October 29, 2020 9
ފެނަކައަށް 17 މިލިއަން ދޭން ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަތުމަށް ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސް އަށް ދިން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 6
މަންދު ކޮލެޖަށް އިތުރު ފައިސާ ދޭކަށްނުޖެހޭ: ހައި ކޯޓު

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފަރުނީޗަރު ހަވާލުކުރުން ލަސްވި މައްސަލައިގައި މަންދު ކޮލެޖަށް ދައުލަތުން ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 2
ޕެވީލިއަން ހުސްކުރުން ފަސްކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައި ކޯޓް

ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައިވާ ޕެވީލިއަން ހުސްކުރުން ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފިި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 12
ހަ އަހަރު ކުރިން ވަކިކުރި މީހަކަށް އަލުން ވަޒީފާ

މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހަކަށް އަލުން ވަޒީފާ އާއި އެއް އަހަރުގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ދޭން ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 12
ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ މަޝްވަރާ ހުއްޓިއްޖެ

ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ އެއްބަސްވުން މި ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 141 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެ ކުންފުނިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް ކޯޓުން ބޭރުން ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުރިން ބުނެފައިވިޔަސް އެކަން މިހާރު ނުހިނގާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 16
އެމްޕީއެލްއިން 13.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ކޯޓަށް

މީރުބަހުރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ފިހާރައަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 13.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ސިވިލް...

September 16, 2020 19
ގާޒީ ޒުބައިރުގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޒުބައިރު މުހައްމަދަށް ތުހުމަތުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 32
ސަން ޓްރެވަލްސްގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފި

ސަން ޓްރެވަލްސް ކުންފުނީގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 1
ޖޫރިމަނާ ހޯދަން ޑީއާރުޕީއާ ދެކޮޅަށް އީސީން ކޯޓަށް

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ) އަތުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 7
އެލައިޑުން ފައިސާ ނުދޭތީ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން އެދެފި

ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުންޏަށް 22 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކާތީ އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ޔޮޓް ޓުއާސްގެ ފަރާތުން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 16
ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ނޭނގިގެން އައިލެންޑާސް އިން ކޯޓަށް

އަމީރު އަހުމަދު ޕްރީ ސްކޫލު ހިންގާ ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ސާފުނުވާތީ، އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 6
ކޯޓަށް ފައިސާ ދައްކައި މިއަދު ނިމޭނެ: އެމްއައިޓީޑީސީ

ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށް އެމްއައިޓީޑީސީ އަށް އެކި ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ކޯޓު އަމުރާ އެކު، އަނބުރާ ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މިއަދު ދައްކައި ނިމެނޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީގައި އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 35
ޔަމަން މީހާ ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނުދިން

ރާއްޖޭގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުރި ޔަމަނު ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޔާސިރު ޔަހްޔާ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ވަގުުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 20
ބަދަލު ހޯދަން ޔޮޓް ޓުއާސްއިން އެލައިޑާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

އަލިދޫ ރިސޯޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ އިންޝުއަރެންސް ފައިސާ ދިނުން ލަސްކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން ޔޮޓް ޓުއާސް އިން...

July 20, 2020 14
ޕީއެސްއެމުން 22 މިލިއަން ހޯދަން 6 ކުންފުނިން ކޯޓަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ބީލަމަށް ނުލައި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރި މަސައްކަތްތަތަކުގެ އަގު ހޯދަން ހަ...

19 ޖުލައި

July 19, 2020 28
ޔޮޓް ޓުއާސްއަށް 22 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުންޏަށް 22 މިލިއަން ޑޮލަރު (339 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 7
ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަން ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމުގެ ތުހުމަތު!

މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓަށް އަންގައި، ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.