12 ޖޫން

June 12, 2020 7
ސްކޫލުތަކާއި ކޮލެޖު/ޔުނިވާސިޓީތައް އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލުތައް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020
މެޕްސް ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދޭން ވެބިނާއެއް

މެޕްސް ކޮލެޖުން ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މި މަސްތެރޭ ހާއްސަ ވެބިނާ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ ކޮލެޖުން ނިންމައިފި އެވެ.

June 02, 2020
އުމުރުން 13 އަހަރުގައި ހަތަރު އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހަތަރު އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރުމަކީ ހަމަ އާދައިގެ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ފުލާޓަން ކޮލެޖުން ވެސް ބުނަނީ އެހެންނެވެ. މިއީ...

21 މެއި

May 21, 2020 2
ކޮލެޖުގައި ކިޔަވައިދޭ ބަދަލުތައް ބަލަން ބައްދަލުންތަކެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކޮލެޖުތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުމަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ހިއްސާކުރަން ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 8
ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ފަންނީ މީހުން ނެރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ހުނަރުވެރި، ފަންނީ މީހުން ނެރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ މެދު ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 10
ކޮލެޖުތަކުގެ ޖަމިއްޔާ އިން މިނިސްޓަރު އަރިހަށް

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ކޮލެޖުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބެމުން ދާތީ އެކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަންއާ ބައްދަލުކުރަން، މަތީ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ކޮލެޖުތައް ތަމްސީލުކުރާ ޖަމިއްޔާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 4
ހައްލު ގުޅިފައި އޮތީ މަތީ ތައުލީމުގެ ބިލާ: މިނިސްޓަރު

މަތީ ތައުލީމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު ބޮޑަށް ގުޅިފައި ވަނީ މަތީ ތައުލީމުގެ ބިލަށް ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 9
ނަޒްލާ އެ ވިދާޅުވީ ރަނގަޅަށް: އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް

މިހާރު ރާއްޖެ އަަށް ވެސް އައިސްފައިވާ ކޮރޯނާވަައިރަސް ފެތުރުނަނުދީ ކޮންޓްރޯލްކުރަން އާންމުންނަށް ދޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އެކަން ކުރަން ބާރު އެޅުއްވުމުގެ ގޮތުން އެޗުޕީއޭގެ މެޑިކަލް...

March 14, 2020 23
ކޮވިޑް-19: ޔުނިވާސިޓީތަކާއި ކޮލެޖުތައް ބަންދުކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިޥާ 10 މީހަކު މިހާތަނަށް ފެނުމާ ގުޅިގެން، އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ޔުނިވާސިޓީތަކާއި ކޮލެޖުތަކާއި ތަމްރީނުދޭ ހުރިހާ...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 1
އިންޑިއާގެ ކޮލެޖަކުން މޮބައިލް ފޯނު މަނާކޮށްފި

ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގެ އަންހެނުންގެ ކޮލެޖަކުން މޮބައިލް ފޯން ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 2
މަޖަލަކަށް ކުރި ޕޯސްޓަކުން ގެއްލުނީ ވަޒީފާ

އެމެރިކާ އާއި އިރާނާ ދެމެދު މިހާރު ހޫނުވެފައިވާ ކޯޅުންގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށް އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ އެމެރިކާގެ ޕްރޮފެސަރަކު ފޭސްބުކްގައި ހިއްސާކުރެއްވި ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 8
ޔުނިވާސިޓީއަކަށް ހެދޭނީ ކޮލެޖަށް 10 އަހަރު ވުމުން

އަމިއްލަ ޔުނިވާސިޓީތައް އުފެއްދޭނީ، ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާތާ 10 އަހަރު ވުމުން ކަމަށް، މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލްގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 17
ހިލޭ ޑިގްރީއަށް 24 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

ސަރުކާރުން ހިލޭ ޑިގްރީ އަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް މިހާތަނަށް 24 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 23, 2019 15
ޕްރައިވެޓް ޔުނިވާސިޓީ ހެދޭނެ ފުރުސަތު ގާނޫނަކުން ދެނީ

މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ހަދައި އަމިއްލަ ޔުނިވާސިޓީތައް ހެދޭނެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން...

