11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020
"ނާގިން 5" އަށް އިތުރު ކާސްޓުންތަކެއް

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަލާޒް ޗެނަލުން ސިލްސިލާ "ނާގިން" ގެ ފަސް ވަނަ ސީޒަންގެ ސުރުހީ އަޅާފައިވާ އިރު، އާ ސީޒަންގެ ކާސްޓާ އިތުރު ތަރިންތަކެއް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
"ނާގިން 5" ފެށުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ

ކަލާޒް އިން މިހާރު ގެނެސްދޭ ސުޕަނެޗްރަލް ސިލްސިލާ "ނާގިން" ގެ ހަތަރު ވަނަ ސީޒަން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ނިންމާލައި، އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ "ނާގިން 5" ދައްކަން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020
"ނާގިން 5" ގެ ކާސްޓަށް ހީނާ އާއި މޯހިތު

ހީނާއާ އެކު މިހާރު ވަނީ "ނާގިން 5" ގެ ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ދައްކާލާފައި

28 ޖުލައި

July 28, 2020 1
"ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" ގެ އާ ޝޯއެއް ފަރާއާ އެކު

ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ ހޯސްޓްކޮށް ކަލާޒް ޗެނަލުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" ގެ 10 ވަނަ ސީޒަން ބަތަލާ ކަރިޝްމާ ތައްނާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކާމިޔާބުކޮށް ނިންމައިލުމާ...

July 28, 2020 1
"ނާގިން 5" ގެ ބަތަލަކީ ދީރަޖް ދޫޕަރް

ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދޭ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ނާގިން 5" ގެ ބަތަލަކީ ދީރަޖް ދޫޕަރްކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020
"ނާގިން 4" މި މަހުގެ 18 ގައި

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ "ނާގިން" ގެ ހަތަރު ވަނަ ސީޒަން ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 18 ގައި އަލުން ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ގިނަ ޓީވީ ޝޯތައް މި މަހުގެ އަލުން ދައްކަން ފަށާނެ

ކޮވިޑް-19އާ ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި މާޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ހުއްޓިފައިވާ އިންޑިއާގެ ޓީވީ އުފެއްދުންތަކުގެ މަސައްކަތައް މިހާރު އަލުން ފަށާފައިވާތީ ގިނަ ޗެނެލްތަކުން ގެނެސްދެމުން ދިޔަ ޝޯތައް މި މަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ދައްކަން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
"ނާގިން 4" ގެ ފިނާލޭ ޕްރޮމޯއެއް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި އިންޑިއާގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަމުން ދިޔަ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ސުޕަނެޗްރުލް ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ނިންމައިލަން ނިންމާފައިވާތީގެ އޭގެ ފިނާލޭ އެޕިސޯޑްގެ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
"ނާގިން 5" ގެ ކާސްޓާ ބެހޭ ބަހުސްތަކެއް

އިންޑިއާގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދެމުން ދިޔަ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ނިންމައިލުމަށް ފަހު، އެ ސިލްސިލާގެ ފަސް ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، އޭގެ ކާސްޓާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ ބަހުސްތަކެއް ކުރެވެން ފަށައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020
"ނާގިން 4" ދެން ނާންނާނެ، ދެން އޮތީ "ނާގިން 5"

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އިންޑިއާގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރުމާ އެކު، ކަލާޒް އިން ދައްކަމުން ދިޔަ ސިލްސިލާ "ނާގިން" 4 ވަނަ ސީޒަން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތީ، ޝޯ ދެއްކުން މަޑުޖެހުނު...

May 30, 2020 1
ސަލްމާން ކަރަންޓީނު ދިރިއުޅުން ކަލާޒް އަށް

އިންޑިއާގައި މާޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރީ ސަލްމާން ޚާންގެ އާއިލާގެ ބަޔަކާ އެކު، އޭނާގެ ޕޭންވޭލް ފާމް ހައުސް އަށް ދިޔަތަނާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަހީނެވެ. އެތަނަށް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" ޖަންގަލީގެ ތީމަކަށް

ކަލާޒް އިން ގެނެސްދޭ، ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 14 ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދޭނީ ޖަންގަލީގެ ތީމަކަށް ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020
ބާރްތީ އާއި ހާޝްގެ އާ ކޮމެޑީ ޝޯއެއް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމެޑިއަން ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ބާރްތީ ސިންގް އާއި ހާޝް ލިމްބާޗިއާގެ އާ ކޮމެޑީ ޝޯއެއް ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 2
ބިގް ބޮސްގައި ބޭއަދަބީ މަންޒަރު ހިމެނޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކޮށް، ކަލާޒް ޗެނެލުން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 އިން ބަލަން ނުކެރޭ ކަހަލަ މަންޒަރުތައް ދައްކާ ކަމަށާއި ސެންސަރުކޮށްގެން ޝޯ ނުދެއްކޭ ނަމަ އެ ޝޯ ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަން ކޮންފެޑެރޭޝަން އޮފް އޯލް އިންޑިއާ ޓްރޭޑާޒް (ސީއޭއައިޓީ) އިން އިންޑިއާގެ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019
ބިގް ބޮސް: ބައިވެރިން ގެއަށް، ކުޅިގަނޑު ފެށޭނީ މިރޭ

ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
"ބިގް ބޮސް 13" މި މަހު 29 ގައި ފަށަނީ

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 29 ގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުސްކުޅި ދެ ޝާޕްޝޫޓަރުން ކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ ޗަންދްރޯ އާއި ޕްރަކާޝީ ތޯމަރުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަށް ބޫނީ ޕެޑްނޭކަރާއި ތާޕްސީ ޕައްނޫ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019
އީޝާ ޑިއޯލްގެ "ކޭކްވޯކް" ވޫޓަށް

ދެވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ އިން ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ އީޝާ ޑިއޯލް ކުޅެފައިވާ ކުރު ފިލްމު "ކޭކްވޯކް" ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
ކަލާޒްގެ "ދާސްތާނޭ މުހައްބަތު" ހުއްޓާލައިފި

ކަލާޒް ޗެނަލުން ދައްކަމުން ދިޔަ ތާރީހީ ސިލްސިލާ "ދާސްތާނޭ މުހައްބަތު" ގެ މަގުބޫލުކަން އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ކުޑަވާން ފެށުމުން އެ ސިލްސިލާ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018
"ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި ފަށަނީ

ކުރިން މި އަހަރު ގެނެސްދޭ ގޮތަށް އޮތް ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ސްޓަންޓް ރިއަލިޓީ ޝޯ "ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" އަންނަ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، ޝޯގެ ޕްރޮމޯ އާއި ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
ނެގަޓިވް ރޯލްތައް މާ ޝައުގުވެރި: ކުމްކުމް

ސިލްސިލާތަކުގައި މާ މައުސޫމް މީހެއްގެ ރޯލް ކުޅުމަށް ވުރެ، ނެގަޓިވް ރޯލްތައް ކުޅެން މާ ޝައުގުވެރި ކަމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ކުމްކުމް" އިން ވިދާލި ބަތަލާ ޖޫހީ ޕަރްމަރު ބުނެފި އެވެ.