25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017
ސެކުލޮސްކީ އަށް މޮޅެއް، ސާންތީ އަށް ހިތްވަރެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިއްޔެ 1-0 އިން މޮޅުވުމުން މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ އަށް ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބުނުއިރު، ބަލިވިޔަސް އީގަލްސް އިން ދެއްކި ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކަށްދާއިރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ގޮސްފިކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 7
ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-0 އިން ހޯދި އުނދަގޫ މޮޅާ އެކު އެންމެ ފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 1
މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުން: އީގަލްސް އަށް ޗެލެންޖެއް

މާޒިޔާ އަކީ މި ސީޒަނުގެ ފޭވަރިޓް ކަމަށާއި އެ ޓީމުގެ އޯގަނައިޒް ކުޅުމާ އެކު، މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާދަމާ ހަވީރު އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 9
ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް އުނދަގޫތަކެއް

އެފްއޭއެމާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ކްލަބްތަކަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް މާލީ ގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017
މިސްރުގެ އިތުރު ޑިފެންޑަރެއް އީގަލްސް އަށް

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ހަތަރު ވަނަ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ މިސްރުގެ ޑިފެންޑަރު މަހްމޫދު ސައީދު މިއަދު އެ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 3
މިސްރުގެ މީޑިއާގައި ރާއްޖެ އާއި އީގަލްސް އަށް ތައުރީފް

މިސްރުގެ މީޑިއާއެއްގައި ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ތައުރީފްކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 1
ނެދަލެންޑްސްގެ ފޯވާޑް ޑޮނޮވަން އީގަލްސް އަށް

ނެދަލެންޑްސް އާއި ބެލްޖިއަމްގެ ވަރުގަދަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ ފޯވާޑް ޑޮނޮވަން ޑީކްމަން ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ގެނެސްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 1
"ވާދަވެރިން ވަރުގަދަ، އީގަލްސް އިން ދުލެއް ނުދޭނެ"

މި ސީޒަނަށް ވާދަވެރި ޓީމުތައް ވަރުގަދަ ވުމަކީ އީގަލްސް އިން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ޓީމުން ވެސް ސީޒަނަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް ކުރާތީ ދުލެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017
އީގަލްސްގައި މަޑުކުރަން ސާންތީ ނިންމައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ވެސް ކްލަބް އީގަލްސްގައި މަޑުކުރަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 2
މާޒިޔާ ދޫކޮށް ނައްޓޭ އީގަލްސް އަށް

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ހަލުވި އެއް ވިންގާ މާޒިޔާގެ އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 3
އިސްކަންދޭނީ އީގަލްސް އަށް، އެހެން ދިމާލަކުން ފެނިދާނެ

އަންނަ އަހަރު ވެސް އިސްކަންދޭނީ ކްލަބް އީގަލްސްގައި މަޑުކުރުމަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެހެން ދިމާލަކުން ވެސް ފެނުމުގެ ފުުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމަށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 9
ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ކްލަބް ގައުމީ ޗެމްޕިއަނުންނަށް!

އެއީ އަށްޑިހައިގެ ފަހުކޮޅެވެ. މާފަންނު ހުޅަނގުކޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ޅަފުރައިގެ ކުދިންތަކެއް ފޯރީގައި މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ޓީމުތަކާ މެޗުތައް ކުޅެމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. ގަލޮޅުގެ ވަރުގަދަ ޓީމަކާ ކުޅެން ޖެހުމުން އެންގީ ޓީމް ލިސްޓުގައި ނަމެއް ޖަހައިގެން އައުމަށެވެ. އެ ދުވަހު އަތިރިމަތީ ތިބެ ވަރަށް ވިސްނުމަށް ފަހު ޖެހި ނަން މިއަދު...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 4
މި ގޯލުގެ މަތިން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ: ރިޒޭ

އީގަލްސަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ހޯދައިދިން ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދެވުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި އެ ގޯލުގެ ހަނދާން ދުވަހަކު ވެސް ނުފޮހެވޭނެ ކަމަށް ޒުވާން ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 3
އީގަލްސް ބޮޑު ޓީމުތަކުގެ ސަފަށް: ކޯޗަށް އުފާވެރިކަން!

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ކާމިޔާބީއާ އެކު ދެ އުފަލެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ބޮޑު ޓީމުތަކުގެ ސަފަށް އީގަލްސް އަރުވައިދިނުން ކަމަށް ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 4
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފައިނަލް މާދަމާ ހަވީރު

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗު މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

November 28, 2016 4
ގައުމީ ފައިނަލުގައި ޒުވާން ގިނަ މޫނުތަކެއް!

ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަކީ މި ފަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރި އަށް ކްލަބްގެ ތެރެއިން އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ގިނަ ދެ ދެ ޓީމެވެ. މި ދެ ޓީމަކީ މި ފަހަރުގެ ޔޫތު...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 1
ޔ. ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ފައިނަލަށް

މުސްތަފާ ސެޑިކް މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު 3-2 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓަސް ކަޕް ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކްލަބް އީގަލްސް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016
ތިން އެއްވަރު، މިފަަހަރު ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހޭ މެޗަކަށް!

ކްލަބް އީގަލްސް އަކީ މުޅި ސީޒަނަށް ބަލާއިރު ގިނަ މެޗުތަކުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޓީމެކެވެ. މި އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި އީގަލްސް އަށް ބަލިނުކުރެވި އޮތީ ދެ ޓީމެކެވެ. އެއީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އާއި މި ފަހަރު އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރާ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އެވެ. އީގަލްސް އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ މި ފަހަރުގެ...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016
ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އީގަލްސް ހޯދައިފި

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އޭގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ހޯދައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016
ނިއު ބަލިކޮށް އީގަލްސް ސެމީގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގްރޫޕް އޭ ގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ކްލަބް އީގަލްސް މިއަދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 2
ނިއު، އީގަލްސް އަދި ޓީސީ އެއް ގްރޫޕަކަށް

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ކްލަބް އީގަލްސް އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.