02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 2
"ކޮކަ ކޯލާ ވިތު ކޮފީ" އަންނަ ޖެނުއަރީގައި

ކޮކަ ކޯލާ އިން އަލަށް ނެރޭ ކޮފީ ކޯކް އެމެރިކާގެ ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 3
މި ފަހަރު ނަޓެއްލާގެ ބުއިންތަކެއް

ނަޓެއްލާ އަކީ ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. ޕާނާއި ބަނަހުގައި ޖަހާއިލައިގެން ކާލަން ބައެއް މީހުންނަށް މި ވަރެއް ނޯވެ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު އޮތީ ނަޓެއްލާ ބޯ ވާހަކަ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 1
ޑަލްގޯނާ ކޮފީ ހަދައިފިން؟

ކޮފީ އަކީ އެންމެން ވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ އެއްޗެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެތިން ހަތަރު ކޮފީ ބޯލާ މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ދުވަސްކޮޅަކީ ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އެންމެންނަށް ވެސް ގޭގައި ތިބެން ޖެހިފައިވާ ވަގުތެކެވެ. ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ގޮސްގެން ކޮފީއެއް ބޯލުމަކީ މިހާރު އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 1
އާ އުފެއްދުމެއް، ކޮފީ ބޮއެފައި ތަށި ކާލަންވީ

ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ ކަރުދާސް ތަށި ނަމަ ބޭނުންކޮށްފައި އުކައިލަން ޖެހިދާނެ އެވެ. ބިއްލޫރި، މުށި ނުވަތަ ދަގަނޑު ތައްޓެއް ނަމަ ބޭނުންކޮށްފައި ދޮވެގެން އަލުން ބޭނުންކުރަނީ އެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގެ ކުންފުންޏަކުން މިހާރު މި ވަނީ ތިމާވެއްޓާ ވަަރަށް ރައްޓެހި ތައްޓެއް އުފައްދައިފަ އެވެ. މިއީ އެއްލައިލަން ނުވަތަ ދޮންނަން...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019
ކޮކަ-ކޯލާ ވެސް އެނާޖީ ޑްރިންކް ހަދަނީ

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮކަ-ކޯލާގެ އާ ރަހައެއް ނެރުމަށް ފަހު، އަނެއްކާވެސް އާ ހަތަރު ރަހައެއް އެނާޖީ ބުއިންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނެރެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019
އެރިއާނާއާ ގުޅުވައިގެން ސްޓާބަކްސްގެ އާ ދެ ރަހައެއް

މަޝްހޫރު މީސްމީހުންނާ ގުޅުވައިގެން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން ތަފާތު އެކި އުފެއްދުންތައް ނެރުމަކީ ހަމަ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މި ފަހަރު މި ލިސްޓަށް އިތުރުވީ ވިލާތަކަށް މާ ބޮޑަށް ލޯބިކުރާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެރިއާނާ ގްރަންޑޭ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 2
ފެންޓާ ލެމަން ނުލިބޭތީ އެމެރިކާ މީހުން ދެރަވެއްޖެ

ފެންޓާގެ ބުއިންތަކުގެ ތެރެއިން މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ލެމަން ފްލެވާ އެމެރިކާގައި ވިއްކުން ހުއްޓާލަން ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނިން ނިންމުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ ކަސްޓަމަރުން ދެރަވެގެން އެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.