06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 93
އެކި ދާއިރާތަކުގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދިނިން: ސީއެސްސީ

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްނުދޭތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ ކަމަށް ދައްކަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް ކަމަށާއި ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކި ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 58
ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ފްލެޓް 11 ދާއިރާއަކަށް ނުލިބޭނެ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް ދޫކުރާ 1،000 ފްލެޓަށް ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 26
ސިވިލް ސާވެންޓުންގެ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރާ 1،000 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 12
އިލްމީ ގާބިލްކަން ނެތިގެން ވަކިކުރުމުން އަލުން ވަޒީފާ

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ އިލްމީ ގާބިލްކަން ނެތިގެން ވަކިކުރި ސިވިލް ސާވަންޓަކަށް އަލުން އެ ވަޒީ ފާދޭން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އެންގި އެންގުމަށް ތާއީދުކޮށް، ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ...

October 31, 2017 115
މި މުވައްޒަފުންނަށް "ރޯޅި ބޭލުން"، އިންސާފެއް ނޫން!

ސިވިލް ސާވަންޓުން އަބަދުވެސް ކުރާ ޝަކުވާއަކީީ މިއެވެ؛ މުސާރަ ބޮޑެއް ނުކުރެ އެވެ. މުޅިން ވެސް ބަލަނީ ލިބޭ އެތިކޮޅު އުނިކުރެވޭތޯ އެވެ. ސިވިލް ސާވިސް ހަރުދަނާ ކުރަން، ސަރުކާރުން އަޅަން...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 52
ބޭރުގައި އުޅޭ ވަގުތަށް މުސާރައިން ނުކެނޑޭނެ: އޭޖީ

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ވަގުތުގައި އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި އޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅޭ ނަމަ މުސާރައިން އުނިކުރަން އެންގީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް، މިނިސްޓްރީއަކަށް، ލަފާ ދެއްވާފައި ވަނިކޮށް ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 75
ޑިޕްލޮމާ ނެތް އިސް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލޭނެ

ސިވިލް ސާވިސްގެ މެދު ފަންތީގެ މަގާމުތަކުން ފެށިގެން މަތީގެ މުވައްޒަފުުންގެ ތެރެއިން ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްނުކުރާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރާ ގޮތަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 71
ސިވިލްސާވިސް އިސްމުވައްޒަފުން ޑިޕްލޮމާއަށް ކިޔަވަންޖެހޭނެ

ސިވިލް ސާވިސްގެ މެދުފަންތީގެ މަގާމުތަކުން ފެށިގެން މަތީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ކިޔަވަންޖެހޭ ގޮތަށް، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން މިއަދު އުސޫލެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 129
ރަސްމީ ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅޭ ނަމަ މުސާރަ އިން ކަނޑަނީ

ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި، އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ބޭރުގައި އުޅޭ ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އިން ކަނޑަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 15
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އާ ޕީއެސް އަދިވެސް ގޭގައި

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) ގެ މަގާމަށް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު އައްޔަން ކުރި ފާތުމަތު މުނާ ގޭގައި މަޑުކުރަން އެ މިނިސްޓްރީން އެންގި މައްސަލަ އަދިވެސް ބަލައި ނުނިމޭ ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 64
އިދިކޮޅު އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ދެ ޓީޗަރަކު ވަކިކުރަނީ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ ގދ. ތިނަދޫ ސްކޫލުގެ ދެ ޓީޗަރަކު ވަކިކުރަން އުޅޭތީ އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 52
"ސިވިލް ސާވިސް މުސާރަ އަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނާނަން"

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް އުއްމީދީ ބަޖެޓަކަށް ވެގެން ދާނެ ކަމަށާއި ސިވިލް ސާވިސްގެ އޮނިގަނޑު ރަނގަޅު ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔާތްތަކާއި އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. "ރުމާލު 2" ޖަގަހަ ހުޅުވަން ސިނަމާލޭ ފްލެޓް...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 27
ޔޫތުގެ ޕީއެސް ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގި މައްސަލަ ބަލަނީ

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރި ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ފާތުމަތު މުނާ ގޭގައި މަޑުކުރަން އެ މިނިސްޓްރީން އެންގި މައްސަލަ ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 31
ޕީއެސްގެ ވަޒީފާ ލިބުނު، ދެން އެންގީ ގޭގައި މަޑުކުރަން

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) ގެ މަގާމަށް މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އައްޔަން ކުރި ފާތުމަތު މުނާ ގޭގައި މަޑުކުރަން އެ މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 11
ފުވައްމުލަކު މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސްދީފި

ފުވައްމުލަކުގެ އަވަށު ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ފޮނުވައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 22
އެމްއެމްސީގެ ރައީސް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލް މުއީދު ހަސަން، ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާ އިން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 4
ކްލޮރިން ބެހުމުން މަގާމު ދަށްކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓް

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޮކުން ކްލޮރިން ނަގައިގެން ރަށްޓެހިންނަށް އެ ތަކެތި ދިން މައްސަލާގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމު ދަށްކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 52
މުސާރަ ކުޑަވުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން: ސީއެސްސީ

ދިވެހި ސިވިލް ސާވިސް އަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކުޑަވުން ކަމަށް ސިިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން މިިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017
ސައުދީ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް، މުސާރަ އިޔާދަކޮށްފި

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 23) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެގެން ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އިން އުނިކުރި ބައި އަލުން އިޔާދަކޮށްދީ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 57
ރައީސް ޔާމީނަށް ފާޑުކީ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމަށް ހުތުރުބަހުން ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓްތަކެއް ޝެއާ ކުރި ކަމަށް ބުނެ ށ. މިލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 5
ފިނޭންސުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން އެހެން އޮފީސްތަކަށް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 45 މަގާމެއް އުވާލައި އެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި ބައެއް މުވައްޒަފުން އެހެން އޮފީސްތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.