20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 1
އީގަލްސް އެއްވަރުވިއިރު ޓީސީ މޮޅުވެއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އީގަލްސް އެއްވަރުވިއިރު، ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބީޖީ އަތުން 4-1 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އެއް ވަނައިގައި ޓީސީ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މިއަދު ފަށާއިރު އެއް ވަނައިގައި މި ވަގުތު އޮތީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 1
އީގަލްސް މޮޅުވެ، މާޒިޔާއާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 1-0 އިން ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ކްލަބް އީގަލްސް އިން މިރޭ ހަ ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 3
ރިޒޭ: ޒުވާން ތަރިންގެ ލިސްޓަށް އިތުރު ނަމެއް!

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ލާއޮސް އަތުން 4-0 އިން ދިވެހިރާއްޖެ މޮޅުވި މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ކޯޗު އެރުވި އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) ވެގެންދިޔައީ، ކްލަބް ފުޓްބޯޅައާ ބީރަށްޓެހި ދިވެހިންނަށް އާ ކުޅުންތެރިޔަކަށެވެ. އެކަމަކު ލިބުނު މަދު ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ރިޒޭ ދެއްކި ހުނަރާ އެކު، މިހާރު ވެސް އޭނާއާ މެދު އުއްމީދުތައް...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016
ބީޖީއާ އެއްވަރުވެ އީގަލްސް އަށް އުނދަގޫތަކެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ، ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ބީޖީ ސްޕޯޓްސްއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ ރޭހުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ކްލަބް އީގަލްސް އަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016
ފަހު ބުރުގެ ކުރިން: މިއީ ތިން ޓީމުގެ ރޭހެއްތަ؟

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ ކުޅުން މިއަދު ފަށާއިރު ލީގުގެ ވާދަވެރިކަން މި ފަހަރު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ބޮޑުވެފަ އެވެ. ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމަށް ތިން ޓީމެއް އަންނަނީ ވާދަކުރަމުންނެވެ. އެއީ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ އާއި ދެ ވަނައިގައި އޮތް އީގަލްސް އަދި ތިން ވަނަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 1
ޓީސީ އާއި އީގަލްސް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވުމުން، ތާވަލުގެ ކުރީގައި ލީޑު ފުޅާކުރަން އީގަލްސް އަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 4
ނިއު ބަލިކޮށް އީގަލްސް އެއް ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 4
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް އީގަލްސް އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 4-0 އިން ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް ކްލަބް އީގަލްސް މިއަދު އަރައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016
ބީޖީ އަތުން އީގަލްސް މޮޅުވެ، މާޒިޔާގެ ލީޑު ކުޑަވެއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ލީގު އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާއާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް ކްލަބް އީގަލްސް ޖެހިލައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 11
އީގަލްސް އިން ޓީމެއް ބިނާކޮށްފި: ބޮޑު ކާމިޔާބެއް!

މި ފަހަރުގެ ސީޒަނާ އީގަލްސް ކުރިމަތިލީ އާދައިގެ ސްކޮޑަކާ އެކު އެވެ. މުހިއްމު ދެ މިޑްފީލްޑަރުން ކަމަށްވާ ކެޕްޓަން އިސްމާއިލް އީސާ (މެސީ) އާއި ޔަޝްފާދު ހަބީބް (މުލަކޭ) ވަނީ ޓީމު ދޫކޮށް ގޮސްފަ އެވެ. ބަދަލުގައި ގެނައީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެކަމަކު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ނުވަ މެޗު ކުޅުނުއިރު، ބަލިނުވެ އޮތް...

21 ޖުލައި

July 21, 2016
އީގަލްސް ދެ ވަނަ އަށް އަރައި ތަފާތު ކުޑަކޮށްފި

ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަލުން އަރައި، އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނާ ތިން ޕޮއިންޓް ގާތަށް ކްލަބް އީގަލްސް މިއަދު ޖެހިލައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 2
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން އީގަލްސް ހިފަހައްޓައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 2
މެސެޑޯނިއާގެ ފޯވާޑް ރިސްޓޭ އީގަލްސް އަށް

މެސެޑޯނިއާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ރިސްޓޭ ނައުމޯފް ކްލަބް އީގަލްސްއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 3
ފުރަތަމަ ބުރުން އެއް ވަނަ މާޒިޔާ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް އީގަލްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ މާޒިޔާ އަށް ލީގު އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 2
މާޒިޔާ ވަރުގަދަ އެކަމަކު ދުލެއް ނުދޭނަން: ސާންތީ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާރޭ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު ވަރުގަދަ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އީގަލްސް އިން ދުލެއް ނުދޭނެ ކަަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތި) ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 2
ނިއު ބަލިކޮށް އީގަލްސް އިން މާޒިޔާއާ ޕޮއިންޓަކާ ގާތަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައި، އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާއާ ޕޮއިންޓަކާ ގާތަށް ކްލަބް އީގަލްސް މިރޭ ޖެހިލައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016
ފޯވާޑުންގެ ތަޖުރިބާ ނެތުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވޭ: އީގަލްސް

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކުރިއަށް ކުޅެނީ ވަރަށް ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކަމަށާއި އެ ކުޅުންތެރިންގެ ތަޖުރިބާ ނެތުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަހުމަދު ޝާކިރު...

June 21, 2016
ބީޖީއާ އެއްވަރުވެ އީގަލްސް އަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ބީޖީ ސްޕޯޓްސްއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ، އީގަލްސް އަށް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާއާ ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު...

18 މެއި

May 18, 2016
އީގަލްސް އަތުން ބަލިވެ ވިކްޓަރީ އަށް އިތުރު ޕްރެޝަރެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އީގަލްސް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ވިކްޓަރީ އަށް އިތުރު ޕްރެޝަރެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.