08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 21
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ކުއްލިއަކަށް މި އައީ ކޮން ރޯޅިއެއް؟

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ފާޅުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެއްޓެވީމާ އެކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ހާއްސަކޮށް، ދެ ބައިވެފައި އޮތް ޕާޓީގެ، ސަރުކާރު ފަޅީގައި ތިއްބެވި ބައެއް މެމްބަރުންނެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ޖެހޭނެ ދަތި ހާލާ ދޭތެރޭ ހަމްދަރުދީވެ ކަންބޮޑުވެގެން ނުދައްކާ...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 35
ކާޑުގެ އަގާ ގުޅޭނީ ރޮއްޓާއި ރިހަޔާއި ސަޔަކާ ނޫން

ދިވެހިންގެ އަސާސީ ކާނާގެ ބާވަތްތައް ކަމަށްވާ ހަނޑޫ، ހަކުރު އަދި ފުށް އަގު ހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމާ އެކު އެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް ވަނީ ދެ ގުނަ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ބޮޑުވި މިންވަރަކީ ދިވެހިންގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ނުފޯރާ ވަރެއް ހެއްޔެވެ؟

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 3
ކޮލަމް ކޯދު: ފާތިޙާ ސޫރަތުން ލިބޭ ބައެއް ފިލާވަޅު

(ސެޕްޓެމްބަރ 29، 2016 ދުވަހުގެ އަދަދާ ގުޅޭ)

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 40
ފިނި ކޮޓަރީގައި، ރައްޔިތުންނާ ދުރުގައި!

ސަރުކާރުން ކާޑަށް ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ނިކަމެތިންނަށް އެކަނި ހާއްސަ ކުރުމަށް ފަހު، ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު 100 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުކުރިކަން އިއުލާން ކުރި ގޮތާ މެދު ސުވާލު ނުއުފައްދާ އެކަކު ވެސް މި ގައުމުގައި ހުރި ހެނެއް ހިއެއް ނުވެ އެވެ. ކާޑުގެ އަގު މިއިން ޒަމާނެއްގައި ބޮޑު ނުވާ ވަރަށް ބޮޑުކުރިކަން ސަރުކާރުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 24
އޮޅުންބޮޅުން: ބިދޭސީންގެ ފައިސާއިން ޓެކްސް ނެގުން

ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ބަލައިލިއަސް ފެންނަނީ މީހުންނެވެ. މީހުންނެވެ. ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް މީހުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ދިވެއްސަކު ނުލިބެ އެވެ. ދިވެހިންގެ އާބާދީ ހަތަރު ލައްކައާ ކައިރިކުރާ ކަމަށްވެ އެވެ. މި އާބާދީގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުފުރާގެ އާބާދީގެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންވަނީ ވަކި ވައްތަރެއްގެ ވަޒީފާ އެވެ. ސަރުކާރުގެ...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 77
މިއަށް ކިޔާނީ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ފެލުން!

ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާތަކުން ސަރުކާރަށް އެތައް ފަހަރަކު އެގޮތަށް ލަފާ ދިން ކަން އެއީ ހަމަ ހަގީގަތެކެވެ. އެކަމަކާ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތެވެ! އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާތަކުން އެގޮތަށް ލަފާ ދިނީ ފަގީރުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް ދުޅަހެޔޮ އިގްތިސާދަކަށް ގައުމު ނޭވާލައި، މުއްސަނދިންނާއި ފަގީރުންގެ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 6
ކޮލަމް ކޯދު: ފާތިޙާ ސޫރަތުން ލިބޭ ބައެއް ފިލާވަޅު

(ސެޕްޓެމްބަރ 22، 2016 ދުވަހުގެ އަދަދާ ގުޅޭ)

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 6
ކޮލަމް އޮޅުންބޮޅުން: ފަތުރުވެރިކަން

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހެވެ. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތެއް އޮންނަތާ މިހާރު 44 އަހަރު ފުރެނީ އެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ކުރި ހޯދާފަ އެވެ. އެންމެ މަޝްހޫރު، އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް މަންޒިލަކަށް ވެފަ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 3
ކޮލަމް ކޯދު: ފާތިޙާ ސޫރަތުން ލިބޭ ބައެއް ފިލާވަޅު

(ސެޕްޓެމްބަރ 7، 2016 ދުވަހުގެ އަދަދާ ގުޅޭ)

September 22, 2016 26
ގާނޫނީ ދައުލަތެއް، ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް

"ޤާނޫނީ ދައުލަތެއް، ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް"، މި ނަމުގައި މަޒުމޫނުތަކެއް ލިޔަން މި ގަސްދުކުރީ އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ ތައުލީމާއި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މި ހޭދަކުރި ފަންސަވީހަކަށް އަހަރު...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 44
މިހާ އުފާވެރި މަންޒަރެއް ނުދެކެން!

