08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 8
ކޯޗު ޒިންމާ ނަގައިފި، ކުޅުންތެރިން ވެސް ނަގަން ޖެހޭ

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމުގެ ޒިިންމާ ކުރީގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކަމުގައި ސީނިއާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެެކްރެޓަރީ އަބްދުލް ވައްހާބު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 4
ސުޒޭނަށް މާޒިޔާގެ ހާއްސަ ޝުކުރެއް!

ތިން ސީޒަނަށް ފަހު މާޒިޔާގެ ކޯޗުކަމުން ރޭ ވަކިވި އަލީ ސުޒޭނުގެ އިސްތިއުފާ ގަބޫލުކޮށް އޭނާ އަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް މާޒިޔާ އިން އަދާކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 12
މާޒިޔާގެ ކޯޗުކަމުން ސުޒޭން އިސްތިއުފާ ދީފި

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން މިރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ މުބާރާތުން ކަޓައި، އެންމެ ތަށްޓަކާ އެކު ސީޒަން ނިންމާލަން ޖެހުމުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަންގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 23
ޓޮމް އަކީ ސިޔާސީ މީހެއް ނޫން: ސުޒޭން

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އަކީ ސިޔާސީ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެ ނަމަ، ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ މީހުން އެއްކައިރި ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ ޓީމުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ޓޮމް އަށް ތާއީދުކުރާ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ރައްދު ދީފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016
"މިއީ އެންމެން އެކުވެގެން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ"

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިޔާ އިން ހޯދުމަކީ ފުރިހަމަ މެނޭޖްމަންޓަކާއި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗިން ސްޓާފުން އެކުވެގެން ކުރި މަސައްކަތެއްގެ ނަތީޖާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 6
"ދަގަނޑޭ އަކީ ޓާގެޓް ހާސިލްކުރަން ލިބުނު ހިތްވަރެއް"

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) މާޒިޔާއާ ގުޅުމުން އެ ޓީމުން މި ސީޒަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް ހާސިލްކުރަން އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 2
ރޯދަމަހު ފައިދާ ބޮޑީ ބޭރު ކުޅުންތެރިން ގިނަ ޓީމުތަކަށް

ރޯދަ މަހު މެޗުތައް ކުޅޭއިރު އެޑްވާންޓޭޖް ބޮޑީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ގިނަ ޓީމުތަކަށް ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 5
ދެބެން ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި، ހާއްސަ މެހެމާނަކީ ބައްޕަ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ވިކްޓަރީ އަތުން 2-1 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވި މެޗު ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެބެން ދެ ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފުރަތަމަ...

June 13, 2016
ހަނި މޮޅެއް، އެކަމަކު މާޒިޔާ އަށް ބޮޑު ލީޑެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުލުގައި އޮތް ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ހަނި ގޮތަކަށް 2-1 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ތާވަލުގެ ކުރީގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ...

28 މެއި

May 28, 2016 1
މާޒިޔާއާ އެކު ސުޒޭނަށް ހުރިހާ މުބާރާތެއް ހޯދިދާނެތަ؟

ފާއިތުވި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކޯޗުގެ މަގާމު ހޯދި މާޒިޔާގެ އަލީ ސުޒޭން އެ ޓީމާ އެކު މި ސީޒަނަށް ކުރިމަތިލީ ހާއްސަ ޓާގެޓަކާ އެކު އެވެ. އެއީ ސީޒަންގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކުރުމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ވާދަވެރި ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީ މާޒިޔާ އަށް ހޯދައިދިނުމުގެ އަޒުމެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރަން އެފްއޭއެމްގެ ކަލަންޑަރަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ!

އޭޝިއާގެ ދެ ވަނަ ފަންތީގެ ކްލަބް މުބާރާތް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތައް 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވާދަކުރަމުން އައި ނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހަނައަޅައި ދެވުނީ އެންމެ ދެ އަހަރު އެވެ. ނިއު ރޭޑިއަންޓުން 2005 ވަނަ އަހަރު މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ހޯދައި އަދި 2013 ވަނަ އަހަރު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި...

16 މެއި

May 16, 2016
ލީގުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުމަކީ ބޮޑު ހިތްހަަމަ ޖެހުމެއް: ސުޒޭން

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.