28 އެޕްރީލް

April 28, 2017
އީގަލްސް އަތުން ޓީސީ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވާދަވެރި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 1-0 އިން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017
ފުޓްސަލް ކުޅެން ސާންތީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް މުހިއްމު މެޗެއް އޮތް ނަމަވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮފީސް ޓީމަށް ފުޓްސަލް ކުޅެން އީގަލްސްގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިއަކު...

April 27, 2017
ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އީގަލްސް ތަފާތު ވާނެ: ނިޒާމް

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ކްލަބް އީގަލްސް ތަފާތު ވާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް އޮތީ ފަސޭހަ މެޗެއް ނޫން ކަމަށް ޓީސީގެ...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 1
ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް މޮޅެއް ހައްގު: ސާންތީ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު އީގަލްސް އަތުން 2-0 އިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ލިބުނީ ހައްގު މޮޅެއް ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

April 23, 2017 2
އީގަލްސް ބަލިކޮށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އެއް ވަނަ އަށް

ދެ ވަަނަ ހާފްގެ ލަނޑުތަކާ އެކު 2-0 ކްލަބް އީގަލްސް ބަލިކޮށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ޖެހިލައިފި އެވެ.

April 23, 2017 2
ކުރީގެ ދަރިވަރު މިހާރު ވާދަވެރި ކޯޗަކަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި ކްލަބް އީގަލްސް ވާދަވެރި މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު މި މެޗަކީ ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުންނަށް ހާއްސަ ވެގެންދާނެ މެޗެކެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 5
ފަސޭހަކޮށްލެވެން ނެތް، ދެ ޓީމު ވެސް ފޯމުގައި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި ކްލަބް އީގަލްސް ނުކުންނައިރު ދެ ޓީމު ވެސް މި ވަގުތު އޮތީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކަމަށް ވުމުން ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުން ވެސް ބުނީ މެޗު ފަސޭހަކޮށްލެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 1
ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ފަސޭހަ: ސާންތީ

ވެލެންސިއާ އަކީ ރީތި ފުޓްބޯޅައެއް ކުޅެން މަސައްކަތްކުރާ ޓީމަކަށްވާތީ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމަށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017
ލީގު އަލުން ފަށާއިރު ނައްޓޭ އާއި ރިޒޭ ފެންނާނެ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ކްލަބް އީގަލްސް މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުގައި ވެސް ފެނިފައިނުވާ އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) އާއި އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ލީގު އަލުން ފަށާއިރު ކުޅޭނެ ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 3
އީގަލްސް އިން 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލަނީ

ކްލަބް އީގަލްސްގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އެކުލަވާލުމަށާއި ޖޫނިއާ ލެވެލްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް، އެ ކްލަބުން 14 އަހަރާ 16 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުޅުންތެރިން ސްކައުޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 7
އާ ހަ ކުޅުންތެރިޔަކާ އެކު ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅޭ މެޗަށް، މުޅިން އާ ހަ ކުޅުންތެރިޔަކާ އެކު ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 10
އީގަލްސް އަތުން ވިކްޓަރީ އަށް ޕޮއިންޓެއް

ކްލަބް އީގަލްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް މިއަދު ހަވީރު ހޯދައިފި އެވެ.

March 10, 2017 5
އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ވިކްޓަރީ ޕްރެޝަރު ބޮޑު މެޗަކަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ހަަވީރު އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ވިކްޓަރީ އަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑު މެޗެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 2
ޔޫވީ އަތުން އީގަލްސް އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 2-0 އިން ފަސޭހަކަމާ އެކު ކްލަބް އީގަލްސް މިއަދު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 04, 2017 5
އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ޔޫވީ އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ތައްޔާރީތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 2
ސެކުލޮސްކީ އަށް މޮޅެއް، ސާންތީ އަށް ހިތްވަރެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިއްޔެ 1-0 އިން މޮޅުވުމުން މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ އަށް ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބުނުއިރު، ބަލިވިޔަސް އީގަލްސް އިން ދެއްކި ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކަށްދާއިރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ގޮސްފިކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 7
ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-0 އިން ހޯދި އުނދަގޫ މޮޅާ އެކު އެންމެ ފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 1
މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުން: އީގަލްސް އަށް ޗެލެންޖެއް

މާޒިޔާ އަކީ މި ސީޒަނުގެ ފޭވަރިޓް ކަމަށާއި އެ ޓީމުގެ އޯގަނައިޒް ކުޅުމާ އެކު، މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާދަމާ ހަވީރު އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 9
ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް އުނދަގޫތަކެއް

އެފްއޭއެމާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ކްލަބްތަކަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް މާލީ ގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017
މިސްރުގެ އިތުރު ޑިފެންޑަރެއް އީގަލްސް އަށް

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ހަތަރު ވަނަ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ މިސްރުގެ ޑިފެންޑަރު މަހްމޫދު ސައީދު މިއަދު އެ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 3
މިސްރުގެ މީޑިއާގައި ރާއްޖެ އާއި އީގަލްސް އަށް ތައުރީފް

މިސްރުގެ މީޑިއާއެއްގައި ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ތައުރީފްކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 1
ނެދަލެންޑްސްގެ ފޯވާޑް ޑޮނޮވަން އީގަލްސް އަށް

ނެދަލެންޑްސް އާއި ބެލްޖިއަމްގެ ވަރުގަދަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ ފޯވާޑް ޑޮނޮވަން ޑީކްމަން ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ގެނެސްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 1
"ވާދަވެރިން ވަރުގަދަ، އީގަލްސް އިން ދުލެއް ނުދޭނެ"

މި ސީޒަނަށް ވާދަވެރި ޓީމުތައް ވަރުގަދަ ވުމަކީ އީގަލްސް އިން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ޓީމުން ވެސް ސީޒަނަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް ކުރާތީ ދުލެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017
އީގަލްސްގައި މަޑުކުރަން ސާންތީ ނިންމައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ވެސް ކްލަބް އީގަލްސްގައި މަޑުކުރަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 2
މާޒިޔާ ދޫކޮށް ނައްޓޭ އީގަލްސް އަށް

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ހަލުވި އެއް ވިންގާ މާޒިޔާގެ އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.