02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 8
ތިނަދޫ ކޯޗުކަމާ ސުޒޭން ހަވާލުވެއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ގދ. ތިނަދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން ވިކްޓަރީ އާއި މާޒިޔާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން އަލީ ސުޒޭން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017
މަގާމުގައި ދެމި ހުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނަން: ސުޒޭން

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުނުވަންޏާ އެ ޓީމުގައި ހުރެގެން މާބޮޑު ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވިސްނުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށައި މަގާމުގައި ހުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 1
"ޓީސީ އަށް ވުރެ ވިކްޓަރީ އަށް އެޑްވާންޓޭޖް ބޮޑު"

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ފުރުސަތު ހޯދުމަށް މިރޭ ވިކްޓަރީ އާއި ޓީސީ މުހިއްމު މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު އެޑްވާންޓޭޖް ބޮޑީ ވިކްޓަރީ އަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017 2
ނެގި ވިލާގަނޑުން ފެންފޮދެއް ނުލިބުނު: ސުޒޭން

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ހައްލެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ވާހަކަތައް ދެން އިތުރަށް ނުދައްކައި ބޭނުންވަނީ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއްދޭން ކަމަށް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 14
ނިއު އަކީ ހަތުރެއް ނޫން، ގާތް ވާދަވެރިއެއް: ސުޒޭން

ނިއު ރޭޑިއަންޓަކީ ހަތުރެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ 46 އަހަރުވީ ތާރީހުގައި އެ ކްލަބާ އެންމެ ގާތް ވާދަވެރިޔާ ކަމަށާއި އެ ކްލަބް އަތުން މޮޅުވުމަކީ އަބަދުވެސް ލިބޭ ޝަރަފެއް ކަމަށް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 14
ވިކްޓަރީގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި އިއްޔެ އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނީ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ފިކުރަކީ ޓީމު ހަމަވެދާނެތޯ ކުރެވޭ ފިކުރު ކަމަށެވެ. އިއްޔެގެ މެޗުން ވިކްޓަރީ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވިއިރު، މެޗަށް ފަހު ސުޒޭން ބުނީ ވިކްޓަރީ އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު މި މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން...

22 މެއި

May 22, 2017 6
ރެފްރީންނަށް އިހުތިރާމްކުރަން ސުޒޭން ގޮވާލައިފި

އަލަށް ނުކުންނަށް ރެފްރީންނަށް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކޯޗުން ރެފްރީންނަށް އިހުތިރާމްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017 2
ދެބެންގެ ކުރިމަތިލުން ދެ ކްލަބުގެ ކުރިިމަގާ ގުޅިފައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަލީ ސުޒޭންގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅުނު މާޒިޔާ އިން ވަނީ އޭނާގެ ކޮއްކޮ މުހައްމަދު ނަޒީހުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުނު ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފަ އެވެ. އެ މެޗަށް ފަހު ދެބެން ވެސް ވަނީ އެއީ ވަރަށް ޖަޒުބާތީ ކަންތައްތަކެއް ހިނގައިދިޔަ މެޗެއްކަން ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 1
ވެލެންސިއާ އަތުން މޮޅުވުން މަޖުބޫރު: ސުޒޭން

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ވިކްޓަރީ މިހާރު އޮތް ހާލަތުން އަރައިގަންނަން މިރޭ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަތުން މޮޅުވުން މަޖުބޫރު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 3
ސުޒޭން ކުރީގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް، މާޒިޔާ އޮތީ ފޯމުގައި

ފާއިތުވި ތިން އަހަރު އަލީ ސުޒޭންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މާޒިޔާ ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނަށް ފަހު މާޒިޔާ ދޫކޮށް ސުޒޭން މިހާރު ހުރީ އޭނާގެ ރަސްމީ ކްލަބް ވިކްޓަރީގަ އެވެ. ވިކްޓަރީ އަށް އެނބުރި އައުމަށް ފަހު ސުޒޭނަށް އަދި މާ އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިފައިނުވެ އެވެ. މިއަދު ހަވީރު އޭނާ ކުރީގެ ކްލަބް މާޒިޔާއާ...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 7
ހާލަތު ބަދަލުވެއްޖެ، މިއީ އުއްމީދީ މެޗެއް: ސުޒޭން

