17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 64
އިދިކޮޅު އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ދެ ޓީޗަރަކު ވަކިކުރަނީ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ ގދ. ތިނަދޫ ސްކޫލުގެ ދެ ޓީޗަރަކު ވަކިކުރަން އުޅޭތީ އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 52
"ސިވިލް ސާވިސް މުސާރަ އަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނާނަން"

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް އުއްމީދީ ބަޖެޓަކަށް ވެގެން ދާނެ ކަމަށާއި ސިވިލް ސާވިސްގެ އޮނިގަނޑު ރަނގަޅު ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔާތްތަކާއި އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. "ރުމާލު 2" ޖަގަހަ ހުޅުވަން ސިނަމާލޭ ފްލެޓް...

25 މެއި

May 25, 2017 25
ވަޒީފާ ދޭ މީހުން ގާނޫނުގައި ބުނާ ކަންކަން ނުކުރޭ

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބުނާ ގިނަ ކަންކަން ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރުއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 52
މުސާރަ ކުޑަވުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން: ސީއެސްސީ

ދިވެހި ސިވިލް ސާވިސް އަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކުޑަވުން ކަމަށް ސިިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން މިިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 5
ސިވިލް ސާވެންޓުން ކިޔަވަން އެމްއައިބީން އެހީވަނީ

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަތީ ތައުލީމު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ފައިނޭންސް ކޮށްދޭ ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 8
ސިވިލް ސާވިސްގެ މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދީފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުއިކަމާ އެކު ހުން ފެތުރި މާބަނޑު މީހުންނަށް އޭގެ ނުރައްކާ އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުން ސިވިލް ސާވިސްގެ މާބަނޑު ހުރިހާ އަންހެނުންނަށް ޗުއްޓީ ދީފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 5
ޑްރަގް ތުހުމަތުގައި ވަކިކުރި ޓީޗަރަށް ވަޒީފާ ދެނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރު ކުރުމުން އޭނާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށް އޭނާ އަށް އެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދޭން ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 5
ފިނޭންސުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން އެހެން އޮފީސްތަކަށް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 45 މަގާމެއް އުވާލައި އެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި ބައެއް މުވައްޒަފުން އެހެން އޮފީސްތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 22
ވަޒީފާއަށް ބިރުން ޖަލްސާއަށް ދާމީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ ސިޔާސީ ޖަލްސާތަކަށް ސަރުކާރު އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން މަޖުބޫރުން ގެންދާތީ، އެ ފަދަ މީހުންނަށް އަމަލު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) އިން ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 3
ސީއެސްސީ އަށް އާ މެމްބަރަކު އަައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރު ކަމަށް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ބޭފުޅަކު ހޮވައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 21
މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރާ މާއްދާ ބާތިލްކުރަން ކޯޓަށް

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށް، ސިވިލް ސާވިސްގެ ގަވައިދުގައި އޮންނަ މާއްދާ ބާތިލްކުރަން އަމިއްލަ ބަޔަކު ހައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 25
ދައުލަތް ތިޔާގި، މުސާރަ ލަސްވީ ނިޒާމު ބަދަލުވުމުން

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދޭނެ ފައިސާ އެބަހުރި ކަމަށާއި މިދިޔަ މަހުގެ މުސާރަ ލަސްވީ މުސާރަ ދޭން ގެންގުޅޭ ނިޒާމު އޮޓޮމޭޓެޑް ސިސްޓަމަކަށް ބަދަލުކުރުމުން ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 24
މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރޭ: ޝަމީމް

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކާ އެކު މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރިއަށް އެބަ ދާ ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 11
މަޖުބޫރުން މީހުން ޖަލްސާ އަށް ގެންދިއުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސިވިލް ސާވަންޓުންނާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން، ޖަލްސާތަކަށް ގެންދިއުމަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 75
ޖަލްސާ ފޫހި، މަޖުބޫރު، އެންމެ ފަހުން ނުކުތީ!

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން "ހަބޭސް ތިނެއް" ގެ ނަމުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ އިން ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެގެން ދިއުމުން އެތައް ބައެއްގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ. އެއް...

November 29, 2016 163
ހަބޭސް ޖަލްސާގެ ވަކި ހިސާބަކުން ގޮނޑިތައް ހުހަށް

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް "ހަބޭސް ތިނެއް" ގެ ނަމުގައި މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ވަކި ހިސާބަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖަލްސާއިން...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 104
މުވައްޒަފުން ގާތު ބުނަނީ މެނިފެސްޓޯއާ ބެހޭ ޖަލްސާއެކޭ

ޕީޕީއެމްގެ ފަސް ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން "އަސްލު" ޖަލްސާގެ ނަމުގައި އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުންދާ ޖަލްސާ އަށް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ދާން އަންގަނީ އެއީ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭ ޖަލްސާއެއް ކަމަށް ބުނެ ކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 139
ޖަލްސާ އަށް ދާން މަޖުބޫރުކޮށް، އިންޒާރު ދެނީ!

ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން "އަސްލު ޖަލްސާ" ނަމުގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރޭ ކާނިވަލުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ އަށް ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ދާން އަންގައި، ނުދާ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެމުންދާ ކަމަށް ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު ބުނެފި...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 3
އެލަވަންސުން މަދުވާ ބައި ދޭން އަމުރުކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ސާވަންޓުންނަށް ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެމުންދާ ފައިސާ ހަތް އަހަރު ވަންދެން ސިވިލް ސާވަންޓަކަށް މަދުން ދީފައިވާތީ މިހާތަނަށް އެ މީހާއަށް ނުލިބި އޮތް 90،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެ މީހާއަށް ދޭން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 49
އިމިގްރޭޝަން މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި ކުރުކުރަން އަންގައިފި

އިމިގްރޭޝަން ބައެއް މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި އާއި ބޯ ދިގުކޮށް، ޔުނިފޯމް މިންގަނޑާ ހިލާފުވާތީ އެކަން ރަނގަޅު ކުރަން އަންގައި، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މުހުލަތެއް ދީފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 16
ސަރުކާރުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުންނަށް ހައުސިން ޔުނިޓް

ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި 1،500 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައިފި އެވެ.