10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 5
އަދަބު ލުއިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ތިން މަސް ތެރޭ ލަފާދެނީ

މައާފް ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ތިން މަސް ތެރޭގައި ރައީސަށް ލަފާ އަރުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 2
ދެ ބޯޑަކަށް މަޖިލީހުން މެންބަރުން ކަނޑައަޅައިފި

މާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ބަލާ ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރަކަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު އަދި ހިއުމަން ޓްރެފިކިން ހުއްޓުވުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދުގެ ނަން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 9
އަދަބު ލުއިކުރަން އުސޫލާ ޚިލާފަށް ހުށަހެޅިޔަސް ނުބަލާނެ

ކުށްވެރިންނަށް މައާފު ދިނުމަށް ނުވަތަ އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމަށް އެދި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 24
މުރުޝިދަށް ލުއިދޭން މައުމޫންގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ވަޅިން ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ޖަލަށްލާފައިވާ މީހާގެ އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމަށް މައުމޫންގެ އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށް ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް އެމަނިކުފާނު އަންގަަވައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 5
ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި އަދަބު ލުއި ކޮށްދެވޭނީ އެއްފަހަރު

ހުކުމް ތަންފީޒުކުރާ މީހުންނަށް އެއް މައްސަލައެއްގައި ލުއި ދެވޭނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ދައުރުގެ ތެރޭގައި އެއް ފަހަރު ކަމަށް ހަމަޖައްސައި، ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ގަވާއިދަށް މިއަދު އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 46
މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ޖަލަށްލި ނާސިރާ މިނިވަންކޮށްފި

އިިދިކޮޅު ފަރާތްްތަކުން މޭޑޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ނާސިރާ އަލީ ޝަރުތުތަކާ އެކު މިއަދު މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016
ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ޖައުފަރު އައްޔަން ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ކްލެމެންސީ ބޯޑުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތަމްސީލް ކުރައްވާ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން މިއަދު...

November 24, 2016 4
ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ޖައުފަރު އައްޔަން ކުރަނީ

މައާފު ކޮށްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތަމްސީލް ކުރައްވާ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016
ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވައްޑެ ވަކިކޮށްފި

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ކްލެމެންސީ ބޯޑުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 24
ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވައްޑެ ވަކިކުރަން ފާސްކޮށްފި

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 1
ވައްޑެ ވަކިކުރުމުގެ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

މާފުކޮށްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލި ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) ވަކި ކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލަފާ އެރުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ބަލައިގަނެ، އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރަން ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފި...

November 17, 2016 3
ވައްޑެ ވަކި ކުރާތީ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހޫނު ބަހުސެއް

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވަކިކުރަން އުޅޭ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހޫނު ބަހުސެއް މިއަދު...

November 17, 2016 7
ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވައްޑެ ވަކިކުރަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވަކިކުރަން ރައީސް...

02 ޖުލައި

July 02, 2016 3
އަދަބު ލުއިކުރަން ހަ މަސް ފަހުން އަލުން ހުށަހެޅޭނެ

ޖިނާއީ ކުށް ސާބިތުވެގެން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން މައާފް ދޭން ނުވަތަ އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން އެދި ރައީސަށް ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަ މަސް ފަހުން އަލުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.