31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 15
ކޮލަމް އޮޅުންބޮޅުން: ދިވެހި ޑެމޮކްރަސީ

ވާހަކަ ފެށުނީ މި ހިސާބުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ޑެމޮކްރަސީގެ ވާހަކަ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 2
އޮޅުންބޮޅުން: ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގެ ހަމަނުޖެހުން

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް އައުމާ އެކު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ މާހައުލަކަށް މަގު ތަނަވަސްވިއެވެ. ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި، ޕާޓީ ވެރިކަމަށް އައުމަށް ގަދައަށް މަސައްކަތް ފެށުމާ އެކު ޕާޓީ ހިންގުމުގައި ޕާޓީގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް އޮންނަކަން ފެންމަތިވާން ފެށި އެވެ. ޕާޓީ...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 7
ކޮލަމް، ފަސް މިނެޓް: މިހާރު ތިހެން ވިދާޅުނުވޭ!

ރާއްޖޭގައި މިހާރު މި ހިނގާ ފަދަ ކަންކަން ހިނގަނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮން ގައުމެއްގައިތޯ ބައެއް މީހުން ސުވާލުކުރެ އެވެ. މިއީ ގައުމެއް ހިނގާ ގޮތްތޯ ވެސް ބައެއް މީހުން ސުވާލު ކުރެ އެވެ. މި ފަދަ ސުވާލުތައް އަޑު އިވުމުން ހަނދާނަށް އަންނަނީ ރައްޓެއްސަކު ރާއްޖޭގެ ހަގީގަތް ސިފަކޮށްދިން ގޮތެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި މިއީ އިންސާނުން ދިރިއުޅެން...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 74
މޫސަގެ ކޮލަމް: ރެކިގަތުމުގެ އުޒުރަކަށް ކޮމަންވެލްތު

ރާއްޖޭގައި މި އޮތީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ހެއްޔެވެ؟

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 6
ކޮލަމް ކޯދު: ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމެއް 1

އަލްބަޤަރާ ސޫރަތުގެ މައްޗަށް ބަލާލަން ގަސްދު ކުރާ އިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަނީ އެ ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގެކެވެ. މިވަށަރޮނގު އެކުލެވިގެންވަނީ މި ދަންނަވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ، ސޫރަތުގެ ނަމާއި، ބާވައިލެއްވުނު ތާރީޚެވެ. ދެން، ސޫރަތުގެ ޖުމްލަ މާނަ އެވެ. އެ އަށް ފަހު ސޫރަތް ބިނާވެފައިވާ ގޮތާއި،...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 4
ކޮލަމް: ގާނޫނީ ދައުލަތެއް، ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް

"ގާނޫނީ ދައުލަތެއް، ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް"، މި ސުރުހީގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔުނު މަޒްމޫނުގައި އަލި އަޅުވާލައިފައި ވާނީ، ޤާނޫނުއަސާސީ 2008 ވަނަ އަހަރު އިސްލާހު ކުރުމަށް ފަހު އިންތިހާބުވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ދެ ދައުރުން، ރައްޔިތުންނަށް ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށެވެ. މިފަހަރުގެ މަޒުމޫނުގައި އަޅުގަނޑު އަލި...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 7
އޮޅުންބޮޅުން: ފުއްދާއެހީ ކަނޑާލުން

ޒަމާނުއްސުރެ ކާޑުގެ އަގު ރައްޔިތުންގެ އަތްފޯރާ ހިސާބުގައި ބެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން ގެންދެވި އެވެ. ކާޑު ދޫކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކޮށްގެންނެވެ. އަދި ވަކި އަގަކަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުން މަނާކޮށްގެންނެވެ. ހިލޭ އެހީ އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތަށް ލިބޭ ކާޑުގެ...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 21
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ކުއްލިއަކަށް މި އައީ ކޮން ރޯޅިއެއް؟

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ފާޅުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެއްޓެވީމާ އެކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ހާއްސަކޮށް، ދެ ބައިވެފައި އޮތް ޕާޓީގެ، ސަރުކާރު ފަޅީގައި ތިއްބެވި ބައެއް މެމްބަރުންނެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ޖެހޭނެ ދަތި ހާލާ ދޭތެރޭ ހަމްދަރުދީވެ ކަންބޮޑުވެގެން ނުދައްކާ...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 35
ކާޑުގެ އަގާ ގުޅޭނީ ރޮއްޓާއި ރިހަޔާއި ސަޔަކާ ނޫން

ދިވެހިންގެ އަސާސީ ކާނާގެ ބާވަތްތައް ކަމަށްވާ ހަނޑޫ، ހަކުރު އަދި ފުށް އަގު ހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމާ އެކު އެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް ވަނީ ދެ ގުނަ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ބޮޑުވި މިންވަރަކީ ދިވެހިންގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ނުފޯރާ ވަރެއް ހެއްޔެވެ؟

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 3
ކޮލަމް ކޯދު: ފާތިޙާ ސޫރަތުން ލިބޭ ބައެއް ފިލާވަޅު

(ސެޕްޓެމްބަރ 29، 2016 ދުވަހުގެ އަދަދާ ގުޅޭ)

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 40
ފިނި ކޮޓަރީގައި، ރައްޔިތުންނާ ދުރުގައި!

