09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 4
އީގަލްސްގެ ޗެއާޕާސަނަކަށް ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު

ހުސްވެފައިވާ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިން ވެސް އެ މަގާމް ފުރުއްވި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސަރަނގު އާދަމް މަނިކް އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ޗުއްޓީ މޫޑުގައި އޮތް އީގަލްސް އިން ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-1 އިން ކްލަބް އީގަލްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 3
ރިޒޭގެ ހެޓްރިކާ އެކު އީގަލްސް އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ)ގެ ހެޓްރިކާ އެކު 5-2 އިން ށ. ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

August 04, 2019
އީގަލްސް ކާމިޔާބަށް ބޭނުންވާ ވަރު ފެނިއްޖެ: މޯހަން

އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ނެގުމަށް އޭނާގެ ޓީމު ކްލަބް އީގަލްސްއާ ދުރުހުރިއިރު ފެނުނު އެއް ކަމަކީ ކާމިޔާބު ހޯދަން އެ ޓީމު ބޭނުންވާ ވަރު ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް...

13 ޖުލައި

July 13, 2019 1
ފުރުސަތުތަކުގައި ތަފާތު ދައްކައި ކުރޯ އެންމެ އުހަށް

"ކާމިޔާބީއެއްގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ޓީމެއް ބިނާކޮށްގެން އެ ލިބޭ ކާމިޔާބެއްގެ އުފާ. ހަގީގަތުގައި އީގަލްސްގައި މިހާރު މިތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ މުސްތަގުބަލުގައި މި ގައުމަށް ވެސް ކާމިޔާބު ހޯދައިދެވޭނެ ކުޅުންތެރިން،"

08 ޖުލައި

July 08, 2019 7
އީގަލްސްއާ އެއްވަރުވެ މާޒިޔާ އިން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު މާޒިޔާ އިން ނަގާލައިފި އެވެ.

July 08, 2019 1
އީގަލްސް ވަރުގަދަ، މާޒިޔާ ދުލެއްނުދޭނެ: ސެކުލޮސްކީ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އީގަލްސް ވަރުގަދަ ނަމަވެސް މާޒިޔާ އިން އެކަމަށް ނުވިސްނާނެ ކަމަށާއި ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް ހުރީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް...

29 ޖޫން

June 29, 2019
ރިޒޭގެ ހެޓްރިކުން އީގަލްސް އަށް ފުރަތަމަ މޮޅު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) ގެ ހެޓްރިކުން ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 5-1 އިން ކްލަބް އީގަލްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 3
މާޒިޔާ މެޗުން ނިލަންދޫ އަށް ފިލާވަޅު ނެގޭނެ: ފެސްކޯ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ މާޒިޔާ އަތުން 13-0 އިން ބަލިވި މެޗުން ފ. ނިލަންދޫ ޓީމަށް ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ނެގޭނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުގައި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 8
އީގަލްސް އަތުން ފަހު ވަގުތު ގްރީން އަށް ޕޮއިންޓެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ވައްދާލި ގޯލުން ކްލަބް އީގަލްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ލީގުގެ ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 1
މޯހަން ކޯހުގައި، ނިމާ އީގަލްސް ލީޑުކުރަނީ

ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ކޯޗިން ލައިސަންސް، އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބު ކޯޗު އީގަލްސްގެ މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) މި ވަގުތު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުރުމުން ކުރިއަށް ހުރި އެ ޓީމުގެ މެޗުތަކުގައި ޓީމު ލީޑުކުރުމުގެ ޒިންމާއާ އަހުމަދު ނިމާދު (ނިމާ) ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 5
އީގަލްސް އަތުން ޓީސީ ފަހު ވަގުތު ސަލާމަތްވެއްޖެ

އިތުރު ވަގުތުގައި ނޭޕާލްގެ ފޯވާޑް ބިމާލް ގާތީ މަގަރް ޖެހި ގޯލުން ކްލަބް އީގަލްސް ކައިރިން ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ. މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 4
ސެންޓޭ އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާްޑް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

May 28, 2019
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މާޒިޔާ އަށް

ވެޓަރަންސް ކަޕްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ކްލަބް އީގަލްސްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި މާޒިޔާ އިން ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ޔޫވީ އަށް ނަޒީހު، އީގަލްސްގައި މޯހަން

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން ވެސް މަގާމުގައި ހުރި މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އަދި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު ނަޒީހު ހަމަަޖައްސައި ދެ ޓީމުން ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 1
ފަހު ސީޒަން: ސުޖަން އުއްމީދުގައި

ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ކްލަބް އީގަލްސްގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓި ސްރީލަންކާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ އަކީ ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ކުޅެމުން އަންނަ އެންމެ މޮޅު އެއް ކީޕަރެވެ. ސުޖަން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ކީޕަރުގެ މަގާމު ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ވެސް އީގަލްސްއާ އެކު ކުރިއަށްދާން ނިންމާއިރު، ސުޖަންގެ...

12 މާޗް

March 12, 2019 1
ރިޒޭ އީގަލްސްގައި މަޑުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ކްލަބް އީގަލްސްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ކްލަބް އީގަލްސްއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންއާ ކުރިއިރު، އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) ކްލަބްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އީގަލްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 3
ހިސާމް އާއި އިންމަ އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އިމްރާން ނަޝީދު (އިންމަ) އާއި ހިސާމް ސަލީމް (ކޮކީ) ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 2
އީގަލްސްގައި ތަފާތު ދެއްކީ ހަންނަ!

މި ފަހަރުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އީގަލްސް އިން ހޯދިއިރު، މި ކާމިޔާބީގައި އެންމެ ބޮޑު ކްރެޑިޓެއް ހައްގުވާ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) އެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ހަތަރު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަންނަ ވަނީ ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ މެޗެއްގައި ވެސް މޮޅު...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 1
އީގަލްސް އިން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ 1-0 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް އީގަލްސް އިން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 5
ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު އީގަލްސް ފައިނަލަށް

ކެޕްޓަން ހަސަން ރާއިފް (ހަންނަ)ގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު އީގަލްސް އިން އެފްއޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސެމީ އަށް ޓީމުތައް ތައްޔާރުވެފައި

ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ މަގުސަދުގައި އެފްއޭއެމުން ކުރިއަށްގެންދާ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތަކަށް މިއަދު އޮންނައިރު، މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ވެސް ވަނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ފަހު ތިން މެޗު ކުރިއަށް އޮތްއިރު، މި ތިން މެޗު ވެސް...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 2
ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގްރޫޕް ބީގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކްލަބް އީގަލްސް ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ސެމީގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ލިބިއްޖެ އެވެ.