11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017
އީގަލްސްގައި މަޑުކުރަން ސާންތީ ނިންމައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ވެސް ކްލަބް އީގަލްސްގައި މަޑުކުރަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 2
މާޒިޔާ ދޫކޮށް ނައްޓޭ އީގަލްސް އަށް

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ހަލުވި އެއް ވިންގާ މާޒިޔާގެ އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 3
އިސްކަންދޭނީ އީގަލްސް އަށް، އެހެން ދިމާލަކުން ފެނިދާނެ

އަންނަ އަހަރު ވެސް އިސްކަންދޭނީ ކްލަބް އީގަލްސްގައި މަޑުކުރުމަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެހެން ދިމާލަކުން ވެސް ފެނުމުގެ ފުުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމަށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 9
ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ކްލަބް ގައުމީ ޗެމްޕިއަނުންނަށް!

އެއީ އަށްޑިހައިގެ ފަހުކޮޅެވެ. މާފަންނު ހުޅަނގުކޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ޅަފުރައިގެ ކުދިންތަކެއް ފޯރީގައި މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ޓީމުތަކާ މެޗުތައް ކުޅެމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. ގަލޮޅުގެ ވަރުގަދަ ޓީމަކާ ކުޅެން ޖެހުމުން އެންގީ ޓީމް ލިސްޓުގައި ނަމެއް ޖަހައިގެން އައުމަށެވެ. އެ ދުވަހު އަތިރިމަތީ ތިބެ ވަރަށް ވިސްނުމަށް ފަހު ޖެހި ނަން މިއަދު...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 4
މި ގޯލުގެ މަތިން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ: ރިޒޭ

އީގަލްސަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ހޯދައިދިން ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދެވުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި އެ ގޯލުގެ ހަނދާން ދުވަހަކު ވެސް ނުފޮހެވޭނެ ކަމަށް ޒުވާން ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 3
އީގަލްސް ބޮޑު ޓީމުތަކުގެ ސަފަށް: ކޯޗަށް އުފާވެރިކަން!

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ކާމިޔާބީއާ އެކު ދެ އުފަލެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ބޮޑު ޓީމުތަކުގެ ސަފަށް އީގަލްސް އަރުވައިދިނުން ކަމަށް ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 4
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފައިނަލް މާދަމާ ހަވީރު

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗު މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

November 28, 2016 4
ގައުމީ ފައިނަލުގައި ޒުވާން ގިނަ މޫނުތަކެއް!

ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަކީ މި ފަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރި އަށް ކްލަބްގެ ތެރެއިން އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ގިނަ ދެ ދެ ޓީމެވެ. މި ދެ ޓީމަކީ މި ފަހަރުގެ ޔޫތު...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 1
ޔ. ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ފައިނަލަށް

މުސްތަފާ ސެޑިކް މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު 3-2 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓަސް ކަޕް ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކްލަބް އީގަލްސް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016
ތިން އެއްވަރު، މިފަަހަރު ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހޭ މެޗަކަށް!

ކްލަބް އީގަލްސް އަކީ މުޅި ސީޒަނަށް ބަލާއިރު ގިނަ މެޗުތަކުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޓީމެކެވެ. މި އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި އީގަލްސް އަށް ބަލިނުކުރެވި އޮތީ ދެ ޓީމެކެވެ. އެއީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އާއި މި ފަހަރު އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރާ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އެވެ. އީގަލްސް އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ މި ފަހަރުގެ...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016
ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އީގަލްސް ހޯދައިފި

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އޭގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ހޯދައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016
ނިއު ބަލިކޮށް އީގަލްސް ސެމީގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގްރޫޕް އޭ ގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ކްލަބް އީގަލްސް މިއަދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 2
ނިއު، އީގަލްސް އަދި ޓީސީ އެއް ގްރޫޕަކަށް

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ކްލަބް އީގަލްސް އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 2
އީގަލްސް ބަލިކޮށް ޓީސީ ސެމީ އަށް

ވާދަވެރި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 4
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ހުއްޓުވުނީ އެންމެ މޮޅު ކީޕަރަށް!

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ފަހަރު އެންމެ ވިދާލި ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އާއި އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރުގެ މަގާމް ހޯދި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ސުޖަން ޕެރޭރާ އެވެ. ލީގުގައި ސެންޓޭ ލަނޑުގެ އީދެއް ގެނައިއިރު، އޭނާ އަށް ގޯލެއް ވައްދާނުލެވުނީ ހަމައެކަނި ސުޖަން...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
މުހިއްމު ފަސް ކުޅުންތެރިޔަކު އީގަލްސްގައި މަޑުކޮށްފި

ކްލަބް އީގަލްސްގެ މުހިއްމު ފަސް ކުޅުންތެރިޔަކު ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށް އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 1
"ދެން އޮތީ ތަށި މިލްކުކުރާނެ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން"

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޖެހިޖެހިގެން ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުވުމާ އެކު ދެން އޮތީ މި މުބާރާތުގެ ތަށި މިލްކުކުރަން ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން ކަމަށް އީގަލްސްގެ ޔޫތު ޓީމުގެ ކޯޗު އަދި ސީނިއާ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަހުމަދު ޝާކިރު (ޝާކިއްޓޭ) ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 1
އަންކޮ: ޔޫތު މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިއާ!

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން ވިދާލި އަންސަރު އިބްރާހިމް (އަންކޮ) އަކީ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އެންމެ ކާމިޔާބުއެއް ކުޅުންތެރިއާ އެވެ. މުބާރާތް މިހާތަނަށް ފަސް ފަހަރު ބާއްވާފައިވާއިރު އަންކޮ ވަނީ މުބާރާތް ތިން ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ކްލަބް ވެލެންސިއާއާ އެކު އެއް ފަހަރު އަދި ކްލަބް އީގަލްސްއާ އެކު ދެ ފަހަރެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 3
އެފްއޭ ކަޕް ކުއާޓާގައި އީގަލްސް އާއި ޓީސީ

އެފްއޭ ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް އީގަލްސް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް އީގަލްސް އިން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ 1-0 އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް އީގަލްސް އިން ލީގު ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެމެދު އޮތް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި އެވެ.