21 މެއި

May 21, 2019 2
ކާށީގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮވެއްޖެ

ރޯދަ މަސް ފެށުނު އިރު ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ކާށީގެ އަގު ހުރި ވަރަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 35
ރުއްތައް މުސްކުޅިވީ، އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނެތް!

ދައުލަތުގެ ނިޝާނުގެ ދިމާ މެދުގައި ބޮޑުކޮށް ރުކެއް އެ އިންނަނީ ސަބަބަކާ ހެދި އެވެ. ރުކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ އެއްޗެއް ނެތޭ ވެސް ބުނެވިދާނެ އެވެ. ބޭނުންކުރެވެން ހުރި ގޮތްތައް ގިނަކަމުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްލާލަން ނުޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިން ދަންނަ ރުކަކީ ރާއްޖޭގެ އައިޑެންޓިޓީގެ ވެސް...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 8
އެމެޒޯންގައި ނާށި ވިއްކަނީ

ކާށި ބޭނުންކޮށްފައި އޭގެ ނާށި އެއްލައިލަންވީ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ ބޭނުން ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ހިފާ މީހުން ވެސް އެބަ އުޅެ އެވެ. އެގޮތުން، މަޝްހޫރު އޮންލައިން ފިހާރަ އެމެޒޯންގައި ވެސް ނާށި އެބަ ވިއްކަ އެވެ. އެހެންވެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އެކަމަށް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 5
މާފަރުން ބޭރުކުރަން އުޅުނު ރުއްތައް އަނބުރާ ރަށަށް

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނ. މާފަރުން އުފުރައިގެން ހުއްދަ ނެތި އެ ރަށުން ބޭރުކުރަން އުޅުނު ބޮޑެތި ރުއްތައް ކޮޅުވެއްޓިއަކަށް ބަރުކުރިތާ ދެ ދުވަސް ފަހުން އަނބުރާ އެ ރަށަށް މިއަދު ބާލައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 6
ކާށިދޫ ދަނޑުވެރިންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

މީގެ ކުރިން ރޯދަމަހު މުހައްމަދު ޝާހިދު ދުރާލައި މާލޭ ބާޒާރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮޕީ ފަތާއި ކަރާ އަދި ކުރުނބާ ފަދަ ބާވަތްތައް ގެނެ އެވެ. ޝާހިދު ފަދަ އެހެން ދަނޑުވެރިންނަށް ވެސް ރޯދަމަހަކީ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ދުވަސްވަރެ އެވެ. އެހެންވެ ދުރާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބާވަތްތައް ހައްދަ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ކ. ކާށިދޫގެ...

22 މެއި

May 22, 2018 13
ކުރުނބާ އެބަހުރި، އެކަމަކު އަގު ވަރަށް ބޮޑު

މި ރޯދަމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން އާއްމުކޮށް ކުރުނބާއެއް 15ރ. އަށް ގަންނަން ލިބެ އެވެ. އެކަމަކު ރޯދަމަސް ފެށުމާއެކު ކުރުނބާގެ އަގު ވަނީ 20ރ. އާއި 50ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގަކަށް އުފުލިފަ އެވެ. އެއީ ރޯދަމަހާއެކު ކުރުނބާގެ ޑިމާންޑް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވުމުން ކަމަށް ލަފާކުރެ އެވެ. ކުރުނބާއަކީ އާއްމުކޮށް ރޯދަމަހު ގޭގެއަށާއި ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި...

17 މެއި

May 17, 2018 3
ވެމްކޯ އިން ކާއްޓާއި ކުރުނބާ އަދި ގަބުޅި ވިއްކަނީ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ރ. ވަންދޫން ކާއްޓާއި ކުރުނބާ އަދި ގަބުޅި މާލެ ގެނެސް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 53
ރުއްތައް މުސްކުޅި ވެއްޖެ، ކާށި ހޯދާނީ ކޮން ތާކުން؟

މާލެއިން ކާށި ނުލިބިގެން ނުވަތަ ކާށީގެ އަގުބޮޑުވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ މީގެ ކުރިން އަޑު އެހިން ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖެއިން އާންމުކޮށް ކާށި ލިބޭ ރަށްރަށުން އެ ހުސްވީ ހެއްޔެވެ؟ މި ފަހަރު ރޯދަމަސް ބޯމަތިވެގެން އައިއިރު އާއްމުން އެންމެ ކަންބޮޑުވި އެއް ކަމަކީ ކާށީގެ އަގު އާދަޔާ ހިލާފަށް މައްޗަށް ދިޔުމެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 4
އަވަހަށް ހަކަތަ ގެންނަން ކާށިތެޔޮ ކޮފީ

މިއީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިހާރު އާންމުވަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އަޖުމަ ބަލައިލަން އެއްބަޔަކު މިކަން ކުރަމުން އަންނައިރު އަނެއް ބަޔަކު މީގެ ބޭނުންކުރަނީ ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި އެއްޗަކަށް ވާތީ އެވެ. އެއްބަޔަކު ކޮފީ ބޮނީ ދުވަސް ފެށުމުގެ ހަކައިގެ ގޮތުން ނުވަތަ ވަރުބަލިކަން އިހްސާސް ވުމުން ކަމަށް ވާއިރު ކޮފީ އަށް ކާށިތެޔޮ...

08 ޖޫން

June 08, 2016 5
ކުރުނބާ އެޅުމުން ހައްޔަރު: ކީއްވެ؟

ކުރުނބާ އެޅުމަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ގަވާއިދަކާއި ގާނޫނަކުން މަނާވެފައި އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ރުކަކުން ކުރުނބާ އެޅުން ވާނީ ވައްކަމަކަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ބައެއްގެ މުދަލެއް، އޭގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނގި ނެގުމަކީ ވެސް ބޮޑު ވައްކަމެކެވެ.