31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ފޯރަމް ފަށައިފި

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އިން އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ފޯރަމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 13
ޕެންޝަން ފަންޑު:އާންމުންގެ ފުދުންތެރިކަމާ ގުޅޭ ބޮޅެއް

"މިއީ މާ މުހިއްމު ކަމެއް ނޫން، ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތި ކުރާ ބޮޑު ތަކްލީފެއް،" މިއީ ޕެންޝަން ފަންޑާ މެދު ސުވާލުކޮށްލުމުން އާއްމު ރައްޔިތެއްގެ ހިޔާލެވެ. މި ފަންޑަށް ރާއްޖޭގެ އެތައް ބަޔަކު ފައިސާ ޖަމާ ކުރާ އިރު ފަންޑުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިކަން އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 1
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ފޯރަމެއް

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ފޯރަމެއް ބާއްވަން ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އޮތޮރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 5
ސީއެމްޑީއޭގެ ސީއީއޯ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) ގެ ސީއީއޯ ނާދިޔާ ހަސަން އެ މަގާމުން މިދިޔަ މަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019
ހިއްސާގެ ބާޒާރާ ގުޅޭ މުހިއްމު ދެގަވައިދެއް ނެރެފި

ހިއްސާގެ ބާޒާރާ ގުޅޭ މުހިއްމު ދެ ގަވައިދެއް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 2
އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންވީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް އަށް

ކުންފުނިތަކުގައި އިންވެސްޓު ކުރުމަކީ ފަހަށް ރައްކާ ކުރުމަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފައިދާ ހޯދުމަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެކެވެ. ނަމަވެސް ހިއްސާ އާއި ބޮންޑު ފަދަ ސެކިއުރިޓީތައް ގަތުމަކީ ފައިދާގެ އިތުރުން ގެއްލުން ވެސް އެކުލެވޭ ކަމަކަށް ވުމުން އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ކުންފުނިތަކުގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ބަލާލުމަކީ ވަރަށް...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018
ސީއެމްޑީއޭ އިން ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އެވޯޑް ދެނީ

ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކުރިއެރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އާއި، މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް (އެމްއެސްއީ) އަދި ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެންް އެވޯޑެއް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 1
ސީއެމްޑީއޭ އިން މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ލޯންޗްކޮށްފި

ހިއްސާގެ ބާޒާރާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ލިބޭ ގޮތަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އިން ޚާއްސަ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018
ސީޖީ އެފޯޓްސް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އާއި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް (އެމްއެސްއީ) އަދި ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މި އަހަރު ތައާރަފް ކުރި ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އެފޯޓްސް (ސީޖީ) އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018
ޓޫރިޒަމް އިންވެސްޓްމަންޓް މެނޭޖު ކުރުން މޯޓީޒާ އަށް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓާގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް މެނޭޖުކުރުމާއި ލަފާދިނުމުގެ ދިނުމުގެ ހުއްދަ މޯޓީޒާ ކެޕިޓަލް ލިމިޓެޑަށް ދީފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 25
ހުރިހާ ބޯޑަކަށް ވެސް ސަރުކާރުގެ އަތްބޭނުން!

އާއްމުންނާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާގެ ބޮޑު ބައެއް ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ސަރުކާރުންނެވެ. އެ ކުންފުނިތަކުގެ އެންމެ މުހިއްމު ގުނަވަނަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެވެ. އެ ބޯޑުގައި މެޖޯރިޓީ ޝެއާހޮލްޑަރުންގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރާ ޑިރެކްޓަރުންގެ އިތުރުން އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ހޮވާ ޑިރެކްޓަރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ....

19 މެއި

May 19, 2017 29
އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ޑިރެކްޓަރުން ހޮވަން ސަރުކާރުގެ ވޯޓު

އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުން ހޮވަން ސަރުކާރަށް ވޯޓު ދެވޭ ގޮތަށް، ހިންގާ ގަވައިދު ބަދަލުކުރަން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 17
އެމްޓީސީސީގެ ޖަލްސާއާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ސީއެމްޑީއޭއަށް

އެމްޓީސީސީން މިރޭ ބާއްވާ ހާއްސަ ގޮތަކުން ކުރާ އާއްމު ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑު މެމްބަރަކު ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017
ޝަރީއާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) ގެ ޝަރީއާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 1
ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހިއްސާ ވިއްކުމާ ބެހޭ ސެމިނާއެއް

އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ގައުމުތައް ގުޅިގެން ހިއްސާގެ ބާޒާރު ކުރިއަރުވައި އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމާ ގުޅޭ ސެމިނާއެއް ރާއްޖޭގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 3
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ އެވޯޑުތަކެއް ކުންފުނިތަކަކަށް

އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުން ހޯދި ދިވެހި ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އެވޯޑު ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 1
ކުންފުނިތައް ހިންގުން ޒަމާނަށް ފެއްތުމަށް ތަމްރީނު ދީފި

ޒަމާނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތައް ހިންގާނެ ގޮތް ކުންުފުނިތަކުގެ އިސް ވެރިންނަށް އިއްޔެ ކިޔައި ދީފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 2
ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް އަލަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް، ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 1
ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންޑު ހޯދައިދޭ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ އެކި ބާވަތުގެ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކޮށް، ވިޔަފާރިތަކަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފަންޑު ހޯދުމަށް މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.