01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 12
ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅުނު މަސްބޯޓެއް އަތުލައިގެންފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދިޔަ ބޭރުގެ ބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓް ގާޑުން އިއްޔެ އަތުލައިގެންފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 8
ޖަޕާނުން 117 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާޑުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި 117 މިލިއަން ރުފިޔާ (7.6 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދޭން ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނު ސަރުކާރާ ދެމެދު އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 7
ދަތުރު ދިޔަ ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިގެން އެހީވެއްޖެ

ފަޅުރަށަކަށް މިއަދު ދަތުރު ދިޔަ ބަޔަކު، މޫސުން ގޯސްވެ އަނބުރާ ރަށަށް ނުދެވިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ އެވެ. ސިފައިން އެހީ ފޯރުކޮށްދިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިނެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 5
ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރި، އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެއަށް

ދޯންޏެއްގައި މަސް ބާނަން ހުރި މީހެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރި، އަވަސް ފަރުވާއަށް އޭނާ މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 10
ރާއްޖޭގެ ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ

ސްރީ ލަންކާ ކައިރިން ދަތުރުކުރި ބޮޑު ތެޔޮ ޓޭންކަރެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދިޔަޔަސް، ރާއްޖޭގެ ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅުމުގެ ބިރެއް މިހާތަނަށް ނެތް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާޑުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 3
ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހިި މީހަކު މިއަދު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 1
ދޯންޏަކާއި ލޯންޗެއް އެކްސިޑެންޓުވެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ލޯންޗަކާއި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ޖެހި މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 8
ޝާހު ގެއްލުނީ ލޮކްޑައުނަށް ފަހު ރަށަށް ދަނިކޮށް

އދ. މަންދުއަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏަކުން ގެއްލުނު އެ ރަށު ރަތްވިލާގޭ އަލީ ޝާހު ގެއްލުނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމުން މާލޭގައި ހުރުމަށް ފަހު އެނބުރި ރަށަށް ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ކަމަށް މަންދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 18, 2020
މަންދުއަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލުނު ޒުވާނާ އަދި ނުފެނޭ

މާލެއިން ފުރައިގެން އއ. މަންދު އަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏަކުން އިއްޔެ ރޭ ގެއްލުނު އަލީ ޝާހް، 27، އަދިވެސް ނުފެންނާތީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި އާއްމުން ގުޅިގެން އަދިވެސް...

July 18, 2020 1
މޫސުން ގޯސްވެ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަވެ، ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް ގިނަވެފައި ވާތީ ކަނޑުދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވާން ސިފައިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 7
މަންދު އަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލުނު ޒުވާނަކު ހޯދަނީ

މާލެ އިން ފުރައިގެން އދ. މަންދު އަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއްގައި ހުރި އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ކޯސްޓް ގާޑުން އޭނާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 12
13 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި މަސްދޯންޏެއް ބިނދިއްޖެ

ތ. ކިނބިދޫ ކައިރިން 13 ފަޅުވެރިންނާ އެކު ދަތުރުކުރި މަސްދޯންޏެއް މިއަދު ހެނދުނު ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 7
ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ތިލަފުށި ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ބޯޓަކުން މިރޭ ވެއްޓުނު މީހަކު ގެއްލިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 38
ސިފައިންގެ މި ވީޑިއޯއަށް ތައުރީފް

އިންތިހާއަށް ކަނޑު ގަދަ އެވެ. ވާރޭވެސް ވެހެ އެވެ. ޅ، ފުށިފަރު، ފާލަމުން މޫދަށް އަޅާފައިވާ ޕްލެޓްފޯމް މަތީގައި ސިފައިންގެ މީހާއަށް ކޮޅަށް ހުންނަން ވެސް ދައްޗެވެ. އެހާ ވެސް ފަޅުތެރޭގައި ބާނި ބޮޑެވެ. އެކަމަކު، ފުށިފަރު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ އަށް މާލެ އިން ގެންދިޔަ ޓެސްޓް ކިޓްތަކާ ހަވާލުވާން ޖެހޭތީ، އެތަނުގައި ހުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 4
އެން ހިފަން ފީނި ޒުވާނާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ގދ. ކޮނޮއްޓާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ކައިރިން ފުޅި އަޅައިގެން އެން ހިފަން ފީނި މަސްވެރިއެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން، އެ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 6
ރިސޯޓުން މޫދަށް ފުންމާލި މީހާ އަދިިވެސް ނުފެނޭ

ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއަޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން މޫދަށް ފުންމާލި އިންޑިއާ މީހާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 15
ރިސޯޓުން ގެއްލުނު އިމާމު އަދިވެސް ނުފެނޭ

މޫދަށް ފުންމާލި ފަހުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ޖޭޑަބްލިއު މެރިއަޓް މޯލްޑިވްސްގެ އިމާމު އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 10
ރިސޯޓަކުން މޫދަށް ފުންމާލި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ހޯދަނީ

ޖޭޑަބްލިއު މެރިއަޓް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިއާ މީހަކު، މޫދަށް ފުންމާލި ކަމަށް ބެލެވިގެން އެމްއެންޑީއެފުން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 2
ޚަބަރެއް ނުވެގެން، ހޯދަމުން ދިޔަ ލޯންޗު ފެނިއްޖެ

ގދ. ފިޔޯރީން ފުރައިގެން އައްޑޫ ހިތަދު އަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން އެ ލޯންޗު ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020
ހާލުގައި ޖެހުނު ލަންކާގެ މަސް ބޯޓަކަށް އެހީތެރިވަނީ

އިންޖީނު ހުއްޓުމުގެ ސަބަބުން، ހާލުގައި ޖެހުނު ސްރީ ލަންކާގެ މަސް ބޯޓަކަށް ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
ގެއްލުނު ކައްޕި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ވެސް ކުރިއަށް

މާލެއަތޮޅު ކަގި ކައިރީ އޮންނަ ފަރަކަށް މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އެރި "ޓީޓީއެސް ފާނަ" ދޯނީގެ ކައްޕި ގެއްލިގެން، އޭނާ ހޯދަން އޭރު ފެށި މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑުން އަދިވެސް ހުއްޓާނުލާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު މޭޖާ އިބްރާހީމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 1
ގެއްލުނު ދެ ޑައިވަރުން ކަނޑުމަތިން ފެނިއްޖެ

މާލެ އަތޮޅު ހެލެނގެލި ރިސޯޓްގެ ކައިރީގައި އޮންނަ މާފަޅު ގައި ހަދަމުން އަންނަ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ ދެ ފިރިހެނަކު ޑައިވިނަށް ދިޔަ ފަހުން ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަނިކޮށް ކަނޑުމަތިން ފެނިއްޖެ އެވެ.