29 ޖުލައި

July 29, 2019 8
ކުވައިތުގެ ކުންފުންޏަކުން އައްޑޫގައި އިންވެސްޓް ކުރަނީ

ކުވައިތުގެ ކުންފުންޏަކުން އައްޑޫގައި ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް އިންވެސްޓް ކުރަން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 1
ކޮލެޖްތަކެއްގައި ދަރިވަރުން ގަސް އިންދަން ލާޒިމް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށާއި އިންޑިއާގެ ވެށި ރީތިކުރަން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅުވައިގެން، ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ނުވަ ކޮލެޖަކާ އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުން ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 10 ގަސް އިންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 5
މަހުޖަނަކު 400 ދަރިވަރެއްގެ ލޯނާ ހަވާލުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ޖޯޖިއާގެ އެޓްލާންޓާގައި ހިންގާ މޯހައުސް ކޮލެޖުން މި އަހަރު ގްރެޖުއޭޓުވާ 400 ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން ނެގި ލޯނު ދައްކައިދޭނެކަން، އެ ދަރިވަރުންގެ ގްރެޖުއޭޝަން ހަފުލާގައި ބައިވެރިވިވި ބިލިއަނަރަކު އިއުލާންކުރައްވައި އެންމެން ހައިރާންކޮށްލައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019
"ލަވް ފޯމިއުލާ" ކިޔައި ދިން ޕްރޮފެސަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އަންހެން ކުދިން ކިޔަވާ، ސަރުކާރުގެ ކޮލެޖެއްގައި ހިސާބު ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮފެސަރަކު ކުލާހެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް "ލަވް ފޯމިއުލާ" ގެ ފިލާވަޅު ނަގައިދިން މައްސަލާގައި ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 20
ހިލޭކިޔެވޭ ޕްރޮގްރާމުގައި ގިނަ ތަންތަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހިިލޭ ޑިގްރީ އަށް ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމުގައި، މަތީ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދޭ ގިނަ ތަންތަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 67
ހިލޭ ޑިގްރީގެ އުސޫލުތަކާ މެދު ކޮލެޖްތަކުގެ ޝަކުވާ

ވަޒީފާއަށް ދަމުން ގޭގެ ކުއްޔާއި ބިލްތައް ދައްކާފައި ގިނަ ފަހަރަށް އަތުގައި އެއްޗެއް ނޯވެ އެވެ. ކިޔެވުމަކީ ކިތައްމެ މުހިއްމު ކަމަކަށް ވިއަސް މާލީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބި އެތައް ބަޔަކު އެބަ ތިއްބެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ސަރުކާރުން މި ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އުފާވެރިކަމެއް ގެނެސްދީފަ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 24
ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ އުސޫލޫ އާންމުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހިލޭ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވޭ އުސޫލު މިއަދު އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކޯހެއްގެ ފީ ސަރުކާރުން އެއްކޮށް ދައްކައިދޭނީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގައި އެކަނި ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 14, 2019 44
ސަރުކާރުން ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ރާއްޖޭގައި ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

February 14, 2019 6
މިއީ ތައުލީމީ ޒުވާނުން ބިނާކުރުމުގެ އާ ޖީލެއްގެ ފެށުން

ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަކީ ތައުލީމީ ޒުވާނުން ބިނާކުރުމުގެ އާ ޖީލެއްގެ ފެށުމެއް ކަމަށާއި ތަކުލީފެއް އުފުލަން ނުޖެހި ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމު ހޯދޭނެ...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 25
ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ އުސޫލު އާންމު ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ހިލޭ ޑިގްރީ އަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ކެމްޕެއިން ވައުދެއް ކަމަށް ވާއިރު، އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް އަންނަ މަހުގެ 13 ގެ ކުރިން އާންމު ކުރާނެ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 21
މަތީ ތައުލީމާ މެދު ސުވާލު: ހައްލުކުރެވިދާނެ ބާ؟

އަތުގައި އޮންނަ ސެޓްފިކެޓާ އެއްވަރަށް އެއްޗެއް ދަސްވެފައި ނުހުންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ކުރެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފުޅާވަމުން އަންނަ މަތީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ހިސާބެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޮލެޖު/ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ ކޯސްތަކުގެ ފެންވަރު ދަށްވަމުން ދާކަމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވޭއިރު މީގެ ކުރިން އެކަމާ...