30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020
ބިގް ބޮސް: ޕަވިތުރާ އަށް އިޖާޒާ ވަކިވާން ޖެހިއްޖެ

ކަލާޒް ޗެނަލުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 ގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ކުރިން ހިމެނުނު ޕަވިތުރަ ޕުނިއާގެ ޖާދޫ ފާއިތުވި ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅިން ފަނޑުވެފައި ވަނިކޮށް ޝޯ ދޫކޮށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
ބިގް ބޮސް 14: ޖާންގެ ދަތުރު ނިމުމަކަށް

ކަލާޒް ޗެނަލުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް 14" ފެށިގެން އައި ދުވަސްކޮޅު ބަތަލާ ނިކީ ތަމްބޯލީއާ ގާތްކޮށް އުޅުނު އަދި ނިކީ އަށް ހިތުން ހާއްސަ ޖާގައެއް ވެސް ދިން ޖާން ކުމާރު ސާނޫ ޝޯއިން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
ބިގް ބޮސް 14: ޝަރުދުލް ޕަންޑިތު ގެއިން ނެރެފި

ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 އިން ވައިލްޑް ކާޑުން ފުރުސަތު ލިބުނު ޝަރުދުލް ޕަންޑިތުގެ ދަތުރު އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020
ބިގް ބޮސް 14: ކަވީތާ އަލުން ގެއަށް

މި ހަފުތާގައި ޝޯއިން ވަކިވާން ޖެހުނީ ނައިނާ އަށް

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ބިގް ބޮސް ގެއިން ނެރުނީ ކަވީތާ އާއި ނިޝާންތު

ކަވީތާގެ އިތުރުން ނިޝާންތު ވެސް ވަނީ ޝޯ އިން ކަޓާފައި

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 1
ބިގް ބޮސް 14: އާ ތިން ބައިވެރިއަކު ގެއަށް

ކަލާޒް ޗެނެލުން މިހާރު ދައްކާ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" 14 އިން ފުރުސަތު ދިން 11 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ކަޓާފައި ވަނިކޮށް، އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ވައިލްޑް ކާޑް އެންޓްރީގެ ދަށުން ތިން ބައިވެރިއަކަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 1
ބިގް ބޮސް 14: ސާރާގެ ދަތުރު ވަރަށް ކުރު

މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަން ފެށި "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 ގެ ފޯރިގަނޑު އަދި ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް މި ފަހަރު ގެއިން ޖާގަ ލިބުނު ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ސާރާ ގުރްޕަލް އަށް ޝޯ އިން ވަކިވާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020
ބިގް ބޮސް 14: ގެއަށް 11 ބައިވެރިން

ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 14 ވަނަ ސީޒަން 11 ބައިވެރިންނާ އެކު ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" ފެށުން މިރޭ

ރިއަލިޓީ ޝޯތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި އިންތިޒާކުރަމުން އަންނަ ކަލާޒްގެ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 މިރޭ ފަށާނެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" ގެ އެޕިސޯޑްތައް ކުރެއް ނުވާނެ

އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަލާޒް ޗެނެލުން ފަށާ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14ގެ އެޕިސޯޑްތައް މި ފަހަރު ގެނެސްދޭނީ ބައި ގަޑިއިރަށް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ކަލާޒް އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020
ކުމާރު ސާނޫގެ ދަރިއަކު "ބިގް ބޮސް 14" އަށް

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ހިންދީ ސިނަމާގައި އެންމެ ވިދައިލި ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުމާރު ސާނޫގެ ދަރިއަކު ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ ސީޒަން 14 ގައި ވާދަކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 1
"ބިގް ބޮސް 14" ފަށާނީ އޮކްޓޯބަރު 3 ގައި

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ، ކަލާޒް ޗެނެލްގެ "ބިގް ބޮސް" ގެ 14 ވަނަ ސީޒަން އަންނަ މަހުގެ 3 ގައި ޕްރިމިއާކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ، އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 2
"ބިގް ބޮސް 14" ގެ އެޕިސޯޑްތައް ކުރުވާނެ

ކަލާޒްގެ ކާމިޔާބު ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 ގެ އެޕިސޯޑްތައް ކުރީގެ ސީޒަންތަކާ ހިލާފަށް ކުރުވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި އަރުޖުން ކަޕޫރާ އެކު ފިލްމު "ބޫތު ޕޮލިސް" ގެ ބަތަލާއިންގެ ރޯލަށް ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒާއި ޔާމީ ގޯތަމް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 1
ސަލްމާނަށް "ބިގް ބޮސް 14" އިން 250 ކްރޯޑް

"ބިގް ބޮސް 14" ދައްކަން ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 4 ގައި

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" އަންނަ މަހަކު ނޫން، އޮކްޓޫބަރުގައި

"ބިގް ބޮސް 14" ފަށާނެ ކަމަށް މިހާރު ބެލެވެނީ އޮކްޓޫބަރު 4 ގައި

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020
ކަލާޒްގެ އާ ސިލްސިލާ އަކީ "ޕިންޖާރާ"

މިރޭ ދައްކަން ފަށާ "ޕިންޖާރާ" ދައްކާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން 8:30 ގައި

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ބާހްބަލީ" ކުޅެގެން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދި ތެލެގޫ އެކްޓަރު ޕްރަބާސް އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ބޮޑު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020
"ނާގިން 5" އަށް އިތުރު ކާސްޓުންތަކެއް

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަލާޒް ޗެނަލުން ސިލްސިލާ "ނާގިން" ގެ ފަސް ވަނަ ސީޒަންގެ ސުރުހީ އަޅާފައިވާ އިރު، އާ ސީޒަންގެ ކާސްޓާ އިތުރު ތަރިންތަކެއް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.