25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 38
ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ކޮމިޝަނަރަކަށް ތަސްލީމާ

ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރަން އައްޔަން ކުރަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސްގެ މަގާމަށް، ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ބޭފުޅަކު އިއްޔެ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 2
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސަސްޕެންޝަނުގައި ހުންނެވި، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އައިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. އެއާއެކު ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ވަނީ އެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު ހޯދުމަށް އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 20
މާލީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ހާއްސަ މަގާމެއް އުފައްދައިފި

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، "ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ މަގާމެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 10
ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ސަސްޕެންޑް!

ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަބްދުﷲ ފަޔާޒް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020
ކައުންސިލްތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގައި ހުސްކޮށް ހުރި މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުން މަޑުޖައްސާލަން އަންގާފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން އެ ހުއްދަ ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ދީފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 11
ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލަށް އަމަލުކުރުން، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެދިގެން ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

September 17, 2020 20
ޓޫރިޒަމްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އައިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފު އެއް މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 24
ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލު ތަންފީޒުކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން ޕްރިންސިޕަލުން މަސައްކަތްކުރާނެ ސްކޫލު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ އުސޫލު ތަންފީޒުކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 12
ވަކިނުކޮށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭން އެދެފި

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިނުކޮށް، އެއް މިނިސްޓްރީން އަނެއް މިނިސްޓްރީ އަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެ ކޮމިޝަންގައި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 12
ސީއެސްސީ ހަރުދަނާކުރަން ނައިބު ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ސިވިލް ސާޥިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް، މިހާރަށް ވުރެން ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން އާ މެމްބަރުންގެ ކިބައިން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 6
ކޮމިޝަނަރުކަމަށް ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ހުޅުވާލައިފި

ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރަން އައްޔަން ކުރަންޖެހޭ ކޮމިޝަނާ އޮފް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސްގެ މަގާމަށް މީހަކު އައްޔަން ނުކޮށް، ހަތަރު އަހަރު ފަހުން އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން...

September 13, 2020 30
ޕްރިންސިޕަލުންގެ ހައްގެއް ނުގެއްލޭނެ، ލިބޭނީ ކުރިއެރުން

ޕްރިންސިޕަލުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސްކޫލު ކަނޑައަޅާނެ އުސޫލެއް ހެދިޔަސް އެ މީހުންގެ ހައްގުތައް ނުގެއްލޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 60
އާ އުސޫލާ މެދު ޕްރިންސިޕަލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޕްރިންސިޕަލުން މަސައްކަތްކުރާނެ ސްކޫލެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީއަކަށް ދިނުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާ ސިޔާސީ...

September 11, 2020 117
ޕްރިންސިޕަލަކަށް އެއް ސްކޫލެއްގައި ހުރެވޭނީ 8 އަހަރު

ސްކޫލެއްގައި ޕްރިންސިޕަލަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ހުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން އަށް އަހަރު ކަމަށް ހަމަޖައްސައި ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގައި ޕްރިންސިޕަލުން ވަޒީފާއަދާކުރާ ސްކޫލު ކަނޑައަޅާނެ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 5
ސީއެސްސީގެ އާ ރައީސަކަށް ނާސިހު

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ އާ ރައީސަކަށް، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ނާސިހު ހަމަޖައްސަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 5
ސީއެސްސީ އަށް އާ މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުކަމުގެ ހަތަރު މަގާމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 11
ސީއެސްސީއަށް އައްޔަންކުރަން ހަތަރު ބޭފުޅަކަށް ރުހުންދީފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުންދީފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 17
ސަނީފްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަމެއް ނެތް: ކޮމިޓީ

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރަން ރުހުން ދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމުމުގައި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ...

August 25, 2020 27
ސީއެސްސީގެ ލިސްޓް އެކުލަވާލި ގޮތް ބަލަން އަންގައިފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރުން ހޮވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ނަންތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރި އިރު އެ ލިސްޓްގައި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 34
ސީއެސްސީއަށް ރުހުން ދިން ދެ ބޭފުޅަކު ޑިސްކޮލިފައިކުރަނީ

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމެޓީން ރުހުން ދީފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މަރިޔަމް މުނާ އާއި އަހުމަދު މޫސާގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް އެ ކޮމެޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 34
ސީއެސްސީއަށް ކުރިމަތިލި 15 ނަމެއް މަޖިލީހަށް

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ހުސްވެފައިވާ ހަތަރު މަގާމަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާނެ 15 މީހެއްގެ ނަން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 2
ހެލްތަށް ޕީއެސްއަކު ނެގުން ނުހުއްޓުވީ ރަނގަޅަށް

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުން މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރެއް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރެ ނުދޭން ނިންމީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 2
ސީއެސްސީއަށް ކުރިމަތިލި މީހުންނަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ހުސްވެފައިވާ ހަތަރު މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

August 10, 2020 36
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސްއަކަށް ސާމިޔާ އައްޔަންކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) އަކަށް، އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާއިޝަތު ސާމިޔާ، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން...

August 10, 2020 1
ސީއެސްސީއަށް 41 މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ހުސްވެފައިވާ ހަތަރު މެމްބަރުންގެ މަގާމަށް 41 މީހަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

21 ޖުލައި

July 21, 2020 3
ސީއެސްސީއަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ހުސްވެފައިވާ ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ޖާގަ އަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވައިލި މުއްދަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.