02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019
34 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ސަފާރީއެއް ފަރަށް އަރައިފި

34 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ސަފާރީއެއް ފަރަށް އަރައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 9
ދާއަޅަން އުޅުނު ލަންކާގެ ބޯޓުތަކެއް ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދާ އަޅައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދިޔަ ބޭރުގެ ދެބޯޓަކާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަދެ އުޅުނު އެހެން ހަތަރު ބޯޓެއް ކޯސްޓް ގާޑުން މިއަދު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 10
ޑިންގީއަކުން ފުންމާލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މާލެއިން ކ. ތިލަފުއްޓަށް ދިޔަ ޑިންގީއަކުން ފުންމާލި މީހަކު މޫދު އަޑީގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
ކަނޑުމަތީ ހާލުދެރަވި މަސްވެރިއަކަށް ސިފައިން އެހީވެއްޖެ

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު އުޅަނދެއްގައި ހުރި ޒުވާނެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 1
ކާށިދޫ ކަނޑުގައި އޮތް ލޯންޗެއް ދިޔަވާތީ އެހީވެއްޖެ

ޅ. ހިންނަވަރުން ފުރައިގެން 20 މީހުންނާ އެކު މާލެ އަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ދިޔަވާތީ އެ ލޯންޗަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 19
ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކުރަން ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ބޮޑު އެހީ

އެންމެ ދެ ހަފުތާ ވީ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ފުރާނަ، ދިވެހި ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ކުއްލި އެހީތެރިކަމުގައި އިއްޔެ ސަލާމަތްކޮށްދީފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 39
ލައިފް ޖެކެޓް އެޅުން މަޖުބޫރުކުރަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ކަނޑު ދަތުރުތައް ކުރާއިރު ލައިފް ޖެކެޓް އަޅައިގެން ތިބުން މަޖުބޫރު ކުރުމަށް ސިފައިންގެ ކޯސްޓް ގާޑާއި ފުލުހުންނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 1
ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓު އަދިވެސް ނުފެނޭ

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓް އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 16
175 މީހުން ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ހުއްޓިގެން އެހީވެއްޖެ

ތ. އަތޮޅުން 175 މީހުން ގޮވައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރި އޯޝަން އުފާ 20 ނަމަކަށް ކިޔާ ފެރީ ލޯންޗެއްގެ އިންޖީނުން ތެޔޮ ހުސްވެ ލޯންޗު ހުއްޓިގެން އޭގައި ތިބި މީހުންނަށް ސިފައިން އެހީތެެރިއްވެޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 3
ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ދެ ޓޫރިސްޓަކު ގެއްލިއްޖެ

އއ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ "ކޮންސްޓެންސް މޫފުށި" ރިސޯޓުން މިއަދު ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ދެ ޓޫރިސްޓަކު ގެއްލިގެން އެ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 31
ކެނޯގައި ގެއްލުނު ދެ މީހުން ފެނިއްޖެ

އިއްޔެ ހަވީރު ވިލިމާލެ އިން ކެނޯއެއް ދުއްވަން ނުކުތް ދެ ފިރިހެނުން ސަލާމަތުން ހުޅުމާލެއަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް، ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 12
ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ޒުހައިރު ރިޓަޔާކުރައްވައިފި

ކޯސްޓްގާޑުގެ ކޮމާންޑަރު ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަލީ ޒުހައިރު ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އިން ރިޓަޔަކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 53
ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހަދާކަށް ނުދޭނެ

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނެއް ބޭރު ގައުމެއްގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ދޫކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 25
ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް ގެނައި އީރާނުގެ ބޯޓެއް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރަން އުޅުނު އީރާނުގެ ބޯޓެއް ދިވެހި ސިފައިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުން ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މިއަދު އަތުލައިގެންފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 21
ސިފައިންގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ކަނޑު އަޑީގައި ބާއްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯހެއްގެ ދަސްވެނިންނަށް ބެޖު ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ކަނޑު އަޑީގައި މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 15
އޮޔާދާ އޮނު ފީންޏެއް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

ނ. މާކުރެންދޫ ކައިރިން އޮޔާދާ ހިކި އޮނު ފީނިތަކެއް ފެނިގެން އެ ނެގުމުގ މަސައްކަތް ކޯސްޓްގާޑުން ފަށައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 55
ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މިހާތަނަށް 36 އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފި

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ އެހީގައި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 36 އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ދިވެހި ސިފައިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 21
ބޭރުގެ ބޯޓެއްގައި ޒަހަމްކޮށްލި ދެ މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

ރާއްޖެއާ 760 މޭލުން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ އިންޑޮނޭޝިއާގެ މަސް ބޯޓެއްގައި މާރާމާރީ ހިންގައި އަނިޔާވި ދެ ދެ މީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް، ދިވެހި ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އައްޑޫ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް މިއަދު ގެންގޮސްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 5
ޝިމާ ހޯދަން ޑައިވިން ރޮބޮޓް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ލ. ފޮނަދޫން ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހައިލުމުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅު ގެއްލުނު ޒުވާނާ ހޯދަން ޑައިވިިން ރޮބޮޓް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 50
ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލައި ގެއްލުނު ޒުވާނާ އަދި ނުފެނޭ

ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން ރޭ ގެއްލުނު އަންހެންމީހާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.