ސަރުކާރުން ކާޑަށް ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ނިކަމެތިންނަށް އެކަނި ހާއްސަ ކުރުމަށް ފަހު، ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު 100 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުކުރިކަން އިއުލާން ކުރި ގޮތާ މެދު ސުވާލު ނުއުފައްދާ އެކަކު ވެސް މި ގައުމުގައި ހުރި ހެނެއް ހިއެއް ނުވެ އެވެ. ކާޑުގެ އަގު މިއިން ޒަމާނެއްގައި ބޮޑު ނުވާ ވަރަށް ބޮޑުކުރިކަން ސަރުކާރުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 24
އޮޅުންބޮޅުން: ބިދޭސީންގެ ފައިސާއިން ޓެކްސް ނެގުން

ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ބަލައިލިއަސް ފެންނަނީ މީހުންނެވެ. މީހުންނެވެ. ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް މީހުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ދިވެއްސަކު ނުލިބެ އެވެ. ދިވެހިންގެ އާބާދީ ހަތަރު ލައްކައާ ކައިރިކުރާ ކަމަށްވެ އެވެ. މި އާބާދީގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުފުރާގެ އާބާދީގެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންވަނީ ވަކި ވައްތަރެއްގެ ވަޒީފާ އެވެ. ސަރުކާރުގެ...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 77
މިއަށް ކިޔާނީ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ފެލުން!

ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާތަކުން ސަރުކާރަށް އެތައް ފަހަރަކު އެގޮތަށް ލަފާ ދިން ކަން އެއީ ހަމަ ހަގީގަތެކެވެ. އެކަމަކާ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތެވެ! އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާތަކުން އެގޮތަށް ލަފާ ދިނީ ފަގީރުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް ދުޅަހެޔޮ އިގްތިސާދަކަށް ގައުމު ނޭވާލައި، މުއްސަނދިންނާއި ފަގީރުންގެ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 6
ކޮލަމް ކޯދު: ފާތިޙާ ސޫރަތުން ލިބޭ ބައެއް ފިލާވަޅު

(ސެޕްޓެމްބަރ 22، 2016 ދުވަހުގެ އަދަދާ ގުޅޭ)

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 6
ކޮލަމް އޮޅުންބޮޅުން: ފަތުރުވެރިކަން

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހެވެ. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތެއް އޮންނަތާ މިހާރު 44 އަހަރު ފުރެނީ އެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ކުރި ހޯދާފަ އެވެ. އެންމެ މަޝްހޫރު، އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް މަންޒިލަކަށް ވެފަ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 3
ކޮލަމް ކޯދު: ފާތިޙާ ސޫރަތުން ލިބޭ ބައެއް ފިލާވަޅު

(ސެޕްޓެމްބަރ 7، 2016 ދުވަހުގެ އަދަދާ ގުޅޭ)

September 22, 2016 26
ގާނޫނީ ދައުލަތެއް، ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް

"ޤާނޫނީ ދައުލަތެއް، ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް"، މި ނަމުގައި މަޒުމޫނުތަކެއް ލިޔަން މި ގަސްދުކުރީ އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ ތައުލީމާއި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މި ހޭދަކުރި ފަންސަވީހަކަށް އަހަރު...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 44
މިހާ އުފާވެރި މަންޒަރެއް ނުދެކެން!

މާލެ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓް ވިޔަފާރިން މުޅިން އާ ކުރިއެއް ފަޅައިފި އެވެ. "ޑެލީ"، "ބިސްޓްރޯ" އަދި "ޕްރެސެރީ" ކަހަލަ ނަންތައް އުފަންވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ވަރަށް ހިތްގައިމު ވާހަކައެކެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 5
ފާތިޙާ ސޫރަތުން މުއުމިނުންނަށް ލިބޭ ބައެއް ފިލާވަޅު

އަލްފާތިޙާ ސޫރަތުގެ ތަރުޖަމާ އާއި ތަފްސީރު ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން، މި ތަނުގައި ދެން އެއްޗެއް ލިޔެލަން ގަސްދު ކުރަނީ މިސޫރަތުން، މިއަދު، މުއުމިނުންނަށް ލިބެން އޮތް ފިލާވަޅަކީ ކޮބައިކަމާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. މިގޮތުން، އަޅުގަނޑު ދެ ފިލާވަޅެއް ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވެ އެވެ. ބައެއް އާއްމު އިސްލާމީ އަދަބުތަކާ ގުޅޭ ފިލާވަޅަކާއި އަދި...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 28
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ހިނގާ މީހުން ދުވާރު ހޯދަނީ!

މަޝްހޫރު މީހަކު ހިންގަން އުޅޭ ކެމްޕެއިނެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފައިފި އެވެ. އޭތި ރަނގަޅުވެގެނެއް ނޫނެވެ. އެކަމާ ނުރުހޭ މީހުން މާ ގިނަވީ އެވެ. ކޮންމެވެސް އެހެން މީހަކު އެ ކެމްޕެއިންގެ ޕޯސްޓަރެއް ފޭސްބުކަށް ލީ ތަނާ އެތައް ބަޔަކު ޚިޔާލުތަފާތު ވެގެން އެ ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ. ޕޯސްޓަރުގައި ލިޔެފައި އޮންނަނީ "ދުވާރު މަތިން ހިނގަން...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 2