17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019
ސްޓާބަކްސް އަށް 35،000 އަކަފޫޓްގެ އައުޓްލެޓެއް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިން ސްޓާބަކްސްގެ އެންމެ ބޮޑު އައުލެޓް އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގައި ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 1
ލެވިސްޓާ ކޮފީ ގަނެގެން ސައިކަލެއް

ލެވިސްޓާ ކޮފީގެ ދެ ދަޅު ގަތުމުން ސައިކަލެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލޮޓަސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 2
ކޮފީ ލިބުން ދަތިވެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކޮފީ އިންޑަސްޓްރީ އަށް ލޮޅުން އަރައިފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ލިބޭތާ މިހާރު އަހަރުތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. އެހެންވެ، ކޮފީ ލިބުން ދަތިވެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު މިހާރު ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 1
މޯނިން ސަން: ހުރިހާ ވަގުތަކަށް ހެޔޮވަރު ކޮފީއެއް

ގިނަ މީހުން ހެނދުނު ހޭލައިގެން ކޮފީއެއް ބޯލަން ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އަވަދި ނެތި އޮފީހަށް ދާން އުޅެމުން ކޮފީއެއް ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ ވަގުތު ނުލިބޭ މީހުން ވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ އެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ހައްލަކީ "މޯނިން ސަން އިންސްޓެންޓް ކޮފީ" އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019
ސްޓާބަކްސްގެ އެންމެ ބޮޑު އައުޓްލެޓް ޝިކާގޯ އަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިން ސްޓާބަކްސް އިން ހުޅުވާ އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ބޮޑު އައުލެޓް އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގައި ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 1
ކޮފީ މާ ގިނަވާ ނަމަ މައިގްރެއިންގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވޭ

ދާދި ފަހުން އާންމުކުރި ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހަތަރު ތަށި ކޮފީ އަކީ ގިނަ މިންވަރެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ސިއްހީ ގިނަ ސަބަބުތަކަށްޓައި އެއަށް ވުރެ އިތުރަށް ކޮފީ ނުބޯން އިރުޝާދު ދީފައިވެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
މިހާރު ބުނަނީ ރޭގަނޑު ކޮފީން ނިދަން އުނދަގޫނުވާކަމަށް

މީގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ބައެއް ދިރާސާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރޭގަނޑު ނިދަން ކައިރިކޮށްފައި ކޮފީ ބޯ ނަމަ ނިދަން އުނދަގޫވެ އެވެ. އަދި ކޮފީ ބޮއެގެން ނިދަން އަރައިފި ނަމަ، މުޅި ހަތަރުދަމު ހޭލާ އޮންނަން ޖެހުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ތަޖުރިބާ ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 10
ކޮފީގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލިއަނަރު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ބެންގަލޫރު (ޖުލައި 31) - އިންޑިއާގެ ކެފޭ ކޮފީ ޑޭ ޗެއިންގެ ބާނީ އަދި ބިލިއަނަރު ވީ.ޖީ ސިއްދާތާ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ދެކުނު އިންޑިއާގެ މެންގަލޫރުގެ ކޯރެއްގެ ކައިރީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019
ކޮފީ އާއި ޕްލާސްޓިކުން ސްނީކާޒް ކަލެކްޝަނެއް

ކުންޏަކީ ރަނގަޅު ގޮތުގައި މެނޭޖް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ފައިސާ އަށް ވެސް ހެދިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ފިންލެންޑްގައި ދިރިއުޅޭ ވިއެޓްނާމްގެ ޒުވާން ދެ ވިޔަފާރި ޕާޓްނަރަކު މިހާރު އަންނަނީ ކޮފީ އުފެއްދުމުގެ ތެރޭގައި ބާކީވާ ކުންޏާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ރިސައިލްކޮށްގެން ހިތްގައިމު ސްނީކާޒްތަކެއް ތައްޔާރު ކުރަމުންނެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
ބަރުދަން ލުއިކުރަން ކޮފީން އެހީ ހޯދިދާނެތަ؟

ކޮފީއާ ބެހޭ ގޮތުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު، ކޮފީ އަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެހީ އަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ބައެއް ސައިންސްވެރިން ވަނީ ގަބޫލުކޮށްފަ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
އަނެއްކާވެސް ކޮފީގެ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް

