10 މެއި

May 10, 2019
ޔޫވީ އަށް ނަޒީހު، އީގަލްސްގައި މޯހަން

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން ވެސް މަގާމުގައި ހުރި މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އަދި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު ނަޒީހު ހަމަަޖައްސައި ދެ ޓީމުން ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 1
ފަހު ސީޒަން: ސުޖަން އުއްމީދުގައި

ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ކްލަބް އީގަލްސްގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓި ސްރީލަންކާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ އަކީ ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ކުޅެމުން އަންނަ އެންމެ މޮޅު އެއް ކީޕަރެވެ. ސުޖަން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ކީޕަރުގެ މަގާމު ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ވެސް އީގަލްސްއާ އެކު ކުރިއަށްދާން ނިންމާއިރު، ސުޖަންގެ...

12 މާޗް

March 12, 2019 1
ރިޒޭ އީގަލްސްގައި މަޑުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ކްލަބް އީގަލްސްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ކްލަބް އީގަލްސްއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންއާ ކުރިއިރު، އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) ކްލަބްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އީގަލްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 3
ހިސާމް އާއި އިންމަ އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އިމްރާން ނަޝީދު (އިންމަ) އާއި ހިސާމް ސަލީމް (ކޮކީ) ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 2
އީގަލްސްގައި ތަފާތު ދެއްކީ ހަންނަ!

މި ފަހަރުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އީގަލްސް އިން ހޯދިއިރު، މި ކާމިޔާބީގައި އެންމެ ބޮޑު ކްރެޑިޓެއް ހައްގުވާ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) އެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ހަތަރު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަންނަ ވަނީ ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ މެޗެއްގައި ވެސް މޮޅު...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 1
އީގަލްސް އިން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ 1-0 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް އީގަލްސް އިން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 5
ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު އީގަލްސް ފައިނަލަށް

ކެޕްޓަން ހަސަން ރާއިފް (ހަންނަ)ގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު އީގަލްސް އިން އެފްއޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސެމީ އަށް ޓީމުތައް ތައްޔާރުވެފައި

ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ މަގުސަދުގައި އެފްއޭއެމުން ކުރިއަށްގެންދާ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތަކަށް މިއަދު އޮންނައިރު، މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ވެސް ވަނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ފަހު ތިން މެޗު ކުރިއަށް އޮތްއިރު، މި ތިން މެޗު ވެސް...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 2
ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގްރޫޕް ބީގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކްލަބް އީގަލްސް ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ސެމީގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
މާޒިޔާ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު އީގަލްސް ސެމީ އަށް

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ 1-0 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވައި ކްލަބް އީގަލްސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
އޭދަފުށްޓައް އުއްމީދެއް، އީގަލްސް ލީޑުނަގައިފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ މާޒިޔާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އޭދަފުށިން ސެމީ ފައިނަލުގެ އުއްމީދު އާކުރިއިރު، ރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 5-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ގްރޫޕުގެ އެއް ވަަނައިގައި ކްލަބް އީގަލްސް ލީޑުނަގައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019
އޭދަފުށި ބަލިކޮށް އީގަލްސް އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ކްލަބް އޭދަފުށި އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 14
އަންނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށާނީ ޖޫން މަހު؟

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ޖޫން މަހު ފަށަން އެފްއޭއެމުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 12
ޗެމްޕިއަން ޓީސީން ލީގުގެ އައްޑަނަ އުފުލާލައިފި

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނުނު މެޗުން ފަހު މިނިޓްގައި އިޝާން އިބްރާހިމް (ސައްޓު) ވައްދާލި ގޯލުން ކްލަބް އީގަލްސްއާ 4-4 އިން އެއްވަރުކޮށް ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އައްޑަނަ މިރޭ އުފުލާލައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 7
ނިއު ބަލިކޮށް އީގަލްސް ގަދަ ތިނެއް ކަށަވަރުކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 2-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު އީގަލްސް ލީގުގެ ގަދަ ތިނެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 2
"ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނޫން، ހިތްވަރަކީ ކުޅުންތެރިން"

މާލީގޮތުން ޓީމަށް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައި އޮތް ވަގުތު ޓީމަށް ހިތްވަރު ލިބުނީ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 3
ރިޒޭގެ ހެޓްރިކާ އެކު އީގަލްސް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) މި ސީޒަނުގައި ހެދި ހަތް ވަނަ ހެޓްރިކާ އެކު 5-0 އިން ށ. ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 2
ރިޒޭގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު އީގަލްސް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސްގެ ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ)ގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު އެ ޓީމުން 7-0 އިން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ މައްޗަށް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 11
ފަސް ހެޓްރިކާ އެކު ރިޒޭ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން ފަސް މެޗުގައި ހެޓްރިކް ހަދައި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 5
ފަހު ވަގުތު އީގަލްސް ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

ފަހު ވަގުތު އަހުމަދު އިމާޒް (އާއްކޮ) ޖެހި ގޯލުން ކްލަބް އީގަލްސް 1-0 އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އިން އެ ޓީމު ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަރައިފި އެވެ.