02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 2
"ކޮކަ ކޯލާ ވިތު ކޮފީ" އަންނަ ޖެނުއަރީގައި

ކޮކަ ކޯލާ އިން އަލަށް ނެރޭ ކޮފީ ކޯކް އެމެރިކާގެ ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު

11 މެއި

May 11, 2020 1
ފިރިމީހާގެ މަރާއެކު ކޮކަ ކޯލާ އަށް ދެވިހިފި މީހެއް

މީހާގެ ހަޔާތުގައި ކުރިމަތިވާ އެކި ކަންކަމާ ހެދި އެކި ކަހަލަ އާދަތަކުގެ ތެރެއަށް މީހާ ވައްޓާލަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު އަދި ނުރަނގަޅު ކަންކަން ވެސް ހުރެދާނެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 1
މަޓާޓޯ،އެންބީއޭއެމް،ކޮކާކޯލާއިން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، އެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އަމިއްލަ ދެ ޖަމިއްޔާ އަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ގުޅިގެން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 3
ކޮކާކޯލާ އިން ނަސްރުގެ ސްޕޮންސާޝިޕް އިތުރުކޮށްފި

އެންމެ ގިނަ މެރެތަން ދުވުމުގެ ރެކޯޑް އޮތް ދިވެހި ދުވުންތެރިޔާ ނަސްރުﷲ އަހުމަދަށް ކޮކާކޯލާ އިން ދީފައިވާ ސްޕޮންސާޝިޕް ތިން ވަނަ އަހަރަކަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 4
ކޮކާ ކޯލާއިން ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަން މެދުކަނޑާލައިފި

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާ ގުޅިގެން ކޮކާ ކޯލާއިން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 1
ކޮކާ ކޯލާ ލޯންގް ރަން އޭޕްރިލް 10 ގައި

ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު މިހާރު ބާއްވަމުން އަންނަ ކޮކާ ކޯލާ ލޯންގް ރަން 10 އޭޕްރިލް ގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020
ޔޫރޯ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

މިއަަހަރުގެ ޖޫން މަހު ބާއްވާ ޔޫއެފާ ޔޫރޯ ކަޕާ ދިމާކޮށް ކޮކާ ކޯލާ އިން ކުރިއަށްގެންދާ ޔޫރޯ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ފުރަތަމަ ދެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 2
ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ހުއްޓައެއް ނުލާނަން: ކޮކަ ކޯލާ

ކޮކަ ކޯލާގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ބޮޑު ނިސްބަތެއް އަދިވެސް ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ބަންދުކުރާ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކައިލާ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓައިނުލާނެ ކަމަށް ކޮކަ ކޯލާ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
ކޮކާ ކޯލާގެ 10 ބުއިމެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި

ކޮކާ ކޯލާ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ ދިހަ ބުއިމެއް އެ ކުންފުނިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 2
އެންމެ ގިނައިން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރަނީ ކޮކަ ކޯލާއިން

ތިމާވެށީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ދުޝްމަން ކަމަށްވާ ޕްލާސްޓިކް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ކުންފުންޏަކަށް، ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮކަ ކޯލާ ވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019
ކޮކަ-ކޯލާ ވެސް އެނާޖީ ޑްރިންކް ހަދަނީ

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮކަ-ކޯލާގެ އާ ރަހައެއް ނެރުމަށް ފަހު، އަނެއްކާވެސް އާ ހަތަރު ރަހައެއް އެނާޖީ ބުއިންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނެރެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ސޮފްޓްޑްރިންކާ ދެކޮޅަށް ފެން އުފައްދައިގެން ވިޔަފާރިއެއް

މިއީ ޑައިޓް ކޯކަށް ދެވިހިފައިގެން އުޅެފައި، ފަހުން ފެން އުފައްދައިގެން ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިއަކަށްވި މީހެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ ކާރާ ގޯލްޑިންގެ ފެން ބްރޭންޑް "ހިންޓް" އަކީ މިހާރު ވަރަށް މަގުބޫލު އަދި އެހާމެ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއެކެވެ. އޭގެ އާމްދަނީ މިހާރު އަހަރަކު 100 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 1
ކޮކާ ކޯލާގެ ހާއްސަ އެޕެއް، އޯޑަރުކޮށްލަން ފަސޭހަ!

ގޭގައި ތިބެގެން ކޮކާ ކޯލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 1
ކޮކަ ކޯލާގެ އާ ދެ ރަހައެއް ނެރެނީ

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ބުއިން ކަމަށްވާ ކޮކަ ކޯލާ އިން އިތުރު އާ ދެ ރަހައެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 2
ކޮކާކޯލާ ފިއެސްޓާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ޔޫކޭއަށް

ކޮކާ ކޮލާ ފިއެސްޓާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 14 މީހަކު އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގުގެ މެޗެއް ބަލަން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 4
ކޮކާކޯލާ އިން ނަސްރުގެ ސްޕޮންސާޝިޕް އިތުރުކޮށްފި

ކޮކޯކާލާގެ ރާއްޖޭގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ހަމަޖައްސައި އެއް އަހަރުގެ ސްޕޮންސާޝިޕެއް ދިން ދުވުންތެރިޔާ ނަސްރުﷲ އަހުމަދުގެ ސްޕޮންސާޝިޕުގެ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް އެ ކުންފުނިން އާކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 1
ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރާނެ ކަމަށް ކޮކަ ކޯލާ އިން ބުނެފި

ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް މުޅި ދުނިޔެ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ބޮޑެތި އަދި މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކަށް އަދިވެސް ޕްލާސްޓިކާ ނުލައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނުހޯދެ އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ކޮކަ ކޯލާ ކުންފުނި މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 4
"މިލްކް ކޯކް" ބޮއެފިންތަ؟

"މިލްކް ކޯކް" އޭ ބުންޏަސް މިއީ މަޝްހޫރު ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނީގެ ރަސްމީ ރަހައެއް ނޫނެވެ. މިއީ ކޯކަށް އަބަދުވެސް ލޯބިކުރާ އިނގިރޭސި ކޮމެޑީ ލިޔުންތެރިޔާ ޖޭމްސް ފެލްޓަން ކޯކާއި ކިރު ގަނޑުބަޑުކޮށްގެން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ ބުއިމެކެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019
ކޮކާ ކޯލާ އިން ފެށި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ކޮކާ ކޯލާ އިން އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
ކޮކަ ކޯލާގެ އާ ރަހައަކީ "އޮރެންޖް ވެނީލާ"

މަޝްހޫރު ކޮކަ ކޯލާ ކުންފުނިން އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އާ ރަހައެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.