ކޮފީ ބޯ މީހުންނަށް އަނެއްކާވެސް އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ހަށިހަނޑުގައި ހުންނަ ފެޓްތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ "ބްރައުން ފެޓް" ގެ މަސައްކަތްތައް ކޮފީގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްދެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 1
ކޮފީ ލެބަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ދެ އެވޯޑެއް

މާލޭގައި ކޮފީގެ މާކެޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައި ކޮފީ ލެބް ރޯސްޓާއަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ދެ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019
ސްޓާބަކްސްގެ "ސައިލެންޓް ކެފޭ" ޗައިނާގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިން ސްޓާބަކްސް އިން، އަޑުއިވުމުން މަހޫރުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންތަކަކާ އެކު ޗައިނާގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019
ދުވާލަކަށް ހަ ތަށި ކޮފީ އަށް ވުރެ ގިނަ ނުކުރާތި

ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހަތަރު ތަށި ކޮފީއަކީ ބުއިމަކުން ގެއްލުމެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އެއަށް ވުރެ އިތުރު ނުކުރަން އޭގައި ލަފާ ދީފައިވެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 1
ސްޓާބަކްސްގެ ކިޔަވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޓިއުޝަން ފީ ހިލޭ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިން ސްޓާބަކްސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެމެރިކާގެ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ އިނގިރޭސި މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ޓިއުޝަން ފީ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019
ކޮފީ ނުބޮއެ ކޮފީގެ އަސަރު ހަށިގަނޑަށް ހޯދިދާނެ

ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކޮފީން ހިއްސުތައް ހޭލައްވާލައި، ކުރަން އުޅޭ މަސައްކަތަކަށް ދެވޭ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުކޮށްދެ އެވެ. އެހެންވެ ދުވަހުގެ ފެށުން ކޮފީއަކުން ފެށުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމަކަށް ހަދައިގެން އުޅޭ މީހުން ވެސް ބައިވަރެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 2
ކޮފީ ނުބޯން ވަކި ވަގުތެއް އޮވޭތަ؟

ހެނދުނު ހޭލާ ގޮތަށް ކޮފީއަކުން ދުވަސް ނުފެށޭ ނަމަ، ބައެއް މީހުންގެ ދުވަސް އެ ހިސާބުން ޚަރާބުވީ އެވެ. އެހެންވެ ހިއްސުތައް ހޭލައްވާލަން ހެނދުނު ހެނދުނާ ކޮންމެހެން ވެސް ކޮފީއެއް މުހިއްމު ވާނެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019
ކޮފީ ލިބުން ދަތިވުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް

ކޮފީ އަށް ދެވި ހިފާފައިވާ މީހުންނަށް ހިތާމަވެރި ޚަބަރެކެވެ. މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ކޮފީ ގަހުގެ އާބާދީގެ 60 ޕަސެންޓަށް ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި ބޭނުންވާ ވަރަށް ކޮފީ ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ސައިންސް އެޑްވާންސް ޖާނަލްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018
ކަޅުކޮފީ މީރީ ހިތި ރަހަ ބޮޑަށް އިހްސާސްވާ މީހުންނަށް

ނޭފަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ކޮފީ ބޯ ނަމަ އެއީ ހަމައެކަނި ހިތި ރަހަ ދޭ ދިޔާ އެއްޗަކަށް ނޫނީ އެ ނުވާނެއެވެ. ސަބަބަކީ ކޮފީގެ މީރުކަން ގުޅިފައިވަނީ އޭގެ މީރު ވަހާ ކަމަށް ވާތީއެވެ. މި ހިތި ރަހަޔާ ބެހޭ ގޮތުން އަލަށް ކުރި ދިރާސާއަކުން ހާމަވި ގޮތުގައި ކަޅު ކޮފީ މީރުވެގެން ބޮނީ ހިތި ރަހަ ކުޑަކޮށް އިހްސާސްވާ މީހުންނެއް ނޫނެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
ޗޮކްލެޓް، ކޮފީ އަދި ސައި ހުއްޓާލާނެ ކަމެއް ނެތް

ޗޮކްލެޓާއި ކޮފީ އަދި ސައިގެ ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކައި ކޮޅުނުލާނެ އެވެ. މި ފަހަރު ވެސް މީގެ ވާހަކަ އެވެ.