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށާއި އަޑިގަނޑުން އަރައިގަންނަން ބޭނުންވާ ތިން ޕޮއިންޓް މާދަމާރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ލިބޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 5
އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ވިކްޓަރީ ޕްރެޝަރު ބޮޑު މެޗަކަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ހަަވީރު އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ވިކްޓަރީ އަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑު މެޗެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 7
ސުޒޭނާއި ސާންތީގެ ފިނި ހަނގުރާމަ: އަސްލެއްތަ؟

މަޝްހޫރު ދެ ކޯޗުން ކަމަށްވާ އަލީ ސުޒޭނާއި އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) މެދުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މާބޮޑު ކުރިމަތިލުންތަކެއް ފެނިގެންގޮސްފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވާދަވެރި ދެ ކޯޗުންނެވެ. ފެށުނީއްސުރެ ކްލަބް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގަައި ފެނިގެން ދިޔަ ސުޒޭނާއި މީގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމުގައި މަސައްކަތްކޮށް ފަހުން ކްލަބް...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 13
ވިކްޓަރީ ތަރުތީބުކޮށް މިއަހަރު ތަށި ނަގާނަން: ސުޒޭން

މިދިޔަ ފަސް ވަރަކަށް އަހަރު ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދަށްކޮށް އޮތް ނަމަވެސް އެ ޓީމު އަލުން ތަރުތީބުކޮށް މި އަހަރު ތަށްޓެއް ނަގައިދޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 9
ވިކްޓަރީއާ ހަވާލުވެ ސުޒޭން ދިނީ ވާދަވެރިންނަށް މެސެޖެއް

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗުކަމުން 2012 ވަނަ އަހަރު އަލީ ސުޒޭން ވަކިވިއިރު އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފެނުނީ މާޔޫސްކަމެވެ. ސުޒޭން އެނބުރި އިއްޔެ ވިކްޓަރީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ބުނީ އެ ދުވަހު ވިކްޓަރީ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ވެސް ހިތުގައި އޮތީ އެ ކްލަބަށް ހިދުމަތް ކޮށްދޭން ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އައުމުގެ އުއްމީދު ކަމަށެވެ. ސުޒޭން ބުނީ...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 3
ވިކްޓަރީ އަށް ޝާޒުގެ ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް!

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗުކަމުން މުހައްމަދު ޝާޒްލީ ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް އަލީ ސުޒޭން ގެނައުމުން، ޝާޒްލީ މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

February 15, 2017 8
ސުޒޭން އެނބުރި ވިކްޓަރީ އަށް!

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި މުޅި ރާއްޖެ އަށް މަޝްހޫރުވި ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު އެ ކްލަބުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 8
ކޯޗު ޒިންމާ ނަގައިފި، ކުޅުންތެރިން ވެސް ނަގަން ޖެހޭ

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމުގެ ޒިިންމާ ކުރީގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކަމުގައި ސީނިއާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެެކްރެޓަރީ އަބްދުލް ވައްހާބު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 4
ސުޒޭނަށް މާޒިޔާގެ ހާއްސަ ޝުކުރެއް!

ތިން ސީޒަނަށް ފަހު މާޒިޔާގެ ކޯޗުކަމުން ރޭ ވަކިވި އަލީ ސުޒޭނުގެ އިސްތިއުފާ ގަބޫލުކޮށް އޭނާ އަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް މާޒިޔާ އިން އަދާކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 12
މާޒިޔާގެ ކޯޗުކަމުން ސުޒޭން އިސްތިއުފާ ދީފި

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން މިރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ މުބާރާތުން ކަޓައި، އެންމެ ތަށްޓަކާ އެކު ސީޒަން ނިންމާލަން ޖެހުމުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަންގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 23
ޓޮމް އަކީ ސިޔާސީ މީހެއް ނޫން: ސުޒޭން

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އަކީ ސިޔާސީ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެ ނަމަ، ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ މީހުން އެއްކައިރި ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ ޓީމުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ޓޮމް އަށް ތާއީދުކުރާ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ރައްދު ދީފި އެވެ.