16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 6
އައްޑޫ މެޑިސިޓީން މޯބައިލް އެޕެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އައްޑޫ ފޭދޫގައި ހިންގާ "އައްޑޫ މެޑިސިޓީ" ކްލިނިކްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 11
ސެނަހިޔާގައި އެމްއާރުއައިގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ސީޓީ ސްކޭނާއި އެމްއާރުއައިގެ ހިދުމަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 21
ކްލިނިކްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މިނިސްޓަރަށް

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން، ކްލިނިކްތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

November 25, 2018 17
އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރެއް ހުޅުވައި ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް

އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެނަހިޔާ ކްލިނިކްގައި އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރަކާއި ޖެނެރަލް ވޯޑެއް މިއަދު ހުޅުވައި އެ ތަން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 12
ދަނގެތީގައި މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތަކާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު މޫސާ ހުސެއިންގެ ޚަރަދުގައި އޭނާގެ އަމިއްލަ ރަށް އދ. ދަނގެތީގައި ހެދި މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ ކްލިނިކް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 18
އޮމްނިކޫރިސް: ހިޖާމާއަށް ހާއްސަ ކްލިނިކެއް

ޙިޖާމާގެ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދޭން "އޮމްނިކޫރިސް ކުލިނިކް" ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018
ކްލިނިކުގެ ބިލް ނުދެއްކުމުން ކުޑަ ކުއްޖާ ކިޑްނެޕްކޮށްފި

ލިބްރެވެލީ (ފެބްރުއަރީ 14) - ސެންޓްރަލް އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ގޭބޮންގެ ޕްރައިވެޓް ކްލިނިކަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ކުޑަ ކުއްޖަކު ކިޑްނެޕްކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 11
ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ހެއްދުމުގެ ހުއްދަ ކްލިނިކްތަކަށް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ވޯކްޕާމިޓަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ހެއްދުމުގެ ހުއްދަ، ބައެއް ކްލިނިކްތަކަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާ ވެސް ދީފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 18
ކްލިނިކްތަކުގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ދެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ވޯކްޕާމިޓަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް، ކްލިނިކްތަކުން ނުހެއްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 41
އާސަންދައާ ގުޅިފައިވާ ތަންތަނަށް ފައިސާގެ ދަތިކަން

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ގިނަ ތަންތަން މިހާރު ބަރޯސާވެފައި ވަނީ ސަރުކާރުން ހިންގާ އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތް، އާސަންދައިގެ މައްޗަށެވެ. އެ ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި އަމިއްލަ ބައެއް ކްލިނިތަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭސްފިހާރަތައް ވެސް ވަނީ ވަދެފަ އެވެ. އޭގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އާސަންދައިގައި ބައިވެރިނުވެ...

27 މެއި

May 27, 2016 9
ކްލިނިކްތައް ހުއްޓުން: ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމަކަށް

ރާއްޖޭގައި ނަފުސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުން އާންމު ވަމުންދާއިރު، އެކަމަށް ހާއްސަ ކްލިނިކްތައް ހިންގާ މީހުންނާއި ނަފުސީ ޑޮކްޓަރުން މިހާރު ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު ނުތަނަވަސްކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެލައިޑް ހެލްތު ކައުންސިލްގައި ބިހޭވިއަރަލް ސައިންސްގެ ސައިކޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ދާއިރާތަކާއި ސައިކޮލޮޖިސްޓުންގެ ގޮތުގައި...