18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020
ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކުދިން ހޯދަނީ

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ތިމާވެށީގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ފުރާވަރުގެ ކުދިން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

November 18, 2020 1
ބެޒޯސްގެ އާތު ފަންޑުން ޖަމިއްޔާތަކަށް 791 މިލިއަން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސް މިދިޔަ އަހަރު އިއުލާންކުރެއްވި 10 ބިލިއަން...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020
ރާއްޖޭން ޓައިގާ ދިނީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މެސެޖު

ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް އޭނާ ހުރި ރިސޯޓްގެ މޫދުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކާ އެކު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހާއްސަ މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 4
ރާއްޖެ އަށް މުހިއްމު، ބައިޑެންގެ ތިމާވެށި ވައުދު

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް 2017ގައި އިއުލާންކުރެއްވި ގޮތަށް އެމެރިކާ އިން މިހާރު ވަނީ ޕެރިސް އެގްރީމެންޓުން ވަކިވެފަ އެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަން ރަސްމީވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފަހު ދުވަހު އެވެ. އެކަމަކު އިންތިޚާބުން ޓްރަމްޕް ބަލިވެވަޑައިގެންފައިވާތީ ދުވަސްކޮޅެއް ތެރޭ އެކަން ބަދަލުވާނެ އެވެ. ޕެރިސް އެގްރީމެންޓާ އެމެރިކާ އިން އަލުން...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020
ބެންޓްލީން 2030 ގައި ކާބަން ނިއުޓްރަލް ވަނީ

ލަގްޒަރީ ކާރު އުފައްދާ އިނގިރޭސި ކުންފުނި ބެންޓްލީ މޮޓޯޒް ލިމިޓެޑް 2030 ގައި ކާބަން ނިއުޓްރަލްވާން އަމާޒު ހިފައި 2026 އިން ފެށިގެން ސައްތައިން ސައްތަ އިލެކްޓްރިކް ކާރު ނެރޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 7
މޫސުމީ މައްސަލަތަކަށް އެމެރިކާ އެހީވާނެ: ޝާހިދު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަހަލަ ހައްލެއް ހޯދަން މަަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެމެރިކާއިން އެހީތެެރިވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަަމަށް ފޮރިން މިިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 1
ގްރެޓާ ތަމްބާގްގެ ވާހަކަ ފިލްމަކުން

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައިގެން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދި ސްވިޑްންގެ އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ ތަމްބާގްގެ ވާހަކަ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ފިލްމަކުން ކިޔައިދީފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 1
ސައުދީން 10 މިލިއަން ގަސް އިންދަނީ

ބޮޑެތި ސަހަރާތައް އޮންނަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހަނަފަސްކަން ކުޑަކޮށް، ވެށި ފެހިކުރަން އެ ގައުމުން ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން، އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 10 މިލިއަން ގަސް އިންދަން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020
ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި 50 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ އިނާމު

"އާތުޝޮޓް ޕްރައިޒް" އަށް އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި ކުރިމަތިލާން ހުޅުވައިލާނެ

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 2
މިދިޔަ މަހަކީ ދުނިޔެ އަށް އެންމެ ހޫނުވި މަސް

ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ ހޫނު ގަދަވި ކަމަށް ރެކޯޑްކުރެވިފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހު ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020
ޖޫސްބޯ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި އާއި ކަފަބުރު ޔޫކޭގައި މަނާކޮށްފި

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްލައިލާ ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން، ޖޫސްބޯ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި އާއި ޕްލާސްޓިކް ކަފަބުރު މަނާކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 1
ގަސްގަހާގެހީގެ ފަސްބައިކުޅަ ދެ ބައި ނުރައްކަލުގައި

ދުނިޔޭގެ ގަސްގަހާގެހީގެ ފަސްބައިކުޅަ ދެ ބައި މިހާރު އޮތީ ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ކަމަށް ބުނެ ސައިންސްވެރިންތަކެއް އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020
ތެލުން ދުއްވާ ވެހިކަލް ކެލިފޯނިއާގައި މަނާކުރަނީ

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ ވިހަ ގޭސްތައް ޖައްވަށް ދޫކުރާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު 2035 އިން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ވިއްކުން މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 1
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ މެދު ވިސްނަނީ ފަގީރު ގައުމުތަކުން

ދުނިޔެ އަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ ކަމަށްވާ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ނުވަތަ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އަދިވެސް ހުރީ މަސްހުނި ހިޔާލުތަކެއް ކަމަށާއި މި މައްސަލާގައި އެންމެންނަށް އެއްގަލަކަށް ނޭރޭ ކަމަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 29
ކްލައިމެޓްއެމްބެސެޑަރުކަމުގެ މަގާމު ނަޝީދު ފައްޓަވައިފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން މަސަައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފޯރަމެއް ކަމަށްވާ ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަަބުލް ފޯރަމްގެ "ތީމެޓިކް އެމްްބެސެޑަރު"ގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ފައްޓަވައިފި އެވެ.

September 17, 2020 2
އެމެރިކާ ވިއްސާރައިގައި ބައި މިލިއަން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

އެމެރިކާގެ ބައެއް ހިސާބުތައް އަނދަމުން ދާ އިރު، އަނެއް ބައި ހިސާބުތަކަށް ބޮޑެތި ތޫފާންތަކާ ކުރިމަތިވެ، އާދަޔާ ހިލާފަށް ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

September 17, 2020 2
ޕްލާސްޓިކްގައި ޕެކްކުރުން ލެގޯ އިން ހުއްޓާލަނީ

ލެގޯގެ އުފެއްދުންތައް ޕެކްކުރަން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 2
2040 އަށް 1.3 ބިލިއަން ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ކުނި

ޕްލާސްޓިކް ކުނިމަދުކުރަން މިހާރު އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރާ ނަމަ 2040 އާ ހަމައަށް އަންނަ އިރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ޕްލާސްޓި ކުނީގެ އަދަދު 1.3 ބިލިއަން ޓަނަށް އަރާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
އެޕަލް 2030 އަށް ކާބަން ނިއުޓްރަލްވަނީ

ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު ތެރޭގައި، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ހުރި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައި 2030 ގެ ނިޔަލަށް ކާބަން-ނިއުޓްރަލް ކުންފުންޏަކަށްވުމުގެ އަމާޒު މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނިން ހިފައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އިލެކްޓްރިކް ކާރު ޕްރޮމޯޓްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އިލެކްޓްރިކް ކާރު ބޭނުންކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020
ކޮފީން އުފެދޭ ކުނި ބަދަލުކޮށްލަނީ ބައޯފިއުލް އަށް

ކޮފީއާ ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން އަހަރަކު އެތައް މިލިއަން ޓަނުގެ ކުނި އުފެދެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަހަރެމެން ބޯން މި ބޭނުންކުރާ ކޮފީ، ތައްޓާ ހަމައަށް ގެނައުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުފެދޭ ކުނި ހިމެނެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 49
ސަރުކާރުން ދޯނި ބަނދެ ދޫކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖެގެ މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މަސްދޯނިފަހަރު ބަނދެ، ލުއި ލޯނުގެ ގޮތުގައި މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރްމެންޓް ކޮމިޓީން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 3
މަލާލާ އާއި ގްރެޓާގެ ފޮޓޯތަކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

ނަމޫނާ ޒުވާނުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީ އާއި ގްރެޓާ ތަމްބާގް އެކީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބި ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.