02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 2
"ކޮކަ ކޯލާ ވިތު ކޮފީ" އަންނަ ޖެނުއަރީގައި

ކޮކަ ކޯލާ އިން އަލަށް ނެރޭ ކޮފީ ކޯކް އެމެރިކާގެ ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު

09 ޖުލައި

July 09, 2020
ކޮފީ ތަށީގައި "އައިސިސް" ޖެހި މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެ

އެމެރިކާގައި، ބުރުގާ އެޅި އަންހެނަކު އޯޑަރުކުރި ކޮފީ ތައްޓެއް ގެނެސްދިން އިރު، ތަށީގެ ބޭރުގައި އޭނާގެ ނަމުގެ ބަދަލުގައި، "އައިސިސް" ޖެހި މައްސަލައެއްގައި ސްޓާބަކްސްގެ އައުޓްލެޓެއްގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 1
މާސްކް ނާޅާތީ ހިދުމަތް ނުދިނުމުން 20،000 ޑޮލަރު

ކަމަކަށް އުސޫލެއް ކަނޑާއަޅާފައި އޮންނަ ނަމަ އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ލާޒިމުވާނެ އެވެ. އަދި އެކަމެއް ތަންފީޒުކުރަން ތިބޭ ބަޔަކު އެ ޒިންމާ ނަގަން ވެސް ޖެހޭނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ހިންގާ ސްޓާބަކްސްގެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރީ އެ ދައުރެވެ. އެއާ އެކު އިނާމަކީ 20،000 ޑޮލަރުގެ ޓިޕްސްއެކެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020
ކޮފީން އުފެދޭ ކުނި ބަދަލުކޮށްލަނީ ބައޯފިއުލް އަށް

ކޮފީއާ ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން އަހަރަކު އެތައް މިލިއަން ޓަނުގެ ކުނި އުފެދެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަހަރެމެން ބޯން މި ބޭނުންކުރާ ކޮފީ، ތައްޓާ ހަމައަށް ގެނައުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުފެދޭ ކުނި ހިމެނެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 3
ނޭފަތުން ބްލެކްހެޑްސް ނައްތާލަން ފަސޭހަ ގޮތެއް

މޫނު ރީތިކޮށް ބަހަންޓަން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުންވާނެ އެވެ. ލޯކައިރި ކަޅުވެފައި ހުރުމާއި ނޭފަތުގައި ބްލެކްހެޑްސް ނުވަތަ ކަޅުތިކިތަކެއް ހުރުމަކީ ހަމަ މޫނުމަތީގެ ރީތިކަމާއި އުޖާލާކަން ގެއްލުވައިލާނެ ކަމެކެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 1
ޑަލްގޯނާ ކޮފީ ހަދައިފިން؟

ކޮފީ އަކީ އެންމެން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ އެއްޗެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެތިން ހަތަރު ކޮފީ ބޯލާ މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ދުވަސްކޮޅަކީ ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އެންމެންނަށް ވެސް ގޭގައި ތިބެން ޖެހިފައިވާ ވަގުތެކެވެ. ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ގޮސްގެން ކޮފީއެއް ބޯލުމަކީ މިހާރު އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ސްޓާބަކްސް އިން ހިލޭ ކޮފީ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އާންމުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެމެރިކާގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް އެ ގައުމުގެ ސްޓާ ބަކްސް އިން ހިލޭ ކޮފީ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 5
ކޮވިޑް-19: އަތްއުރާލައިގެން ނުތިބެ ސީދާ ޑެލިވަރީއަށް

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމުމުން، އެ ވިޔަފާރިވެރިން ބަންދު ބޯޑު އަޅުވާފައި ރެސްޓެއް ނެގީކީ ނޫނެވެ: ދެން ވެސް ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް ކަންކަން ރާވާލީ އެވެ. ކުރިން ޑެލިވަރީ ނުކޮށްދޭ ތަންތަނުން ވެސް އެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއަށް ވަނީ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 64
މަބްރޫކްގެ މަޝްހޫރު ކެފޭ ބަންދުކޮށްފި

އަންނަ ބުރާސްފަތިދުވަހުން ފެށިގެން އެއް ހަފުތާއަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރަނީ "ކޮފީ ޓޭބަލަށް އަރަން" ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިތާ މާ ގިނަ އިރެއް ނުކޮށް، މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒްގެ މަޝްހޫރު ކެފޭ، މެރާކީ ކޮފީ ރޯސްޓަ މިރޭ ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020
ދަރުބާރުގެއިން މިއަދު ލެވިސްޓާ ކޮފީ ހިލޭ ލިބޭނެ

ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯގައި ލޮޓަސް ފިހާރައިން ބަހައްޓާފައި ހުރި ސްޓޯލުން މިއަދު ލެވިސްޓާ ކޮފީ ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019
ސްޓާބަކްސް އަށް 35،000 އަކަފޫޓްގެ އައުޓްލެޓެއް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިން ސްޓާބަކްސްގެ އެންމެ ބޮޑު އައުލެޓް އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގައި ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 1
ލެވިސްޓާ ކޮފީ ގަނެގެން ސައިކަލެއް

ލެވިސްޓާ ކޮފީގެ ދެ ދަޅު ގަތުމުން ސައިކަލެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލޮޓަސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 2
ކޮފީ ލިބުން ދަތިވެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކޮފީ އިންޑަސްޓްރީ އަށް ލޮޅުން އަރައިފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ލިބޭތާ މިހާރު އަހަރުތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. އެހެންވެ، ކޮފީ ލިބުން ދަތިވެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު މިހާރު ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 1
މޯނިން ސަން: ހުރިހާ ވަގުތަކަށް ހެޔޮވަރު ކޮފީއެއް

ގިނަ މީހުން ހެނދުނު ހޭލައިގެން ކޮފީއެއް ބޯލަން ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އަވަދި ނެތި އޮފީހަށް ދާން އުޅެމުން ކޮފީއެއް ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ ވަގުތު ނުލިބޭ މީހުން ވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ އެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ހައްލަކީ "މޯނިން ސަން އިންސްޓެންޓް ކޮފީ" އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019
ސްޓާބަކްސްގެ އެންމެ ބޮޑު އައުޓްލެޓް ޝިކާގޯ އަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިން ސްޓާބަކްސް އިން ހުޅުވާ އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ބޮޑު އައުލެޓް އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގައި ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 1
ކޮފީ މާ ގިނަވާ ނަމަ މައިގްރެއިންގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވޭ

ދާދި ފަހުން އާންމުކުރި ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހަތަރު ތަށި ކޮފީ އަކީ ގިނަ މިންވަރެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ސިއްހީ ގިނަ ސަބަބުތަކަށްޓައި އެއަށް ވުރެ އިތުރަށް ކޮފީ ނުބޯން އިރުޝާދު ދީފައިވެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
މިހާރު ބުނަނީ ރޭގަނޑު ކޮފީން ނިދަން އުނދަގޫނުވާކަމަށް

މީގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ބައެއް ދިރާސާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރޭގަނޑު ނިދަން ކައިރިކޮށްފައި ކޮފީ ބޯ ނަމަ ނިދަން އުނދަގޫވެ އެވެ. އަދި ކޮފީ ބޮއެގެން ނިދަން އަރައިފި ނަމަ، މުޅި ހަތަރުދަމު ހޭލާ އޮންނަން ޖެހުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ތަޖުރިބާ ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 10
ކޮފީގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލިއަނަރު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ބެންގަލޫރު (ޖުލައި 31) - އިންޑިއާގެ ކެފޭ ކޮފީ ޑޭ ޗެއިންގެ ބާނީ އަދި ބިލިއަނަރު ވީ.ޖީ ސިއްދާތާ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ދެކުނު އިންޑިއާގެ މެންގަލޫރުގެ ކޯރެއްގެ ކައިރީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019
ކޮފީ އާއި ޕްލާސްޓިކުން ސްނީކާޒް ކަލެކްޝަނެއް

ކުންޏަކީ ރަނގަޅު ގޮތުގައި މެނޭޖް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ފައިސާ އަށް ވެސް ހެދިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ފިންލެންޑްގައި ދިރިއުޅޭ ވިއެޓްނާމްގެ ޒުވާން ދެ ވިޔަފާރި ޕާޓްނަރަކު މިހާރު އަންނަނީ ކޮފީ އުފެއްދުމުގެ ތެރޭގައި ބާކީވާ ކުންޏާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ރިސައިލްކޮށްގެން ހިތްގައިމު ސްނީކާޒްތަކެއް ތައްޔާރު ކުރަމުންނެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
ބަރުދަން ލުއިކުރަން ކޮފީން އެހީ ހޯދިދާނެތަ؟

ކޮފީއާ ބެހޭ ގޮތުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު، ކޮފީ އަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެހީ އަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ބައެއް ސައިންސްވެރިން ވަނީ ގަބޫލުކޮށްފަ އެވެ.