09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 2
ބިގް ބޮސްގައި ބޭއަދަބީ މަންޒަރު ހިމެނޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކޮށް، ކަލާޒް ޗެނެލުން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 އިން ބަލަން ނުކެރޭ ކަހަލަ މަންޒަރުތައް ދައްކާ ކަމަށާއި ސެންސަރުކޮށްގެން ޝޯ ނުދެއްކޭ ނަމަ އެ ޝޯ ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަން ކޮންފެޑެރޭޝަން އޮފް އޯލް އިންޑިއާ ޓްރޭޑާޒް (ސީއޭއައިޓީ) އިން އިންޑިއާގެ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019
ބިގް ބޮސް: ބައިވެރިން ގެއަށް، ކުޅިގަނޑު ފެށޭނީ މިރޭ

ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
"ބިގް ބޮސް 13" މި މަހު 29 ގައި ފަށަނީ

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 29 ގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުސްކުޅި ދެ ޝާޕްޝޫޓަރުން ކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ ޗަންދްރޯ އާއި ޕްރަކާޝީ ތޯމަރުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަށް ބޫނީ ޕެޑްނޭކަރާއި ތާޕްސީ ޕައްނޫ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019
އީޝާ ޑިއޯލްގެ "ކޭކްވޯކް" ވޫޓަށް

ދެވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ އިން ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ އީޝާ ޑިއޯލް ކުޅެފައިވާ ކުރު ފިލްމު "ކޭކްވޯކް" ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
ކަލާޒްގެ "ދާސްތާނޭ މުހައްބަތު" ހުއްޓާލައިފި

ކަލާޒް ޗެނަލުން ދައްކަމުން ދިޔަ ތާރީހީ ސިލްސިލާ "ދާސްތާނޭ މުހައްބަތު" ގެ މަގުބޫލުކަން އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ކުޑަވާން ފެށުމުން އެ ސިލްސިލާ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018
"ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި ފަށަނީ

ކުރިން މި އަހަރު ގެނެސްދޭ ގޮތަށް އޮތް ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ސްޓަންޓް ރިއަލިޓީ ޝޯ "ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" އަންނަ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، ޝޯގެ ޕްރޮމޯ އާއި ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
ނެގަޓިވް ރޯލްތައް މާ ޝައުގުވެރި: ކުމްކުމް

ސިލްސިލާތަކުގައި މާ މައުސޫމް މީހެއްގެ ރޯލް ކުޅުމަށް ވުރެ، ނެގަޓިވް ރޯލްތައް ކުޅެން މާ ޝައުގުވެރި ކަމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ކުމްކުމް" އިން ވިދާލި ބަތަލާ ޖޫހީ ޕަރްމަރު ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
ކަލާޒްގެ ސިލްސިލާ "ބޭޕަނާ" ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

މިދިޔަ މާޗް މަހުން ފެށިގެން ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަމުން އަންނަ ލޯބީގެ ސިލްސިލާ "ބޭޕަނާ" ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018
ކަލާޒަށް އަނެއްކާ ވެސް ތަފާތު ސިލްސިލާއެއް

ގޭތެރޭގައި ޖެހޭ ކޫސަނި މައްސަލަތަކަށް ޓީވީ ސިލްސިލާތައް އުފައްދަން މަޝްހޫރު އިންޑިއާގެ ޗެނެލްތަކުގެ އުފެއްދުންތަކަށް މި ފަހަކަށް އައިސް އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންނެވެ. އެގޮތުން ތަފާތު ޖޯންރާތަކަށް ގެނެސްދޭ ސިލްސިލާތައް މި ފަހުން އިތުރުވެ، އެފަދަ އުފެއްދުންތަކުގެ މަގުބޫލުކަން ވެސް މިހާރު އަންނަނީ...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018
"ސިލްސިލާ ބަދަލްތޭ" ވެސް ހުއްޓާލަނީ

ކަލާޒް ޗެނެލުން މިހާރު ގެނެސްދޭ ސިލްސިލާތަކުގެ ތެރެއިން "ސިލްސިލާ ބަދަލްތޭ ރިޝްތޯން ކާ" އަކީ ފެށިތާ ކުރީކޮޅު ބެލުންތެރިން ވަރަށް ގަޔާވި މަގުބޫލު ޝޯއެކެވެ. އެކަމަކު މި ޝޯގެ ޝައުގުވެރިކަން ގެއްލި ކަލާޒްގެ ޓީއާރްޕީ އަށް ވެސް މާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ނުލިބުނެވެ. އެހެންވެ މިހާރު އިވެނީ މި ސިލްސިލާ ހުއްޓާލަން އުޅޭ ވާހަކަ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018
ކަލާޒްގެ "ތޫ އާޝިގީ" ވެސް ހުއްޓައިލަނީ

ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަމުން އަންނަ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގެ ތެރެއިން "އުޅާން" ވެސް ހުއްޓައިލުމަށް ފަހު، އެ ޗެނެލްގެ އިތުރު ސިލްސިލާއެއް އަނެއްކާ ވެސް ނިމުމަކަށް ގެންނަން ކަލާޒު ނިންމައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
"ބިގް ބޮސް 12" އަންނަ މަހު

ސަލްމާން ހާން ހޯސްޓްކޮށް ދޭ، ކަލާޒްގެ ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 12 އަންނަ މަހުގެ ދައްކަން ފަށަން ނިންމައި، މީގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018
"ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" މި ފަހަރު އާޖެންޓީނާ އިން

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ އާދަޔާހިލާފު ސްޓަންޓްތަކެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭ ޓީވީ ޝޯ "ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" ގެ ނުވަ ވަނަ ސީޒަންގެ ބައިވެރިން އިއުލާންކޮށް، މީގެ ޝޫޓިން އާޖެންޓީނާގައި ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 1
"ބިގް ބޮސް 12" އާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލެއް

ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދޭ "ބިގް ބޮސް" ގެ 12 ވަނަ ސީޒަނަށް އެ ޗެނެލުން ތައްޔާރު ވާން ފަށާފައިވާ އިރު، މި ސީޒަނާ އެކު ޝޯ އަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 2
ސޮނީން ދެއްކި ފިލްމްފެއާ އެވޯޑްސް ކަލާޒް އަށް

ފަނަރަ އަހަރު ވަންދެން ސޮނީ ޓީވީން ދެއްކި ފިލްމްފެއާ އެވޯޑްސް މިއަހަރުން ފެށިގެން ކަލާޒް ޗެނަލުން ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 1
އާ "ނާގިން" އަކަށް ސަންޖީދާ ޝޭޚް

އެކްތާ ކަޕޫރު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ނާގިން" ފްރެންޗައިސްގެ ސިލްސިލާތަކަށް އިންޑިޔާގައި ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބެ އެވެ. މިހާރު "ނާގިން"ގެ ދެ ސީޒަނެއް ދައްކާފައިވާއިރު މި ޝޯ އަބަދުވެސް ޓެލެވިޒަން ރޭޓިން ޕޮއިންޓްސް (ޓީއާރުޕީ)ގެ އެންމެ ކުރި ހޯދަ އެވެ. މާނައަކީ އިންޑިޔާ މީހުން އެންމެ ގިނައިން ބަލާ ޝޯ އަކީ މި ޝޯ އެވެ.