މާލެ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓް ވިޔަފާރިން މުޅިން އާ ކުރިއެއް ފަޅައިފި އެވެ. "ޑެލީ"، "ބިސްޓްރޯ" އަދި "ޕްރެސެރީ" ކަހަލަ ނަންތައް އުފަންވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ވަރަށް ހިތްގައިމު ވާހަކައެކެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 5
ފާތިޙާ ސޫރަތުން މުއުމިނުންނަށް ލިބޭ ބައެއް ފިލާވަޅު

އަލްފާތިޙާ ސޫރަތުގެ ތަރުޖަމާ އާއި ތަފްސީރު ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން، މި ތަނުގައި ދެން އެއްޗެއް ލިޔެލަން ގަސްދު ކުރަނީ މިސޫރަތުން، މިއަދު، މުއުމިނުންނަށް ލިބެން އޮތް ފިލާވަޅަކީ ކޮބައިކަމާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. މިގޮތުން، އަޅުގަނޑު ދެ ފިލާވަޅެއް ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވެ އެވެ. ބައެއް އާއްމު އިސްލާމީ އަދަބުތަކާ ގުޅޭ ފިލާވަޅަކާއި އަދި...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 28
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ހިނގާ މީހުން ދުވާރު ހޯދަނީ!

މަޝްހޫރު މީހަކު ހިންގަން އުޅޭ ކެމްޕެއިނެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފައިފި އެވެ. އޭތި ރަނގަޅުވެގެނެއް ނޫނެވެ. އެކަމާ ނުރުހޭ މީހުން މާ ގިނަވީ އެވެ. ކޮންމެވެސް އެހެން މީހަކު އެ ކެމްޕެއިންގެ ޕޯސްޓަރެއް ފޭސްބުކަށް ލީ ތަނާ އެތައް ބަޔަކު ޚިޔާލުތަފާތު ވެގެން އެ ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ. ޕޯސްޓަރުގައި ލިޔެފައި އޮންނަނީ "ދުވާރު މަތިން ހިނގަން...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 2

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 7
އަބުރު ހިމާޔަތްކުރަން ނިކުންނަ، ގޮތް ނޭނގޭ މީހާ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީގެ އަބުރަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަމުން އަންނައިރު، ނަޝީދަކަށް އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ޕާޓީއަކަށް ވެސް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެ އެވެ. އަބުރު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ނަމުގައި ހެދި ގާނޫނުގެ ދަށުން "އަމިއްލަ ފަރާތަކުން" ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 16
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ކުޑޫހެން އުޅެބަލަ!

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވާ އިރު ފަހަރެއްގައި އޭނާއާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ގޯސް އެއްޗެހި ހިތަށް އަރާފާނެ އެވެ. ސަބަބުތަކެއް ވެސް ހުރީމަ އެވެ. ކުޑޫ ނިކަން އަނގަގަދަވާނެ އެވެ. ވާހަކަ ދައްކާނީ ވެސް ރުޅި ގަދަވެފައި ހުރެގެން ވަރަށް ބާރަށެވެ. މަޖާ އެއްޗެހި ވެސް ކިޔާނެ އެވެ. އެކަމަކު ވަކި ހިސާބަކުން ބޮލަށް އުނދަގޫވެގެން ގޮސް، "މީނަ ދެން ހުއްޓާލާނެ ނަމަ"އޭ...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 5
ކޮލަމް ކޯދު: ފާތިޙާ ސޫރަތުގެ މާނަ އަށް ބަލައިލުމެއް

(11 އޮގަސްޓް ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

August 18, 2016 28
ކޮލަމް ކުލަބަރި: ސީމެގަށް ދާއިރު ބޮޑުންނަށް ބިރު ބޮޑު

ބޭރު ދުނިޔޭގެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ސަރުކާރުން ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަަށް އަބަދު ވެސް ބުނެ އެވެ. ބޭރު ދުނިޔޭން ފާޑުކިޔާ ކޮންމެ ފަހަރަކުހެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވަނީ އެހެން...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 8
އަބުރާ ބެހެނީ ވެސް، ކަންބޮޑުވަނީ ވެސް މަޖިލިސް!

ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފާސްކުރި ގާނޫނާ އެކު، ޕޯޑިއަމްތަކާއި އާންމު އެއްވުންތަކާއި ޓީވީތަކުގައި ސިޔާސީ މީހުން، އެހެން މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަތުން ހުއްޓިއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަޖިލިހުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެ ގާނޫނު ވަރަށް ބޮޑަށް ދިފާއު ކުރައްވަ އެވެ....

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 8
ދުސްތޫރުން މަނާ، ގާނޫނުން ހުއްދަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުއަސާސީގައި، ހަމަ އެންމެ މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަދާފައިވާ މާއްދާއެއް އެބަ އޮތޭ ބުނެފިއްޔާ ގަބޫލުކުރާނީ ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ؟ އެ މާއްދާ، ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި މިހާރު ތިބި 350،000 މީހުންގެ ތެރެއިން އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ނިސްބަތެއް ނުވާނެ އެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމެއްގައި...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 19
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ހެދި ނުބައި ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ!

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތް ގާނޫނު ފާސްކުރިތާ މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ފާހަގަކުރެއްވީ ދެން ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ނޫސްވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި، ތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ ރޯނު އެދުރުން ވެސް މިހާރު ނޫސްވެރިންނަށް އެބަވެ އެވެ. އެކަމަކު މި ގާނޫނާ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 27
ކޮލަމް: އަބުރު ހިމާޔަތްކުރާ ގޮތުގެ ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު

އަބުރު ހިމާޔަތްކުރުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ގާނޫނަކީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވައި އެތައް ބަޔަކަށް ނުހައްގުން ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް އޮތް ގާނޫނެއް ކަމަށް ނޫސްވެރިންނާއި ސިޔާސީ އެކި ފަރާތްތަކުން އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުން ދެއްކި ވާހަކަ ދިފާއުކުރަން އައްޑަނަ ހިފައިގެން ނިކުތީ ދައުލަތުގެ...